Akta gminy Kobiele Wielkie

Sygnatura
48/112/0
Liczba serii
9
Liczba skanów
1159

Zawartość:

Akta zespołu zachowały się fragmentarycznie. Z okresu zaboru rosyjskiego zachowały się jedynie spisy poborowych z lat 1879-1896 w ilości 5 j.a. oraz 2 j.a. spisów majątków pozostałych po zmarłych z lat 1869-1910 . Akta pochodzące z okresu międzywojennego zachowały się także w niewielkiej ilości – 12 j.a. są to: sprawozdanie Gminnej Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej, księgi ludności stałej oraz skorowidze do ksiąg, dokumenty metrykalne do rejestrów mieszkańców, akta gospodarcze gromady Zrąbiec, tabele likwidacyjne wsi Cieszątki i Podświerk oraz dziennik korespondencyjny gminy. Podobnie w niewielkiej ilości - 10 j.a. zachowało się akt z okresu okupacji niemieckiej: sprawy finansowe gminy, wykazy właścicieli gospodarstw i lasów oraz karty ewidencyjne mieszkańców gminy.

Dzieje twórcy:

Gmina Kobiele Wielkie do roku 1867 położona była na terenie powiatu piotrkowskiego, w okręgu sądowym radomszczańskim. W powiecie radomszczańskim gmina znalazła się po wydzieleniu go z powiatu piotrkowskiego który wszedł w skład nowo utworzonej guberni piotrkowskiej. W 1875 r. do gminy należały następujące wsie: Babczew, Brzezinki, Bukienka, Cadów, Cadówek, Cieszątki, Hucisko, Jasień, Karsy, Kobiele Małe, Kobiele Wielkie, Ojrzeń, Orzechów, Podświerk, Posadówka, Przyborów, Przybyszów, Rozpęd, Tomaszów, Ujazdówek, Wymysłów. Stan prawny reform administracyjnych przeprowadzonych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX wieku przetrwał do I wojny światowej. W latach 1914–1918 gmina znalazła się w austriackiej strefie okupacyjnej, na terenie Gubernatorstwa Lubelskiego. Zniesiony został dotychczasowy podział administracyjny na gubernie. Z dawnych urzędów administracji terenowej zachowały się jedynie urzędy gminne. Po odzyskaniu niepodległości wraz z powiatem radomszczańskim gmina weszła w skład utworzonego w 1919 r. województwa łódzkiego. W okresie okupacji niemieckiej gmina znalazła się w Generalnej Guberni, Dystrykcie Radomskim, powiecie radomszczańskim i obejmowała następujące gromady: Babczów, Brzezinki, Cadów, Cieszątki, Karsy, Huta Drewniana, Kobiele Małe, Kobiele Wielkie, Orzechów, Posadówka, Przyborów, Przybyszów, Ujazdówek, Zrąbiec . Z chwilą zakończenia okupacji w 1945 r. Gminna Rada Narodowa w Kobielach Wielkich zaczęła funkcjonować na podstawie Ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 września 1944 r. dotyczącej organizacji i zakresu działania rad narodowych jako tymczasowych organów ustawodawczych i samorządowych.

Daty skrajne:

1869-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1869-1945, 1869-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

29

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

29

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Jednostki nieodnalezione: 21, 26, 27, 28