Gminna Rada Narodowa w Księżpolu

Sygnatura
88/472/0
Daty skrajne
[1965]1973-1990[1992]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Uchwały organów nadrzędnych 1984-1989 sygn.1-2; Regulamin, programy działania 1984,1988 sygn.3-5; Protokoły sesji 1973-1990 sygn.6-23; Realizacja uchwał 1978-1989 sygn.24-30; Sprawozdania 1973-1988 sygn.31-32; Protokoły prezydium 1973-1990 sygn.33-48; Realizacja postanowień prezydium 1976-1990 sygn.49-56; Protokoły komisji 1973-1989 sygn.56-79; Sprawy Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej 1982-1983 sygn.80; Realizacja opinii i wniosków 1984-1987 sygn.81; Ewidencja radnych 1982 sygn.82; Spotkania posłów i radnych z wyborcami 1974-1977 sygn.83; Realizacja interpelacji i wniosków 1982-1987 sygn.84-87; Wybory do samorządu mieszkańców 1984-1985 sygn.88; Realizacja planów finansowo-gospodarczych 1976-1980,1985-1988 sygn.89-90

Dzieje twórcy:

Gminna Rada Narodowa w Księżpolu utworzona została z dniem 1 stycznia 1973 r. na mocy Ustawy z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmiany ustawy o radach narodowych (Dz. U. nr 49 poz. 312). Gmina Księżpol należała do powiatu biłgorajskiego, województwa lubelskiego, a od lipca 1975 r. znalazła się w nowoutworzonym województwie zamojskim. GRN w Księżpolu była terenowym organem władzy państwowej. W związku z tym kierowała całokształtem rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, działalnością kulturalną wiążąc potrzeby swojego terenu z zadaniami ogólnopaństwowymi oraz dbała o zaspokojenie potrzeb ludności i rozwój terenu. Pracę GRN określał Regulamin, a w szczególności tryb obradowania na sesjach, tryb opracowania uchwał oraz działalność Rady w zakresie nadzoru nad samorządem mieszkańców. Na sesjach rozstrzygała w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, ustalone w ustawie o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego. Na pierwszej sesji po wyborach GRN wybierała przewodniczącego, dwóch zastępców oraz przewodniczących komisji, tworzyli oni Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Księżpolu. GRN wybierała i odwoływała Naczelnika Gminy, rozpatrywała sprawozdania z wykonania gminnego planu rocznego oraz budżetu. Podejmowała uchwały w sprawie przyjęcia tych sprawozdań. Prezydium GRN inicjowało i organizowało pracę GRN na sesjach oraz za pośrednictwem jej organów nadzorowało i kontrolowało realizację zadań Rady przez jej organy, radnych i jednostki podporządkowane. Udzielało radnym pomocy w sprawowaniu mandatu. Prezydium działało w oparciu o roczny plan pracy. Podejmowało rozstrzygnięcia w formie postanowień. Komisje stałe GRN podejmowały uchwały i realizowały wszelkie przedsięwzięcia służące wykonaniu zadań Rady. GRN współdziałała z samorządem mieszkańców wsi, tworzyła warunki do jej rozwoju. Zarządzała wybory do organów samorządu mieszkańców wsi, zatwierdzała statuty poszczególnych wsi. Ustalała w budżecie gminy środki finansowe na każdy rok działalności samorządu. Zapewniała nadzór i kontrolę nad ich wykorzystaniem. Gminna Rada Narodowa w Księżpolu swoją działalność zakończyła w 1990 r. po wejściu w życie ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r.

Daty skrajne:

[1965]1973-1990[1992]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1965-1972, 1973-1990, 1992-1992.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

142

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

90

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Nie
spis roboczy Tak 90 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Tak 52 j.a.