Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Płonce

Sygnatura
88/625/0
Liczba serii
6
Liczba skanów
6728

Zawartość:

Księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1871,1873,1876-1916 sygn. 1-42 z dołączonymi alegatami z lat 1871,1873,1876-1877,1887-1892,1894,1902,1904,1907,1909,1911,1913-1914; seria 1 Akta cywilne sygn.1-46,94-97: księgi urodzeń,zapowiedzi,małżeństw,zgonów z lat 1810-1825 (brak ksiąg zapowiedzi, małżeństw za 1810 r., zgonów za 1817 r.); alegaty z lat 1812-1813,1816,1824; seria 2 Akta cywilno-religijne sygn. 47-93,98-108: księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1870,1874-1875; alegaty z lat 1832-1833,1836,1839-1844,1847-1870

Dzieje twórcy:

Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis(unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku polskim, a od 1868 w języku rosyjskim. Od tego też czasu została wprowadzona podwójna datacja aktów tj. obok daty zgodnej z kalendarzem gregoriańskim wpisywano datę według kalendarza juliańskiego (różnica 12-13 dni). Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. Siedziba parafii: Płonka; diecezja chełmska, później diecezja lubelska (dekanat turobiński, następnie krasnostawski, obecnie turobiński); Powiat krasnostawski gmina Rudnik; Wezwanie: Narodzenia NMP; Rok powstania: 1493 rok; Miejscowości należące do parafii: Maszów, Mościska, Majdan Borowski, Majdan Kobylański, Majdan Łuczycki, Majdan Średni, Międzylesie, Płonka, Romanówek, Równianki, Rudnik, Suchelipie, Wierzbica.

Daty skrajne:

1810-1916

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1810-1871, 1873-1916.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski, łaciński

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

150

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

33

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.81

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.53

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Nie
spis roboczy Tak 150 j.a.