Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szczebrzeszynie

Sygnatura
88/635/0
Liczba serii
6
Liczba skanów
26273

Zawartość:

Księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1875-1920 sygn. 1-47 z dołączonymi aktami zbiorowymi z lat 1996-2008; seria 1 Akta cywilne sygn.1-25,27-58,61-80,83,134-138: księgi urodzeń,zapowiedzi,małżeństw,zgonów z lat 1810-1825 (brak ksiąg urodzeń,zapowiedzi,małżeństw,zgonów za lata 1814-1815); alegaty z lat 1811-1812,1817-1818,1821-1823,1825; seria 2 Akta cywilno-religijne sygn. 26,59-60,81-82,84-133,139-156: księgi pierwopisowe urodzeń (unikat) z lat 1834-1840,1909; księgi pierwopisowe małżeństw (unikat) z lat 1826-1844; księgi pierwopisowe zgonów (unikat) z lat 1826-1843; księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1874; alegaty z lat 1826-1827,1829-1836,1838-1839,1841,1843-1844,1849,1852-1856

Dzieje twórcy:

Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis(unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku polskim, a od 1868 w języku rosyjskim. Od tego też czasu została wprowadzona podwójna datacja aktów tj. obok daty zgodnej z kalendarzem gregoriańskim wpisywano datę według kalendarza juliańskiego (różnica 12-13 dni). Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. Siedziba parafii: Szczebrzeszyn; diecezja chełmska, później diecezja lubelska (dekanat zamojski, obecnie szczebrzeszyński); Powiat zamojski; Wezwanie: św. Mikołaja; Rok powstania:1397 rok; Miejscowości należące do parafii: Bodaczów, Brody, Czarnystok, Deszkowice, Kawęczyn, Kawęczynek, Kulików, Lipowiec, Michalów, Obrocz, Rudka, Rozłopy, Sułów, Sułówek, Szczebrzeszyn z przedmieściami, Szperówka, Topólcza, Trzęsiny, Wywłoczka, Zwierzyniec, Żurawnica, Źrebce.

Daty skrajne:

1810-1920[1996-2008]

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1810-1813, 1816-1920, 1996-2008.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski, łaciński

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

203

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

32

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.93

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.75

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Nie
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie