Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Izbicy

Sygnatura
88/773/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
6360

Zawartość:

Księgi pierwopisowe urodzeń (unikat) z lat 1890-1895,1916-1919 sygn. 21,46 Księgi pierwopisowe małżeństw (unikat) z lat 1916-1940 sygn. 47,49 Księgi pierwopisowe zgonów (unikat) z lat 1862-1885,1916-1940 sygn.12a,45,50 Księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1873-1874, 1876-1919 sygn. 1-12,13-20,22-44,48; seria 1: księgi pierwopisowe urodzeń z lat 1837-1844,1852-1863 sygn.30,40; seria 2: księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1832,1834-1870,1875,1885-1886 sygn. 1-29,31-39,41-50; alegaty z lat 1829,1850-1859,1903,1928,1931 sygn. 51-55; seria 3: rejestr aktów zgonów z lat 1926-1940 sygn. 56

Dzieje twórcy:

Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis(unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. Na terenie Lubelszczyzny utworzono 57 okręgów bożniczych skupiających ludność żydowską. W przypadku wyznania mojżeszowego rejestracja była świecka, sporządzana przez odpowiednich urzędników miejskich lub gminnych na podstawie zeznań rabina, świadków aktu religijnego i osób, których ten akt dotyczył. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku polskim, a od 1868 w języku rosyjskim. Od tego też czasu została wprowadzona datacja aktów według kalendarza juliańskiego (różnica 12-13 dni). Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. Siedziba okręgu: Izbica; powiat krasnostawski gmina Izbica.

Daty skrajne:

1826-1940

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1826-1832, 1834-1940.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

107

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

36

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.52

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.49

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Nie
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak