Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Tomaszowie Lubelskim

Sygnatura
88/783/0
Liczba serii
8
Liczba skanów
15426

Zawartość:

Księgi pierwopisowe urodzeń (unikat) z lat 1869-1914 sygn. 0a,0b,0c,16,26,30,36-37,50,53-54 Księgi pierwopisowe małżeństw (unikat) z lat 1866-1914 sygn. 18,38,45,55 Księgi pierwopisowe zgonów (unikat) z lat 1876-1914,1919-1928 sygn.0d,21,31,39-40,49,56,59 Księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1876-1915,1919-1920 sygn. 1-15,17,19-20,22-25,27-29,32-35,41-44,46-48,51-52,57-58,60-62 z dołączonymi alegatami z 1896 roku; seria 1: księgi pierwopisowe urodzeń z lat 1826-1860 sygn.1-2,52; księgi pierwopisowe małżeństw z lat 1826-1865 sygn.3,55; księgi pierwopisowe zgonów z lat 1826-1867 sygn.4,48-49; seria 2: księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1875 sygn.5-47,50-51,53-54,56-58 ; alegaty z lat 1861,1865,1867,1872 sygn. 59-62

Dzieje twórcy:

Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis(unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. Na terenie Lubelszczyzny utworzono 57 okręgów bożniczych skupiających ludność żydowską. W przypadku wyznania mojżeszowego rejestracja była świecka, sporządzana przez odpowiednich urzędników miejskich lub gminnych na podstawie zeznań rabina, świadków aktu religijnego i osób, których ten akt dotyczył. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku polskim, a od 1868 w języku rosyjskim. Od tego też czasu została wprowadzona datacja aktów według kalendarza juliańskiego (różnica 12-13 dni). Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. Siedziba okręgu: Tomaszów Lubelski; miasto powiatowe gubernia lubelska.

Daty skrajne:

1826-1928

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1826-1915, 1919-1928.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

129

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

38

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.25

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.71

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Nie
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak