Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Zamościu

Sygnatura
88/788/0
Liczba serii
8
Liczba skanów
8797

Zawartość:

Księgi pierwopisowe urodzeń (unikat) z lat 1866-1920 sygn. 1,4,6-7,10,12-13,16,20-22,25,38,40-41,43-44 z dołączonymi aktami zbiorowymi urodzeń z 1984 roku; Księgi pierwopisowe małżeństw (unikat) z lat 1865-1940 sygn. 2,5,8,15,19,24,26,28-31,42,47; Księgi pierwopisowe zgonów (unikat) z lat 1876-1942 sygn. 3,9,11,14,17-18,23,32-34,36-37,39,48,51; Księgi pierwopisowe (unikat) zeznania (urodzeń, małżeństw, zgonów) z lat 1919-1922 sygn. 45-46,49-50; Rejestr małżeństw z lat 1915-1917 sygn. 27; Rejestr zgonów z lat 1916-1918 sygn.35; Rejestr urodzeń z lat 1915-1918 sygn.41; seria 1; księgi pierwopisowe urodzeń z lat 1832-1865 sygn.1-5,21-22; księgi pierwopisowe małżeństw z lat 1833-1864 sygn.10,12,23; księgi pierwopisowe zgonów z lat 1832-1875 sygn.13-15,17-18,24-26; księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1830 sygn.19-20; rejestry urodzeń z lat 1845-1858 sygn. 6-7; rejestry urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1872-1882 sygn. 8; rejestry małżeństw z lat 1832-1838,1847-1857 sygn. 9,11; rejestr zgonów z lat 1847-1854 sygn. 16

Dzieje twórcy:

Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis(unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. Na terenie Lubelszczyzny utworzono 57 okręgów bożniczych skupiających ludność żydowską. W przypadku wyznania mojżeszowego rejestracja była świecka, sporządzana przez odpowiednich urzędników miejskich lub gminnych na podstawie zeznań rabina, świadków aktu religijnego i osób, których ten akt dotyczył. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku polskim, a od 1868 w języku rosyjskim. Od tego też czasu została wprowadzona datacja aktów według kalendarza juliańskiego (różnica 12-13 dni). Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. Siedziba okręgu: Zamość; gubernia lubelska.

Daty skrajne:

1826-1942[1984]

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1826-1830, 1832-1942, 1984-1984.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

77

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

16

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.53

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.33

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Nie
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie