Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej p.w. św. Mikołaja w Hrubieszowie

Sygnatura
88/673/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
4615

Zawartość:

Rejestry urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1873-1874,1878-1881 sygn.0,0a,3a Księgi pierwopisowe urodzeń (unikat) z lat 1881-1892,1905-1915 sygn.7,10,31 Księga pierwopisowa małżeństw (unikat) z lat 1889-1915 sygn.34 Księga pierwopisowa zgonów (unikat) z lat 1905,1908-1909,1911-1914 sygn.33 Księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1876-1877,1879-1905,1907-1914 sygn. 1-2,4-6,8-9,10a-30,32; seria 1 Akta cywilno-religijne sygn. 1-2; księga wtóropisowa urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1874; alegaty z lat 1942-1944

Dzieje twórcy:

Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis(unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. Od 1829 roku duchowni parafii prawosławnych mieli obowiązek spisywania ksiąg metrykalnych religijno-cywilnych czyli zgodnie z przepisami cerkwi prawosławnej jak i Kodeksem Cywilnym Królestwa Polskiego. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku rosyjskim. Obowiązywała ich datacja według kalendarza juliańskiego. W 1875 roku wyznanie greckokatolickie zostało zlikwidowane, w związku z czym ludność przechodziła na prawosławie. Natomiast w 1905 roku ukaz tolerancyjny umożliwił wielu unitom i ich potomkom zmianę wyznania na rzymskokatolickie. Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. Siedziba parafii: Hrubieszów; dekanat hrubieszowski; gubernia lubelska; Wezwanie: św. Mikołaja; Rok powstania: 1531 rok; Miejscowości należące do parafii: Hrubieszów, Sławęcin, Bohorodyca, Pobereżany, Wolica, Świerszczów.

Daty skrajne:

1873-1944

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1873-1877, 1879-1915, 1942-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

39

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

36

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.62

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.57

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Nie
spis roboczy Tak 39 j.a.