Sąd Obwodowy w Złotoryi

Sygnatura
85/309/0
Liczba serii
31
Liczba skanów
0

Zawartość:

sygn. 1-421: generalia spraw sądowych 1770-1945 (zarządzenia w sprawach cywilnych i karnych, organizacja i administracja, sądy przysięgłych, sądy dla młodocianych, występowanie z gmin wyznaniowych, więzienia i więźniowie, urzędnicy, sędziowie, sprawy gospodarcze, budowlane, kasowe, rachunkowe); sygn. 422-526: księgi niw 1872-1944; sygn. 527-653: wykazy podatków od budynków 1873-1943; sygn. 654-702: rejestry i wykazy spraw stanu cywilnego 1901-1944; sygn. 703-712: kontrola kasy 1857-1937; sygn. 713-714: księgi gruntowe dóbr rycerskich 1756-1937; sygn. 715-716: księgi gruntowe kopalń 1851-1941; sygn. 717-1008: księgi gruntowe gospodarstw chlopskich i posesji miejskich 1708-1945; sygn. 1009-1010: repertoria i rejestry akt gruntowych 1929-1943; sygn. 1011-11052: akta gruntowe wsi, miast i majątków ziemskich 1684-1945 (układ alfabetyczny wg nazw miejscowości); sygn. 11053-11075: akta gruntowe kopalń 1868-1944; sygn. 11076-11178: uzupełnienia ksiąg gruntowych wg katastru 1873-1882; sygn. 11179-11202: księgi gospodarstw dziedzicznych 1934-1944 (układ alfabetyczny wg nazw miejscowości); sygn. 11203-11542: akta gospodarstw dziedzicznych 1921-1944; sygn. 11543-11661: zawiadomienia o śmierci i sprawy dziedziczenia 1851-1940; sygn. 11662-11896: dokumenty wyłączone z wybrakowanych akt spadkowych i opiekuńczych 1745-1895; sygn. 11897-11950: księgi depozytów i testamentów 1809-1934; sygn. 11951-14671: testamenty (układ wg nazwisk) 1692-1944; sygn. 14672-14778: sprawy spadkowe 1788-1929; sygn. 14779-14787: rejestry spraw opiekuńczych 1827-1895; sygn. 14788-14800: akta dot. spraw opiekuńczych 1826-1943; sygn. 14801-14805: uznanie ojcostwa 1833-1848; sygn. 14806-14809: rejestry spraw karnych 1821-1943; sygn. 14810-14812: rejestry spraw cywilnych 1914-1933; sygn. 14813-15146: rejestracja towarzystw, związków, firm handlowych, przemysłowych 1818-1945; sygn. 15147-15260: orzecznictwo w sprawach niespornych 1727-1878; sygn. 15261-15275: regulacja granic, podziały majątków, podziały wspólnot 1799-1945; sygn. 15276-15300: kontrakty kupna, sprzedaży i dzierżaw 1784-1849; sygn. 15301-15308: księgi protokołów sądów rozjemczych 1835-1933 brak akt o sygn.: 760, 839, 846, 877, 899, 14860 (skontrum zespołu, 1996 r.) sygn. 15309-15311 - 3 j.a. o nieustalonych tytułach (zniszczone okładki) spis roboczy nr 1 (dopływ 2019 r.): 6849 j.a. spis roboczy nr 2: 2 j.a.

Dzieje twórcy:

W r. 1741, władze pruskie pozostawiły na Śląsku sądownictwo patrymonialne i miejskie, a nadzór nad nim powierzyły dwom utworzonym w r. 1742 tzw. Rejencjom Sądowym – Oberamtsregierungen we Wrocławiu i w Głogowie; stanowiły one sądy I instancji dla spraw książąt i panów i rozstrzygały spory pomiędzy stanami i władzami oraz sprawy graniczne. W 1808 r. Oberamstregierungen zostały zniesione, a na ich miejsce powołano do życia wyższe sądy krajowe – Oberlandesgerichte. W miejsce zlikwid. sądów miejskich w miastach królewskich utworzono Land- i Stadgerichte (sądy obwodowe i miejskie I instancji). Rozporządzeniem Fryderyka Wilhelma IV z 2.01.1849 r. zniesiono sądownictwo prywatne (miejskie, patrymonialne, kościelne w sprawach cywilnych) i sądownictwo dla spraw osób uprzywilejowanych. Na miejsce sądów zlikwidowanych wprowadzono sądy państwowe, przy czym jako sądy I instancji utworzono Kreisgerichte, obejmujące swą własnością po jednym powiecie (lub dwa poniżej 40 tys. mieszkańców). W miastach o ilości mieszkańców powyżej 50 tys. pozostawiono sądy miejskie, lecz upaństwowiono je podobnie zresztą jak i resztę sądów. Zarówno Kreis- jak i Stadgerichte dzieliły się na dwa oddziały – cywilny i karny, rozstrzygały drobne sprawy karne i cywilne. Specjalne Kreisgerichtskommissionen załatwiały sprawy pilne i proste osób zamieszkałych z dala od miast będących siedzibami sądów. Sądy przysięgłych (Schwurgerichte) rozpatrywały w sądach I instancji sprawy karne dot. przestępstw zagrożonych karą śmierci lub więzienia ponad pięć lat. Zmiana konstytucji Rzeszy spowodowała wprowadzenie od 1.10.1879 r. nowej ordynacji sądowej. Zlikwidowano Kreis- i Stadtgerichte, a powołano do życia Amtsgerichte jako sądy I instancji. Działały one na Śląsku w l. 1879-1945 i załatwiały w składzie w zasadzie jednego sędziego sprawy cywilne o wartości sporu do pięciuset marek, sprawy z tytułu umowy najmu, sprawy o wykroczenia w czasie podróży, sprawy zajęcia bydła, sprawy szkód wyrządzonych przez zwierzęta i sprawy szkód wyrządzonych w czasie polowania, sprawy alimentacyjne, roszczenia z tytułu wymiaru starczego, sprawy adopcji, opiekuństwa, sprawy spadkowe, testamentowe, sprawy ksiąg i akt gruntowych, rejestry zrzeszeń i firm, sprawy dobrowolnej jurysdykcji i sprawy niepodzielnych gospodarstw chłopskich – Erbhöfferollen. Kompetencji Amtsgerichtów podlegały również sprawy karne zagrożone karą do sześciu miesięcy więzienia wszczęte z oskarżenia prywatnego lub na wniosek prokuratora, następnie sprawy wielkich kradzieży i paserstwa, sprawy recydywy w oszustwie i kradzieży. Sprawy karne rozstrzygały sądy ławnicze – Schwurgerichte, złożone z sędziego i dwóch ławników. Od 1923 r. istniały przy Amstgericht’ach sądy dla młodocianych – Jugendgerichte; w ramach organizacyjnych Amstgericht’ów działały sądy do spraw niepodzielnych gospodarstw chłopskich – Anerbengericht, a od r.1935 – urząd do spraw uwolnienia z długów (Entschuldungsamt). W koneksji z sądem I instancji sprawowały swą władzę od r. 1934 samodzielne sądy do spraw pracy – Arbeitsgerichte – rozpatrujące wykroczenia i przestępstwa z tytułu umowy o pracę. Instancją odwoławczą od wyroków sądów Amtsgericht były sądy II instancji – Landgerichte.

Daty skrajne:

[1684 - 1879] 1879 - 1945

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1684-1879, 1879-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Goldberg

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

22156

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

15305

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

275.76

Ogółem opracowanych metrów bieżących

252.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 13 tomów
spis roboczy Nie 6849 j.a.