Kolekcja materiałów teledetekcyjnych

Sygnatura
72/2078/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

W skład zespołu wchodzą następujące rodzaje archiwaliów: -Odbitki zdjęć lotniczych wykonane na papierze fotograficznym. -Negatywy zdjęć lotniczych wykonane na płytkach szklanych. -Fotoplany umieszczone na korektostacie, sklejce lub jedynie na papierze fotograficznym. -Zdjęcia lotnicze zapisane cyfrowo na nośnikach optycznych wykonane w oryginale technikami tradycyjnymi. -Materiały teledetekcyjne wykonane technikami cyfrowymi i zapisane cyfrowo na nośnikach optycznych. Najstarsze zdjęcia lotnicze przechowywane w zespole pochodzą z roku 1926. W roku tym wykonano około 3 tysięcy zdjęć lotniczych Warszawy a skali zbliżonej do 1:2500, z których 360 zachowanych jest w kolekcji. na ich podstawie został opracowany w roku 1927, nie zachowany do czasów współczesnych, pierwszy fotoplan Warszawy. W zespole przechowywane są fotoplany wykonane przez FOTOLOT – Wydział Aerofotogrametryczny PLL LOT. Fotoplan Warszawy z listopada 1935 roku zawarty na 50 arkuszach pokrywających obszar miasta w jego granicach administracyjnych. Podział arkuszy nawiązuje do podziału przyjętego przez W.H. Lindleya, a zasadniczą różnicą w tych podziałach jest zastosowanie przy opracowaniu fotoplanu systemu metrycznego w miejsce stosowanej wcześniej miary sążniowej przy podziale na arkusze. Odbitki zdjęć lotniczych, na podstawie których opracowano fotoplan znajdują się w zbiorach Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Do opracowań FOTOLOT należy również fotoplan zatytułowany Region Warszawski w skali 1:10000 z roku 1936, obejmujący swym zasięgiem okolice ówczesnej Warszawy oraz fotoplany i zdjęcia lotnicze mniejszych obszarów. Wśród fotoplanów Warszawy na uwagę zasługuje Bildplan Warschau z 24 września 1939 roku, wykonany przez Luftwaffe w skali 1:10000. Fotoplan ten pokazuje stan zaawansowania procesów urbanizacji Warszawy na koniec boomu budowlanego lat 30-tych XX wieku, a także skalę zniszczeń powstałych w czasie obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku. Kolejnym wyjątkowo ważnym materiałem w kolekcji jest fotoplan Warszawa opracowany na podstawie rosyjskich zdjęć lotniczych z czerwca 1945 roku przez Biuro Fotogrametryczne Głównego Urzędu Pomiarów Kraju. Fotoplan ten, obejmujący swym zasięgiem całe miasto w ówczesnych granicach administracyjnych jest dokumentem jednoznacznie pokazującym zniszczenia Warszawy. Do szczególnie interesujących materiałów w zespole należy panorama Warszawy opracowana na podstawie autorskich zdjęć z sierpnia i września 2000 roku przez dr. Marka Ostrowskiego z Samodzielnej Pracowni Informacji Obrazowej SCI-ART. Panorama jest jednym z pierwszych materiałów w zbiorach Archiwum wykonanych i zapisanych tylko w formie cyfrowej. Panorama była eksponowana w formie wydruku o rozmiarach 11x133m na elewacji Domów Towarowych Centrum przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie po uroczystym odsłonięciu przez prezydenta miasta w noc sylwestrową 31 grudnia 2001 roku.

Dzieje twórcy:

Zespół Kolekcja materiałów teledetekcyjnych został utworzony w wyniku skontrum przeprowadzonego w latach 1996-1997. Podstawą jego wyodrębnienia był rodzaj materiałów – materiały teledetekcyjne, do których należą wskazane w pkt. 1.6. Instrukcji porządkowania i ewidencjonowania dokumentacji kartograficznej w archiwach państwowych z dnia 23.10.2003 roku materiały fotogrametryczne i które podlegają porządkowaniu i ewidencjonowaniu zgodnie z przepisami wymienionej instrukcji. Niemożliwe było, ze względu na brak ewidencji, jednoznaczne określenie ich proweniencji, prawdopodobnie zostały wcześniej wyłączone z zespołów utworzonych z akt przejętych od instytucji i urzędów. Tytuł zespołu został nadany dla określenia specyfiki materiałów zgromadzonych w kolekcji. Nie ma on związku z pochodzeniem materiałów. W wyniku opracowania nastąpiła zmiana nazwy nadanej w trakcie wyodrębniania zespołu z „Kolekcja Fotogrametryczna – Fotoplany i Zdjęcia Lotnicze Warszawy” na „Kolekcja materiałów teledetekcyjnych”. Zmiana jest wynikiem niepełnej adekwatności dawnej nazwy do zawartości zespołu, nazwy obejmującej swym zakresem tylko część materiałów teledetekcyjnych znajdujących się oraz mogących znaleźć się w kolekcji. W zespole przechowywane są zdjęcia lotnicze pionowe, fotoplany, fotoszkice oraz zdjęcia naziemne ukośne wykonane z dużej wysokości z lat 1926-2001. Zespół jest otwarty, określone granice chronologiczne mogą ulec zmianie. Zgromadzone w zespole materiały obrazują przede wszystkim obszar Warszawy oraz jej okolice, w rozciągłości równoleżnikowej od Izabelina po Rembertów, w rozciągłości południkowej d. Konstancina Jeziornej oraz fotoszkic okolic Grodna. Ze względu na charakter zespołu zasięg terytorialny zgromadzonych materiałów może ulec poszerzeniu.

Daty skrajne:

1926-2001

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Kolekcja Fotogrametryczna - Fotoplany i Zdjęcia Lotnicze Warszawy

Daty:

1926-2001.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

629

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

629

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak T. 293; 629 jf.