Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Biskupcu

Sygnatura
42/1097/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Posiedzenia organów kolegialnych i aparatu partyjnego: protokóły z posiedzeń i narad,1947-1948, sygn.1 Referat Ogólno-Organizacyjny: materiały sprawozdawcze miejskich, gminnych i kół terenowych, korespondencja,1947-1948, sygn.2 Referat Polityczno-Propagandowy: protokóły posiedzeń Komitetu Obchodów 1 Maja. Referat Kadr: wykazy członków PPS w powiecie biskupieckim, wykazy usuniętych członków partii, korespondencja. Referat Samorządowo-Administracyjny: kwestionariusze członków PPS. Referat Ekonomiczno-Przemysłowy: sprawozdania Komisji Specjalnej, wykazy obsady stanowisk. Referat Kobiecy: sprawozdania miesięczne, protokóły zebrań międzypartyjnych. Rzecznik Kontroli Partyjnej: korespondencja, 1946-1948, sygn. 3

Dzieje twórcy:

Po ukonstytuowaniu się pod koniec kwietnia 1945 roku Wojewódzkiego Komitetu Polskie Partii Socjalistycznej w Olsztynie przystapiono do budowania sieci organizacji w terenie. Powiatowy Komitet PPS w Biskupcu powstał 26 sierpnia 1945r. Najwyższa władzą w powiecie była konferencja powiatowa, która zbierała się raz w roku i wybierała: Powiatową Radę, Powiatowy Komitet, Powiatową Komisję Rewizyjną, Powiatowy Sąd Paryjny i Powiatowy Sekretariat. Naczele Rady stał przewodniczący. Zdaniem jego było wytyczanie ogólnych kierunków polityki partii na terenie powiatu. Posiedzenia Rady odbywały się co 2-3 miesiące. Prezydiu PK stało na czele Powiatowego Komitetu.Zadaniem Prezydium było realizowanie wytycznych władz wojewódzkich, Rady Powiatowej i kontrola działalności Powiatowgo Sekretariatu.Sekretariat był aparatem wykonawczym i pomocniczym Prezydium, wykonywał uchwały władz zwierzchnich, administrował partią w terenie przy pomocy powoływanych referatów: ogólno-organizacyjnego, społeczno-zawodowego, kobiecego, wiejskiego, polityczno-przemysłowego,finansowo-gospodarczego. Ilość tworzonych referatów była zmienna, a zbyt mała liczba parcowników utrudniała sprawne wykonywanie zadań. Zjazd zjednoczeniwy Polskie Partii Robotniczej i Polskie Partii Socjalistycznej w dniu 15 grudnia zakończył działalność partii.

Daty skrajne:

1946-1948

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1948, 1946-1948, 1946-1948, 1946-1948.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak