Dyrekcja Okręgowa Szkolenia Zawodowego w Białymstoku

Sygnatura
4/146/0
Daty skrajne
[1945] 1949-1958
Liczba serii
15
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarządzenia i instrukcje władz zwierzchnich, lata 1949 – 1952, sygn. 1-2, Organizacja D.O.S.Z. i szkolnictwa zawodowego – obsada personalna, reorganizacja władz szkolnictwa zawodowego w 1956 r., orzeczenia organizacyjne szkół, lata [1948] 1949 – 1958, sygn. 3-14, Zebrania i konferencje – protokóły, lata [1947] 1949 – 1956, sygn. 15-20, Lokale szkolne – przekazywanie i adaptacja budynków szkolnych, ewidencja lokali i uposażenia, lata [1945] 1949 – 1956, sygn. 21-26, Kontrole i wizytacje – protokóły, lata [1948] 1949 – 1958, sygn. 27-42, Sprawozdania opisowe ogólne – roczne D.O.S.Z. (za rok 1951/1952) oraz dyrektorów szkół, lata 1952 – 1956, sygn. 43-48, Statystyka ogólna – sprawozdania statystyczne dotyczące wyników nauczania, składu osobowego nauczycieli, uczniów, uposażenia szkół, lata 1949 – 1956, sygn. 49-90, Nauczyciele i uczniowie – sprawozdania statystyczne, lata [1948] 1949 – 1953, sygn. 91-92, Zatrudnianie i płace – sprawozdania roczne dot. stanu zatrudnienia i wysokości płac, lata 1954 – 1957, sygn. 93-98, Wyniki nauczania – sprawozdania opisowe i statystyczne, lata 1954 – 1957, sygn. 99-103, Finanse, budżety – preliminarze i sprawozdania budżetowe roczne, zbiorcze i jednostkowe, lata 1953 – 1957, sygn. 104-112, Inwestycje – sprawozdania roczne z realizacji inwestycji, lata 1952 – 1958, sygn. 113-119, Warsztaty szkolne – sprawozdania dot. produkcji warsztatów, ewidencja warsztatów i ich uposażenia, lata 1952 – 1958, sygn. 120-138, Internaty – statystyka za 1949 r. oraz problem wychowawców internatu, lata 1949 – 1956, sygn. 139-140, Sprawozdawczość różna – biblioteki, kultura fizyczna i sport, bhp, stypendia, i in., lata 1953 – 1958, sygn. 141-146, Protokóły kontroli, lata 1954 – 1958, sygn. 147-166, Sprawy dyscyplinarne, lata 1956 – 1958, sygn. 167-170, Protokóły przekazania szkół ministerstwom, rok 1951, sygn. 171, Budżety, lata 1951 – 1952, sygn. 172-173, Sprawy lokalizacji szkół, rok 1950, 174-175, Analiza sieci zasadniczych szkół zawodowych, rok 1953, sygn. 176, Sprawozdania statystyczne, rok 1953, sygn. 177.

Dzieje twórcy:

Na podstawie ustawy z dn. 10 lutego 1949 r. zorganizowano z dniem 21 czerwca 1949 r. Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego, jako organ zwierzchni okręgowych dyrekcji szkolenia zawodowego, którego zadaniem było przygotowanie kadr pracowniczych dla podstawowych gałęzi gospodarki narodowej. Dyrekcja Okręgowa Szkolnictwa Zawodowego w Białymstoku została powołana do życia uchwałą Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów oraz na podstawie zarządzenia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dn. 18 lipca 1949 r. Dyrekcja Okręgowa zorganizowana została na bazie Wydziału Szkolnictwa Zawodowego Kuratorium. Struktura organizacyjna urzędu ulegała kilkakrotnie zmianom wskutek likwidacji, tworzenia lub zmiany nazwy poszczególnych komórek organizacyjnych. Pierwszym dyrektorem Dyrekcji Okręgowej w Białymstoku został Stanisław Krasnołucki, po nim od kwietnia 1950 r. Henryk Smaczny, a od stycznia 1955 r do końca istnienia urzędu – Czesław Langiewicz. Od końca 1956 r. Dyrekcja Okręgowa podlegała Departamentowi Szkolnictwa Zawodowego w Ministerstwie Oświaty. Stało się to wskutek likwidacji z końcem 1956 r. Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego. Do zakresu działań Dyrekcji Okręgowej należało kierownictwo, organizacja oraz nadzór pedagogiczny i administracyjny nad szkolnictwem zawodowym podległym C.U.S.Z., a także nadzór pedagogiczny nad szkołami podległymi poszczególnym ministerstwom gospodarczym i innym władzom centralnym. Dyrekcje Okręgowe zostały rozwiązane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 18 kwietnia 1958 r. w sprawie kuratoriów okręgów szkolnych i inspektoratów oświaty.

Daty skrajne:

[1945] 1949-1958

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1945, 1949-1958.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

177

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

177

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak