Pełnomocnik Ministerstwa Kontroli Państwowej w Białymstoku

Sygnatura
4/148/0
Daty skrajne
1952-1957
Liczba serii
13
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Departament /referat/ organizacyjni-instruktorski, lata 1952 – 1955, sygn. 1-3, II. Zespół Kontroli Państwowej Przemysłu Lekkiego, lata 1953 – 1956, sygn. 4-42, III. Zespół Kontroli Państwowej Przemysłu Drobnego i Spółdzielczości Pracy, lata 1953 – 1957, sygn. 43-87, IV. Zespół Kontroli Państwowej Rolnictwa i Spółdzielczości Wiejskiej, lata 1953 – 1957, sygn. 88-135, V. Zespół Kontroli Państwowej Leśnictwa, lata 1953 – 1957, sygn. 136-144, VI. Zespół Kontroli Państwowej Skupu, Magazynowania i Przemysłu Zbożowego, lata 1953 – 1956, sygn. 145-159, VII. Zespół Kontroli Państwowej Skupu i Kontraktacji, lata 1953 – 1956, sygn. 160-186, VIII. Zespół Kontroli Państwowej Budownictwa, rok 1953, sygn. 187-188, IX. Zespół Kontroli Państwowej Finansów, lata 1953 – 1957, sygn. 189-220, X. Zespół Kontroli Państwowej Obrotu Towarowego, lata 1953 – 1957, sygn. 221-275, XI. Zespół Kontroli Państwowej Zdrowia i Opieki Społecznej, lata 1953 – 1957, sygn. 276-284, XII. Zespół Kontroli Państwowej Oświaty i Kultury, lata 1952 – 1953, sygn. 285-289, XIII. Zespół Kontroli Państwowej Rad Narodowych, lata 1952 – 1958, sygn. 290-300.

Dzieje twórcy:

Ministerstwo Kontroli Państwowej powołane do życia ustawą z dn. 22 listopada 1952 r. o kontroli państwowej, stało się kontynuatorem działalności – zniesionej tą samą ustawą – Najwyższej Izby Kontroli przejmując jej agendy. Zakres działalności Ministerstwa nie różnił się zasadniczo od zakresu działania NIK. Kontrolowało ono realizację narodowych planów gospodarczych, jak i wykonywanie uchwał rządu oraz czuwało nad przestrzeganiem dyscypliny państwowej, gospodarczej i finansowej. W skład Ministerstwa Kontroli Państwowej wchodziły: gabinet Ministra, departamenty, i zespoły kontroli państwowej. Terenowymi jednostkami kontroli państwowej były wchodzące w skład zespołów kontroli państwowej: terenowe grupy kontroli państwowej i specjalne grupy kontroli państwowej. Zarządzenie nr 48/55 Ministra Kontroli Państwowej z dn. 29 lipca 1955 r powołało i ustaliło zakres czynności pełnomocników Ministerstwa Kontroli Państwowej. Zakres ich czynności obejmował obszary poszczególnych województw, a siedzibą ich były miasta wojewódzkie. Do zakresu ich czynności należało m.in.: koordynowanie działalności grup terenowych rozmieszczonych na terenie województwa, nadzór nad współpracą grup terenowych z innymi rodzajami kontroli lub inspekcji oraz z kontrolą społeczną rad narodowych, kierowanie załatwianiem spraw dot. skarg i zażaleń ludności, nadzorowanie dyscypliny pracy oraz zabezpieczenie tajemnicy państwowej i służbowej w grupach terenowych. Ministerstwo Kontroli Państwowej zakończyło swą działalność w końcu grudnia 1957 r. z chwilą wejścia w życie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.

Daty skrajne:

1952-1957

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1952-1957.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

300

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

300

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak