Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Bielsku-Białej

Sygnatura
13/199/0
Daty skrajne
1975-1989
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Zjazdy delegatów RSP woj. bielskiego z lat 1978-1983 /Sygn. 1-4/ II. Zarząd WZRSP w Bielsku-Białej – protokoły posiedzeń wraz z załącznikami: m.in. uchwały, sprawozdania, plany pracy, analizy wyników finansowych, informacje dotyczące wyników współzawodnictwa międzyspółdzielczego, sprawozdania z realizacji planu dochodów i kosztów z lat 1975-1989 /Sygn. 5-19/ III. Roczne sprawozdanie roczne ze stanu gospodarczo-finansowego rolniczych spółdzielni produkcyjnych z lat 1976-1989 /Sygn. 20-39/ IV. Skargi i wnioski z lat 1975-1989 /Sygn. 40-41/ V. Kontrola WZRSP z roku 1989 /Sygn. 42/ VI. Akta spółdzielni zrzeszonej z roku 1980 /Sygn. 43/

Dzieje twórcy:

Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne (dalej RSP) pojawiły się w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Działalność ich początkowo opierała się na przepisach ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach, która definiowała ogólne zasady funkcjonowania spółdzielni, sposób ich założenia, rejestracji, informowała o wytycznych związanych z władzami spółdzielni, statutem, itp. W latach 1956-1957 zaczęto tworzyć powiatowe i wojewódzkie związki rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Rolnicze zespoły i zrzeszenia spółdzielcze miały wpływać na podniesienie wydajności i dochodowości produkcji rolniczej, miały reprezentować i bronić interesów poszczególnych spółdzielni produkcyjnych i ich członków. Powiatowe związki wchodziły w skład wojewódzkich związków oraz Krajowej Rady Spółdzielczości Produkcyjnej. W związku z wejściem w życie ustawy z 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa likwidacji uległy powiatowe związki rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Spółdzielnie zaczęły zrzeszać się w związki wojewódzkie. W wyniku tej ustawy 30 czerwca 1975 r. w RSP Simoradz, 24 delegatów reprezentujących wszystkie istniejące wówczas na terenie nowego województwa bielskiego RSP, powołało do życia Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Bielsku-Białej (dalej WZRSP w Bielsku-Białej). Celem WZRSP było kontynuowanie działalności Powiatowego Związku RSP w Bielsku-Białej, związanej z organizowaniem i koordynowaniem zrzeszonych spółdzielni, udzielaniu im pomocy w zakresie organizacyjno-samorządowym, prawnym, ekonomicznym, rolniczym. Członkami WZRSP były rolnicze spółdzielnie produkcyjne mające siedzibę na terenie działania Związku. Spółdzielnie miały prawo brać udział w Zjazdach Delegatów, korzystać z pomocy, usług i urządzeń WZRSP. Członkowie mieli obowiązek przestrzegać statutu WZRSP, wykonywać jego uchwały, wpłacać roczną składkę członkowską. Organami Związku były: Zjazd Delegatów, Rada i Zarząd. Siedzibą WZRSP w Bielsku-Białej do 1981 r. był Cieszyn. Na IV Zjeździe Delegatów ustanowiono nowa siedzibę – Bielsko-Białą. Zmiany społeczno-gospodarcze pod koniec lat 80 XX wieku spowodowały, że liczba spółdzielni zaczęła się zmniejszać. Główną tego przyczyną była ustawa likwidująca związki spółdzielcze wprowadzona 20 stycznia 1990 r. Informowała ona, że „z dniem wejścia w życie ustawy związki spółdzielcze przechodzą w stan likwidacji”. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Paulina Olko-Honkisz, Bielsko-Biała, 2016]

Daty skrajne:

1975-1989

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1975-1989.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

43

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

43

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 43 j.

K.M. AP w Katowicach z 22 września 2016 r.