Kasa Stefczyka w Choczni

Sygnatura
13/443/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy organizacyjne z lat 1909 - 1950 /sygn. 13 - 18/ statut Kasy, księgi protokołów z posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnych Zebrań 2. Sprawy osobowe z lat 1936 - 1950 /sygn. 19 - 24/ rejestry i deklaracje członków Kasy 3. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1926 - 1950 /sygn. 25 - 53/ inwentarze wkładów, udziałów i pożyczek, książki udziałów i pożyczek, książki wkładów, księga lokat papierów wartościowych oraz ruchomości i nieruchomości, księga główna, bilanse i księgi kasowe 4. Sprawy administracyjno - gospodarcze z lat 1910 - 1950 /sygn. 54 - 56/ protokół podawczy i terminatka Kasy oraz korespondencja

Dzieje twórcy:

W 1890 r. w Czernichowie pod Krakowem dr Franciszek Stefczyk założył pierwszą w Małopolsce Spółkę Oszczędnościowo – Pożyczkową dla ludności włościańskiej opartą na nieograniczonej poręce członków oraz niskich udziałach. W 1899 r. we Lwowie, z inicjatywy Franciszka Stefczyka, powstało Biuro dla Spółek Oszczędności i Pożyczek przy Wydziale Krajowym Sejmu Galicyjskiego, patronujące działalności spółek. Sprawami spółki kierował Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zebranie, a jej członkami mogli zostać pełnoletni mieszkańcy miejscowości, w której spółka działała (w pierwszej kolejności samodzielni właściciele drobnych i średnich gospodarstw rolnych). W 1907 r. Sejm Krajowy we Lwowie uchwalił projekt utworzenia Centralnej Kasy Spółek Rolniczych i po zatwierdzeniu go przez władze wiedeńskie Kasa rozpoczęła swoje formalne czynności od 1 stycznia 1909 r. W 1911 r. obszar działalności spółek (nadzorowany przez Biuro Patronatu) podzielony został na 5 rejonów, wśród nich krakowski, do którego należały spółki powiatu bialskiego i wadowickiego. W okresie I wojny światowej nastąpił upadek działalności spółek i odrodzenie ich nastąpiło po roku 1924. Zmianie uległa wtedy nazwa poszczególnych Spółek odtąd nazywanych Spółdzielniami Oszczędnościowo – Pożyczkowymi, a od czerwca 1924 r. Kasami Stefczyka. W okresie okupacji niemieckiej po 1939 r. Kasy Stefczyka przerwały swą działalność na terenie włączonym do Rzeszy , działały natomiast na terenach przyłączonych do Generalnego Gubernatorstwa. Po 1945 r. Kasy Stefczyka wznowiły swą działalność na okres 3 lat ponieważ zgodnie z dekretem z 25 października 1948 r. o reformie bankowej przekształcono je w Kasy Spółdzielcze. Proces likwidacji/przekształceń Kas trwał jednak do 1950 r. W 1909 r. powstała Spółka Oszczędności i Pożyczek w Choczni, w okresie międzywojennym przemianowana na Kasę Stefczyka, zlikwidowana w 1950 r. [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa Bogusławy Czajeckiej]

Daty skrajne:

1909-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Spółka Oszczędności i Pożyczek w Choczni

Daty:

1909-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

44

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

44

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 44 j.i.

K.M. - 25.11.1966, inwentarz książkowy wspólny dla grupy zespołów akt Kas Stefczyka powiatu wadowickiego