Wydział Powiatowy w Bydgoszczy

Sygnatura
6/174/0
Daty skrajne
[1853] 1874-1920 [1923]
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Ogólne sprawy organizacyjno-administracyjne w zakresie dróg, szos i mostów: przepisy dotyczące budowy dróg i szos, uchwały sejmiku powiatowego, kredyty i pomoc finansowa, nabywanie terenów i wyznaczanie granic pod budowę dróg i szos 2. Kataster dróg i mostów w powiecie bydgoskim: wykazy dróg i szos państwowych i samorządowych 3. Budowa dróg i mostów w powiecie bydgoskim: budowa i utrzymanie dróg i mostów, budowa drogi Bydgoszcz-Toruń 4. Dokumentacja techniczna - projekty dróg i przejazdów kolejowych (t.2)

Dzieje twórcy:

Wydział Powiatowy w Bydgoszczy został powołany na mocy ustawy z 13 XII 1872 r. Zakres kompetencji wydziału wraz z jego późniejszymi zmianami określiły kolejne akty ustawodawcze z 20 XI 1873 r., 2 IV 1878 r., 19 III 1881 r. i 28 II 1884 r. Wydział Powiatowy był ciałem kolegialnym o charakterze samorządowym, zarządzanym przez landrata jako przewodniczącego. Obok landrata w skład urzędu wchodziło 6 członków wybieranych spośród posłów do sejmiku powiatowego. Zasadniczym zadaniem wydziału było współdziałanie z landraturą w zakresie zarządzania sprawami powiatu i czuwanie nad interesami administracji państwowej, m.in. przygotowanie i realizacja decyzji sejmiku, mianowanie urzędników powiatowych, wydawanie opinii w sprawach państwowych. Tokiem spraw wydziału kierował landrat. Zwoływał i przewodniczył zebraniom, prowadził sprawy bieżące, reprezentował wydział na zewnątrz. Wydział Powiatowy w Bydgoszczy funkcjonował do 1920 r., tzn. przejęcia administracji przez władze polskie.

Daty skrajne:

[1853] 1874-1920 [1923]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1853-1873, 1874-1920, 1923-1923.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kreisausschuss Bromberg

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

90

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

90

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.59

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.59

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA