Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Bronikowo (pow. kościański)

Sygnatura
53/3247/0
Liczba serii
7
Liczba skanów
722

Zawartość:

urodzenia z lat 1808-1818, 1822-1850, 1852-1872, 1874, małżeństwa z lat 1808-1818, 1822-1850, 1852-1872, 1874, zgony z lat 1808-1818, 1822-1850, 1852-1872, 1874

Dzieje twórcy:

Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 18008 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.

Daty skrajne:

1808 - 1874

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1808-1818, 1822-1850, 1852-1872, 1874-1874.

Nazwa dawna:

Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Bronikowo (pow. kościański)

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

65

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

65

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 55 j. a. o sygn.: 1-6 (nr O: 1505-1510), 8-30 (nr O: 1511-1533), 31-55 (nr O: 1535-1559), 65 (nr O 1534) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-6, 8-63, 65