Urząd Gminy w Strzyżewicach

Sygnatura
37/190/0
Liczba serii
1
Liczba skanów
0

Zawartość:

Karta A: Zespół zawiera akta: zarządzenia Naczelnika Gminy z lat 1973-1974, 1976-1979, 1983-1984 (sygn. 1-7) i decyzje z lat 1975, 1979, 1983-1984 (sygn. 8-9), zarządzenia Wojewody Lubelskiego i uchwały WRN z lat 1975-1977 i ich realizacja (sygn. 10), dane statystyczne o proponowanych do utworzenia gminach w powiecie bychawskim oraz wykaz miejscowości z terenu gminy, dla których opracowano dane statystyczne przez Główny Urząd Statystyczny z lat 1972-1974 (sygn. 11-12), sprawozdania okresowe dotyczące skarg i wniosków w 1980-1982 (sygn. 13), protokoły z kontroli zewnętrznych z załącznikami z lat 1973-1975, 1977, 1987 (sygn. 14-18), regulamin pracy dla pracowników biur gromadzkich rad narodowych (sygn. 19), współdziałanie urzędu gminy z Bychawskim Przedsiębiorstwem Spożywczym Przemysłu Terenowego w Osmolicach - organizacja czasu pracy zakładu w roku 1973 (sygn. 20), dziennik szkoleń pracowników urzędu z lat 1976-1978 (sygn. 21), sprawozdania i analizy z wykonania planu zobowiązań podatkowych z lat 1977, 1988-1989 (sygn. 22-25), projekty organizacyjne szkół z roku 1988 (sygn. 26), dokumentacja zabytków nieruchomych - sprawa remontu szkoły w Piotrowicach i wycinki drzew z roku 1984 (sygn. 27), nadzór nad stowarzyszeniami z lat 1980-1981 (sygn. 28), wnioski o nadanie medalu za długotrwałe pożycie małżeńskie z lat 1976-1977 (sygn. 29), normatywy wydawane przez Urząd Wojewódzki i Wojewodę Lubelskiego w sprawach kolegium d/s wykroczeń z lat 1975-1982 (sygn. 30), sprawozdania i oceny działalności kolegium d/s wykroczeń z lat 1976-1977, 1979, 1980-1982 (sygn. 31-32), nadzór nad działalnością urzędu stanu cywilnego z lat 1977-1989 (sygn. 33-45), decyzje naczelnika w sprawie sprostowania błędu w akcie małżeństwa i terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego z roku 1975 (sygn. 46), plany obrony cywilnej z lat 1978-1983 (sygn. 47-52), instrukcje alarmowe dla sołectw gminy z roku 1986 (sygn. 53), plany roczne z zakresu gospodarki ziemią z lat 1974-1975, 1979, 1980 (sygn. 54-56), dokumentacja dotycząca obrotu nieruchomościami rolnymi z lat 1975-1976 (sygn. 57-59), inwentaryzacja nieruchomości z lat 1976-1977, 1979, 1980-1982 (sygn. 60-64), plany i sprawozdania w sprawach kontraktacji roślinnej z lat 1978-1980 (sygn. 65-66), dokumentacja przekazania nieruchomości leśnej na rzecz gminy Strzyżewice z roku 1984 (sygn. 67), ), decyzje i wytyczne władz nadrzędnych w sprawie zasad zaopatrzenia rynku z roku 1985 (sygn. 68), zarządzenia władz naczelnych w sprawie zagospodarowania przestrzennego z lat 1976-1977 (sygn.69), plany i sprawozdania dotyczące opieki nad miejscami walk i straceń oraz izbami pamięci narodowej (sygn. 70), ustalenia dotyczące lokalizacji przystanków autobusowych i rozkładu jazdy autobusów na terenie gminy Strzyżewice z roku 1977 (sygn. 71), opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych z lat 1977-1982 (sygn. 72-76), sprawozdanie o ruchu budowlanym w gospodarstwach nieuspołecznionych z lat 1977-1978 (sygn. 77), dokumentacja Społecznej Komisji Pojednawczej w sprawie rozgraniczenia działek w miejscowości Borkowizna (sygn. 78), program ochrony środowiska i gospodarki wodnej z roku 1989 (sygn. 79), wykaz źródeł zanieczyszczenia środowiska atmosferycznego znajdujących się na terenie gminy w roku 1981 (sygn. 80), ewidencja i oznaczenie gruntów, dokumentacja podstawowa nieruchomości z lat 1976-1982 (sygn. 81-84), dokumentacja geodezyjno-prawna do założenia księgi wieczystej z lat 1973-1976 (sygn. 85), Ewidencja gruntów rolnych, zmiany aktualizacyjne z lat 1976 (sygn. 86), rejestracja i ewidencja programów badań geologicznych i prowadzenia robót z lat 1980-1982 (sygn. 87). Karta B: Spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2013 zawiera: akta nadzoru nad stowarzyszeniami z lat 1982-1983 (sygn. 1-2), dokumentacja podstawowa o nieruchomościach z roku 1986 (sygn. 3), ewidencja gruntów rolnych z lat 1986-1989 (sygn. 4), pozwolenia na budowę i użytkowanie z lat 1988-1989 (sygn. 5-6).

Dzieje twórcy:

1 stycznia 1973 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. Wprowadzono nowy podział administracyjny kraju, w którym miejsce gromad zajęły gminy . Gmina Strzyżewice została utworzona na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie nr XXI/92/72 z 5 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie lubelskim. Była jedną z 7 gmin powiatu bychawskiego. W granicach administracyjnych nowoutworzonej gminy Strzyżewice znalazło się 21 sołectw: Borkowizna, Dębina, Dębszczyzna, Franciszków, Iżyce, Kajetanówka, Kiełczewice Dolne, Kiełczewice Dolne - Kolonia, Kiełczewice Górne, Kiełczewice Maryjskie, Kiełczewice Pierwsze, Nowa Bystrzyca, Osmolice Drugie, Osmolice Pierwsze, Pawłów, Pawłówek, Piotrowice, Polanówka, Stara Bystrzyca, Strzyżewice, Żabia Wola. Siedziba Urzędu Gminy mieściła się w Strzyżewicach. W okresie 1973-1990 jednoosobowym organem administracji i wykonawczym gminnej rady narodowej był naczelnik gminy. Naczelnika gminy powoływał na czas nieokreślony przewodniczący prezydium wojewódzkiej rady narodowej na wniosek powiatowej rady narodowej zaopiniowany przez gminną radę narodową. W skład Urzędu Gminy w Strzyżewicach wchodziły:a) biuro urzędu gminy, b) gminna służba rolna, c) urząd stanu cywilnego. Do właściwej realizacji zadań urzędu powołano następujące stanowiska pracy: -referent skupu i kontraktacji; -referent podatkowy; -referent rolny; -referent spraw wewnętrznych; -referent gospodarki lokalowej, komunikacji, handlu, przemysłu i usług; -referent finansowo-księgowy; -referent do spraw oświaty i socjalno-kulturalnych; -inspektor budownictwa; -główny księgowy biura urzędu gminy; - kierownik urzędu stanu cywilnego. Urząd gminy zakończył formalnie swoją działalność 30 kwietnia 1990 r. na podstawie trzech ustaw z dnia 8 marca 1990 r.: o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, o samorządzie terytorialnym, o ordynacji wyborczej do rad gmin.

Daty skrajne:

[1972]1973-1989

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1972-1972, 1973-1989.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

93

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

87

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak