Sąd Obwodowy w Gorzowie Wielkopolskim

Sygnatura
66/28/0
Liczba serii
250
Liczba skanów
15143

Zawartość:

1. Akta ogólne – [1763-1878] 1879-1945, 1069 j.a. 1.1. Akta dotyczące administracji urzędem – [1763-1878] 1879-1937, 362 j.a.: zbiór zarządzeń i przepisów w sprawie organizacji sądownictwa w Prusach, obsady stanowisk sędziowskich, pisarzy sądowych, egzekutorów i komorników, rzeczoznawców sądowych i sędziów rozjemczych, przepisy w zakresie prawa karnego i cywilnego, opiekuńczego, spadkowego i gruntowego, sprawy egzekucji, utrzymania budynku Sądu Obwodowego w Gorzowie, przepisy kancelaryjne itp. 1.2. Akta dotyczące organizacji hipoteki (spraw gruntowych) – [1864-1878] 1879-1909, 452 j.a.: sprawy hipoteczne oraz recesy i układy w sprawie zmian granic, powinności służebnych wobec majątków ziemskich, nadleśnictw, sprawy serwitutów itp. Akta hipoteczne zawierają m.in. spisy właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Gorzowa i powiatu gorzowskiego. Spisy te sporządzone były do celów podatkowych i zawierały następujące informacje: nr tomu i karty księgi wieczystej, typ gospodarstwa rolnego, powierzchnia oraz imię i nazwisko właściciela. 1.3.Akta personalne – 1879-1945, 255 j.a.: podzielone są na kilka grup: sędziowie, wyższy personel kancelaryjny, komornicy i wachmistrze sądowi, średni personel kancelaryjny oraz pozostali. W aktach poza własnoręcznie napisanym życiorysem i podaniem znajdują się kwestionariusze osobowe pracowników, fotografie oraz pozostałe dokumenty obrazujące przebieg pracy w Sądzie Obwodowym w Gorzowie. 2. Akta gruntowe: [1666-1878] 1879-1945, 12512 j.a.: akta i księgi gruntowe gospodarstw rolnych i innych nieruchomości położonych na terenie należącym do jurysdykcji Sądu Obwodowego w Gorzowie w tym majątków ziemskich w: Marwice (Marwitz), Wysoka (Hohenwalde), Gralewo (Gralow), Lubno (Liebenow), Murzynowo (Morrn), Stanowice (Stennewitz), Janczewo (Jahnsfelde), Różanki (Stolzenberg), Zieleniec (Rosswiese – od 1977 część miasta Gorzowa), Lipki Wielkie (Lipke), Gorzów Wielkopolski (Landsberg an der Warthe). 3. Rejestry firm i towarzystw (Gesellschaftregister) – [1862-1878] 1879-1937, 47 j.a.: zgłoszenia firm do rejestracji w Sądzie Obwodowym w Gorzowie. Zawierają następujące informacje: nazwiska osób zgłaszających firmę do rejestracji wraz z adresem zamieszkania, nazwę firmy i jej adres, przynależność do cechów lub związków, datę założenia i nazwiska osób reprezentujących firmę na zewnątrz. 4. Rejestr spółek z nieograniczoną (ograniczoną) odpowiedzialnością (Genossenschaftregister) – 1868-1942, 141 j.a.: akta kas oszczędnościowo-pożyczkowych spółek z nieograniczoną odpowiedzialnością (Spar und Darlehenkasse eingetragene Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht). Składają się na nie protokoły z posiedzeń organizacyjnych, statuty, rewizje kasy, bilanse za poszczególne lata. Drugą grupę akt stanowią materiały archiwalne stowarzyszeń producentów energii elektrycznej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. (Elektrizitäts und Maschinengenossenschaft eingetragenen Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht). Składają się na nie listy członków, sprawozdania finansowe za poszczególne lata (bilanse), protokoły z posiedzeń organizacyjnych, statuty, Podobnie jak i w materiałach archiwalnych spółek jako załączniki do akt występują magazyny i wydawnictwa o tematyce rolniczej. Kilka teczek dotyczy Banku Kredytowego w Gorzowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Landsberger Credit Verein eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht). Są to deklaracje członków, bilanse za poszczególne lata, rewizje, wyciągi z protokołów z posiedzeń zarządu banku, spisy udziałowców banku z podaniem imienia i nazwiska, zawodu i adresu zamieszkania oraz datą wystąpienia z banku itp. 5. Rejestr firm i przedsiębiorstw – 1897-1943, 90 j.a.: są to akta kupców i spółek kupieckich. Odnoszą się one do rejestracji firm, rachunków za ogłaszania się firm na łamach lokalnych gazet, informacji o zaprzestaniu działalności, skarg i wniosków oraz korespondencji w sprawie zmian w działalności firm. 6. Rejestr związków i stowarzyszeń – 1901-1941, 57 j.a.: są to akta związków branżowych (kupieckie, hodowców koni, lekarzy, urzędników i pracowników, nauczycieli, muzyków, szklarzy, handlarzy koni, mleczarzy itp.). Kilka j.a zawiera materiały dotyczące do sportu, jedna j.a. dotyczy Niemieckiego Czerwonego Krzyża „Bethesda”. W zespole znajdują się też akta dotyczące związków żydowskich jak np. Judische Friedensstiftung i Bürger Rettungs Instituts für jüdischen Glaubens Genossen. 7. Rejestr jednostek żeglugi śródlądowej (Binnenschiffsregister) – 1896-1941, 76 j.a.: są to akta rejestracyjne barek i zawierają takie informacje jak nazwisko i imię właściciela barki wraz z miejscem zamieszkania, posiadane uprawnienia, datę rozpoczęcia działalności, wartość barki, wyporność, przystosowanie do transportu towarów, datę zbudowania i nazwisko budowniczego oraz nazwę portu macierzystego. Poza tym akta notarialne w przypadku zmiany właściciela barki oraz świadectwo legalności barki (Schiffsbrief) tj. nr barki w rejestrze barek warciańskich, data zgłoszenia rozpoczęcia działalności, przystosowanie barki do transportu towarów, wyporność datę zbudowania barki i nazwisko budowniczego, nazwisko właściciela barki (szypra), podstawa prawna nabycia praw do barki oraz zapisy o prawach ciążących na danej barce na rzecz osób trzecich (długi i pożyczki) oraz ich wymazanie. 8. Akta testamentowo-notarialne – 1789-1875, 71 j.a.: są to spisy ostatniej woli (testamenty) oraz akta notarialne dotyczące spraw spadkowych. 9. Akta gospodarstw dziedzicznych (Erbhofakten) – 1933-1943, 75 j.a.: pod względem zawartości treściowej przypominają akta gruntowe. Zawierają one następujące informacje: imię i nazwisko właściciela gospodarstwa rolnego, powierzchnia gospodarstwa rolnego, nr tomu i księgi wieczystej, informacje o prawach ciążących na nieruchomościach na rzecz osób trzecich oraz postanowienia Sądu do spraw Niepodzielnych Gospodarstw Chłopskich w Gorzowie (Anerbengericht). 10. Sprawy Żydów i Dysydentów – 1847-1900, 43 j.a.: są to zgłoszenia zapowiedzi zawarcia związków małżeńskich przez ludność pochodzenia żydowskiego sporządzone przed Sądem Powiatowym w Gorzowie (Kreisgericht Landsberg an der Warthe), korespondencja w sprawie wydobycia aktów urodzenia lub zgonów oraz duplikaty ksiąg metrykalnych gminy żydowskiej w Gorzowie dotyczącej urodzeń, małżeństw i zgonów. 11. Sprawy stanu cywilnego – 1880-1939, 29 j.a.: korespondencja w sprawie wydobycia aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, sprostowań pisowni nazwisk i imion. 12. Duplikaty ksiąg metrykalnych – 1810-1874, 152 j.a.: duplikaty ksiąg metrykalnych parafii ewangelickich w: Gościnowie (Alexandersdorf) z lat 1810-1874; Gliniku (Altensorge) z lat 1812-1874; Barnówku (Berneunchen) z lat 1836-1874; Baczynie (Beyersdorf) z lat 1812-1874; Brzezince (Birkholz) z lat 1850-1874; Deszcznie (Dechsel) z lat 1812-1874; Ulimiu (Eulam) z lat 1812-1874; Genninsch Warthebruch (brak polskiego odpowiednika) z lat 1812-1874; Gralewa (Gralow) z lat 1810-1874; Goszczanowie (Guscht) z lat 1840-1874; Wysokiej (Hohenwalde) z lat 1825-1868; Karninie (Kernein) z lat 1812-1874; Kłodawie (Kladow) z lat 1812-1874; Chwałowicach (Landsberger Holländer) z lat 1812-1874; Lipkach Wielkich (Lipke) z lat 1839-1874; Wawrowie (Lorenzdorf) z lat 1852-1874; Włostowie (Lossow) z lat 1812-1874; Marwicach (Marwitz) z lat 1812-1874; Pyrzanach (Pyrechne) z lat 1812-1874; Stanowicach (Stennewitz) z lat 1812-1874;Tarnowie (Tornow) z lat 1812-1874; Witnicy (Vietz) z lat 1823-1874; Wojcieszycach (Wormsfelde) z lat 1815-1874; Głuchowie (Woxfelde) z lat 1824-1874; Santocznie (Zanzhausen) z lat 1812-1874; Gorzówie (Landsberg an der Warthe)- Marienkirche, Friedrichstadt, garnizon wojskowy, przytułek dla ubogich, Wieprzyce z lat 1812-1874; parafii ewangelicko reformowanych w: Gorzowie (Landsberg an der Warthe) z lat 1812-1874; parafii ewangelicko-unijnych w Gorzowie z lat 1812-1874; parafii katolickich w Gorzowie z lat 1849-1874 i Skwierzynie z lat 1849-1874 13. Arkusze zbiorcze do spraw karnych – 1924-1941, 115 j.a.: akta pomocnicze do spraw karnych. W zdecydowanej większości dotyczą one spraw związanych z waloryzacją nieruchomości oraz sprawami podatkowymi. Kilkanaście poszytów dotyczy też spraw spadkowych lub o zwrot długu czy zapłatę za wykonana usługę.

Dzieje twórcy:

1 października 1879 r. na podstawie ustawy z dnia 27 I 1877 r. zlikwidowano sądy powiatowe i miejskie i powołano do życia sądy obwodowe (Amtsgericht) jako sądy I instancji. Była to reforma ogólno-niemiecka, która stworzyła jednolitą strukturę sądów dla całej Rzeszy. Sądami I instancji były sądy obwodowe. Jako organy II instancji powołano sądy krajowe (Landgericht). Sądy I instancji załatwiały sprawy cywilne o wartości przedmiotu sporu do 500 marek, sprawy z tytułu najmu, wykroczeń w czasie podróży, szkód wyrządzonych przez zwierzęta, sprawy alimentacyjne, spadkowe, testamentowe, opiekuńcze, adopcji. Ponadto prowadziły tez akta i księgi gruntowe, rejestry zrzeszeń, firm handlowych, związków i stowarzyszeń. Do kompetencji sądu należały też sprawy karne zagrożone karą więzienia do 6 miesięcy z oskarżenia prywatnego lub prokuratorskiego. Sprawy te rozpatrywane były przez sądy ławnicze (Schöffengerichte) złożone z sędziego i dwóch ławników. Od 1923 r. przy sądach obwodowych dodatkowo istniały sądy do spraw młodzieży (Jugendgerichte), od 1927 roku również sądy pracy (Arbeitsgerichte), a od 1934 roku sądy do spraw niepodzielnych gospodarstw chłopskich (Anerbergericht) oraz sądy zdrowia dziedzicznego (Erbgesundheitsgericht) oraz od 1935 r. Urząd do Spraw Oddłużania (Entschuldungsamt). Sąd Obwodowy w Gorzowie swoją działalność rozpoczął 1 października 1879 r. Jurysdykcją sądową obejmował miasto Gorzów i powiat gorzowski z wyłączeniem kilku miejscowości na północy i zachodzie powiatu, które administracyjnie przynależały do Sądu Obwodowego w Myśliborzu (Amtsgericht Soldin) oraz Sądu Obwodowego w Kostrzynie (Amtsgericht Küstrin). Obsadę Sądu Obwodowego w Gorzowie stanowiło siedmiu sędziów. W 1920 r. w sądzie pracowało tylko 5 sędziów. W 1925 r. wymieni są: 4 sędziowie, 1 asesor sądowy (Gerichts Assessor), 4 inspektorów sprawiedliwości (Justizinspektor) w tym jeden główny (Justizoberinspektor), 6 głównych sekretarzy sądowych (Justizobersekretäre), 2 zwykłych sekretarzy sądowych (Justizsekretär), 1 sekretarz pobierający dietę (Diätare Justizsekretäre), 2 asystentów biurowych (Justizbüreau Assistenten), 1 inspektor kancelaryjny (Kanzleiinspektor), 5 sekretarzy kancelaryjnych (Kanzleisekretäre), 1 asystent kancelaryjny (Kanzleiassistent), 2 kancelistów pobierających dietę (Kanzleidiätare), 1 pomocnik kancelaryjny (Kanzleiangestellter), 2 komorników (Obergerichtsvollzieher) i 3 wachmistrzów (Justizunterwachtmeister), w tym jeden główny (Justizwachtmeister) oraz bardzo liczny personel kasy sądu. Sąd Obwodowy w Gorzowie swoją działalność zakończył w styczniu 1945 r. po zajęciu miasta przez wojska radzieckie.

Daty skrajne:

[1666] 1879-1945

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1666-1878, 1879-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Landsberg an der Warthe

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

14477

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

14477

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

250.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

250.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Brak danych