Sąd Obwodowy w Wołczynie

Sygnatura
45/685/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

sprawy ogólne 1884-1943 (9 j.a.), akta spraw cywilnych 1898-1906 (2 j.a.), księgi gruntowe 1767-2000 (68 j.a.), akta gruntowe 1783-1944 (141 j.a.), sprawy podatkowe 1878-1941 (6 j.a.), rejestry i akta firm handlowych 1889-1942 (12 j.a.), rejestry i akta stowarzyszeń 1900-1944 (7 j.a.), rejestry i akta związków1930-1940 (1 j.a.), sprawy osiedleńcze 1936 (1 j.a.), sprawy upadłościowe i wywłaszczenia 1933-1944 (1 j.a.), testamenty i sprawy spadkowe 1810-1943 (627 j.a.), umowy majątkowe małżeńskie 1921-1939 (25 j.a.), sprawy rodzinne i opiekuńcze 1892-1933 (6 j.a.), sąd do spraw dziedzicznych gospodarstw rolnych 1933-1944 (184 j.a.), sąd rozjemczy 1885-1896 (2 j.a.), współpraca z Urzędem Stanu Cywilnego 1900-1938 (7 j.a.), akta personalne pracowników sądu 1934-1943 (1 j.a.), przes. 1739/2012: testament 1807-1850, 1900 (2 j.a.), poświadczenie dziedziczenia 1812-1832, 1926, 1934 (5 j.a.); przes. 2307/2015 duplikaty urodzeń, małżeństw i zgonów gminy żydowskiej w Wołczynie 1841-1847 (1 j.a.); przes. 2308/2015 sprawy spadkowe i hipoteczne 1838-1943 (5 j.a.); przes. 2309/2015 akta dotyczące ludności żydowskiej 1848 (1 j.a.).

Dzieje twórcy:

Dzieje sądownictwa pruskiego w Wołczynie związane są z działalnością Sądu Miejskiego ( Stadt Gericht Constadt), który obejmował swoim zasięgiem teren miasta wraz z jego okręgiem ( tzw. Weichbild).Na podstawie ordynacji miejskiej z dnia 19 listopada 1808 roku o wyłączeniu sądownictwa na terenie miast z administracji miejskiej, z dniem 23.7.1809 zniesiono sądownictwa miejskie, tworząc Królewski Sąd Miejski w Wołczynie (Königlische Stadt Gericht von Constadt), związany z Sądem Miejskim i Ziemskim w Kluczborku (Land und Stadt Gericht zu Kreuzburg). Ponadto w okolicy działały urzędy sądowe (Gerichts Amt) między innymi w: Krzywiczynach i Wierzbicy Dolnej Rozporządzeniem króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV z dnia 2.01.1849 zniesiono całkowicie jurysdykcję prywatną i sądownictwo dla osób uprzywilejowanych. W Kluczborku powołano wówczas Sąd Powiatowy ( Kreis Gericht) dla powiatu kluczborskiego i miast Wołczyna, Kluczborka i Byczyny. W Wołczynie rozpatrywano sprawy na sesjach wyjazdowych sądu. W Byczynie natomiast powołano delegaturę sądu - Komisję Sądową (Kreis Gerichts Commision). Sąd Powiatowy miał pod swoją jurysdykcją 38 348 osób. Sprawy podlegające kompetencjom Sądu Przysięgłych (Schwurgericht) toczyły się przy Sądzie Powiatowym w Opolu. Stan taki przetrwał do 1879 roku. Sądy obwodowe jako sądy pierwszej instancji powołane zostały ustawą o ustroju sądownictwa z 27 stycznia 1877 roku , a miejscowości w których miały one działać ustalone zostały w zarządzeniu króla pruskiego Wilhelma z dnia 26 lipca 1878 roku . Sąd Obwodowy w Wołczynie rozpoczął działalność w 1879 roku na podstawie zarządzenia króla pruskiego Wilhelma z 5 lipca 1879 roku. Swoim zasięgiem objął miejscowości powiatu kluczborskiego: miasto Wołczyn i wsie: Brzezinki, Ligotę Wołczyńską, Jakubowice, Krzywiczyny, Szymonków, Wierzbicę Górną i Wierzbicę Dolną oraz z okręgu Wąsic gminę i majątek Brynicę. W 1888 roku przejął pod swoje kompetencje gminy Stare i Nowe Wąsice, wcześniej podlegające sądowi w Kluczborku. Kolejna zmiana kompetencji terytorialnych sądu w Wołczynie miała miejsce w 1926 roku, kiedy to pod jego jurysdykcję przeszły z Sądu Obwodowego w Pokoju gminy Młodnik i Radomierowice oraz z Sądu Obwodowego w Kluczborku gminy Szum i Wierzchy. Sąd Obwodowy w Wołczynie rozpoczynając urzędowanie przejął w sukcesji akta wcześniej urzędującego Królewskiego Sądu Miejskiego w Wołczynie (Königlische Stadt Gericht Constadt) i urzędów sądowych (Gerichts Amt) w Krzywiczynach i Wierznicy Dolnej oraz część akt z terenu działania sądu wołczyńskiego, ale wcześniej prowadzonych przez Sąd Powiatowy w Kluczborku (Kreis Gericht in Kreuzburg) jak również akta z przejętych miejscowości podlegających pod Sąd Obwodowy i Komisję Sądową w Pokoju ( Kreis Gerichts Commission in Carlsruhe) i Sąd Obwodowy w Kup. Sąd ławniczy (Schöffengericht) oraz sąd pracy (Arbeitsgericht) dla obszaru znajdującego się w kompetencjach sądu wołczyńskiego działały przy Sądzie Obwodowym w Kluczborku. Ponadto przy sądzie wołczyńskim od 1933 roku działał sąd do spraw dziedzicznych gospodarstw rolnych (Anerbengerichte). W 1942 roku sąd w Wołczynie miał pod swoją jurysdykcją 13 569 osób. W sądzie pracował 1 radca sądu obwodowego Wohnsdorf. Sąd Obwodowy w Wołczynie działał do początku 1945 roku. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Aleksandra Starczewska - Wojnar , Opole 2004]

Daty skrajne:

[1767] 1879-1944 [2000]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1767-1767, 1879-1944, 2000-2000.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Konstadt

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1148

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1100

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

9.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

8.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 1100 j.a.