Sąd Gminny 3 Okręgu Powiatu Siedleckiego

Sygnatura
62/35/0
Daty skrajne
[1865-1875] 1876-1915
Liczba serii
7
Liczba skanów
0

Zawartość:

Repertoria, skorowidze z lat 1866- 1914 sygn. 1-67 (67 j.a.) Akta spraw cywilnych - fascykuły z lat 1900-1915 sygn. 68-84 (17 j.a) Akta spraw opiekuńczych - poszyty z lat 1889 - 1915 sygn. 85-261 (177 j.a.) Akta spraw o opiekę nad małoletnimi i ochronę majatku z lat 1865-1913 sygn. 262 - 726 (465 j.a) Akta spraw o sporzadzenie spisu majątku z lat 1890-1895 sygn. 727 - 753 (27 j.a.) Akta spraw o ochronę majatku z lat 1899- 1908 sygn. 754- 799 (46 j.a.)

Dzieje twórcy:

Reformy sądownictwa w Królestwie Polskim dokonano na mocy ukazu z dnia 19 II/3 III 1875 r. ( wszedł w życie od 1/13 VII 1876 r. , Zbiór Praw t. 6, Warszawa 1881), który wprowadził rosyjskie ustawy sądowe z 20 XI/2 XII 1864 r., dotyczące organizacji sądów, kar wymierzanych przez sądy pokoju, procedury karnej i procedury cywilnej. Nowa organizacja sądownictwa opierała się na zasadzie rozdzielenia jurysdykcji w sprawach mniejszej wagi od sądzenia spraw poważniejszych. Dla sądzenia spraw cywilnych i karnych mniejszej wagi właściwe było sądownictwo pokojowe – sądy gminne dla ludności wiejskiej, sędziowie pokoju dla mieszkańców miast oraz zjazdy sędziów pokoju i sędziów gminnych jako instancja apelacyjno – kasacyjna. Sądownictwo ogólne, przewidziane jako organ rozstrzygający w sprawach większej wagi stanowiły sądy okręgowe w I i sądy apelacyjne, zwane izbami sądowymi w II instancji. Instancje kasacyjne w sądownictwie ogólnym stanowiły departamenty Cywilny i Karny Senatu. Sądy gminne ( gminnyj sud ) zostały powołane na podstawie ukazu z dnia 19 II/2 III 1864 r. i zreformowane na postawie w/w przepisów w 1876 r. Ich organizację i zakres działania w latach 1864 – 1875 normował ukaz z dnia 19 II./2 III 1864 r. o urządzeniu gmin wiejskich ( DPKP t. 62) a w późniejszym okresie Postanowienie o zastosowaniu ustaw sądowych z 20 listopada 1864 r. do warszawskiego okręgu sądowego, oraz Etat instytucji sądowych warszawskiego okręgu sądowego, ogłoszone ukazem Senatu Rządzącego z dnia 6/18 marca 1875 r. (Sobranie Uzakonienii... 11 III 1875 r. Nr 20). Początkowo sąd istniał w każdej gminie a funkcję sędziego z urzędu sprawował wójt. W 1876 r. dokonano komasacji sądów, tak że jeden sąd obejmował swoim okręgiem od 1 do 4 gmin. Od tego czasu zarówno ławnicy jak i sędziowie byli wybierani przez zgromadzenie gminne i zatwierdzani przez ministra sprawiedliwości ( sędziowie ) i generał – gubernatora ( ławnicy ). W skład sądu wchodził sędzia i co najmniej 3 ławników. Komplet sądzący stanowiło minimum 3 członków. W latach 1864 – 1876 sądy gminne orzekały w sprawach cywilnych spory o przedmioty wartości do 100 rubli, w sprawach spadków chłopskich ( bez względu na wartość sporu ). W sprawach karnych wykroczenia zagrożone karą nagany, grzywny do 3 rubli oraz aresztu do 7 dni. Od 1876 r. ich właściwości podlegały sprawy cywilne dotyczące zobowiązań osobistych, umów, spory o ruchomości, wynagrodzenie szkód i wyrównanie strat, wartości do 250 rubli, sprawy o przywrócenie zakłóconego posiadania - jeżeli od naruszenia nie minęło więcej niż 6 miesięcy , sprawy spadkowe, jeżeli w skład spadku wchodziły prawa nabyte na mocy ukazów uwłaszczeniowych z 1864 r., sprawy ustanowienia opieki nad nieletnimi i majątkiem pozostałymi po zmarłych mieszkańcach wsi. Z zakresu prawa karnego rozpatrywały sprawy o przestępstwa zagrożone karą upomnienia, nagany, grzywny do 300 rubli, aresztu do 3 miesięcy i więzienia do 1 roku. Instancją odwoławczą od ich postanowień były Zjazdy Sędziów Pokoju. Sądy gminne w niezmienionym charakterze działały do lipca 1915 r. tj. do czasu wycofania się Rosjan z terenu Królestwa Polskiego. Dalszą działalność prowadziły w okresie I wojny światowej na podstawie przepisów niemieckich władz okupacyjnych. Wznowiły ją w końcu 1915r i w styczniu - lutym 1916r rozpatrywały sprawy, jakie wpłynęły w 1915r. Sad Gminny 3 Okręgu Powiatu Siedleckiego miał siedzibę w Skórcu. Rozpatrywał sprawy z gmin: Skórzec, Żeliszew, Wodynie. Anteriorę w zespole stanowią akta opiekuńcze, księgi protokółów Sądów Gminnych w Wodyniach, Seroczynie, Żeliszewie, Skórcu istniejących w latach 1865 – 1875.

Daty skrajne:

[1865-1875] 1876-1915

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1865-1875, 1865-1875, 1876-1915, 1876-1915.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Gminnyj Sud 3 Okruga Sedleckago Uezda

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

799

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

799

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 799 j.a. T. 516
indeks osobowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 799 j.a. T. 516
indeks osobowy Nie

Inwentarz w postaci tabeli WORD