Wojewódzki Urząd Ziemski w Szczecinie

Sygnatura
65/352/0
Daty skrajne
1945-1947
Liczba serii
8
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Wydział Administracyjny 1945-1946; 9 j.a. -okólniki i zarządzenia, wykazy pracowników, zarządzenia i raporty dotyczące rybactwa. 2. Wydział Rolnictwa 1945-1947; 16 j.a. - organizacja urzędów ziemskich w powiatach, sprawozdania sytuacyjne powiatowych urzędów ziemskich, sprawozdania z rozdziału inwentarza żywego, administracja majątków ziemskich, sprawozdania dotyczące stanu zwierząt. 3. Wydział Urządzeń Rolnych 1945-1947; 119 j.a. - zarządzenia i okólniki, organizacja Wydziału i komisji ziemskich, sprawozdania z działalności WUZ i PUZ oraz komisarzy ziemskich, sprawozdania z akcji uwłaszczeniowej w województwie, sprawozdania z akcji osiedleńczej i osadnictwa w województwie, wykazy majątków w powiatach, sprawozdania z akcji regulacyjno-scaleniowej gruntów, sprawozdania z osadnictwa spółdzielczo-parcelacyjnego, wykazy majątków administrowanych przez Armię Radziecką. 4. Wydział Funduszu Ziemi 1945-1947; 38 j.a. - protokoły kontroli WUZ, protokoły Komisji Rozdzielczej, protokoły dotyczące przejmowania ziemi, korespondencja dotycząca przejmowania majątków od wojska, akta zdawczo-odbiorcze przejmowanych majątków od wojska polskiego, dzierżawy gospodarstw, wykazy majątków zajętych przez Armię Radziecką, przemysł rolny na terenie województwa. 5. Wydział Budżetowy 1945-1947; 10 j.a. - preliminarze budżetowe PUZ, kredyty. 6. Wydział Oświaty Rolniczej 1945-1947; 8 j.a. - organizowanie szkół rolniczych, protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Komitetu Oświaty Rolniczej, protokoły konferencji szkół rolniczych. 7. Wydział Wodno-Melioracyjny 1945-1947; 11 j.a. - zarządzenia i okólniki, sprawozdania z robót wodno-melioracyjnych, opisy stacji przepompowań wody w Gryficach i Kamieniu, sprawozdania z działalności Wydziału, dane statystyczne dotyczące rybołówstwa morskiego i śródlądowego na terenie województwa wg stanu na dzień 31.12.1946 r. 8. Wydział Techniczno-Pomiarowy 1945-1946; 9 j.a. - okólniki i zarządzenia, sprawozdania z działalności Wydziału, korespondencja dotycząca prac mierniczych, wykazy prac pomiarowych i parcelacyjnych.

Dzieje twórcy:

Główny Urząd Ziemski został utworzony 22 lipca 1919 r. w celu zarządzania sprawami dotyczącymi przebudowy ustroju rolnego. Głównemu Urzędowi podlegały okręgowe urzędy ziemskie-w miastach wojewódzkich i powiatowe urzędy ziemskie w miastach powiatowych. Po wojnie dekret z 15 sierpnia 1944 r. reaktywował działalność wojewódzkich i powiatowych urzędów ziemskich. Do ich zadań należało sprawowanie opieki nad rolnictwem. Nadzór nad urzędami sprawowały właściwe rady narodowe poprzez komisje ziemskie. W Szczecinie Wojewódzki Urząd Ziemski działał od czerwca 1945 r. najpierw przy Pełnomocniku Rządu na Okręg Pomorze Zachodnie, a później przy Szczecińskim Urzędzie Wojewódzkim. W terenie przy każdym pełnomocniku obowodym utworzono referat rolnictwa i reform rolnych, który był zespolony z władzami administracji ogólnej. Kierownictwo referatu sprawował komisarz ziemski. Wojewódzki Urząd Ziemski oraz powiatowe urzędy ziemskie były organami zajmującymi się sprawami gospodarki rolnej, zajmowały się również przejmowaniem majątków na własność państwa, rozprowadzały materiały siewne i sprzęt wśród rolników. W 1946 r. nastąpiło zespolenie urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej.

Daty skrajne:

1945-1947

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1947.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

220

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

220

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA