Huta "Szczecin"

Sygnatura
65/438/0
Daty skrajne
1947-1995 [1997]
Liczba serii
29
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1947-1995; 114 j.a. - materiały dotyczące organizacji przedsiębiorstwa, zarządzenia wewnętrzne (1947-1995), pisma okólne (1952-1994), polecenia służbowe (1967-1995), materiały z konferencji i narad roboczych (1948-1955), instrukcje zakładowe obowiązujące w przedsiębiorstwie, materiały ze szkoleń pracowników Huty, normatywy kancelaryjno-archiwalne, normy zakładowe. 2. PLANOWANIE 1947-1956; 24 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne (na lata 1947-1953), plany funduszu płac i zatrudnienia (na lata 1950-1956), plany inwestycyjne i modernizacyjne Huty, plany przewozowe (na lata 1952-1955). 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1948-1995; 58 j.a. - sprawozdania finansowe (za lata 1948-1995), sprawozdania z produkcji i zatrudnienia (za lata 1948-1956), sprawozdanie z inwestycji za 1949 r., analizy działalności gospodarczej za lata 1950-1975. 4. KONTROLE 1949-1993; 21 j.a. - materiały z kontroli Huty przeprowadzanych przez NIK, Inspektorat Sanitarny, ministerstwa. 5. SAMORZĄD ROBOTNICZY 1978-1994; 9 j.a. - protokoły posiedzeń i uchwały Rady Pracowniczej. 6. WYNALZACZOŚĆ 1949-1991; 32 j.a. - wnioski racjonalizatorskie i zgłoszenia projektów wynalazczych. 7. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1950-1994 [1997]; 501 j.a. - jest tu dokumentacja dotycząca rozbudowy Huty, budowy m.in. rurociągu gazu wielkopiecowego, stalowni elektrycznej, wielkiego pieca "A", terminalu przeładunkowo-składowego paliw płynnych, wieży ciśnień, wydziału produkcji wełny mineralnej, wytwórni bluczków żużlobetonowych typu Mursa. Akcesja nr 4075/2018; 1945-1990; 7625 j.a. - akta osobowe pracowników.

Dzieje twórcy:

Początki huty datują się na koniec XIX w.W 1897 r. wybudowano pierwsze wielkie piece i rozpoczęto produkcję koksu i surówki. Podczas działań wojennych i zaraz po zakończeniu wojny huta została zdewastowania w 90%. 20.04.1946 r. tereny po hucie zostały przejęte od władz radzieckich przez Centralny Zarząd Przemysłu Hutniczego i włączone do Gliwickich Zakładów Hutniczych. Rozpoczęto odbudowę huty i5.VI.1947 r. miał miejsce pierwszy wytop surówki. W 1950 r. Huta stała się samodzielnym zakładem produkcyjnym. Na mocy zarządzenia ministra przemysłu ciężkiego z 22.05.1950 r. utworzono przedsiębiorstwo pn. Huta "Szczecin" Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione w Szczecinie. Przedsiębiorstwo podlegało ministrowi przemysłu ciężkiego poprzez Zjednoczenie Hutnictwa Żelaza i Stali w Katowicach. Siedziba Huty znajdowała się w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 33. Poszczególne działy uruchamiano stopniowo. W 1960 r. przyłączono do niej pobliską cementownię "Przemko". Postawowym asortymentem była produkcja surówki odlewniczej, żuzlu granulowanego, mączki żużlowej, cementu i koksu. Opanowano tu także produkcję elementów do montażu wielkich platform wiertniczych dla Norwegii do poszukiwań ropy pod dnem morskim. W początkach lat 90-tych Huta weszła w okres przekształceń organizacyjnych. W miejsce niektórych działów powstało wiele spółek i zakładów. W 1994 r. odłączono od niej Cementownię "Szczecin". 29.III.1995 r. rozpoczęto restrukturyzację firmy, w wyniku której została ona przekształcona 15.12.1955 r. w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pn. Huta Szczecin S.A.

Daty skrajne:

1947-1995 [1997]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Huta "Szczecin" Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione w Szczecinie

Daty:

1947-1995, 1996-1997.

Nazwa dawna:

Huta "Szczecin" w Szczecinie-Stołczynie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

8385

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

760

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

31.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

16.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Decyzją Komisji Metodycznej 07.12.2011 r. nastąpiła zmiana nazwy zespołu.