Stocznia Szczecińska S.A.

Sygnatura
65/435/0
Daty skrajne
[1945-1947] 1948-1999 [2011]
Liczba serii
1280
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. MATERIAŁY AKTOWE OPRACOWANE W 2002 i 2009 r.[1945] 1948-1999 [2001]; 1895 j.i. 1. Organizacja i zarządzanie [1945-1947] 1948-1999 [2000]; 647 j.a. - przejmowanie Stoczni od władz radzieckich i materiały dot. Odbudowy i budowy Stoczni Szczecińskiej ([1945-1947] 1948-1952); informacje i charakterystyka Stoczni (1957-1999); schematy i regulaminy organizacyjne Stoczni oraz zakresy czynności komórek organizacyjnych (1948-1999); wykazy aktów prawnych (1984-1999); księgi schematów organizacyjnych (1977-1999), akty normatywne (1949-1999); przekształcenia własnościowe i restrukturyzacja (1990-1999); protokoły narad (1948-1968); instrukcje i regulaminy obowiązujące w Stoczni (1949-1996); interwencje poselskie (1958-1959); materiały dotyczące organizacji i działalności służby zdrowia (1959, 1966-1967); działalność socjalno-bytowa i mieszkaniowa pracowników Stoczni (1950-1993); analizy stanu bhp i p.poż (1950, 1956-1999); szkolenia (1952-1999), współpraca z innymi podmiotami (1950-1990); działalność kulturalno-oświatowa i imprezy okolicznościowe (1960-1991); wyjazdy służbowe (1953-1999); sprawy obronne (1966-1999); organizacje i koła zainteresowań (1949-1999 [2000]); współzawodnictwo pracy (1948-1962); archiwum zakładowe (1955-1994); pieczęcie zakładowe (1980-1999); wycinki prasowe i informacje dla prasy (1955-1999); skargi , wnioski i zażalenia (1953-1958) 2. Zgromadzenia akcjonariuszy 1994-1999; 16 j.a. 3. Rada Nadzorcza 1984-1999; 19 j.a. 4. Zarząd Stoczni Szczecińskiej S.A. 1991-1999; 51 j.a. - protokoły posiedzeń i materiały przygotowane na posiedzenia. 5. Działalność produkcyjna 1949-1999 [2000]; 101 j.a. - dane statystyczne z działalności gospodarczej (1961-1999 [2000]); informacje dotyczące budowanych statków (1949-1999); gospodarka materiałowa (1952-1967); rozbudowa Stoczni (1949-1960). 6. Kontrola jakości i normy zakładowe 1961-1999 [2001]; 105 j.a. - systemy kontroli jakości (1978, 1992); normy zakładowe (1961-1994); księgi jakości (1993-1999); systemy zarządzania jakością (1972-1999 [2001]); parametry jakości i kierunki rozwoju budownictwa okrętowego (1997-1998). 7. Kontrole 1949-1997; 32 j.a. - sprawozdania i protokoły kontroli dotyczące różnych zagadnień merytorycznych zakładu. 8. Planowanie 1948-1999; 88 j.a. - plany gospodarcze wieloletnie (1949-1980); plany produkcyjne (1948-1979); plany techniczno-ekonomiczne (1956-1988); plany inwestycyjne (1950-1999); plany remontowe i zaopatrzenia (1950-1954); plany zatrudnienia i funduszu płac - wieloletnie i roczne (1949-1971); plany rozwoju techniki - wieloletnie i roczne (1951-1969); plany pracy komórek organizacyjnych (1958-1979). 9. Sprawozdawczość [1945] 1948-1999 [2000]; 247 j.a. - bilanse (1948-1999); sprawozdania z działalności Stoczni, jej komórek organizacyjnych i dyrekcji ([1945] 1948-1974); sprawozdania z zatrudnienia, czasu pracy i funduszu płac 91949-1999); sprawozdania z realizacji programu oszczędnościowego (1949-1955, 1999-2000); analizy produkcyjne i gospodarcze (1950-1965); analizy ekonomiczne i z działalności (1949-1999 [2000]); analizy i sprawozdania z inwestycji (1953-1957); sprawozdania z realizacji planów rozwoju techniki (1955-1963). 10. Polityka kadrowa [1945] 1948-1999 [2000] 48 j.a. - zasady wynagradzania i zatrudniania pracowników ([1945] 1948-1995); wykaz zatrudnionych pracowników w 1945 r.; umowy zbiorowe i taryfikatory ([1945] 1948-1997); absencja i dyscyplina pracy 91953-1999); limity etatów i pracochłonności (1953-1999 [2000]); dniówki produkcyjne (1996-1999). 11. Racjonalizacja i wynalazczość 1952-1959, 1965, 1992-1993; 6 j.a. - programy i wnioski racjonalizatorskie, plany i sprawozdania z wynalazczości. 12. Klub Techniki i Racjonalizacji 1956-1966; 7 j.a. - protokoły posiedzeń, plany pracy i sprawozdania z ich realizacji. 13. Systemy informatyczne 1993-1994; 4 j.a. - programy informatyzacji Stoczni oraz projekty zintegrowanego systemu informatycznego. 14. Rada Zakładowa 1952-1980; 162 j.a. - komisje Rady (1954-1967); plany pracy (1955-1956); sprawozdania z działalności (1952-1980); konferencje i posiedzenia Prezydium i Plenum Rady (1952-1980); działalność rad oddziałowych, odezwy, komunikaty, biuletyny (1952-1980). 15. Rada Robotnicza, KSR 1956-1985; 52 j.a. - współpraca z instancją partyjną (1955-1960); protokoły posiedzeń Plenum i Prezydium (1956-1985); wybory do Rady (1956-1959); plany pracy i sprawozdania z ich wykonania (1956-1968). 16. Rada Pracownicza 1983-1991; 22 j.a. - protokoły posiedzeń, uchwały. 17. Związki zawodowe 1971-1976; 4 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze. 18. Spółka "Desingers" 1989-1992; 2 j.a. - powołanie i upadłość Spółki, protokoły posiedzen Rady Nadzorczej. 19. Spółka "Social-Service" 1992-1993; 5 j.a. - utworzeni i likwidacja spółki, sprawozdania finansowe. 20. Nagrania VHS 1974-1999; 129 j.i. na 88 kasetach - łączny czas nagrań 23:25:17 - kasety przegrane są na płyty DVD (łączna wielkość - 42,94 GB). Są to: materiały dotyczące historii Stoczni i przemysłu stoczniowego, zatrudnienia, systemów jakości, wodowania statków, sąnagrania Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, spotkań kierownictwa Stoczni z gośćmi odwiedzającymi Stocznię. Część nagrań w wersji językowej rosyjskiej, angielskiej i niemieckiej. 21. Nagrania na kasetach magnetofonowych; 1993-1999; 148 j.i. na 92 kasetach magnetofonowych. Łączny czas nagrań 58:28:17. Część nagrań jest w języku angielskim. Na nagraniach zarejestrowane są to: wywiady kierownictwa Stoczni udzielane dla prasy, przebieg Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, audycje związków zawodowych emitowane w stoczniowym radiowęźle, przebieg wizyt gości Stoczni, audycje radiowe dotyczące sytuacji w Stoczni Gdańskiej i Stoczni Remontowej "Gryfia" w Szczecinie. II. MATERIAŁY ARCHIWALNE NIEOPRACOWANE 1953-2000; 6794 j.i. - AKCESJA nr 2695/2010; 1953-1998; 228 j.a. (sygn. 1896-2123) - protokoły posiedzeń Stałej Komisji Technicznej (1966-1978, 1981-1987, 1991), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1985-1998), akty normatywne Stoczni (1961-1998), programy rozbudowy Stoczni, plany roczne i wieloletnie dotyczące produkcji i dostaw jednostek specjalnych (na lata 1967-1985), plany kosztów budowy jednostek specjalnych na lata 1963-1965, 1967), sprawozdania finansowo-kosztowe za lata 1987-1998, sprawozdania statystyczne o stanie zatrudnienia i funduszu płac (za lata 1967, 1969, 1981-1998), kontrole zewnętrzne Stoczni (1963-1965), kalkulacje kosztów produkcji statków (1970, 1972, 1986-1990), akty normatywne oraz protokoły kontroli dotyczące ochrony tajemnicy służbowej i państwowe w Stoczni (1949-1998), regulaminy i instrukcje dotyczące zabezpieczenia, ochrony i obrony Stoczni (1987-1996), umowy na budowę i dostawę jednostek specjalnych (1961, 1967, 1976), sprawozdania z wyjazdów służbowych do ZSRR (1987), księga jakości systemu zarządzania środowiskiem (1998); - AKCESJA nr 2849/2011; 1978-2000; 3198 j.a. (sygn. 2124-5321) - akta Biura Rozwoju, Działu Planowania i Usług - projekty wynalazcze - AKCESJA nr 2850/2011; 7 j.i (sygn. 5322-5328) - fotografie dotyczące budowy i wodowania statków (łącznie 117 zdjęć) - AKCESJA nr 2851/2011; 1972, 1977, 1979, 1982; 10 j.i. (sygn.5329-5338) - filmy na taśmach 16 mm pokazujące proces budowy statków oraz przebieg ich wodowania. - AKCESJA nr 2991/2011; 1960-1998; 45 j.a. (sygn. 5339-5383) - dokumentacja zdawcza statków budowanych w Stoczni Szczecińskiej w latach 1975-1998, wydawnictwa wydawane przez Stocznię Szczecińską w latach 1960-1965 jak: Jednodniówka z okazji Dnia Stoczniowca (z lat 1960-1963), biuletyny tematyczne Klubu Techniki i Racjonalizacji Stoczni. - AKCESJA nr 3099/2012; 1979-1989; 2612 j.i. - mikrofilmy czasopism z technicznej biblioteki stoczniowej dotyczące budowy, modernizacji i wyposażania statków na świecie. - AKCESJA nr 3122/2012; 1965-1999; 61 j.a. (sygn. 5384-5444) - protokoły posiedzeń Zarządu Stoczni Szczecińskiej S.A. (1994-1997), pełnomocnictwa (1982-1990), programy kursów zawodowych organizowanych na terenie Stoczni (1965-1999). - AKCESJA nr 3311/2013; 1970-1991; 8 j.a. - ulotki, postulaty, komunikaty dotyczące wydarzeń grudniowych (1970), materiały dotyczące strajków w sierpniu 1980 r., materiały dotyczące Stoczni w latach 1990-1991. - AKCESJA nr 3312/2013; 11 j.i - filmy o Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego na taśmach 35 mm i 16 mm. - AKCESJA nr 3313/2013; 1970-1991; 69 j.i. - taśmy i kasety magnetofonowe dotyczące wydarzeń grudzień 70 - styczeń 71, posiedzenia Rady Porozumiewawczej, Rady nadzorczej, posiedzenia Prezydium Rady z lat 1987-1991. - AKCESJA nr 3587/2015; 1984-2010; 633 j.a. - dokumentacja zdawcza statków. - AKCESJA nr 3612/2015; 1975-2007; 111 j.a. - dokumentacja dotycząca wdrażania, funkcjonowanie i modyfikacji w Stoczni programu komputerowego "Tribon" służącego do projektowania kadłubów, siłowni i instalacji wewnętrznych statków, akta Działu Głównego Spawalnika Stoczni dotyczące procedur spawania specjalistycznych stali stopowych, instrukcje spawalnicze, sprawozdania z testów kwalifikacyjnych procedur spawalniczych - AKCESJA nr 3622/2015; 1950-2008; 490 ja. - Instrukcje Techniczne ogólne z lat 1972-2008 (416 j.a.); Normy Zakładowe i Wykazy Unifikacyjne z lat 1987-2007 (63 j.a.); materiały dotyczące działalności gospodarczej Stoczni w latach 1950-2001, w tym sprawozdania z walnych zgromadzeń, regulaminy obrad, regulaminy pracy, struktury organizacyjne Stocni, wykazy komórek organizacyjnych, Zarządzenia Dyrektora Stoczni, Polecenia Służbowe Dyrektora Stoczni, Pisma Okólne Dyrektora Stoczni pochodzących z Biura Organizacyjnego Stoczni (138 j.a.); materiały z lat 1957-2002 dotyczące dokumentacji technicznej w zakresie przepisów klasyfikacyjnych i nadzorcych Polskiego Rejestru Statków (PRS), stosowanych w procesie projektowania i budowy w Stoczni Szczecińskiej (66 j.a.). - AKCESJA nr 3630/2015; 1990-2001; 22 j.a. - dokumentacja dotycząca systemów zarządzania jakością - normy i procedury ISO. - AKCESJA nr 3653/2015; 1978-2002; 371 j.a. - materiały Biura Marketingu i Sprzedaży Stoczni Szczecińskiej dotyczące zawierania kontraktów na budowę statków, umów prowizyjnych, porozumień, danych kontraktowych statków (1978-2011; 281 j.a.) a także kontrakty niezrealizowane - nieuprawomocnione lub unieważnione (1990-2002; 63 j.a.); materiały Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. w Szczecinie z lat 1999-2002 (27 j.a.) dotyczące zawieranych kontraktów na budowę statków (kontrakty zawarte, niezrealizowane - nieuprawomocnione lub unieważnione, umowy, porozumienia, umowy prowizyjne) pochodzące z Biura Marketingu i Sprzedaży Stoczni Szczecińskiej. - AKCESJA nr 3690/2015; 1968-2001; 242 j.a. - protokoły Rady Pracowniczej, statut Stoczni (1982), regulaminy pracy, schematy organizacyjne (1970-1986), kontrole, wypadki, biuletyny, wycinki prasowe, warunki wynagradzania odznaczeniami, sprawozdania z wyjazdów służbowych, informace dotyczące zająć grudniowych w 1970 r. w Szczecinie (wykaz osób poszkodowanych), materiały dotyczące działalności organizacji wewnętrznych Stoczni - koła sportowe, kulturalne, związki zawodowe, PZPR, uczestnictwa w targach miedzynarodowych, plany komputeryzacji, działalności reklamowej, wykaz statków zbudowanych w Stoczni w latach 1953-2001, umowy współpracy z Towarzystwami Klasyfikacyjnymi i CTO, NSZZ "Solidarność" - Miedzyzakładowa Komisja Robotnicza, Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, Komisja Zakładowa, Przydium zarządu Regionu Pomorza Zachodniego (komunikaty, uchwały, protokoły, materiały). - AKCESJA nr 3710/2015; 1948-2001; 221 j.a. - wykazy aktów normatywnych, wykazy komórek organizacyjnych, wzory podpisów, wzory druków stosowanych w Stoczni, sprawozdania finansowe, przekazania/przejęcia obiektów i budynków, roczniki statystyczne działalności gospodarczej Stoczni, sprawozdania dotyczące innowacji technicznych, plany inansowe, plany techniczne, plany rozwoju techniki, plany programów rozwoju Stoczni i przemysłu okrętowego, plany postępu technicznego, plany inwestycyjne, plany przedsięwzięć produkcyjnych na statki i wyceny projektów akwizycyjnych, programy restrukturyzacji, analizy cenowe, plany budżetowe budów statków, dokumentacja związana z działalnością związków zawodowych NSZZ Solidarność - pochodzących z Biura Rozwoju Stoczni, Biura Marketingu, instytucji działających na terenie Stoczni. - AKCESJA nr 3721/2015; 1964-2002; 439 j.a.; sygn. 7947-8438 - projekty wynalazcze, sprawozdania z badań patentowych, prawa ochronne na wzory użytkowe, patenty wynalazcze, spisy projektów wynalazczych, świadaectwa autorskie, decyzje przyznania patentów dla Stoczni, polityka patentowa, kronika budowy hal produkcyjnych w Stoczni pochodzących z Działu Racjonalizacji i Wynalazczości Stoczni, Biura Rozwoju Stoczni z lat 1964-2001; materiały spółki Stocznia Szczecińska PORTA HOLDING S.A. i spółek wchodzących w skład Holdingu - z lat 1999-2002; -Akcesja nr 3741/2016; 1958-2011; 89 j.i.; sygn. 8440-8528 - materiały pochodzące z Biura Konstrukcyjnego, Biura Dyrektora Stoczni, Biura Rozwoju, Oddziału Utrzymania Ruchu i Inwestycji Stoczni - skonsolidowana dokumentacja techniczna statków - książeczki statków t.z.w. "poszporty", dokumentacja uzupełniająca mechanizmów okrętowych, opracowania dotyczące stosowanych technologii budowy statków w stoczni, zestawienia i parametry techniczne wybudowanych w stoczni statków, plany restrukturyzacji stoczni i zagospodarowania terenów przyległych, katalogi, zestawienia, sylwetki projektowanych statków przez Biuro Projektowe Stoczni na potrzeby marketingu, projekty aranżacji wnętrz budynku dyrekcji stoczni i stanowisk wystawienniczych na targach zagranicznych, kalendarze reklamowe Stoczni, kroniki wydziałowe, księgi zasłużonych pracowników Zakładu, księga pamiątkowa wpisów Stoczni "Nowej", dokumentacja dotycząca nie istniejących już obiektów - dawne pochylnie "Odra" i plany budowy nowej pochylni, "stara cynkownia" i plany budowy nowej cynkowni na terenie stoczni, dwie fotografie: fotografia z E. Gierkiem, oprawiona fotografia terenów stoczniowych - powojenna odbudowa pochylni "Wulkan". - AKCESJA nr 3924/2017; 1953-2005; 9 j.a.; sygn. 9019-9027 - m.in. działalność związkowa i pracownicza w Stoczni w 1980-1981, odbudowa i rozbudowa Stoczni (protokoły robót budowlanych pochylni, hal, urządzeń, obiektów placów produkcyjnych z lat 1953-1960. polecenia służbowe, materiały organizacyjne i współpraca ze spółką "PORTA-EKO-CYNK Spółka z o.o. (1995-1999), książki telefoniczne Stoczni (1985, 1995, 2001, 2005). - AKCESJA nr 3925/2017; 1958-2008; 175 j.a.; sygn. 9028, 9030-9023 - fotografie (m.in. wodowanie statków), albumy pamiątkowe ( budowa, wodowanie, podnoszenie bandery, spotkania okolicznościowe), slajdy oprawione w ramki i negatywy zdjęć. - AKCESJA nr 3926/2017; 1990-2002; 1 j.i.; sygn. 9029 - pamiątki (proporczyki, flagi). - AKCESJA nr 3931/2017; 1959-1972, 1974, 1992-2009 - pozwolenia na kierowanie urządzeniami dźwigowymi (1959-1972), koperty pocztowe z nadrukiem (1992-2009), przepisy kwalifikacji i budowy statków morskich z 1974. III. DOKUMENTACJA KONSTRUKCYJNA STATKÓW 7717 j.i. (224 260 arkuszy) - AKCESJA nr 2573/2009; 694 j.i. - jest to 750 890 szt. Mikrofilmów zawierających dokumentację technologiczną i konstrukcyjną statków oraz 239 spisów tych mikrofilmów. - AKCESJA nr 2662/2010; 643 j.i. (25 227 arkuszy) dokumentacji konstrukcyjnej statków wraz z częścią opisową: 1. Jednostka B 573 I-VI; 1995-1998 - 198 j.i. stanowiących 8725 arkuszy 2. Jednostka B 578 I; 1995-1998 - 141 j.i. stanowiących 5449 arkuszy 3. Jednostka B 579 I-II; 1996-1999 - 164 j.i. stanowiących 5959 arkuszy 4. Jednostka B 584 I; 1997-2000 - 140 j.i. stanowiących 5094 arkuszy - AKCESJA nr 2703/2010; 835 j.i. (31 833 arkuszy) dokumentacji konstrukcyjnej statków wraz z częścią opisową: 1. Jednostka B 170 I i II; - 337 j.i. stanowiących 14775 arkuszy; 2. Jednostka B 577 I i II; 1995-1999 - 321 j.i. stanowiących 10 894 arkusze; 3. Jednostka B-591 I; 1999-2001 - 177 j.i. stanowiących 6164 arkusze. - AKCESJA nr 2775/2010; 1992-1999; 527 j.i. (20 845 arkuszy) dokumentacji konstrukcyjnej statków wraz z częścią opisową: 1. Jednostka B 170 IV; 1993-1997 - 79 j.i. stanowiących 4143 arkuszy; 2. Jednostka B 188 I; 1993-1995 - 98 j.i. stanowiących 4122 arkusze; 3. Jednostka B 190 I; 1993-1995 - 138 j.i. stanowiących 6057 arkusze; 4. Jednostka B 570 I i II; 1992-1999 - 212 j.i. stanowiących 6523 arkusze. - AKCESJA nr 2819/2010; 1988-2000; 352 j.i. (15 526 arkuszy) dokumentacji konstrukcyjnej statków 1. Jednostka B 183 I; 1988-1992; 95 j.i. stanowiacych 3849 arkuszy; 2. Jednostka B 186 I i II; 1992-1997; 103 j.i. stanowiące 4182 arkusze; 3. Jednostka B 188 II; 1999-2000; 84 j.i. stanowiące 4203 arkusze; 4. Jednostka B 570 III; 1992-2000; 70 j.i. stanowiących 3292 arkusze. - AKCESJA nr 2848/2011; 1991-1998; 623 j.i. (18 492 arkusze) dokumentacji konstrukcyjnej statków 1. Jednostka B 183 II, VI; 1991-1997; 335 j.i. stanowiących 11 774 arkuszy 2. Jednostka B 186 III, IV, V, VI; 1992-1996; 287 j.i. stanowiących 6718 arkuszy - AKCESJA nr 3221/2012; 1967-1995; 357 j.i. (12 768 arkuszy) dokumentacji konstrukcyjnej statków 1. Jednostka B 92 I, II, III;1978-1995; 146 j.i stanowiących 5460 arkuszy; 2. Jednostka B 545 I, II, III; 1967-1993; 155 j.i. stanowiących 5679 arkuszy; 3. Jednostka B 99 II; 1980-1989; 56 j.i. stanowiących 1629 arkuszy; - AKCESJA nr 3237/2012; 1981-1987; 75 j.i. (3398 arkuszy) - dokumentacja konstrukcyjna statków 1. Jednostka B 93 I; 1981-1987; 75 j.i stanowiących 3398 arkuszy; - AKCESJA nr 3238/2012; 1980-1992; 278 j.i. (6204 arkuszy) - dokumentacja konstrukcyjna statków 1. Jednostka B 561 I; 1980-1992; 278 j.i. stanowiących 6204 arkuszy; - AKCESJA nr 3267/2013; 1960-1992; 480 j.i. (16 705 arkuszy) - dokumentacja konstrukcyjna statków 1. Jednostka B 181 I-VII; 1978-1985; 183 j.i. stanowiących 6980 arkuszy 2. Jednostka B 282 I; 1985-1988; 29 j.i. stanowiących 425 arkuszy 3. Jednostka B 352 I, II, III; 1981-1985; 24 j.i. stanowiące 386 arkuszy 4. Jednostka B 353 I; 1974-1981; 4 j.i stanowiące 154 arkusze 5. Jednostka B 492 I, II; 1977-1987; 116 j.i. stanowiących 4884 arkusze 6. Jednostka B 512 I-IV; 1960-1973; 22 j.i. stanowiące 350 arkuszy 7. Jednostka B 560 I, II; 1987-1992; 95 j.i. stanowiących 3481 arkuszy 8. Jednostka B 852 I, II; 1971-1977; 7 j.i. stanowiących 45 arkuszy - AKCESJA nr 3309/2013; 1971-1989; 325 j.i. (12 106 arkuszy) - dokumentacja konstrukcyjna statków 1. Jednostka B 304 I, II, III, IV; 1971-1987; 91 j.i. stanowiących 3701 arkuszy 2. Jednostka B 305 I; 1971-1975; 5 j.i. stanowiących 97 arkuszy 3. Jednostka B 320 I, II; 1975-1989; 95 j.i. stanowiących 3530 arkuszy 4. Jednostka B 491 I; 1974-1976; 29 j.i. stanowiących 940 arkuszy 5. Jednostka B 493 I; 1977-1979; 20 j.i. stanowiących 766 arkuszy 6. Jednostka B 542 I; 1977-1986; 85 j.i stanowiących 3072 arkusze - AKCESJA nr 3322/2013; 1964-1992; 541 j.i. (18 107 arkuszy) - dokumentacja konstrukcyjna statków 1. Jednostka B-76 I; 1970-1974; 15 j.i. stanowiących 814 arkuszy 2. Jednostka B 445 I, II, III; 1964-1973; 41 j.i. stanowiących 1427 arkuszy 3. Jednostka B 490 I, P, III; 1975-1984; 246 j.i. stanowiących 7673 arkuszy 4. Jednostka B 537 I, II; 1981-1984; 73 j.i. stanowiące 2355 arkuszy 5. Jednostka B 547 I, II; 1986-1990; 80 j.i. stanowiących 2703 arkusze 6. Jednostka B 567 I, II; 1987-1992; 86 j.i. stanowiących 3135 arkuszy - AKCESJA nr 3339/2013; 1959-2002; 442 j.i. (12 104 arkusze) - dokumentacja konstrukcyjna statków 1. Jednostka B 90/I, II; 1979-1980; 47 j.i. stanowiących 1208 arkuszy 2. Jednostka B 447/I, II, III; 1967-1974; 52 j.i. stanowiące 1523 arkusze 3. Jednostka B 450/I, II; 1959-1962; 8 j.i. stanowiących 459 arkuszy 4. Jednostka B 517/I, II; 1975-1982; 120 j.i. stanowiących 3352 arkusze 5. Jednostka B 594/I; 2001-2002; 76 j.i. stanowiących 1284 arkusze 6. Jednostka B 778/I; 1983-1986; 32 j.i. stanowiące 761 arkuszy 7. Jednostka B 962/I; 1985-1991; 71 j.i. stanowiących 2464 arkusze 8. Jednostka B 971/I; 1987-1990; 36 j.i. stanowiących 1053 arkusze - AKCESJA nr 3360/2013; 1950-1992; 480 j.i. (15.584 arkuszy) - dokumentacja konstrukcyjna statków: 1. Jednostka B 143/I, II; 1990-1992; 42 j.i stanowiących 696 arkuszy (nie były budowane) 2. Jednostka B 972/I; 1987-1990; 24 j.i. stanowiących 611 arkuszy (nie były budowane) 3. Jednostka B 972/I; 1987-1990; 23 j.i. stanowiących 611 arkuszy 4. Jednostka B 46/I; 1968-1973; 23 j.i. stanowiących 802 arkusze 5. Jednostka B 441/I; 1950-1968; 22 j.i. stanowiących 539 arkuszy 6. Jednostka B 446/I; 1966-1971; 10 j.i. stanowiących 404 arkusze 7. Jednostka B 449/I; 1965-1969; 19 j.i. stanowiących 485 arkyszy 8. Jednostka B 80/I, II, III, V, VI, VII; 1967-1975; 44 j.i. stanowiących 1019 arkuszy 9. Jednostka B 94/I, II; 1977-1983; 22 j.i. stanowiących 339 arkuszy (nie były budowane) 10. Jednostka B 88/I, III; 1964-1971; 25 j.i. stanowiących 557 j.i. arkuszy 11. Jednostka B 432/I, II, III; 1970-1980; 42 j.i. stanowiących 1210 arkuszy 12. Jednostka B 340/I; 1973-1977; 11 j.i. stanowiących 384 arkuszy 13. Jednostka B 49/II; 1961-1963; 1 j.i. stanowiąca 14 arkuszy 14. Jednostka B 455/I, II, III; 1961-1970; 21 j.i. stanowiących 987 arkuszy 15. Jednostka B 467/I; 1973-1978; 27 j.i. stanowiących 786 arkuszy 16. Jednostka B 54/X; 1952-1963; 2 j.i. stanowiące 90 arkuszy 17. Jednostka B 454/I, IV, V; 1954-1965; 8 j.i. stanowiących 98 arkuszy 18. Jednostka B 59/I, II; 1957-1960; 7 j.i. stanowiących 94 arkuszy 19. Jednostka B 40/I; 1969-1970; 7 j.i. stanowiących 91 arkuszy 20. Jednostka B 478/I; 1964-1976; 4 j.i. stanowiące 180 arkuszy 21. Jednostka B 86/I, II; 1976-1983; 53 j.i. stanowiące 5248 arkuszy - AKCESJA nr 3410/2013;1954-1998; 1065 j.i. (15361 arkuszy) - dokumentacja konstrukcyjna statków 1. Jednostka B 43/I; 1960; 1 j.i stanowiąca 1 arkusz 2. Jednostka B 55/I, IV; 1959-1959; 5 j.i. stanowiących 14 arkuszy 3. Jednostka B 350/I; 1980; 2 j.i. stanowiące 28 arkuszy 4. Jednostka B 440/I; 1966; 2 j.i. stanowiące 6 arkuszy 5. Jednostka B 443/I; 1990; 2 j.i. stanowiące11 arkuszy 6. Jednostka B 520/; 1965-1968; 18 j.i. stanowiących 327 arkuszy 7. Jednostka B 474/I; 1965-19767; 7 j.i. stanowiących 305 arkuszy 8. Jednostka B 182/I; 1983-1986; 9 j.i. stanowiących 171 arkuszy 9. Jednostka B 430/I; 1970-1979; 20 j.i. stanowiących 393 arkuszy 10. Jednostka B 44/I, II; 1957-1965; 12 j.i. stanowiących 761 arkuszy 11. Jednostka B 190/I; 1994-1997; 6 j.i. stanowiących 41 arkuszy 12. Jednostka B 970/I; 1986-1992; 71 j.i. stanowiących 3156 arkuszy 13. Jednostka B 565/I; 1991-1992; 8 j.i. stanowiących 48 arkuszy 14.Jednostka B 568/I; 1991; 2 j.i. stanowiące 5 arkuszy 15. Jednostka B 510/I; 1977-1978; 5 j.i. stanowiących 67 arkuszy 16. Jednostka B 193/I; 1987; 9 j.i. stanowiących 62 arkuszy 17. Jednostka B 581/I; 1997; 4 j.i. stanowiących 9 arkuszy 18. Jednostka B 582/I; 1997; 3 j.i. stanowiące 5 arkuszy 19. Jednostka B 583/I; 1997-1998; 5 j.i. stanowiących 13 arkuszy 20. Jednostka B 584/I; 1998-1999; 4 j.i. stanowiące 38 arkuszy 21. Jednostka B 585/I; 1997; 4 j.i. stanowiące 15 arkuszy 22. Jednostka B 586/I; 1997; 3 j.i. stanowiące 5 arkuszy 23. Jednostka B 192/I; 1998; 5 j.i. stanowiących 28 arkuszy 24. Jednostka B 579/I; 1984; 6 j.i. stanowiących 15 arkuszy 25. Jednostka B 559/I; 1984; 8 j.i. stanowiących 42 arkusze 26. Jednostka B 188/I, II; 9 j.i. stanowiących 71 arkuszy 27. Jednostka B 502/I; 1992; 3 j.i. stanowiących 17 arkuszy 28. Jednostka B 503/I; 1992; 1 j.i. stanowiąca 1 arkusz 29. Jednostka B 506/I; 1996; 3 j.i. stanowiące 25 arkuszy 30. Jednostka B 507/I; 1991; 4 j.a. stanowiące 35 arkuszy 31. Jednostka B 189/I; 1993-1994; 4 j.i. stanowiące 13 arkuszy 32. Jednostka B 174/I; 1994-1995; 5 j.i. stanowiących 18 arkuszy 33. Jednostka B 495/I; 1980; 8 j.i. stanowiących 39 arkuszy 34. Jednostka B 64/I; 1982; 1 j.i. stanowiąca 2 arkusze 35. Jednostka B 68/I; 1992; 3 j.i. stanowiące 8 arkuszy 36. Jednostka B 96/I; 1982; 4 j.i. stanowiące 7 arkuszy 37. Jednostka B 574/I, II; 1976-1996; 14 j.i. stanowiących 49 arkuszy 38. Jednostka B 141/I; 1985-1986; 5 j.i. stanowiących 48 arkuszy 39. Jednostka B 756/I; 1987; 1 j.i. stanowiąca 1 arkusz 40. Jednostka B 853/I; 1988-1989; 5 j.i. stanowiących 22 arkuszy 41. Jednostka B 516/I; 1961-1962; 1 j.i. stanowiąca 1 arkusz 42. Kompleksy nurkowe - jednostka 4886-I; 1987-1990; 67 j.i. stanowiących 3021 arkuszy - jednostka 4959-I; 1986-1991; 35 j.i. stanowiących 1274 arkuszy - jednostki 5029, 5032, 5057, 9078, 9079, 9096-I; 1987-1990; 36 j.i. stanowiących 429 arkuszy - jednostki 4936, 4937, 4938, 4939; 1981-1989; 5 j.i. stanowiących 18 arkuszy 43. Projekty ofertowo-akwizycyjne (PA, PW, PO, PK) - od numeru 1286 do 899; 1970-1979; 71 j.i. stanowiących 688 arkuszy - od numeru 2101 do 2398, 4223; 1978-1987; 283 j.i. stanowiących 1785 arkuszy - od numeru 9002-9315; 1987-1995; 241 j.i. stanowiących 1980 arkuszy 44. Rysunki normowane N9, N15; 1954-1989; 35 j.i. stanowiących 285 arkuszy - AKCESJA nr 3438/2014; 1953-2000; 2035 j.i. co stanowi 3078 arkuszy 582 j.i. - uzupełnienia dokumentacji konstrukcyjnej 30 statków przejętych w poprzednich latach (jednostki B-76, 86, 90, 92, 93, 99, 143, 181, 282, 304, 320, 352, 432, 445, 447, 490, 491, 492, 493, 512, 537, 542, 545, 547, 560, 561, 567, 570-I, 570-III, 1073) - 155 j.i. co stanowi 1712 arkuszy - stabilizator SR-4 1972-1985; 9 j.i. stanowiących 279 arkuszy - projekt PW platformy wiertniczej 1980-1980; 1 j.i. stanowiąca 19 arkuszy - jednostka D-101, D-102, D-103, D-105, D-109, D-110, D-111, D-112, D-115, D-116 1991-1993; 37 j.i. stanowiących 506 arkuszy - projekt CSL-003 - masowiec dla Indii 1980-1981; 5 j.i. stanowiących 198 arkuszy - projekt HSL-40, HSL50, HSL60, HSL1601, HSL2701 - masowiec 1979-1982; 8 j.i. stanowiących 18 arkuszy - projekt TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR11 - statki dla Turcji 1979-1982; 31 j.i. stanowiące 184 arkusze - projekty technologiczne TG 1958-1990; 4 j.i stanowiące 162 arkusze - Projekty naukowo-badawcze 1977-1990; 1463 j.i. - Dokumentacja Biura Projektowo-Konstrukcyjnego (BPK) 1980-1990; 152 j.i. - Dokumentacja Programu Badawczo-1964-1990; 63 j.i. - Opracowania Politechniki Szczecińskiej 1971-1990; 100 j.i. - Dokumentacja holownika do obsługi platform wiertniczych 1968-1978; 7 j.i. AKCESJA nr 3538/2014; 1994-2011; 241 j.i. - przekazane materiały to dyski magnetyczne, na których znajduje się dokumentacja konstrukcyjna statków oraz informacje o systemach projektowych Stoczni. AKCESJA nr 3629/2015; 1957-2009; 552 j.i.; 9568 arkuszy dokumentacji konstrukcyjnej AKCESJA nr 3691/2015; 1977-2000; 16 j.i.; mikrofimy i mikrofisze dokumentacji konstrukcujnej w ilości 36368 sztuk; dokumentacja techniczna projektowanych i budowanych w Stoczni statków: B170/III (oryginał i kopia), B183/III (oryginał i kopia), B46, B92, B181, B492, B574, proj. PBK-N9, B587/IV (oryginał i kopia), B573, B320, B560, B561, B778, B850, B852, B970, B971, B972, 4886, 4959, 300, 301T, 303, B887, B304, B305 proj. :PK 2180, PA-2369, PA-2370, PNB-N9, DELTA, 3042 - pochodząca z Biura Projektowo-Konstrukcyjnego Stoczni. AKCESJA nr 3692/2015; 1956-1992; 133 j.i.; dokumentacja techniczna projektowanych, wykonywanych oraz montowanych na budowanych w Stoczni statkach i okrętach mechanizmów: kabestany kotwiczno-cumownicze, wciągarki kotwiczno-cumownicze, windy kotwiczno-cumownicze, przystawki kotwiczne, liczniki łańcucha, stabilizatory przechyłu oraz detale do tych mechanizmów (teczki oraz kalki). AKCESJA nr 3711/2015; 1968-1999; 161 j.i.; dokumentacja techniczna tzw. "Projektów celowych" wykonanych na potrzeby Stoczni przez firmy zewnętrzne (insytuty i uczelnie) przy współudziale Biura Technicznego Stoczni, pochodzących z Biura Rozwoju Stoczni. AKCESJA nr 3934/2017; 1989-2009; 2956 j.i. dokumentacja techniczna statków (kalki i dokumentacja opisowa - 2736 j.a., stanowiących 89322 arkuszy; płyty CD - 220 j.i.): 1. Jednostka B 573/I,II,V; 1993-1997; 202 j.i. stanowiących 5073 arkuszy 2. Jednostka PP001/1; 2001-2004; 60 j.i. stanowiących 1974 arkuszy 3. B 183/I,II,III,IV,VI,VII; 1989-2004; 244 j.i. stanowiących 6815 arkuszy 4. B 170/III; 1993-2004; 269 j.i. stanowiących 10566 arkuszy 5. B 588/III; 1997-2006; 554 j.i. stanowiących 22198 arkuszy 6. B587/I,III,IV; 1999-2008; 370 j.i. stanowiących 12794 arkuszy 7. B 170/V; 2004-2008; 157 j.i. stanowiących 6599 arkuszy 8. B 178/I; 1999-2008; 336 j.i. stanowiących 12737 arkuszy 9. B 201/I,II; 2004-2009; 294 j.i. stanowiących 3918 arkuszy 10. B 178/III; 2005-2008; 174 j.i. stanowiących 6252 arkuszy 11. B 606/I,II; 2007-2009; stanowiących 396 arkuszy 12. Erraty B 183/I,II,III,VI; 1989-2002; 17 j.i. stanowiących 156 arkuszy 13. Erraty B 573/I,V; 1993-2000; 6 j.i. stanowiących 13 arkuszy 14. Erraty B 588/III; 2003-2006; 1 j.i. stanowiąca 3 arkusze 15. Erraty B 587/IV; 2004-2004; 1 j.i. stanowiąca 1 arkusz 16. Płyty CD; 1998-2006; 220 j.i. (płyt). IV. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW STOCZNI 1946-1955; 5799 j.a. - AKCESJA nr 2695/2010; 1947-1955; 512 j.a. (sygn. IV/1-IV/512) - akta osobowe pracowników Stoczni Szczecińskiej. - AKCESJA nr 2805/2010; 1947-1955; 2334 j.a. (sygn. IV/513-IV/2846) - akta osobowe pracowników Stoczni Szczecińskiej. - AKCESJA nr 2964/2011; 1946-1955; 2953 j.a. (sygn. IV/2847-IV/5799) - akta osobowe pracowników Stoczni Szczecińskiej

Dzieje twórcy:

Stocznia "Oderwerke" powstała w końcu XIX w. jako własność spółki Aron und Gollnow, a następnie przeszła w ręce firmy Müler und Hollman. Pierwszą pochylnię zbudowano w 1896 r. W 1902 r. powstała spółka "Stettiner Oderwerke A.G. für Schuff und Maschinenbau", która przejęła urządzenia stoczni i rozpoczęła produkcję maszyn, kotłów parowych i kadłubów okrętowych. Do czasu wojny wojny Stocznia szybko się rozwijała i rozbudowywała. Działania wojenne w końcu wojny spowodowały znaczne zniszczenia Stoczni i dewastację urządzeń. Wiosną 1945 r. grupa "okrętowców" z Gdańska rozpoczęła starania o przejęcie Stoczni w Szczecinie. Stocznia w tym czasie znajdowała się w rękach Armii Radzieckiej. Ówczesny stan szczecińskiej stoczni pozwolił na powołanie w Szczecinie z dniem 15.IX.1945 r. Delegatury Zjednoczenia Stoczni Polskich. Jej siedziba znajdowała się przy ul. Matejki 8. W latach 1945-1947 działalność władz polskich ograniczała się do zabezpieczania terenów po dawnych stoczniach niemieckich i sukcesywnego przejmowania terenów stoczniowych od władz radzieckich. W 1946 r. przejęto tereny b. stoczni "Odra" oraz wyspę Gryfia, w 1947 r. tereny b. stoczni "Vulkan". W tym czasie trwały też prace związane z zagospodarowywaniem przejmowanych terenów. Istniała także konieczność zakończenia budowy pozostawionego przez Niemców na jednej z pochylni kadłuba statku. Zwodowany on został 10.III.1948 r. i otrzymał nazwę "Oliwia". Początkowo w planach rozbudowy polskiego przemysłu okrętowego nie przewidywano uruchomienia w Szczecinie stoczni produkcyjnej. Miała tu być baza remontowa dla statków zawijających do szczecińskiego portu. W 1948 r. minister żeglugi zdecydował zarządzeniem z 11czerwca o utworzeniu w Szczecinie stoczni. Do czerwca 1950 r. funkcjonowała ona w ramach przedsiębiorstwa Zjednoczone Stocznie Polskie Przedsiębiorstwo Państwowe w Gdańsku Oddział w Szczecinie. W końcu 1949 r. w wyniku otrzymania dużych zamówień na budowę statków dla Związku Radzieckiego zaistniała konieczność rozbudowy polskiego przemysłu okrętowego. W wyniku tego podjęta została uchwała Rządu o uruchomieniu w Szczecinie stoczni produkcyjnej. Stocznia szczecińska samodzielnym przedsiębiorstwem stała się na podstawie zarządzenia ministra żeglugi z dnia 20.II.1950 r. Rozpoczęto prace adaptacyjne pochylni i doków, zaadaptaowano Wyspę Górnookrętową na potrzeby remontów statków i utworzono tu Wydział Remontów Statków, który w 1952 r. przekształcono samodzielną Stocznię Remontową "Gryfia". Siedziba Stoczni znajdowała się przy ul. Hutniczej 6. Przedmiotem jej działania była budowa i remonty morskich jednostek pływających. Dyrektorem naczelnym został Wilhelm Pustelnik. 1.VII.1950 r. nastapiła zmiana na tym stanowisku - Wilhelma Pustelnika zastąpił Henryk Jendza, który był wybitną postacią w przemyśle okrętowym. W 1951 r. Stocznia przeszła z resortu Żeglugi do Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego. Pierwszy zwodowany tu statek to s/s "Czuły" w grudniu 1952 r. Do 1955 r. zwodowano 12 jednostek pełnomorskich, z tego 11 dla armatora radzieckiego. Od 14.VII.1957 r. znakiem firmowym Stoczni była trójramienna śruba okrętów na tle głowy gryfa pomorskiego. Znak ten został zatwierdzony przez Urząd Patentowy PRL i widniał na wszystkich jej wyrobach. 18.II.1959 r. Minister Przemysłu Ciężkiego zatwierdził wniosek Rady Robotniczej o nadanie Stoczni Szczecińskiej imienia Adolfa Warskiego. Dobra sytuacja ekonomiczna Stoczni z lat 70- i 80-tych XX w. załamała się na przełomie 1989 i 1990 r. Do tego okresu największym odbiorcą statków produkowanych w Stoczni był ZSRR. Zmiana sytuacji gospodarczej i politycznej w Europie, upadek państw bloku socjalistycznego i rozpad ZSRR w szczególności spowodowały ogromne trudności w polskim przemyśle okrętowym. Sytuację dodatkowo komplikował fakt, iż Stocznia miała podpisane kontrakty, w których państwo dopłacało ok. 50% do wartości kontraktu. Rząd polski, w nowej sytuacji gospodarczej, "z dnia na dzień" wycofał się z tych dopłat, co spowodowało załamanie się sytuacji ekonomicznej Stoczni Szczecińskiej. W 1991 r. przystapiono do naprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Zdecydowano się na radykalną zmianę systemu płac, zmianę struktury zatrudnienia i zarządzania Stocznią oraz rozpoczęcia postępowania układowego z wierzycielami. Dnia 13.09.1991 r. Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego została przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Jednocześnie dotychczasowe przedsiębiorstwo państwowe zostało w dniu 16.09.1991 r. wykreślone z rejestru przedsiębiorstw państwowych. Przedmiotem działalności spółki było projektowanie, budowa i remonty jednostek pływających oraz wytwarzanie innych wyrobów, transport, wykonywanie usług, import, eksport towarów i usług. Oficjalne otwarcie postępowania układowego z wierzycielami nastapiło w czerwcu 1992 r., a zakończyło się 18 listopada zawarciem ugody. Zgodnie z postanowieniem Sądu 33% zadłużenia Stoczni uległo redukcji, pozostałe Stocznia spłacała do 1998 r. Pozwoliło to odzyskać Stoczni płynność finansową i rozpocząć proces prywatyzacji. W styczniu 1993 r. Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, zarząd firmy i związki zawodowe podpisały list intencyjny w sprawie prywatyzacji Stoczni. Większościowy pakiet akcji posiadał Skarb Państwa (ponad 40%), pozostałe akcje należały do banków (ok. 30%), do pracowników (ok. 20%), do Grupy Przemysłowo-Finansowej (ok.5%), i Managementu (4%). Prywatyzacja rozpoczęta w 1991 r. była procesem długotrwałym. W pierwszej kolejności usprawniono procesy produkcyjne, a w drugim wydzielono te obszary działalności Stoczni, które mogły działać jako samodzielne podmioty gospodarcze z częściowym świadczeniem usług na rzecz Stoczni. W 1995 r. Stocznia przekazała armatorom rekordową ilość 21 statków, w 1997 r. uznana została za najlepszego polskiego importera. Pod względem zamówień zajmowała I miejsce w Europie i 5 na świecie. W połowie 1999 r. dokonano rozdzielenia funkcji zarządu od operacyjnych funkcji dyrekcji Stoczni. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o likwidacji Stoczni Szczecińskiej S.A., w jej miesjce utworzono Stocznię Szczecińską Porta Holding S.A. Dnia 12.10.1999 r. utworzono spółkę Stocznia Szczecińska S.A., której stuprocentowym akcjonariuszem została Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A.

Daty skrajne:

[1945-1947] 1948-1999 [2011]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Stocznia Szczecińska w Szczecinie 1950-1967; Zjednoczone Stocznie Polskie Przedsiębiorstwo Państwowe w Gdańsku Oddział w Szczecinie 1948-1950

Daty:

1945-1947, 1948-1999, 2000-2011.

Nazwa dawna:

Stocznia Szczecińska; Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

31229

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1895

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1946.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

18.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Decyzją KM z dnia 23.02.2009 r. nastąpiła zmiana nazwy zespołu. Kasety VHS 23:25:30 (42,94 GB), kasety magnetof. 58:28:17. Taśmy dźwiękowe szpulowe, taśmy filmowe 16 mm, 35 mm - zdigitalizowane. Dokumentacja konstrukcyjna statków - kalki, mikrofilmy.