Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Kaliskiego

Sygnatura
39/99/0
Daty skrajne
1864-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta dotyczące realizacji reformy agrarnej we wsiach i miastach powiatu: prośby chłopów-gospodarzy i bezrolnych o przyznanie gruntów i serwitutów, wykazy chłopów i bezrolnych, zamiana gruntów, spory o ziemię. Akta poszczególnych wsi (załączniki w postaci tabel prestacyjnych, rejestrów pomiarowych i planów wsi): spory o serwituty i ich likwidacja, podział gruntów wspólnych, spory o grunty, nabywanie gruntów za pośrednictwem Banku Włościańskiego, akta kas pożyczkowo-oszczędnościowych. Akta ogólne: sprawy różne - pomiary gruntów włościańskich, zebrania gminne, sądy gminne, dane do spisu ludności, nadział bezrolnych, wykaz osad korzystających z serwitutów, kontrola gospodarki leśnej, wydawanie świadectw uprawniających do nabywania ziemi włościańskiej; akta pisarzy gminnych; sprawozdania roczne z działalności komisarzy; decyzje komisarzy - zwrot i rozdział pustek, nadział bezrolnych, przywracanie gruntów, pomieszczeń i serwitutów zabranych przed 1864 r. lub przyznawanie za nie wynagrodzenia, spory o serwituty i ich likwidację, zamiana gruntów, spory graniczne; rejestry kancelaryjne.

Dzieje twórcy:

Na mocy ukazu z 2.03.1864 r. "O sposobie wprowadzenia w wykonanie nowych ustaw o włościanach" na terenie Kaliskiej Komisji do Spraw Włościańskich utworzono 8 rewirów: kaliski, stawiszyński, turecki, kolski, zagórowski, kleczewski, sieradzki i szadkowski, a w 1866 r. dodano jeszcze rewir słupecki. Na ich czele stali komisarze, którzy stanowili najniższy szczebel administracji włościańskiej. Począwszy od 1867 r. utworzono 8 rewirów odpowiadających poszczególnym powiatom guberni kaliskiej. Komisarz był zapraszany na posiedzenia Urzędu Gubernialnego, załatwiał część spraw związanych z uwłaszczeniem, a później ze społecznym i gospodarczym życiem wsi. Po wybuchu I wojny światowej urząd został ewakuowany do Rosji i tam uległ likwidacji.

Daty skrajne:

1864-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1864-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Komissar po Krest'ânskim Delam Kališskogo Uezda

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

897

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

897

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

10.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

10.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak