Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Krzepicach

Sygnatura
8/456/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Krzepicach z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 3; Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krzepicach z lat 1947 - 1950, sygn. 4 - 5; Protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego w Krzepicach z lat 1946 - 1950, sygn. 6; Księga rewizyjna z lat 1919 - 1948, sygn. 7; Budżety miasta Krzepic z lat 1947 - b1948, sygn. 8 - 9; Sprawozdania finansowe z lat 1949 - 1950, sygn. 10 - 11.

Dzieje twórcy:

Strukturę organizacyjną administracji miejskiej tworzonej w latach 1944 - 1945, na terenach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej, określały przepisy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz.U. RP, nr 14, poz. 74).Powyzszy dekret stanowił, że w miastach władzę sprawuje samorząd terytorialny, reprezentowany przez miejskie rady narodowe oraz ich organy wykonawcze, czyli zarządy miejskie. Miejska Rada Narodowa w Krzepicach ukonstytuowała się na walnym zebraniu mieszkańców 11 lutego 1945 roku. Podstawę prawna jej działalności stanowiły przepisy wspomnianego wyżej dekretu z 23 listopada 1944 roku oraz ustawy z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U. RP, nr 5, poz. 22). W skład rady wchodziło 16 członków, którzy delegowani byli przez organizacje polityczne, lub pochodzili z kooptacji. Bezpośredni nadzór nad jej pracą sprawowała Powiatowa Rada Narodowa w Częstochowie. Do najważniejszych kompetencji Miejskiej Rady Narodowej w Krzepicach należało: planowanie działalności publicznej, a w szczególności ustalanie budżetu i świadczeń w naturze, kontrola działalności organów wykonawczych z punktu widzenia legalności, celowości i zgodności zasadniczą linią Krajowej Rady Narodowej, powoływanie samorządowych organów wykonawczych, gospodarowanie mieniem samorządowym. Rada wybierała również swoje organy pomocnicze: Prezydium i komisje. Skład Prezydium, złożony z przewodniczącego, jego zastępcy i 3 członków, wybierała Rada ze swego grona. Natomiast do komisji stałych i doraźnych mogli być wyznaczane osoby nie pełniące funkcji radnego. Nazwy poszczególnych komisji oraz ich liczba zmieniały się stosunkowo często. W 1945 roku Miejska Rada Narodowa w Krzepicach utworzyła następujące Komisje: Mieszkaniową, Żywnościową, Rolną, Klasyfikacji Gruntów, Przeciwpożarową, Oświatową, Świadczeń Rzeczowych. W latach 1946 - 1950, obok wymienionych wcześniej, funkcjonowały jeszcze Komisje: Sanitarno-Porządkowa, Kontroli Społecznej, Drogowa, Finansowa, Zdrowia i Oświaty Rolnej. Do zadań komisji należało: rozpatrywanie i opiniowanie zleconych przez Radę spraw z zakresu administracji i gospodarki gminnej oraz przygotowywanie wniosków na sesje. Organem wykonawczym Miejskiej Rady był Zarząd Miejski w Krzepicach. Funkcjonował w oparciu o przytoczony wyżej dekret PKWN i przepisy ustawy z dnia 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz.U. RP, nr 35, poz. 294). W ŁAD Zarządu wchodzili: burmistrz, jego zastępca oraz 3 członków. Najważniejszymi jego kompetencjami było: przygotowywanie wszelkich spraw, o których stanowiła Miejska Rada Narodowa, wykonywanie budżetu i innych uchwał Rady, ustalanie regulaminy swej działalności. Do rozpatrywania bieżących spraw administracyjnych i kancelaryjnej obsługi czynności wykonywanych przez poszczególne organy samorządu terytorialnego Zarząd Miejski powołał Biuro Zarządu. Strukturę organizacyjna Biura określała uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Krzepicach nr 25 z 18.03.1949 r. Zgodnie z wymienionym Statutem w ramach Biura działały Referaty: Ogólno-Administracyjny, Finansowy, Techniczny oraz Kasa Miejska i Urząd Stanu Cywilnego. Wyżej opisana struktura administracji samorządowej została zniesiona ustawą z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (DzU. Nr 14, poz. 130). Funkcję organu uchwałodawczego i wykonawczego przejęło Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krzepicach

Daty skrajne:

[1919]1945-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1919-1919, 1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

12

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

11

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Nie 1 j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak inwentarz Nr 187

Wstęp i inwentarz sporządził Przemysław Snoch (2000)