Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Puszczy Solskiej

Sygnatura
88/627/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
7878

Zawartość:

Księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1876-1920 sygn. 1-45 z dołączonymi alegatami z lat 1889-1894,1897,1900-1901,1906,1909,1913,1916-1920 z dołączonymi aktami zbiorowymi z lat 1971-2013

Dzieje twórcy:

Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis(unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku polskim, a od 1868 w języku rosyjskim. Od tego też czasu została wprowadzona podwójna datacja aktów tj. obok daty zgodnej z kalendarzem gregoriańskim wpisywano datę według kalendarza juliańskiego. W XIX wieku różnica pomiędzy kalendarzem juliańskim i gregoriańskim wynosiła 12 dni, a od początku XX wieku zwiększyła się do 13 dni. Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. W 1954 roku Puszcza Solska została włączona do Biłgoraja. Siedziba parafii: Puszcza Solska; diecezja chełmska, później diecezja lubelska (dekanat tarnogrodzki, następnie biłgorajski) ; Powiat biłgorajski gmina Puszcza Solska; Wezwanie: św. Marii Magdaleny; Rok powstania:1644 rok; Dnia 5.X.1954 r. miejscowość Puszcza Solska została włączona do Biłgoraja; Miejscowości należące do parafii: Brodziaki, Bukowa, Dąbrowica, Dereźnia, Edwardów, Gromady, Majdan Gromadzki, Ignatówka, Kajetanówka, Korczów, Okrągłe, Podlasie, Ruda Solska, Rożnówka, Smólsko Małe, Wola Dereźniańska, Zagrody Dąbrowickie, Zagumnie.

Daty skrajne:

1876-1920[1971-2013]

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1876-1920, 1971-2013.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

45

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

43

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.01

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.97

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie