Zbiór dokumentów pergaminowych

Sygnatura
1/1/0
Daty skrajne
1155-1939
Liczba serii
0
Liczba skanów
3491
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1/1/0/-/0185 Jerzy, margrabia brandeburski i Fryderyk, książę legnicki podają artykuły pokoju między Zygmuntem, królem polskim, a Albrechtem, wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego. 1525.04.08 16
1/1/0/-/0237 Stanisław, bp płocki, za zgodą kapituły płockiej, na prośbę księżnej Anny (wdowy po Bolesławie) i jej syna, Bolesława, książąt mazowieckich uposaża, ufundowaną przez nich kaplicę NMP i św. Anny w kolegiacie Jana Chrzciciela w Warszawie (w diecezji poznańskiej), nadając jej mansjonarzom dziesięcinę ze zboża i lnu z wsi Korynica w powiecie warszawskim. 1439.01.28 4
1/1/0/-/0238 Bolesław, książę mazowiecki, potwierdza, że Anna Jabłecka, córka nieżyjącego już Pawła z Macierzysza [? "de Manczirzyschs"] wraz z synem, Janem z Jabłecznik, sprzedała za 26 kop groszy, na zasadzie wyderkafu, 2 kopy groszy czynszu z Macierzysza Andrzejowi ze Skarżyna, altaryście kolegiaty warszawskiej św. Jana Chrzciciela, co poręczył również Paweł Lisicki ["lyssyczky"]z Macierzysza. 1473.05.24 3
1/1/0/-/1397 Czartoryski Kazimierz Florian, bp poznański, zatwierdza fundację tzw. Stobiecką przy ołtarzu radzieckim Przemienienia Pańskiego w kolegiacie św. Jana powtarzając zapisy Stanisława Falkowicza z 16 XII 1654 r. i Doroty Popielowej z 7 VIII 1652 r. 1655.06.14 10
1/1/0/-/1486 Teodor Czartoryski, bp poznański i warszawski zatwierdza uposażenie seminarium przy kolegiacie warszawskiej. 1758.07.10 12
1/1/0/-/1501 Janusz, ks. wiski, warszawski, zakroczymski i ciechanowski, nadaje mieszczanom warszawskim przywilej na wybudowanie łaźni i dochody z niej przeznacza na potrzeby miasta. 1376.07.26 8
1/1/0/-/1503 Janusz, ks. warszawski, układa się z mieszczanami warszawskimi o wybudowanie murów z wieżami wokół miasta, za co oddaje im w użytkowanie wsie: Wawrzyszew, Jazdów, Mostki i Młociny, które mają wykupić z rąk Arnolda Warszawskiego, zastrzegając pobieranie dla siebie kar sądowych i targowego. 1379.11.23 4
1/1/0/-/1504 Goworek, podczaszy rawski i sochaczewski, z żoną Katarzyną oraz synami Goworkiem i Bartłomiejem sprzedaje wieś Solec Piotrowi Brun, mieszczanowi warszawskiemu, za 100 kóp groszy. 1381 6
1/1/0/-/1505 Janusz Starszy, ks. mazowiecki, poświadcza akt sprzedaży wsi Solec przez Goworka, podczaszego rawskiego, Piotrowi Brunowi z Warszawy i Mikołajowi Panczatce z Rawy. 1382.05.26 6
1/1/0/-/1506 Janusz Starszy, ks. mazowiecki, zatwierdza darowiznę wsi Solec mieszczanom warszawskim uczynioną przez Piotra Bruna i Mikołaja Panczatkę, oraz nadaje wsi Solec prawo chełmińskie, zwalniając jej mieszkańców od danin i powinności książęcych. 1382.05.26 6
1/1/0/-/1507 Janusz Starszy, ks. mazowiecki, odstępuje mieszczanom warszawskim na 3 lata po 30 kóp groszy praskich z cła ziemskiego na odbudowę zniszczonej przez pożar Warszawy. 1384.11.25 5
1/1/0/-/1508 Janusz Starszy, ks. mazowiecki, oddaje mieszczanom warszawskim patronat kościoła Św. Ducha za murami wraz z ofiarowaną kościołowi przez Mikołaja Panczatkę trzecią częścią dochodu z jatek i kramów miejskich. 1388.01.06 6
1/1/0/-/1509 Janusz Starszy, ks. mazowiecki, sprzedaje wójtostwo warszawskie Piotrowi Pelgrzymowi za 200 kop groszy praskich, zapewniając mu 2 włócki magdeb. gruntu i dochody z urządzeń użyteczności publicznej. 1408.12.27 3
1/1/0/-/1510 I.N. Janusz Starszy, ks. mazowiecki, i Dersław, proboszcz katedry płockiej, w imieniu Dominika, dziekana kolegiaty św. Jana w Warszawie, regulują stosunki kolegiaty z wójtem i radą miasta dotyczące składania dziesięciny, wina dla celów kościelnych itp. 1409.08.05 7
1/1/0/-/1511 Janusz Starszy, ks. mazowiecki, na prośbę burmistrza Leonarda zezwala na przesiedlenie kmieci ze wsi Solec i dla zagospodarowania się zwalnia ich na 3 do 5 lat od posług książęcych. 1410.05.23 6
1/1/0/-/1512 Janusz Starszy, ks. mazowiecki, nadaje miastu Starej Warszawie prawo chełmińskie i inne przywileje. 1413.06.04 4
1/1/0/-/1513 Janusz Starszy, ks. mazowiecki, nadaje szpitalowi Świętego Ducha młyn wraz ze stawem oraz zatwierdza nadanie wsi Pustoły leżącej przy drodze Warszawa-Błonie dokonane przez Wawrzyńca, dziedzica z miejscowości Targowe dla tegoż szpitala. 1425.04.10 6
1/1/0/-/1514 Janusz Starszy, ks. mazowiecki, na prośbę młynarza Piotra z Mąkolina odnawia i potwierdza mu dawne przywileje (z powodu ich kradzieży) na posiadanie młyna nad rzeczką Drzasna [Drna] pod Warszawą. 1425.12.27 6
1/1/0/-/1515 Anna, wdowa po Bolku, księżna mazowiecka nadaje Janowi Borzęckiemu [Borzanczskiemu], kanonikowi i altaryście kolegiaty św. Jana Chrzciciela w Warszawie, pomieszczenie w domu mansjonarzy w zamian za odstąpiony plac między szpitalem św. Ducha a klasztorem augustianów. 1447.10.16 4
1/1/0/-/1517 Bolesław, ks. mazowiecki, nadaje Gabrielowi inaczej Malek za wierną służbę włókę miary chełmińskiej, położoną między włókami miejskimi Warszawy a włókami Andrzeja zwanego Grapsky i zwalnia go od wszelkich obciążeń na rzecz księcia. 1448.07.24 6
Wyświetlanie 1 do 20 z 302 wpisów.