Akta miasta Bydgoszczy

Sygnatura
6/189/0
Liczba serii
226
Liczba skanów
43
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Archiwalia sprzed 1792 r. 42
1.1 Dokumenty i przywileje 1501 - 1874 0
1.2 Księgi Rady Miejskiej 1671 - 1730 0
1.3 Księgi Ławnicze, protokoły ksiąg ławniczych i akta wójtowskie 1559 - 1764 0
1.4 Księga testamentów mieszczan bydgoskich 1581 - 1620 0
1.5 Księga ekonomiczna miasta Bydgoszczy 1742 - 1765 0
1.6 Lustracja starostwa oraz inwentarz starostwa i wójtostwa bydgoskiego 1661 - 1861 42
2 Akta z lat 1775-1815 [1827] 0
2.1 Sprawy polityczne i wyznaniowe 1775 - 1815 0
2.2 Sprawy gospodarczo-finasowe: dzierżawa gruntów, kanał, młyny, mennica, mury miejskie 1774 - 1827 0
2.3 Sprawy procesowe 1782 - 1806 0
3 Akta z lat 1815-1920 0
3.1 Administracja Komunalna [Kommunal-Verwaltung] 0
3.1.1 Wybory do sejmu pruskiego 1852 - 1872 0
3.1.2 Ordynacje, przepisy, regulaminy i inne normatywy dotyczące organizacji władz, urzędów i instytucji miejskich 1815 - 1921 0
3.1.3 Urzędnicy 0
3.1.3.1 Sprawy ogólne 1821 - 1920 0
3.1.3.2 Sprawy personalne 1836 - 1948 0
3.1.4 "Deutsche Städtetage" 1908 - 1920 0
3.1.5 Włączenie gmin do miasta Bydgoszczy 1839 - 1921 0
3.1.6 Ratusz 1804 - 1920 0
3.1.7 Teatr miejski 1835 - 1988 0
3.1.8 Statystyka 1883 - 1920 0
3.1.9 Archiwum, registratura 1839 - 1931 0
3.1.10 Wycinki prasowe, sprawozdania prasowe, kronika miasta, album, zbiory, kolekcje 1833 - 1920 0
3.1.11 Protokóły i uchwały magistratu, deputacji miejskich, Miejskiej Rady Narodowej w Bydgoszczy 1833 - 1921 0
3.2 Administracja Kościelna [Kirchen Verwaltung] 1816 - 1932 0
3.3 Administracja Finanoswa [Finansverwaltung] 0
3.3.1 Sprawy ogólne 1819 - 1920 0
3.3.2 Budżety 1887 - 1919 0
3.3.3 Inwentarz majątku miasta 1902 - 1920 0
3.3.4 Rejestry, umowy, konttrakty, recesy 1781 - 1920 0
3.3.5 Parcele miejskie, łąki, las, sprzedaż, kupno, dzierżawa 1774 - 1920 0
3.3.6 Długi i należności miejskie, pożyczki 1818 - 1920 0
3.3.7 Ubezpieczenia majątku miejskiego 1848 - 1920 0
3.3.8 Legaty i stypendia 1871 - 1920 0
3.3.9 Podatki 1809 - 1920 0
3.3.10 Spory i procesy w sprawach finansowych 1805 - 1924 0
3.4 Administracja Budowlana [Bauverwaltung] 0
3.4.1 Plany rozbudowy miasta 1853 - 1923 0
3.4.2 Przepisy i umowy budowlane 1834 - 1921 0
3.4.3 Sprawy finansowe 1903 - 1920 0
3.4.4 Zmiany w stanie budynków - fasady 1860 - 1920 0
3.4.5 Budowa obiektów w mieście - Komisja Budowlana 1835 - 1920 0
3.4.6 Pomniki i ochrona przyrody w mieście 1857 - 1921 0
3.4.7 Dworce i mosty kolejowe 1879 - 1920 0
3.4.8 Ulice, budowa, rozbudowa, konserwacja, statuty i przepisy, wykazy ulic, numeracja domów, kupno parcel pod budowę, rozszerzenie ulic, odszkodowania, sprawy hipoteczne, spory 1818 - 1920 0
3.4.9 Wytyczanie linii regulacyjnych ulic - poszczególne ulice 0
3.4.9.1 Sprawy ogólne 1815 - 1920 0
3.4.9.2 Poszczególne ulice 1888 - 1919 0
3.4.10 Ulice - parcele budowlane 1823 - 1922 0
3.4.11 Sprawy wodno-melioracyjne, kanały, mosty, port wodny, łąki, drogi wodne, odwadnianie 1807 - 1922 0
3.5 Administracja Szkolna [Schulverwaltung] 0
3.5.1 Sprawy ogólne - organizacja, statystyka, sprawozdawczość 1864 - 1920 0
3.5.2 Uczniowie 1855 - 1921 0
3.5.3 Budynki szkolne - budowa, remonty, utrzymanie, wyposażenie, ogrody szkolne 1874 - 1921 0
3.5.4 Nauczanie 1888 - 1920 0
3.5.5 Nauczyciele, zatrudnienie i ewidencja, odznaczenia, sprawy dyscyplinarne, udział w konferencjach i kursach, płace, zapomogi, opieka lekarska, emerytury, ubezpieczenia, związki i stowarzyszenia, udział nauczycieli bydgoskich w I WŚ 1833 - 1923 0
3.5.6 Deputacja szkolna i rada szkolna 1880 - 1920 0
3.5.7 Ochronki 1868 - 1922 0
3.5.8 Szkoły Powszechne [Volksschulen] 1861 - 1923 0
3.5.9 Szkoły średnie [Mittleren Schulen] 0
3.5.9.1 Töchter Mittlere Schule 1865 - 1910 0
3.5.9.2 Mittelere Mädchen Schule 1905 - 1923 0
3.5.9.3 Städtische 9-stufige Knabenmittel Schule 1908 - 1921 0
3.5.9.4 Städtische Bürgerschule 1883 - 1920 0
3.5.9.5 Königliches Gimnasium 1781 - 1917 0
3.5.9.6 Städtische Realschule 1862 - 1921 0
3.5.9.7 Königliches Realgymnasium 1887 - 1915 0
3.5.9.8 Oberrealschule 1902 - 1922 0
3.5.10 Höheren Schulen 0
3.5.10.1 Sprawy ogólne 1903 - 1922 0
3.5.10.2 Landwirtschaftliche Hochschule 1902 - 1911 0
3.5.10.3 Höhere Mädchenschule 1888 - 1921 0
3.5.10.4 Städtische Lyzeum und Oberlyzeum 1877 - 1920 0
3.5.11 Projekt utworzenia uniwersytetu w Bydgoszczy 1872 - 1913 0
3.5.12 Szkoły zawodowe i dokształcające 0
3.5.12.1 Katholische Präparandenanstalt und Schullehrereminar 1902 - 1908 0
3.5.12.2 Frauenschule 1909 - 1919 0
3.5.12.3 Städtische Handelsschule 1905 - 1922 0
3.5.12.4 Handwerker-Kunst-Gewerbe-Schule 1871 - 1923 0
3.5.12.5 Staatliche Gewerbliche Fortbildungsschule 1886 - 1922 0
3.5.12.6 Staatliche kaufmännische Fortbildungsschule 1890 - 1922 0
3.5.12.7 Szkoły dokształcająco-zawodowe 1848 - 1921 0
3.5.13 Szkoły i nauczanie prywatne 1846 - 1924 0
3.5.14 Akta personalne nauczycieli 1841 - 1931 0
3.6 Administracja Wojskowa [Militairverwaltung] 1819 - 1922 0
3.7 Administracja Policyjna [Polizeiverwaltung] 0
3.7.1 Organizacja, przepisy, registratura 1816 - 1920 0
3.7.2 Obchody świąt i uroczystości 1834 - 1918 0
3.7.3 Sprawy meldunkowe i mieszkaniowe 1876 - 1920 0
3.7.4 Nadania obywatelstwa, żydzi 1773 - 1919 0
3.7.5 Stowarzyszenia, towarzystwa, związki, zezwolenia na odbycie zebrań 1795 - 1921 0
3.7.6 Sprawy przemysłu, rzemiosła, hanldu, pojazdy samochodowe 1823 - 1921 0
3.7.7 Sprawy kinematografii 1909 - 1919 0
3.7.8 Sprawy poczty 1815 - 1918 0
3.7.9 Służba zdrowia, szpitale, apteki, kasa chorych, opieka społeczna, wsparcia 1848 - 1921 0
3.7.10 Sprawy budowlane 0
3.7.10.1 Przepisy policyjne w sprawach budowlanych 1879 - 1918 0
3.7.10.2 Fasady, przejścia między budynkami, ścieki 1878 - 1918 0
3.7.10.3 Zezwolenia budowlane 1845 - 1923 0
3.7.11 Sprawy gospodarcze miasta w czasie I Wojny Światowej 1906 - 1922 0
3.7.12 Tranwaj elektryczny 1898 - 1919 0
3.8 Zarząd budownictwa podziemnego 0
3.8.1 Przepisy w zakresie budownictwa podziemnego 1909 - 1919 0
3.8.2 Budowa stacji wodociągowo-kanalizacyjnej 1884 - 1919 0
3.8.3 Oczyszczanie ścieków 1902 - 1916 0
3.8.4 Budowa urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 1815 - 1920 0
3.8.5 Nawadnianie i odwadnianie ogródków 1911 - 1916 0
3.8.6 Pola irygacyjne 1906 - 1918 0
3.8.7 Spory w sprawach wodno-kanalizacyjnych 1882 - 1911 0
3.8.8 Statystyka i sprawozdawczość 1907 - 1920 0
3.8.9 Ustępy publiczne 1878 - 1921 0
3.9 Przedsiębiorstwa miejskie 0
3.9.1 Zakłady oczyszcznia miasta 1865 - 1920 0
3.9.2 Straż pożarna 1847 - 1920 0
3.9.3 Młyny miejskie 1816 - 1919 0
3.9.4 Rzeźnia miejska 1848 - 1921 0
3.9.5 Gazownia miejska 1877 - 1921 0
3.9.6 Hala targowa 1901 - 1914 0
3.9.7 Zarząd Zieleni Miejskiej [Gartenverwaltung] 1895 - 1921 0
3.9.8 Cmentarze 1775 - 1922 0
3.10 Akta otrzymane po opracowaniu inwentarza archiwalnego 1839 - 1959 0
4 Akta z lat 1920-1939 0
4.1 Wydział I - Ogólny 0
4.1.1 Prezydent, magistrat, sprawy personalne, akta osobowe, tajne i poufne 1881 - 1976 0
4.1.2 Sprawy ogólne, Orędowniki Wewnętrzne i Orędowniki Miasta Bydgoszczy, wycinki prasowe, subwencje 1824 - 1947 0
4.1.3 Rada Miejska, Komisja i Deputacje 1905 - 1939 0
4.1.4 Spisy akt i dzienniki podawcze 1920 - 1939 0
4.1.5 Urząd Stanu Cywilnego 1915 - 1931 0
4.2 Wydział II - Finansowo-Gospodarczy 1926 - 1933 0
4.2.1 Obligacje i pożyczki 1905 - 1939 0
4.2.2 Kasowość i rachuba 1898 - 1939 0
4.2.3 Rewizje kas 1925 - 1934 0
4.2.4 Majątek i długi 1916 - 1939 0
4.2.5 Budżety 1919 - 1940 0
4.2.6 Wierzytelności 1845 - 1939 0
4.2.7 Akta podatkowe 1877 - 1939 0
4.2.8 Legaty 1893 - 1939 0
4.2.9 Elektrownie 1927 - 1939 0
4.2.10 Wcielenie przedmieści 1915 - 1933 0
4.2.11 Oddział Nieruchomości Miejskich 1905 - 1939 0
4.3 Wydział III - Powiatowa Władza Administracji Ogólnej 0
4.3.1 Oddział Powiatowej Władzy Administracji Ogólnej 1921 - 1939 0
4.3.2 Miejski Urząd Policyjny 1903 - 1939 0
4.3.3 Oddział Wojskowy 1939 - 1939 0
4.3.4 Biuro Przemysłowe 1890 - 1947 0
4.4 Wydział IV - Opieka Społeczna 0
4.4.1 Cmentarze i zezwolenia pogrzebowe 1900 - 1930 0
4.5 Wydział V - Zdrowie publiczne 0
4.5.1 Miejska Pracownia Badania Żywności w Bydgoszczy 1926 - 1939 0
4.6 Wydział VI - Oświata i Kultura 0
4.6.1 Oddział Szkolny 0
4.6.1.1 Akta dotyczące szkolnictwa 1862 - 1939 0
4.6.1.2 Akta osobowe 1883 - 1939 0
4.6.2 Muzeum Miejskie 1921 - 1935 0
4.7 Wydział VII - Ewidencja ludności i statystyka 0
4.7.1 Miejski Urząd Statystyczny 1920 - 1939 0
4.7.2 Kartoteka mieszkańców m. Bydgoszczy 1900 - 1950 0
4.8 Wydział VIII - Budownictwa Naziemnego 0
4.8.1 Zarząd Ogrodów Miejskich 1899 - 1921 0
4.8.2 Komitet Robzudowy Miasta 1920 - 1939 0
4.8.3 Sprawy ogólno-organizacyjne i administracyjne 1912 - 1939 0
4.8.4 Szczegółowe plany i sposoby zabudowań 1921 - 1939 0
4.8.5 Parcelacje, odstąpienie, sprzedaż i zamiana gruntów 1921 - 1948 0
4.8.6 Remonty, budowa domów, boisk, klubów, szałasów, pomników, opieka na zabytkami 1852 - 1946 0
4.8.7 Nadzór budowlany 1893 - 1940 0
4.9 Wydział IX - Budownictwa podziemnego - regulacja, naprawa i budowa ulic - koleje 1893 - 1952 0
4.10 Wydział X - Przedsiębiortswa Miejskie 0
4.10.1 Rzeźnia i targowica 1931 - 1938 0
4.10.2 Straż Pożarna 1920 - 1939 0
4.10.3 Zakład Oczyszczania Miasta (Tabor Miejski) 1918 - 1939 0
4.10.4 Miejski Urząd Węglowy 1919 - 1921 0
4.10.5 Urząd Mieszkaniowy dla Bydgoszczy 1918 - 1922 0
4.10.6 Lokalny Komitet Funduszu Pracy w Bydgoszczy 1933 - 1937 0
4.10.7 Komitet Techniczny 1936 - 1938 0
4.10.8 Gazownia 1920 - 1938 0
5 Akta z lat 1939-1945 0
5.1 Ogólna administracja i sprawy personalne [Allgemeine Verwaltung und Personalamt] 1909 - 1947 0
5.2 Policja [Polizei] 1940 - 1944 0
5.3 Sprawy szkolne [Schulwesen ] 1923 - 1945 0
5.4 Kultura i pielęgnowanie wpólnoty [Kultur und Gemeindschaftspflege] 1939 - 1944 0
5.5 Opieka społeczna i pomoc młodzieży [Fürsorgewesen für Jugendhilfe] 1939 - 1944 0
5.6 Sprawy zdrowotne, i sport [Gesundheitswesen, Volks und Jugendertüchtigung] 1939 - 1944 0
5.7 Sprawy budowlane, mieszkaniowe i osadnicze [Bau - Wohnungs und Siedlungswesen] 1939 - 1944 0
5.8 Ogólna administracja publicznymi urządzeniami i gospodarcze przedsięwzięcia [Allgemeine Verwaltung der öffentlichen Einrichtungen und Wirtschaftsförderung] 1940 - 1945 0
5.9 Przedsiębiorstwa miejskie [Wirtschaftliche Unternehmen] 1939 - 1945 0
5.10 Sprawy finansowe i podatkowe [Finanz und Steuerverwaltung] 1877 - 1945 0
5.11 Rada Miejska 1941 - 1944 0
5.12 Akta otrzymane po opracowaniu inwentarza archiwalnego 1939 - 1948 0
6 Księgi meldunkowe 0
6.1 Bydgoszcz miasto- ewidencja wg nr domów 1837 - 1858 0
6.2 Bydoszcz miasto wg nazw ulic 1822 - 1951 0
6.3 Układ alfabetyczny wg nazwisk mieszkańców 1870 - 1870 0
6.4 Bydgoszcz - skorowidze 1864 - 1920 0
6.5 Bartodzieje Małe (Klein Bartelsee) 1860 - 1935 0
6.6 Bartodzieje Wielkie (Gr. Bartelsee) 1865 - 1935 0
6.7 Biedaszkowo 1869 - 1936 0
6.8 Bielawy (Bleichfelde) 1867 - 1935 0
6.9 Bielice Nowe (Neu Beelitz) 1855 - 1935 0
6.10 Bielice Stare (Alt Beelitz) 1876 - 1935 0
6.11 Brdyujście (Deutsch Fordon, Brahemünde) 1890 - 1936 0
6.12 Czyżkówko (Jägerhof) 1866 - 1935 0
6.13 Czyżkówko Dolne (Wilhelmstal) 1876 - 1876 0
6.14 Glinki (Schöndorf) 1850 - 1935 0
6.15 Górzyskowo (Adlershorst) 1854 - 1881 0
6.16 Jachcice (Jagdschütz) 1866 - 1936 0
6.17 Kapuściska Dolne (Karlsdorf) 1870 - 1935 0
6.18 Kapuściska Małe (Hohenholm) 1892 - 1935 0
6.19 Kapuściska Siernieczek 1857 - 1936 0
6.20 Kapuściska Wielke (Schönhagen) 1882 - 1935 0
6.21 Kapuściska Zimne Wody (Kalt-Wasser) 1864 - 1935 0
6.22 Czersko Polskie (Brahnau) 1895 - 1935 0
6.23 Miedzyń (Schleusendorf) 1892 - 1935 0
6.24 Okole (Schleusenau) 1860 - 1935 0
6.25 Okole - Kanal Kolonie 1884 - 1884 0
6.26 Pawłówko, Pawłówek 1864 - 1935 0
6.27 Rupienica 1834 - 1935 0
6.28 Skrzetusko - Szretery (Schröttersdorf) 1869 - 1936 0
6.29 Szwederowo (Schwedenhöhe) 1889 - 1935 0
6.30 Wilczak (Prinzenthal) 1856 - 1936 0
6.31 Wilczak - Skorowidze 1872 - 1920 0
7 Akta budowlane 1830 - 1973 0
8 Dokumentacja kartograficzna 1774 - 1945 1
9 Dokumentacja techniczna 1801 - 1950 0
10 Niemiecka lista narodowościowa [Deutsche Volksliste] 0