Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa w Warszawie

Sygnatura
2/3/0
Liczba serii
81
Liczba skanów
80044
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Naczelnik Państwa 0
1.1 Akta osobiste 1918 - 1922 51
1.2 Adresy, życzenia, dary 1919 - 1922 933
1.3 Pisma odręczne, korespondencja, depesze 1918 - 1922 633
1.4 Obraza czci Naczelnika 1919 - 1923 194
2 Funkcje reprezentacyjne Naczelnika Państwa 0
2.1 Polscy przedstawiciele dyplomatyczni 1918 - 1922 333
2.2 Przedstawiciele dyplomatyczni państw obcych 1919 - 1922 88
2.3 Audiencje 1918 - 1922 295
2.4 Rauty, bankiety, uroczystości 1918 - 1922 1662
2.5 Ceremoniał 1919 - 1920 47
2.6 Wzory korespondencji 1920 - 1922 162
2.7 Życzenia, kondolencje 1920 - 1922 20
2.8 Korespondencja z Watykanem 1919 - 1920 25
3 Sejm Ustawodawczy i Senat, Sejm Śląski 1919 - 1922 456
4 Ustawodawstwo 0
4.1 Sejmowe 1921 - 1921 12
4.2 Pozasejmowe (dekrety, rozporządzenia, rozkazy) 1918 - 1922 1465
4.3 Umowy międzynarodowe i ratyfikacje 1919 - 1922 816
4.4 Projekty ustawodawcze 1918 - 1922 210
5 Organizacja urzędów 0
5.1 Urzędy centralne; organizacja urzędów podległych 1918 - 1922 1141
5.2 Wyższe zakłady naukowe 1919 - 1922 135
5.3 Spory jurysdykcyjne - akt brak 0
6 Kancelaria Cywilna 0
6.1 Organizacja 1918 - 1922 175
6.2 Akta osobiste urzędników 1918 - 1921 55
6.3 Aprowizacje urzędników 1919 - 1922 69
6.4 Skarbowość 1920 - 1922 208
6.5 Zarząd nad gmachami reprezentacyjnymi 1919 - 1922 716
6.6 Sprawozdania 1918 - 1920 40
6.7 Projekty ustawodawcze 1919 - 1921 65
6.8 Biblioteka - brak akt 0
6.9 Archiwum 1919 - 1921 71
6.10 Różne 1918 - 1922 700
6.11 Stajnie i garaż 1922 - 1922 51
7 Prezydium Rady Ministrów 0
7.1 Protokoły posiedzeń Rady Ministrów 1922 - 1922 22
7.2 Okólniki 1919 - 1920 34
7.3 Różne 1918 - 1920 15
8 Nominacje i dymisje 0
8.1 Rząd - brak akt 0
8.2 Biuro Prezydium Rady Ministrów 1918 - 1922 366
8.3 Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1918 - 1922 744
8.4 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 1918 - 1922 269
8.5 Ministerstwo Skarbu 1919 - 1922 233
8.6 Ministerstwo Sprawiedliwości 1918 - 1922 2866
8.7 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 1918 - 1922 1611
8.8 Ministerstwo Przemysłu i Handlu 1919 - 1922 69
8.9 Ministerstwo Robót Publicznych 1919 - 1922 54
8.10 Ministerstwo Kolei Żelaznych 1918 - 1922 151
8.11 Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Panństwowych 1919 - 1922 218
8.12 Ministerstwo Poczt i Telegrafów 1918 - 1921 72
8.13 Ministerstwo Zdrowia Publicznego 1919 - 1922 62
8.14 Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej 1918 - 1922 181
8.15 Ministerstwo Aprowizacji 1919 - 1921 73
8.16 Ministerstwo Sztuki i Kultury 1918 - 1921 24
8.17 Ministerstwo b. Dzielnicy Pruskiej 1919 - 1922 522
8.18 Najwyższa Izba Kontroli Państwa 1919 - 1922 240
8.19 Główny Urząd Likwidacyjny 1919 - 1922 102
8.20 Ministerstwo Spraw Wojskowych 1922 - 1922 13
8.21 Najwyższy Trybunał Administracyjny 1922 - 1922 37
8.22 Sprawy orderowe, odznaczenia 1920 - 1922 3315
9 Polityczne 0
9.1 Wewnętrzne 1918 - 1923 6446
9.2 Kresy Wschodnie 1918 - 1922 2411
9.3 Obszary przechodnie i plebiscytowe 1918 - 1922 1333
9.4 Zagraniczne 1919 - 1922 578
10 Prawo łaski 1918 - 1923 14415
11 Sprawy małżeńskie 1918 - 1922 5403
12 Petycje 1918 - 1922 19433
13 Sprawy wyznaniowe 1919 - 1922 421
14 Sprawy oświatowe i kulturalne 1918 - 1922 1213
15 Sprawy wojskowe 1918 - 1922 745
16 Sprawy gospodarcze 1919 - 1922 237
17 Sprawy aprowizacyjne 1919 - 1921 156
18 Sprawy komunalne 1918 - 1922 70
19 Varia 1919 - 1922 128
20 Grafomania 1919 - 1922 1319
21 Fotokopie przęjete z CA KC PZPR 1918 - 1922 2295
21.1 Kresowe Biuro Prasowe 1919 - 1921 1320