Sąd Wojewódzki w Szczecinie

Sygnatura
65/351/0
Daty skrajne
[1945] 1951-1994
Liczba serii
115
Liczba skanów
0
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Wydział Prezydialny - akta ogólne, prezydialne, administracji i nadzoru 0
1.1 Organy kolegialne. Protokoły posiedzeń 0
1.2 Narady okręgu, konferencje, materiały, opracowania 0
1.3 Akta spraw i postępowań dyscyplinarnych 0
1.4 Podziały czynności Sądu Wojewódzkiego, sądów, PBN w okręgu 0
1.5 Organizacja - Oddział Gospodarczy 0
1.6 Organizacja, powołanie - Wydział VI Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń 0
1.7 Organizacja, powołanie - Wydział Karny IV a 0
1.8 Organizacja jednostek podległych w okręgu - sądy powiatowe/rejonowe 0
1.9 Organizacja jednostek podległych - schroniska i zakłady dla nieletnich 0
1.10 Organizacja jednostek podległych w okręgu - notarisze, PBN 0
1.11 Organizacja jednostek podległych w okręgu - biura komornicze 0
1.12 Organizacja - więzienia 0
1.13 Biegli sądowi - karty pracy, wykazy, wyróżnienia 0
1.14 Ławnicy ludowi - protokoły narad, wybory, listy, odznaczenia 0
1.15 Sędziowie - karty pracy 0
1.16 Terminarze rozpraw 0
1.17 Akty normatywne władz nadrzędnych 0
1.18 Akty normatywne. Zarządzenia Prezesa 0
1.19 Sprawy dotyczące procedury cywilnej i karnej - współdziałanie w okręgu 0
1.20 Umarzanie kosztów sądowych 0
1.21 Sprawy dotyczące wydziałów 0
1.22 Sprawy ważne - sprawy wydziałów karnych 0
1.23 Sprawozdania statystyczne z ruchu spraw cywilnych, karnych 0
1.24 Sprawozdania statystyczne z osądzeń w okręgu 0
1.25 Sprawozdania statystyczne z ruchu spraw skazanych w okręgu 0
1.26 Sprawozdania statystyczne z amnestii w okręgu 0
1.27 Sprawozdania statystyczne z czynności PBN 0
1.28 Sprawozdania statystyczne z czynności komorniczych 0
1.29 Sprawozdania statystyczne ze stanu i ruchu zatrudnienia w okręgu 0
1.30 Sprawozdania statystyczne ze stanu i ruchu wychowanków schronisk i zakładów poprawczych 0
1.31 Sprawozdania, analizy z działalności 0
1.32 Sprawozdania inne 0
1.33 Plany perpektywiczne 0
1.34 Plany pracy i sprawozdania (rewidenci, referat wizytacyjny, penitencjarny, orzecznictwa) 0
1.35 Skargi i wnioski (Sąd Wojewódzki, sądy, PBN, komornicy, sprawy penitencjarne) 0
1.36 Repertorium SK 0
1.37 Wytyki i uchybienia sądów w okręgu 0
1.38 Wydawnictwa, biuletyny 0
1.39 Współpraca (urzędy, instytycje, partia, prokuratura) 0
1.40 Sprawy zagraniczne 0
1.41 Sprawy Skarbu Państwa (odszkodowania) 0
1.42 Kontrole finansowe 0
1.43 Kadry, zatrudnienie (wykazy, podziały etatów i funduszu płac w okręgu) 0
1.44 Sprawy socjalne 0
1.45 Dyscyplina pracy 0
1.46 Odznaczenia, nagrody 0
1.47 Szkolenia (aplikantów, egzaminy sędziowskie, szkolenia ławników) 0
1.48 Środki rzeczowe - inwestycje i remonty 0
1.49 Sprawy gospodarcze 0
1.50 Bezpieczeństwo ppż 0
1.51 Finanse i księgowość 0
1.52 Kontrola resortowa i zewnętrzna 0
1.53 Nadzór i kontrole jednostek podległych - sądy powiatowe/rejonowe w okręgu 0
1.54 Nadzór i kontrole jednostek podległych - wydziały rodzinne i nieletnich sądów 0
1.55 Nadzór i kontrole jednostek podległych - komornicy sądów 0
1.56 Nadzór i kontrole jednostek podległych - państwowe biura notarialne 0
1.57 Nadzór i kontrole jednostek podległych - schroniska i zakłady dla nieletnich 0
1.58 Wizytacje i kontrole - zakłady karne, więzienie, areszty 0
1.59 Rewizje nadzwyczajne 0
1.60 Zbiór odpisów wyroków i informacji o ważniejszych sprawach (cywilnych, rodzinnych i nieletnich, karnych, amnestie w zakładach karnych) 0
1.61 Odpisy orzeczeń Sądu Najwyższego 0
1.62 Kontrola biurowości sądowej i komorniczej 0
1.63 Adwokatura i radcowie prawni 0
1.64 Rada Zakładowa Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych przy Sądzie Wojewódzkim w Szczecinie 0
1.65 Zrzeszenie Prawników Polskich Koło w Szczecinie 0
1.66 Wojewódzka Komisja Popularyzacji Prawa w Szczecinie 0
1.67 Wojewódzki Zespół Koordynujący przy Prokuraturze Wojewódzkiej w Szczecinie 0
1.68 Zespoły Konsultacyjne 0
1.69 Współpraca z zakładami pracy 0
1.70 Współpraca z Milicją Obywatelską 0
2 Wydział II Cywilny 0
2.1 Sprawy ogólne, zarządzenia, karty pracy sędziów 0
2.2 Terminarze rozpraw 0
2.3 Repertoria C 0
2.4 Repertoria Co 0
3 Wydział III Cywilno-Rewizyjny 0
3.1 Sprawy ogólne, zarządzenia 0
3.2 Protokoły z narad, konferencji 0
3.3 Odpisy wyroków 0
3.4 Repertoria Cr 0
3.5 Repertoria Cz 0
4 Wydział II Cywilny (Cywilno-Rewizyjny) 0
4.1 Sprawy ogólne, zarządzania, sprawozdania, ruch spraw, kontrole, karty pracy sędziów 0
4.2 Odpisy wyroków 0
5 Wydział I Cywilny 0
5.1 Odpisy postanowień 0
6 Wydział IV Karny 0
6.1 Sprawy ogólne, zarządzenia, wykazy ruchu spraw, sprawozdania 0
6.2 Protokoły posiedzeń 0
6.3 Odpisy wyroków 0
6.4 Skorowidze i repertoria Kow 0
6.5 Akta spraw - IV K 0
6.6 Akta dochodzeń i śledztw 0
7 Wydział II Karny 0
7.1 Sprawy ogólne, zarządzenia 0
8 Wydział V Karno-Rewizyjny 0
8.1 Sprawy ogólne, zarządzenia 0
8.2 Odpisy postanowień, wyroków 0
8.3 Skorowidze alfabetyczne 0
8.4 Repertoria Kr 0
8.5 Skorowidze i repertoria KZ 0
9 Wydział VI Penitencjarny i Wykonywania Orzeczeń Sądowych 0
9.1 Sprawy ogólne, zarządzenia 0
9.2 Prośby, zażalenia osadzonych, odpowiedzi w sprawach penitencjarnych 0
9.3 Kontrole - zakłady karne, sądy, wykonywanie orzeczeń 0
9.4 Kuratorzy zawodowi - kontrole 0
9.5 Zakłady karne i areszty - listy osadzonych z repertorium Kow, wykazy 0
9.6 Odpisy wyroków 0
10 Wydział IX Wizytacyjny 0
10.1 Sprawozdania z ruchu spraw i orzeczeń Sądu Wojewódzkiego, sądów rejonowych, PBN 0
11 Akta osobowe pracowników 0
11.1 Akta osobowe asesorów i aplikantów 0
11.2 Akta osobowe urzędników 0
11.3 Akta osobowe pracowników obsługi 0