Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
2/1/0 Tymczasowa Rada Stanu w Warszawie 1916-1918 15463 rozwiń
Sprawozdania z działalności Tymczasowej Rady Stanu: Zjazd Krajowy, departamenty i komisje, 1917, sygn. 1-18, 150; Sprawy wojskowe: Odezwy, zaciąg, legiony, sądy, przemysł, 1917, sygn. 19-26; Sprawy skarbowe: Organizacja, finanse, 1917-1918, sygn. 27-35; Sprawy polityczne: Działalność, komunikaty, życzenia, 1916-1918, sygn. 36-46; Sprawy wewnętrzne: Represje okupantów, samorząd, zdrowie, 1916-1917, sygn. 47-52; Gospodarstwo społeczne: Instrukcje, 1917, sygn. 53; Ochrona pracy: Polacy w Niemczech, zapomogi, 1917, sygn. 54-54a; Sprawiedliwość: Organizacja, sądownictwo, 1917, sygn. 55-61; Szkolnictwo i wyznania: Projekt ustawy, zapomogi, 1917, sygn. 62-64; Kancelaria: Protokoły posiedzeń Tymczasowej Rady Stanu, 1916-1918, sygn. 65-110; Wydawnictwa i publikacje: Obce odezwy, gazety, 1917, sygn. 111-131 Sygnatury złożone: 20a, 22a, 35a, 43a, 54a, 66a, 103a, 126a Liczba jednostek w zespole: 150
2/2/0 Gabinet Cywilny Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w Warszawie 1917-1918 25822 rozwiń
Gabinet Cywilny: Organizacja, Chełmszczyzna, wojsko, administracja, 1917-1918, sygn. 1-103; Prezydent Ministrów: Organizacja, nominacje i dymisje gabinetów, 1917-1918, sygn. 104-118; Rada Ministrów: Prawodawstwo, 1918, sygn. 119-121; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: Administracja, milicja, samorząd, kasy, 1917-1918, sygn. 122-141; Ministerstwo Sprawiedliwości: Dekrety, ochrona lokatorów, 1917-1918, sygn. 142-157; Ministerstwo Skarbu: Podatki, długi, straty wojenne, 1917-1918, sygn. 158-172; Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: Szkolnictwo, wyznania, sztuka, 1917-1918, sygn. 173-181; Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Koronnych: Majątki, lasy państwowe, rekwizycje, donacje, 1917-1918, sygn. 182-195; Departament Gospodarstwa Społecznego: Rekwizycje, 1917-1918, sygn. 196-198; Ministerstwo Przemysłu i Handlu: Przedsiębiorstwa cudzoziemskie, komunik., 1917-1918, sygn. 199-209; Ministerstwo Opieki Społecznej i Ochrony Pracy: Polacy w Niemczech, dobroczynność, 1917-1918, sygn. 210-223; Ministerstwo Aprowizacji: Aprowizacja i rekwizycje, 1917-1918, sygn. 224-235; Rada Stanu: Protokoły posiedzeń, Komisje RS, wnioski, 1918, sygn. 236-240a; Departament Spraw Politycznych: Jeńcy, prasa, 1917-1918, sygn. 241-256; Komisja Wojskowa, Ministerstwo Spraw Wojskowych: Organizacje wojskowe, wojsko polskie w Rosji, jeńcy, 1917-1918, sygn. 257-275; Ministerstwo Komunikacji: 1918, sygn. 276-278; Protokoły posiedzeń Rady Regencyjnej: 1917-1918, sygn. 279-280; Akta referendarza: Dekrety, konstytucja, Sejm, przedstawicielstwa za granicą, 1917-1918, sygn. 281-313; Skarbnik: Dowody kasowe, 1917, sygn. 314-315; Adiutantura: Sprawozdania z działalności, 1917-1918, sygn. 316-318 Sygnatury złożone: 50a, 50b, 239a, 240a, 249a Liczba jednostek w zespole: 323
2/3/0 Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa w Warszawie 1918-1922 [1923] 80044 rozwiń
Naczelnik Państwa: Życzenia, zamach we Lwowie, 1918-1922, sygn. 1-11; Funkcje reprezentacyjne Naczelnika Państwa: Audiencje, mianowania dyplomatów, 1918-1922, sygn. 12-29; Sejm Ustawodawczy, Senat, Sejm Śląski: Wybory, otwarcie izb, 1919-1922, sygn. 30-34; Ustawodawstwo: Projekty, dekrety, zarządzenia, 1918-1922, 1918-1919, sygn. 35-41, 305; Organizacja urzędów centralnych i uczelni wyższych: 1918-1922, sygn. 42-45, 306-311; Kancelaria Cywilna: Organizacja, 1918-1922, sygn. 46-59; Prezydium Rady Ministrów: Okólniki, mianowania, 1918-1922, sygn. 60-62, 312; Nominacje, dymisje, odznaczenia: W PRM i ministerstwach, obcy dyplomaci, 1918-1922, sygn. 63-143; Sprawy polityczne: Rada Obrony Państwa, granice, umowy międzynarodowe, sytuacja wewnętrzna, 1918-1922, sygn. 144-200, 313-315; Prawo łaski: 1918-1922, sygn. 221-232, 316-367; Sprawy małżeńskie: Rozwody, małżeństwa, 1919-1922, sygn. 233-237, 368-380; Petycje: Skargi, renty, subwencje, paszporty, 1918-1922, sygn. 238-286, 381-387; Sprawy wyznaniowe: Organizacja, miejsca kultu, 1919-1922, sygn. 287-288; Sprawy oświatowe i kulturalne: Stypendia, fundacje, 1918-1922, sygn. 289-292; Sprawy wojskowe: Zwolnienia z wojska, inwalidzi, weterani, 1918-1922, sygn. 293-297; Sprawy gospodarcze: Memoriały, 1919-1922, sygn. 298; Sprawy aprowizacyjne: 1919-1922, sygn. 299; Sprawy komunalne: Wybory do rad miejskich, obiekty, 1918-1922, sygn. 300; Varia: Anonimy, 1919-1922, sygn. 301; Grafomania: Listy, podania, memoriały, 1919-1922, sygn. 302-304; Fotokopie przejęte z CA KC PZPR: Pisma w sprawie sytuacji robotników, sporów o ziemię, sytuacji na Ukrainie; prośby o ułaskawienie osób służących w wojsku bolszewickim; sytuacja polskich sił zbrojnych na Białorusi, handel zagraniczny RP; protokoły posiedzeń Rady Ministrów, 1918-1922, sygn. 388-393; Kresowe Biuro Prasowe: raporty z prasy polskiej, dzienne komunikaty prasowe, 1919-1921, sygn. 394-398. Liczba jednostek w zespole: 398
2/4/0 Kancelaria Cywilna Prezydenta RP w Warszawie [1915, 1917, 1919-1921] 1922-1939 18176 rozwiń
Prezydent RP: Adresy, podania, listy uwierzytelnione, 1927-1939, sygn. 1-7, 123-124; Funkcje reprezentacyjne Prezydenta RP: 1922-1936, sygn. 8-16, 125-126; Wycinki z gazet: 1930, sygn. 12; Wizyty i uroczystości: Programy, 1923-1936, sygn. 13-14; Ustawy: Do podpisu, 1923-1933, sygn. 15; Dekrety, rozporządzenia: Do podpisu, 1927-1939, sygn. 16; Odznaczenia, Sejm, Senat: Otwarcia i zamknięcia sesji, 1922-1938, sygn. 17-19; Traktaty z państwami obcymi: 1923-1934, sygn. 20; Nominacje: Wyższych urzędników, profesorów, 1924-1936, sygn. 21-28; Prawo łaski: 1924-1939, sygn. 29-36; Sprawy małżeńskie: Rozwody, zaopatrzenie dzieci, 1930-1935, sygn. 37-38; Sprawy emerytalne: 1934-1936, sygn. 39; Wydawnictwa: 1923-1935, sygn. 40-41; Orderowe sprawy: 1924-1925 sygn. 42-44; Memoriały, rozprawy: 1923-1931, sygn. 45-46; Podania zbiorowe: 1924-1937, sygn. 47-48; Podania, prośby indywidualne: 1925-1939, sygn. 49-66; Biuletyn zagraniczny: 1934, sygn. 67; Sprawy osobowe: 1928-1929, sygn. 68; Personel, mieszkania, inwentarz: 1927-1938, sygn. 69-76, 146-148; Puszcza Rudnicka: 1935, sygn. 77; Ordery cudzoziemskie: 1926-1928, sygn. 78; Order Odrodzenia Polski: 1927-1931, sygn. 79; Akta o różnej tematyce: Spis powszechny z 1921 r., fosforyty, LOPP i inne, 1926-1932, sygn. 80-83; Akta indedentury: Sprawozdania, utrzymanie Zamku w Warszawie i na Wawelu Krakowie, 1922-1938, sygn. 84-100, 143-145; Akta rachuby: Rachunki, sprawozdania, 1923-1938, sygn. 101-113; Druki, albumy, dyplomy: 1933-1936, sygn. 114-120; Gabinet Wojskowy: Mapy, 1929-1938, sygn. 121-122; Przekazywanie mienia, właściciele, użytkownicy, dzierżawy, zarządzanie: korespondencja, wykazy, protokoły, umowy, oferty, sprawozdania, 1915, 1917, 1919-1927, sygn. 127-132; Zatrudnienie, płace, świadczenia socjalne: umowy, podania, referencje, wykazy pracowników, 1916-1926, sygn. 133-136; Remonty, konserwacja, 1922-1927, sygn. 137-139; Zaopatrzenie, 1922-1927, sygn. 140-142. Fotografie, 1924, 1926, 1928, 1931, 1934-1939, sygn. 149-285. Liczba jednostek w zespole: 722
2/5/0 Biuro Sejmu RP w Warszawie 1919-1939 15361 rozwiń
Wydział Prac Parlamentarnych Sekretariat Marszałka Sejmu: Plebiscyt, Śląsk, Mazury, maj 1926, Sąd Marszałkowski, 1919-1939, sygn. 1-12; Oddział Prac Plenarnych i Komisji Sejmu: Wybory Prezydenta, Komisje Sejmowe, wojsko polskie, 1919-1929, sygn. 13-78; Biuro Stenograficzne i Diariusza Sejmowego Wydział Administracyjny: Biuletyny informacyjne, 1919-1939, sygn. 79; Oddział Osobowy: Personalne, honorowe poselskie, 1919-1939, sygn. 80-132; Biblioteka i Archiwum Sejmu: Druki sejmowe, referaty gospodarcze, 1919-1937, sygn. 133-150. Sygnatury złożone: 15a, 56a Liczba jednostek w zespole: 152
2/6/0 vacat - Biuro Senatu RP w Warszawie - włączony do zbioru 88: Zbiór zespołów szczątkowych 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
2/7/0 Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie 1919-1939 0 rozwiń
Akta osobowe, spisy i przepisy dotyczące pracowników NIK w Warszawie i okręgowych izb kontroli, 1919-1939, sygn. 1-1754. Sprawozdania z przeprowadzanych kontroli, 1922-1938, sygn. II/1- II/78, III/1-III/65 Sprawy emerytalne pracowników NIK, 1919-1938, sygn. II/79-II/122 Kontrola państwowa: przepisy, rozporządzenia, okólniki, bez dat, sygn. III/66-III/69. Sygnatury złożone: 12a, 44a, 109a,b, 113a, 186a, 223a, 229a, 304a, 330a, 355a, 359a, 371a, 377a, 379a, 401a, 403a, 407a, 419a,b,c, 431a, 432a, 435a, 438, 439a, 453a, 454a, 459a, 462a, 463a, 464a,b,c,d, 467a,b,c,d, 468a, 470a, 471a, 472a, 474a, 476a, 481a,b, 483a,b,c, 496a,b,c, 500a, 512a, 513a, 515a,b,c, 525a, 533a, 534a, 545a, 557a, 559a, 560a,b,c, 567a, 575a, 582a, 583a,b, 587a, 599a, 606a,b, 630a, 659a, 662a, 668a, 725a, 812a, 824a, 836a, 869a, 882a, 917a, 977a, 1031a, 1118a, 1119a, 1134a, 1142a, 1147a, 1165a, 1206a, 1375a, 1405a, 1493a, 1515a, 1547a, 1554a, 1556a, 1561a, 1562a, 1565a, 1566a, 1569a, 1574a, 1596a, 1581a, 1582a,b,c, 1583a,b, 1585a, 1589a,b,c, 1593a, 1595a, 1596a, 1597a, 1599a,b,c, 1600a,b, 1601a, 1602a,b,c,d,e,f,g, 1603a, 1604a,b,c,d,e,1605a, 1606a,b, 1621a, 1715a, 1729a. Liczba jednostek w zespole: 2087
2/8/0 Prezydium Rady Ministrów w Warszawie 1917-1939 0 rozwiń
Część I. Protokóły posiedzeń Rady Ministrów, Rady Obrony Państwa i Komitetu Politycznego Ministrów, dotyczące sytuacji wewnętrznej i polityki zagranicznej Polski, 1917-1937, tomy 1-109. Część II. Akta z lat 1917-1918: organizacja i działalność Rady Regencyjnej, Rady Ministrów i ministerstw, przejmowanie władzy z rąk okupantów, organizacje polityczne, sytuacje wewnętrzna, działalność organizacji politycznych i społecznych, sygn. 1-118. Część III. Akta numeryczne: sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Polski,1919-1923, sygn. 2/19 – 21144/23. Część IV. Rektyfikaty: sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Polski, 1919-1931, sygn.1/1-149/1. Część V. Dzienniki podawcze ze skorowidzami, 1919-1931, tomy 1-113. Część VI. Akta grupowe: sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Polski 1932-1939, sygn. grup 1-149. Część VII. Akta tajne i „mob”: sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Polski, przygotowania do wojny, 1920-1939, sygn. 1-88. Część VIII. Karty kwalifikacyjne pracowników urzędów centralnych, 1918-1939, sygn. 1-371. Część IX. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, 1920-1939: sytuacje wewnętrzna polityczna i gospodarcza, polityka zagraniczna Polski, sygn. 1-1434. Część X. Księgi kapituł orderowych: rejestry osób odznaczonych orderami Orła Białego i Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Zasługi, 1921-1937, sygn. 1-26. Część XI. Najwyższa Komisja Dyscyplinarna: dzienniki korespondencyjne, rejestry, skorowidze, 1922-1930, sygn. 1-7. Część XII. Nadzwyczajny Komisarz Oszczędnościowy: dzienniki korespondencyjne, 1924-1926, sygn. 1-4; Komisja Normalizacji Druków i Wydawnictw Państwowych przy Prezesie Rady Ministrów: katalogi druków, sprawozdania, 1928, 1932-1935, 1939, sygn. 13/1-17; Pałac Prezydium Rady Ministrów: fotografie, b.d., sygn. 14/1. Liczba jednostek w zespole: 34997
2/9/0 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie 1918-1939 0 rozwiń
Część I. Wydział Organizacyjno-Prawny: organizacja administracji, policji i ochrony granic - protokóły, sprawozdania, raporty, korespondencja, zarządzenia, notatki, wydawnictwa, 1918-1936, sygn.1-790; Wydział Ogólny: sprawozdania redakcji dzienników urzędowych administracji terenowej, okólniki w sprawach finansowych, 1929, 1933-1939, sygn. 791-794; Sekretariat Ministra: Sejm, Senat, działalność wydziałów MSW – korespondencja, sprawozdania, notatki, 1919, 1927-1939, sygn. 795-839; Wydział Społeczno-Polityczny: legalne związki i stowarzyszenia, prasa komunistyczna: sprawozdania, przeglądy, korespondencja, notatki, 1919, 1921-1939, sygn. 840-934; Wydział Narodowościowy: organizacje i prasa mniejszości narodowych, wyznania – przeglądy prasy, sprawozdania, 1926-1939, sygn. 935-1082; Wydział Bezpieczeństwa: stan bezpieczeństwa, partie polityczne legalne i nielegalne, ochrona granic- sprawozdania, opracowania, raporty, korespondencja, notatki, wydawnictwa, 1918-1939, sygn. 1083-1342; Wydział Administracji Samorządowej: zmiany ustroju samorządu, organizacja administracji, sytuacja na Wołyniu i w Warszawie – korespondencja, sprawozdania, zarządzenia, 1919, 1925, 1926, sygn. 1343-1352; Wydział Finansów Komunalnych: korespondencja, 1927, sygn.1353. Wydział Komunalnej Polityki Gospodarczej: zamówienia w Stoczni w Gdyni, zapadliska w Inowrocławiu, 1928, 1932, 1933, 1936, sygn. 1354-1355; Wydział Administracyjno-Budowlany: przebudowa gmachu w Nowym Tomyślu na szkołę, 1936, sygn. 1356; Wydział Spraw Stanu Cywilnego i Ruchu Ludności: sprawy obywatelstwa, sprawy stanu cywilnego, ewidencja i ruch ludności, migracje zagraniczne, statystyka wyznaniowa, ruch cudzoziemców w Polsce - zestawienia, podania, ankiety, meldunki, 1918-1939, sygn. 1357-2307; Wydział Porządku Publicznego: zgromadzenia, zezwolenia na broń, wyjazdy zagraniczne, ochrona granic – korespondencja, zarządzenia, sprawozdania, notatki, 1925, 1930-1939, sygn. 2308-2318; Wydział Administracyjny: stowarzyszenia religijne, przedsiębiorstwa rozrywkowe – korespondencja, sprawozdania, zarządzenia, 1925, 1932-1939, sygn. 2319-2326; Wydział Zabudowania Osiedli: budownictwo mieszkaniowe, ochrona podwarszawskich lasów, obrona przeciwlotnicza – korespondencja, zarządzenia, 1926, 1937-1939, sygn. 2327-2337; Referat Techniki Sanitarnej: zaopatrzenie ludności w wodę – korespondencja, notatki, 1936-1939, sygn. 2338-2339; Referat Techniki Budowlanej: budowa schronów przeciw-lotniczych – korespondencja, 1931, 1937-1939, sygn. 2340-2345; Wydział Zarządu Gmachów i Placów Państwowych: przejmowanie gmachów, cmentarze wojenne- korespondencja, sprawozdania, notatki, 1933-1939, sygn. 2346-2352; Dział Dokumentacji Technicznej: plany urbanistyczne, projekty budowli użyteczności publicznej, 1919-1939, sygn. 2353-4235; Biuro Personalne: karty kwalifikacyjne, dyplomy odznaczeń pracowników, 1918-1939, sygn. 4236-4346; Biuro Wojskowe: wykaz akt, 1933, 1939, sygn. 4347-4349; Biuro Aprowizacyjne: kontyngenty nałożone na rolników – korespondencja, 1920, sygn. 4350. Sygnatury złożone: 87a, 775a, 859a, 955a, 1097a, 1141a, 1201a, 1242a, 1319a, 1548a, 1683a,b, 2338, 3693a Część II Wydział Spraw Cywilnych i Ruchu Ludności: sprawy pozbawiania obywatelstwa i paszportów 1920-1939, sygn. 1-1576; Akta osobowe pracowników MSW, sygn. 1577-1848; Część III. Akta osobowe pracowników MSW, 1918-1939, sygn. 1-971; Departament I Polityczny: stan bezpieczeństwa, inwigilacja, działalność ugrupowań lewicowych, 1918-1939, sygn. 972-1097; Biuro Wojskowe: instrukcje, 1936, 1938, 1939, sygn. 1098-1106; Departament Administracyjny: sprawy paszportowe, 1918-1939, sygn. 1107-1119. Część IV: Gabinet Ministra Wydział Organizacyjno-Prawny: organizacja i działalność administracji, policji i ochrony granic - schematy, instrukcje, protokoły z zjazdów, obrad, posiedzeń naczelników, listy starszeństwa służbowego urzędników administracyjnych Województw: Tarnopolskiego, Wileńskiego, Wołyńskiego, Zarządu Centralnego MSW, rozporządzenia, okólniki, 1918-1921, 1924-1925, 1928-1933, 1937-1938, sygn. 1-39; Departament Polityczny: Wydział Społeczno-Polityczny: raporty dzienne i sytuacyjne, przeglądy prasowe, "Akcja Katolicka" w woj. kieleckim i pomorskim - raporty, kazania, rezolucje, schemat organizacyjny, Stowarzyszenie księży rzym-kat. "Unitas" we Wrocławiu - statut, rejestracja; 1918-1920, 1928-1929, 1931-1932, 1934-1937, 1939, sygn. 40-45, 110; Wydział Narodowościowy: sprawozdania z życia mniejszości narodowych, 1928, 1931, sygn. 46-47; Wydział Bezpieczeństwa: raporty wojskowe, sprawozdania, Komunistyczna "Akcja Więzienna", akt oskarżenia członków Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromady, 1919, 1924, 1930, 1937, sygn. 48-55, 111; Departament Samorządu: protokoły posiedzeń Rady Miejskiej miasta Lwowa, budżety Gminy Motykały i Gminy Wiczówka, Starostwa Powiatowego w Grodzisku, Magistrat miasta Brześć i miasta Równe - regulaminy, statuty, instrukcje Miejskiej Straży Pożarnej, protokół z posiedzenia Rady Miejskiej, listy płac urzędników Starostwa w Wieluniu, 1923-1924, 1932-1934, 1938, sygn. 56-62; Departament Administracyjny: sprawy obywatelskie, meldunkowe, statystyka filmowa, 1926, 1932-1934, 1936-1939, sygn. 63-69; Departament Służby Zdrowia: stan szpitalnictwa, sprawozdanie z posiedzenia Sekcji Państwowej Naczelnej Rady Zdrowia do Spraw Walki z Gruźlicą, wykaz etatów, 1924-1927, 1929, 1939, sygn. 70-72; Departament Techniczno-Budowlany: dokumentacja techniczna, 1937-1938, sygn. 73-74; Biuro Personalne: służba państwowa Stefana Mazurkiewicza, 1920-1921, 1923, 1927, 1935, sygn. 75; Żydowskie grupy religijne i polityczne w Polsce - tabele, 1920, sygn. 76; Sprawozdania z życia mniejszości narodowych, organizacja MSW- statut organizacyjny, regulamin, preliminarz budżetowy RP, instrukcja,1924-39, sygn. 77-109. Część V Gabinet Ministra Wydział Organizacyjno-Prawny: regulaminy, rozporządzenia, instrukcje, Dzienniki Urzędowe, informatory, wydawnictwa, 1919-1923, 1927-1939, sygn. 1-30; Departament I Polityczny Wydział Społeczno-Polityczny: składy osobowe i Komisje Senatu RP, wykazy senatorów posłów, wnioski posłów, skrypty, wykłady, referaty, wydawnictwa, prasa, 1921, 1926-1927, 1930, 1932-1933, 1936-1938, sygn. 31-51; Referat Społeczny: statuty, regulaminy stowarzyszeń, zrzeszeń, legitymacje członkowskie, sprawozdania, wydawnictwa, 1922-1923, 1926-1928, 1930-1939, sygn. 52-80; Referat Prasowy: Biuletyny Informacyjne, 1934-1937, sygn. 81-82; Wydział Narodowościowy: sprawy ogólne, sprawy niemieckie, ukraińskie, rosyjskie, wyznaniowe: sprawozdania, prasa, wydawnictwa, protokoły ze zjazdów, konferencji związków wyznaniowych opracowania, 1926-1928, 1930-1939, sygn. 83-124, 286; Wydział Bezpieczeństwa: Referaty I, II, III, IV, V, VI: instrukcje, sprawozdania, opracowania, referaty, broszury, statuty towarzystw gimnastycznych, związków1928, 1932-1939, sygn. 256-260, 288-289; Departament II Samorządu Wydział Administracji Samorządowej: regulamin obrad Rady Gromadzkiej, b.d., sygn. 261; Departament III Administracyjny Wydział Spraw Stanu Cywilnego i Ruchu Ludności: protokoły konferencji, instrukcje, sprawy paszportowe, przepisy, sprawozdanie Wojewody pomorskiego, 1920-1928, 1930-1939, sygn. 262-272; Biuro Personalne: spis urzędników i funkcjonariuszy niższych władz administracji ogólnej Województwa Poznańskiego i Śląskiego, 1931-1932, sygn. 273-274; Biuro Wojskowe: instrukcje, wytyczne, referaty, 1925-1929, 1931-1932, 1938-1939, sygn. 275-285. Liczba jednostek w zespole: 7724
2/10/0 Ministerstwo Skarbu w Warszawie 1918-1939 0 rozwiń
Gabinet Ministra: podatki, inwestycje, przedsiębiorstwa, 1920-1939, sygn. 1-83, 7635, 7661; Biuro Personalne: urzędnicy Min. i urzędów podległych, 1914-1939, sygn. 84-3442a, 7636-7657; Departament I Organizacyjno-Administracyjny: organizacja, inspekcja, wynagrodzenia, roszczenia, 1921-1939, sygn. 3443-3805, 7634; Departament II Obrotu Pieniężnego: mennica, kursy, bilanse, banki, dewizy, 1919-1939, sygn. 3806-5114, 7659-7660, 7663; Departament III Budżetu i Majątku Państwa: budżety Państwa, ministerstw, przedsiębiorstw, 1922-1939, sygn. 5115-5236, 7668, 7662; Departament IV Ceł: organizacja urzędów celnych, ochrona granic, dewizy, 1928-1939, sygn. 5237-5533; Departament V Podatków i Opłat: ściąganie podatków, izby skarbowe, odwołania, 1921-1939, sygn. 5534-6827; Departament VI Akcyza i Monopolów: kontrola, opłaty patentowe, Biura Sprzedaży, 1925-1939, sygn. 6828-6907; Biuro Emerytur i Rent: wypłaty, 1921-1939, sygn. 6908-7274; Inspektorat Celny na m. Gdańsk: rokowania celne i sytuacja polityczna w Gdańsku, 1922-1939, sygn. 7275-7326; Akta różnych wydziałów, sygn. 7327-7399; Dopływ akt wyłączonych z Ministerstwa Aprowizacji i AGAD-u, 1918-1935, sygn. 7400-7633, 7664. Sygnatury złożone: 602a,b,c, 1496a, 1760a, 2354a, 2355a, 2541a, 3270a, 3442a, 3551a, 3588a, 3782a, 3793a, 3805a,b, 3991a, 4061a, 4122a, 4374a, 4471a, 4566a, 5122a, 5187a, 5237a, 5774a, 5807a,6060a, 7150a, 7351a,b. Sygnatury puste bądź skreślone: 651, 732, 2546, 3390, 3453, 5914-5922, 7424-7436, 7539-7542, 7585, 7633. Liczba jednostek w zespole: 7660
2/11/0 Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie [1914-1917] 1918-1937 0 rozwiń
Departament Ustawodawczy: Wydział Prawa Państwowego i Administracyjnego, statystyka pocztowa /przepisy/, 1919, sygn. 1; Departament Ustawodawczy: Wydział Prawa Karnego, skrypt - postępowanie karno-administracyjne, 1935, sygn. 2; Departament Administracyjny: Wydział Statystyczny, wykazy skazanych, wykresy, wyroki, dzienniki, 1919-1923, sygn. 3-24, 37-51; Departament Administracyjny: Kancelaria /dzienniki korespondencyjne/, 1921, sygn. 25-26; Departament Administracyjny: Biuro Personalne, personalne, etaty, okólniki, 1921-1938, sygn. 27-30, 32-36; Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości: zbiór orzeczeń Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, sygn. 31, 52 Liczba jednostek w zespole: 52
2/12/0 Ministerstwo Przemysłu i Handlu w Warszawie [1916] 1918-1939 27447 rozwiń
Wydział Rozrachunkowo-Likwidacyjny: akta finansowe, odbiory towarów, banki, ministerstwa, 1918-1921, sygn. 1-87; Departament Handlowy: Import z Niemiec metali, rynek wewnętrzny, 1923, 1929, 1931-1939, sygn. 88, 139, 181-191; Gabinet Ministra: Referaty dotyczące zagadnień przemysłowych, 1916, 1918, 1933-1939, sygn. 89-133; Biuro Wojskowe: Obrona przeciwlotniczy zakładów Przemysłowych, 1935, 1938-1939, sygn. 134-138, 163, 164; Departament Organizacyjny: Organizacja, sprawozdania, gospodarka, 1928-1938, sygn. 140-150; Departament Górniczo-Hutniczy: Inwestycje, protokoły, opracowania, 1919, 1923, 1928, 1932-1935, 1937, sygn. 151-157, 171-172; Departament Przemysłowy: Stosunki gospodarczo-polityczne w Polsce i Europie, 1919, 1930-1931, 1938-1939, sygn. 158-162, 173-180; Departament Ogólny: 1919-1921, 1928-1929, sygn. 165-170. Departament Handlowy: Import z Niemiec metali, rynek wewnętrzny, 1923, 1929, 1931-1939, sygn. 88, 139, 181-191; Departament Morski: Działalność Urzędu Morskiego, 1938, sygn. 192; Liczba jednostek w zespole: 192
2/13/0 Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych w Warszawie 1918-1939 0 rozwiń
Gabinet Ministra: Organizacja, administracja lasów państwowych, 1919-1939, sygn. 1-21, 6519; Departament Personalno-Organizacyjny: 1918-1939, sygn. 22-77; Departament Ekonomiczny: Eksport i obrót produktów rolnych, 1937-1939, sygn. 78-91; Departament Produkcji Rolnej i Weterynarii: Rybołówstwo, zakłady doświadczalne, 1937-1939, sygn. 92-233; Departament Urządzeń Rolniczych: Organizacja, parcelacja majątków, 1918-1939, sygn. 234-6197; Departament Aprowizacyjny: Przemysł spożywczy na Śląsku, 1939, sygn. 6198-6201; Biuro Wojskowe: Przygotowania do wojny, 1936-1939, sygn. 6202-6204; Departament Obrotu i Przemysłu Rolnego: Organizacja, 1939, sygn. 6205-6206; Naczelna Dyrekcja Lasów Państwowych: Kredyty z Państwowego Banku Rolnego, 1939, sygn. 6207; Gabinet Ministra: Organizacja, 1931-1933, sygn. 6208-6211; Departament Personalno-Organizacyjny: Organizacja pracy biurowej, obsada etatów, 1922-1939, sygn. 6212-6218; Departament Ekonomiczny: osadnictwo wojskowe, ceny ziemi, 1919-1931, sygn. 6219-6223; Departament Produkcji Rolnej i Weterynarii: Prace badawcze, 1929-1936, sygn. 6224-6230; Departament Urządzeń Rolnych: Regulacje rolne, finansowe, włączanie majątków prywatnych z działania ustawy rolnej, budowa zapór wodnych, melioracje, 1919-1939, sygn. 6231-6508; Departament Aprowizacyjny: Odszkodowania, 1919, sygn. 6509-6510; Biuro Wojskowe: Zabezpieczanie akt tajnych, 1932, sygn. 6511; Naczelna Dyrekcja Lasów Państwowych: Zapotrzebowanie na drewno, 1930-1938, sygn. 6512-6514. Liczba jednostek w zespole: 6492
2/14/0 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie 1917-1939 446992 rozwiń
Departament Ogólny: normatywy urzędów centralnych, fundacje, budynki szkolne, finanse ministerstwa i instytucji podległych, 1918-1939, sygn. 1-157; Departament Szkolnictwa Ogólnokształcącego: programy, nauczyciele, podręczniki, 1917-1939, sygn. 158-220; Departament Szkolnictwa Zawodowego: programy, zarządzenia wewnętrzne, 1930-1931, sygn. 221-226; Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego: organizacja i administracja szkół wyższych, bibliotek, muzeów, archiwów, pracownicy naukowi, studenci, programy studiów, 1927-1939, sygn. 227-303; Departament Wyznań: organizacja, konkordat z Watykanem, położenie kościołów i sekt, 1918-1939, sygn. 304-1491; Biuro Personalne: wykazy i akta osobowe urzędników i pracowników naukowych, 1919-1939, sygn. 1492-6986, 7116; Wydział Prezydialny: zarządzenia wewnętrzne, opracowanie o szkolnictwie i kulturze, 1917-1939, sygn. 6987-6991 Wydział Sztuki: muzea, wystawy, artyści i ich stowarzyszenia, rewindykacja z ZSRR, 1918-1939, sygn. 6992-7109 Stowarzyszenia przy MWROiP, 1931-1938, sygn. 7110-7115 Liczba jednostek w zespole: 7116
2/15/0 Ministerstwo Opieki Społecznej w Warszawie 1918-1939 0 rozwiń
Gabinet Ministra: Normatywy, organizacja, działalność, 1918-1939, sygn. 1-34, 1661-1662, 2132; Biuro Personalne: 1919-1934, 1936, sygn. 35-37; Departament Pracy: Ustawodawstwo, opieka nad bezrobotnymi, zarobki robotnicze, 1918-1939, sygn. 38-63, 1652; Departament Ubezpieczeń Społecznych: Ubezpieczenia, 1919, 1936, sygn. 64-65, 1651; Departament Zatrudnienia: Emigracja, repatriacja, 1918-1939, sygn. 66-109, 1653-1658; Biuro Planowania Robót Publicznych i Budownictwa Robotniczego: Budowa mieszkań, szpitali, wodociągów, 1920-1939, sygn. 110-173; Departament Opieki Społecznej; Zwalczanie nierządu, fundacja dobroczynna, 1920-1939, sygn. 174-476, 1659-1660; Departament Służby Zdrowia: Organizacja, opieka lekarska, cmentarze, szpitale, 1919-1939, sygn. 477-1650; Akta osobowe techników dentystycznych, 1919-1939, sygn. 1663-2131 Liczba jednostek w zespole: 2132
2/16/0 Ministerstwo Komunikacji w Warszawie [1916, 1919-1921] 1922-1939 0 rozwiń
Gabinet Ministra: Budowa linii kolejowej, dotacja, wizytacje, 1922-1939, sygn. 3339-3372 Departament I: Projekty dekretów, militaryzacja, 1934-1939, sygn. 3373-3387; Departament II: Organizacja wojenna i mobilizacja, 1930-1939, sygn. 3388-3400; Departament III: Transporty wojskowe, mobilizacja, 1934-1939, sygn. 3401-3411; Departament V: Budowa dworców, fabryka sygnałów, 1930-1938, sygn. 3412-3417; Departament VI: Dostawy sprzętu, 1922-1939, sygn. 3418-3464; Departament VII: Budowa dróg, stacje benzynowe, zakup maszyn, 1938-1939, sygn. 3465-3475; Departament VIII: Samoloty "LOT", budowa lotnisk, personel, 1930-1939, sygn. 3476-3516; Biuro Personalne: Organizacja wojenna, pracownicy, 1932-1939, sygn. 3517-3570; Biuro Sanitarno-Kolejowe: Pociągi sanitarne, szpitale, ratownictwo, 1926-1939, sygn. 3571-3583; Biuro Dróg Wodnych: Organizacja, maszyny i sprzęt, zbiorniki wodne, 1931-1939, sygn. 3584-3604, 3789-3880; Biuro Wojskowe: Ochrona, wywiad, personalne, umowy zagraniczne, dokumentacja kartograficzna, dokumentacja techniczna, [1916, 1920] 1926-1939, sygn. 1-3338, 3605-3878, 3908-3935; Dopływy: umowy, sprawozdania, taryfy towarowe, korespondencja, dokumentacja techniczna,1931, 1933, 1935-1939, sygn. 3881-3907 Sygnatury złożone: 581a, 1104a, 1181a, 1182a, 1183a, 1184a, 1185a, 1186a, 1187a, 1328a, 1656a, 1782a, 3075a. Liczba jednostek w zespole: 3941
2/17/0 Ministerstwo Poczt i Telegrafów w Warszawie 1922-1939 0 rozwiń
Spisy wydawnictw bez debitu pocztowego: 1922-1934, 1937, sygn. 1-2; Spis abonentów telefonicznych: b.d, sygn. 3; Instrukcje: OPL, radiofoniczna, kasety pocztowej, radiowa, cenzury pocztowej: 1932, 1939, sygn. 4-7, 15; Czasopismo "Pocztowe Przysposobienie Wojskowe": 1935, 1939, sygn. 8; Akta personalne: 1923, 1928-1939, sygn. 9-11, 14; Akt koncesyjny z Polską Spółką Telefoniczną: 1922, sygn. 12 Porozumienie z Telefonaktiebolaget (Szwecja): 1930, sygn.13 Liczba jednostek w zespole: 15
2/18/0 vacat - Ministerstwo Robót Publicznych w Warszawie - włączony do zespołu 9: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
2/19/0 Ministerstwo Aprowizacji w Warszawie [1915-1916] 1917-1921 [1922-1924] 0 rozwiń
I. Ministerstwo Aprowizacji Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego, Urząd Aprowizacyjny przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych: organizacja i działalność,1916-1918, sygn.1-70. II. Ministerstwo w latach 1919-1921. Sekcja I Ogólna: Wydział Ogólny, Wydział Organizacyjno-Personalny, Wydział Prasowy, Kancelaria Ogólna, 1918-1919, sygn.71-87. Sekcja I Administracyjna: Sekretariat Ministra, Wydział Ogólny, Wydział Organizacyjny, Wydział Prezydialno-Organizacyjny, Referat Spraw Plebiscytowych, Wydział Budżetowo-Gospodarczy, Wydział Prawny, Wydział Inspekcyjno-Prawny, Referat Terenów Przyfrontowych i Etapowych, Wydział Kontroli Aprowizacyjnej, Wydział Centrali Listów Przewozowych, Wydział Biblioteki i Wydawnictw, Wydział Statystyczny, Kancelaria Ogólna, Segregatura Sekcji I, 1918-1921, sygn. 88-501. Sekcja Rolna: Wydział Zbożowy, Wydział Ziemniaczany,1918, sygn. 502- 504. Sekcja II Rolna: Sekretariat Ministra, Wydział Zbożowy, Wydział Ewidencji Obrotu Zbożem i Handlu Zagranicznego, Wydział Ziemniaczany i Przemysłu Rolnego, Wydział Mięsny, Wydział Centrali Listów Przewozowych, Wydział Transportowy, Wydział Żywnościowy Produkcji Zwierzęcej, Wydział Rolny, Segregatura Sekcji 1918-1921, sygn.505-1072. Sekcja Zaopatrywania: Wydział Soli, Cukru, Nafty i Różnych, Wydział Węglowy i Opałowych Przetworów, Wydział Skór, Mydła, Łoju i Włóknistych, 1918, sygn.1073-1080. Sekcja III Zaopatrywania: Wydział Rozdzielczy, Wydział Nadzoru, Wydział Artykułów Monopolowych, Segregatura Sekcji III, 1918-1920, sygn.1081-1355. Sekcja Przemysłowa: Szef Sekcji, Wydział Artykułów Monopolowych-Słodzących, Kopalnianych, Wydział Artykułów Przemysłowych, Wydział Aprowizacji Specjalnych, Wydział Handlu Zagranicznego, Kancelaria, Segregatura Sekcji III, 1918-1921, Wydział Aprowizacji Kresów Wschodnich, 1918-1921, sygn. 1356- 1804. Sekcja IV Polityki Aprowizacyjnej: Szef Sekcji, Wydział Polityki Aprowizacyjnej, Wydział Statystyczny, Wydział biblioteki i Wydawnictw, Kancelaria, Segregatura Sekcji IV, Wydział Likwidacyjny, 1919, 1920,sygn.1805-1860. Sekcja V Likwidacyjna: Wydział Likwidacyjny, likwidatorzy w powiatach, 1915-1921, sygn. 1861-2343. Departament I Administracyjny: Wydział Prezydialny, Kancelaria Ogólna, Wydział Budżetowo- Rachunkowy, Wydział Likwidacyjny,1917-1922, sygn. 2344-3715. Departament Aprowizacyjny: Wydział Rolny, Wydział Artykułów Przemysłowych, Wydział Aprowizacji Specjalnych, Wydział Transportowy, Referat Umów Handlowych, Komitet Likwidacyjny,1917-1922,sygn. 3716-4217. Kontroler Ministerstwa Aprowizacji przy Polskich Rafineriach Nafty,1919-1921,sygn. 4218-4318. Sygnatury złożone: 88a, 116a, 578a, 604a, 1443a, 1523a, 1552a, 2358a, 3819a, 3867a, 3902a Liczba jednostek w zespole: 4329
2/20/0 Zarząd Terenów Przyfrontowych i Etapowych w Warszawie 1920-1921 6339 rozwiń
Departament Aprowizacyjny: organizacja, personel i działalność Zarządu, 1920,1921, sygn. 1-38. Wydziały: Rachuby i Deputatów - kontyngenty, aprowizacja powiatów, obrót towarowy, finanse, 1920, 1921, sygn.39-76. Liczba jednostek w zespole: 76
Wyświetlanie 1 do 20 z 3 228 wpisów.