Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
7/44/0 Notariusz Fryderyk Reintzch w Trzemesznie 1865 - 1872 0 rozwiń
Księgi notarialne Liczba jednostek w zespole: 12
7/45/0 Notariusz Wilhelm Reymann w Trzemesznie 1846 - 1867 0 rozwiń
Księgi notarialne Liczba jednostek w zespole: 13
7/46/0 Notariusz Theodor Warschauer w Trzemesznie 1897 - 1919 0 rozwiń
Księgi, rejestry notarialne Liczba jednostek w zespole: 88
7/47/0 Notariusz Ludwig W.A. Zółtowski w Trzemesznie 1864 - 1878 0 rozwiń
Księgi, rejestry notarialne Liczba jednostek w zespole: 36
7/48/0 Notariusz Paul Lengsfeld w Żninie 1909 - 1920 0 rozwiń
Księgi, rejestry notarialne Liczba jednostek w zespole: 38
7/49/0 Notariusz Paul Scharlach w Żninie 1909 - 1919 0 rozwiń
Księgi, rejestry notarialne Liczba jednostek w zespole: 32
7/50/0 Notariusz Heinrich von Werthern w Żninie 1899 - 1909 0 rozwiń
Księgi, rejestry notarialne Liczba jednostek w zespole: 40
7/51/0 Posterunek Policji Państwowej w Gniewkowie 1925 - 1939 0 rozwiń
Zarządzenia, szkolenia szeregowych, imprezy publiczne Liczba jednostek w zespole: 34
7/52/0 Inspekcja Budowlana w Inowrocławiu 1824 - 1919[1931] 0 rozwiń
Korespondencja, sprawy ogólno - administracyjne, rozporządzenia, budynki szkolne (seminarium nauczycielskie w Inowrocławiu, inspektorat szkolny w Strzelnie), budowa kościołów ewangelickich w Inowrocławiu i Gniewkowie, budowle domenalne, budowa dróg - kosztorysy, szkice; inwentarze dróg, profile poziome, niwelacja, kosztorysy i rysunki mostów, budynki więzienne ( Inowrocław, Strzelno), nadleśnictwo w Osieku, budynki cukrowni w powiecie inowrocławskim, strażnica graniczna w Wójcinie Liczba jednostek w zespole: 714
7/53/0 Państwowa Inspekcja Budowlana w Inowrocławiu [1854]1919 - 1931[1932] 0 rozwiń
Przepisy i zarządzenia, budynki państwowe, opieka nad zabytkami, szkoły, domeny i leśnictwa, szacowanie nieruchomości, cmentarze, mosty, probostwa i kościoły, szkoły katolickie i ewangelickie, sądy i więzienia ( Mogilno, Strzelno, Trzemeszno), urząd celny i domy strażaków granicznych ( Wójcin, Berlinek ) Liczba jednostek w zespole: 134
7/54/0 Inspekcja Budowlana w Mogilnie 1828 - 1919[1930] 0 rozwiń
Zarządzenia, budynki szkolne ( Pakość, Trzemeszno, Szczepanowo ) - kosztorysy, dokumentacja techniczna, kościoły ( ewangelickie w Dąbrowie i Trzemesznie, katolicki w Szczepanowie ), budynki domenalne, młyny wodne ( Zieleń, Wylatowo, Redczyce - kosztorysy, plany sytuacyjne, sąd w Trzemesznie, drogi - przekroje poprzeczne i szkice sytuacyjne Liczba jednostek w zespole: 52
7/55/0 vacat - Państwowa Inspekcja Budowlana w Mogilnie - połączono z zespołem nr 53 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/56/0 Akta m. Gniewkowa pow. Inowrocław 1576; 1816 - 1945 0 rozwiń
Okres staropolski – dokument wystawiony przez króla Stefana Batorego z 24 XI 1576 r. potwierdzający przywileje Gniewkowa Magistrat Gniewkowa (1818 - 1919 (1920) – 1304 j.a. Registratura I: wybory (parlament pruski, sejmik, wydział powiatowy, miejska rada), zarządzenia policyjne, migracje, spisy ludności, przekraczenie granicy rosyjskiej, towarzystwa (statuty, zebrania, członkowie), cenzura, koncesje budowlane, właściciele nieruchomości, działki budowlane, budowa ratusza i rzeźni, sprawy hipoteczne, rejestracja zakładów przemysłowych, policja przemysłowa, rzemiosło, handel, cechy, łowiectwo, leśnictwo, rolnictwo, hodowla, statystyka zwierząt, jarmarki, targi, ceny, lekarze, epidemie, sprawy sanitarne, Ochotnicza Straż Pożarna, ubezpieczenia, korporacja żydowska, kultura, utrzymanie dróg i mostów, włóczęgostwo, zbiórki uliczne, opis warunków geograficznych miasta Registratura II: organizacja, uchwały miejskiej rady, urzędnicy miejscy, budżet miasta, wyborcy, podatki, ewidencja nieruchomości, zakup gruntów, sprawy procesowe, zakłady miejskie, sprawy ubogich Registratura III: obsada parafii katolickich, kościół ewangelicki, finanse szkół wyznaniowych, nauczyciele, pomoce naukowe, remonty Registratura IV: zarządzenia policyjne, listy poborowych, pomoc dla rodzin wojskowych, zaopatrzenie Akta tajne: działalność polskich towarzystw, strajki Zarząd Miejski (1919-1939) Dział Ogólno-Organizacyjny: przepisy, zarządzenia, regulaminy, herb miasta, posiedzenia miejskiej rady i magistratu, urzędnicy, budżety, dochody miasta, pobór podatku, pożyczki, zakup nieruchomości, zakłady komu-nalne, rozbudowa miasta, utrzymanie dróg i mostów Dział Gospodarki Miejskiej: statystyka przemysłu, przejęcia zakładów przemysłowych, rzemiosło, posiadłości ziemskie, rolnictwo, spisy zwierząt, choroby, zwalczanie gruźlicy, wykazy pielęgniarek i położnych, drogi i place publiczne, zawody sportowe, jarmarki Dział Organizacyjny: stowarzyszenia i towarzystwa, sprawozdania sytuacyjne, wyborcy, cudzoziemcy, sprawy wyznaniowe, zezwolenia budowlane, wykazy budynków mieszkalnych, zaopatrzenie, notowania cen, rejestr pojazdów mechanicznych, listy poborowych, urzędnicy stanu cywilnego, obrona przeciwlotnicza, straż pożarna, obchody świąt narodowych, cmentarze Zarząd Miejski (1939-1940) 114 j.a.: zarządzenia, ewidencja ludności, przejęcia polskich przedsiębiorstw, wysiedlenia, przymusowe prace, zaopatrzenie w żywność, ceny, zakłady miejskie, podatki od nieruchomości, sprawy stanu cywilnego Liczba jednostek w zespole: 2067
7/57/0 Akta m. Inowrocławia 1421 - 1733;1779 - 1945[1961] 0 rozwiń
Okres staropolski – dokumenty wystawione przez królów: Zygmunta I w 1523 r., Augusta II, Stefana Batorego, Zygmunta III Wazę, Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego, Augusta II oraz Stanisława Augusta - w depozycie w AP w Bydgoszczy Magistrat ( 1779-1919) I. Sprawy ogólno-organizacyjne: wybory do Landtagu, urzędnicy państwowi, wyborcy, ordynacje sądowe, ordynacja gminna (1850 r.) i miejska (1853 r.), zjazdy miast Prowincji Poznańskiej, ordery i odznaczenia, statystyka, podatki, straty materialne mieszkańców w 1807 r., przestępczość, dzienniki spraw tajnych II. Miejska rada: zarządzenia, składy osobowe rady, posiedzenia, obwody wyborcze i wyborcy, protokólarz gminy Szymborze (1892-1913) i Deputacji Budowlanej (1896-1898) III. Podatki, sprawy finansowe: przepisy, budżety, kontrole kasy miejskiej, pobór podatków IV. Ewidencja ludności, sprawy meldunkowe:listy mieszkańców miasta z lat 1814, 1816, 1835, 1844, 1853, 1864, 1874, 1882 i 1892 V. Opieki społeczna: zarządzenia, ordynacje, statut szpitala, miejska kasa chorych, przytułek, dotacje, pomoc dla rodzin żołnierzy i inwalidów VI. Sprawy budowlane: koncesje budowlane, ratusz, budowa linii kolejowej i domów mieszkalnych, zabudowa placów, utrzymanie ulic, pomniki VII. Zakłady miejskie: zarządzenia policyjne, gazownia, elektrownia, budowa zajezdni i linii tramwajowej, plany sytuacyjne, rozbudowa uzdrowiska, kontrola stanu sanitarnego, ujęcie wody w Trzaskach VIII. Urzędy i urzędnicy: wybory burmistrzów, sekretarze i radcy miejscy, niżsi urzędnicy, architekt, policjanci, rendanci kasy, egzekutorzy, personel pomocniczy IX. Sprawy własnościowe: zakup i dzierżawa gruntów, umowy, łąki klasztorne, „Kozłówka”, zakłady komunalne, plany nieruchomości, wykazy działek, zmiany właścicieli, opłaty X. Ubezpieczenie od ognia: zarządzenia, ordynacje, opisy nieruchomości, zniszczenia budynków, wykazy właścicieli, pożar w Szymborzu (1813 r.) XI. Przemysł, handel, rzemiosło, cechy: piekarnie, młyny, wiatraki, koncesje na prowadzenie handlu, egzaminy czeladnicze, budowa kopalni soli w Górze, dzierżawa i wykup gruntów kopalnianych, poszukiwania złóż, wydobycie torfu XII. Żydzi: statut gminy wyznaniowej, wybory władz, kontrole, naturalizacja, utworzenie szkoły, uczniowie, rejestr faktów stanu zywilnego, cmentarz XIV. Sprawy sądów: organizacja, wypisy z rejestru sądowego, Sąd Kupców i Sąd Przemysłowy w Inowrocławiu, sądy polubowne XV. Sprawy kościelne, franciszkanie: budowa kościołów, budynki parafialne, grunty klasztorne, kontrole kasy XVI. Rolnictwo, łowiectwo, sprawy leśne: rozporządzenia, handel dziczyzną XVII. Zdrowie, sprawy sanitarne: powołanie lekarza, choroby zakaźne, budowa baraków XVIII. Sprawy wojskowe, I wojna światowa: zarządzenia, wykazy poborowych, ćwiczenia wojskowe, mobilizacja w 1914 r., aprowizacja, zakwaterowanie, zaopatrzenie wojska podczas wojny, wykazy koni, pomoc rodzinom żołnierzy XIX. Stowarzyszenia, towarzystwa: statuty, członkowie, korespondencja m. innymi - Czerwony Krzyż, Towarzystwo Zapobiegania Gruźlicy, „Sokół, Ewangelische Jungfrau-Verein,”Straż”, Towarzystwo Muzyczno-Orkiestrowe w Inowrocławiu XX. Szkoły, nauczyciele, biblioteki: budowa szkół, budżety, nauczyciele, szkolnictwo wyznaniowe, dokształcające, gimnazjum, szkółki niedzielne, uczniowie, programy nauczania XXI. Sprawy procesowe: akta procesów między miastem i mieszkańcami XXII. Sprawy policyjne: zarządzenia, rejestr kar, przestępczość, włóczęgostwo XXIII. Ulice, place, mosty, linie kolejowe: zarządzenia, zakup gruntów, budowa, remonty, zadrzewianie XXIV. Targi, jarmarki, ceny, żywność: umowy, zaopatrzenie w żywność XXV. Kasa Chorych, nieszczęśliwe wypadki, inwalidztwo: zarządzenia, nieszczęśliwe wypadki, ubezpieczenia, choroby, inwalidztwo, sprawy sporne, kontrole XXVI. Sprawy stanu cywilnego: zapowiedzi, zgłoszenia urodzeń, zgony Zarząd Miejski 1919-1939: I. Dział Ogólno-Organizacyjny: okólniki, herb, majątek miasta, urzędnicy, orzecznictwo, wydzielenie miasta z powiatu, sprawy hipoteczne, zakłady komunalne, nieruchomości i właściciele gruntów, obrót gruntami, (m.in. Huta Szkła, strzelnica w Mątwach, Zakłady Sodowe, młyn Grabskiego), budowa ulic, ogródki działkowe II. Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, zadłużenie miasta, finanse zakładów komunalnych, pożyczki, dotacje, rachunki, opłaty administracyjne, komunalna kasa oszczędności, banki, pobór podatków, ubezpieczenie budynków, kontrole III. Dział Gospodarki Gminnej: rozbudowa zakładów przyrodoleczniczych, stan sanitarny miasta, badania wody, melioracje IV. Dział Administracyjny: stowarzyszenia, partie i stronnictwa polityczne, sprawozdania sytuacyjne, cudzoziemcy, statystyka, oszacowanie budynków, rozbudowa elektrowni, spis właścicieli domów, budowa lotniska, zezwolenia na koncerty i zgromadzenia, cechy, strajki, święta narodowe, sprawy wojskowe, opieka nad rodzinami żołnierzy, pobór, spisy koni, drogi państwowe i wojewódzkie, kary policyjne i sądowe, sprawy karne i procesowe, opieka społeczna, bezrobocie, utrzymanie ulic, działalność komitetów: Rozbudowy Miasta oraz Budowy Pomnika J. Kasprowicza Magistrat (1939-1945): budżety, urzędnicy, budynki mieszkalne, grunty miejskie, pobór podatków, zaopatrzenie w żywność Akta osobowe: pracownicy Magistratu, kartoteka meldunkowa, niemiecka lista narodowa Akta budowlane, fotografie (1883-1945[1959]) - dokumentacja techniczna, pozwolenia budowlane, korespondencja Liczba jednostek w zespole: 6065
7/58/0 Akta m. Janowca Wlkp. pow. Żnin 1768 - 1987 0 rozwiń
Okres staropolski – dokument wystawiony przez króla Stanisława Augusta ( 1786 r. ) nadający miastu prawo do jarmarków ( w depozycie w AP w Bydgoszczy ) Magistrat 1804-1919 [1938] 24.a.: posiedzenia magistratu ( protokoły), przemysł, rzemiosło, cechy, grunty, budownictwo, budowa kościoła katolickiego, ubezpieczenia od pożarów Zarząd Miejski [1900] 1919-1939 [1940] 261.a.: wybory burmistrza i rady miejskiej, protokoły magistratu (1923-33), rady miejskiej (1927-1932), komisji, budżet administracyjny, zmiany administracyjne, wybory do Sejmu, Senatu i Sejmiku Powiatowego, stowarzyszenia i organizacje ( nadzór), rejestry mieszkańców, sprawy gruntowe, podatki i podatnicy, leśnictwo, nauczyciele, majątek szkolny, zabytki, archiwum miejskie, targi i jarmarki, ceny, sprawy stanu cywilnego, sprawy osobowe Zarząd Miejski (1939-1940) 95 j.a.: budżet, sprawy narodowościowe, przejęcia nieruchomości, szkody wojenne, zaopatrzenie, podatki, dzierżawa gruntów, budowa dróg i ulic, sprawy stanu cywilnego Liczba jednostek w zespole: 538
7/60/0 Akta m. Pakości pow. Inowrocław 1718 - 1756;1852 - 1942 0 rozwiń
Archiwalia staropolskie (1718-1756) dokument jakuba z Kościelca Działyńskiego ( w depozycie w AP w Bydgoszczy ) Magistrat Referat Ogólno-Organizacyjny ( 1851-1942) : przepisy, zarządzenia ogólne, zarząd majątkiem gminy, sprawy osobowe członków organów miejskich, kontrola wewnętrzna i nadzór, obchody świąt narodowych, wybory do Sejmu i Senatu Referat Finansowo - Budżetowy (1846 - 1939): budżet administracyjny miasta, dochody, kredyt komunalny, obrót pieniężny, podatki ( przemysłowy, państwowy, obrotowy ), sprawozdania rachunkowe, ubezpieczenie nieruchomości Referat Gospodarki Gminnej (1847- 1939): opieka społeczna, związki, sprawy służby zdrowia, policja wodna i łowiecka, zakłady pzemysłowe, rzemiosło, szkoły (prywatne, powszechne i dokształcające), oświata, kultura, sztuka, bezrobocie, statystyka produkcji rolnej, Fundusz Bezrobocia Refarat Administracyjny (1846- 1943) - akta stanu cywilnego, sprawy wyznaniowe, spisy ludności, paszporty, widowiska, teatry, towarzystwa niemieckie, przysposobienie wojskowe, statystyka budowlana, aprowizacja, akta zapowiedzi, urodzin, chrztów, spisy mieszkańców Liczba jednostek w zespole: 768
7/62/0 Akta m. Strzelna pow. Mogilno 1785 - 1945[1947] 0 rozwiń
Magistrat -Registratura Ogólna (1785-1919[1927): statut, wybory miejskiej rady, spisy wyborców, klasztor norbertanek, urzędnicy miejscy, finanse, dzierżawa gruntów miejskich, szkoły wyznaniowe - katolicka, ewangelicka i żydowska, remonty szkół i powoływanie nauczycieli, budżet szpitala miejskiego, opłaty Registratura Policyjna (1815-1919[1926]): szkice i plany budynków państwowych, budowa oraz naprawa dróg i ulic, kanalizacja, policja sanitarna, nadzór lekarza weterynarii nad targami, statuty cechów, wystawa artykułów przemysłowych, jarmarki i targi, ceny, ruch graniczny, przemytnicy, poczta i kolej, statut gminy żydowskiej, udzielanie pomocy rodzinom żołnierzy, towarzystwa i stowarzyszenia, zaopatrzenie w żywność i opał w czasie wojny, rozporządzenia w sprawie aktów stanu cywilnego Zarząd Miejski (1919-1939[1947]) - okólniki i zarządzenia, listy wyborców, regulamin rady, memoriał w sprawie zamierzonej likwidacji powiatu strzeleńskiego, dzierżawa parcel, zakłady miejskie - statuty i opisy, budżet miasta, pobór podatków, ubezpieczenie od ognia, naprawa ulic oraz dróg, opieka lekarska nad ubogimi, protokoły Komisji Opieki Społecznej, zatrudnianie nauczycieli, targi wielkie i małe, wykaz zakładów przemysłowych, wydawanie dowodów osobistrych, optanci, spisy poległych w czasie I wojny światowej, towarzystwa, sprawozdania sytuacyjne, udzielanie koncesji budowlanych, komisja cennikowa, rejestr karno-administracyjny Zarząd Miejski ([1932]1939-1945[1947]) - spis akt, zestawienia majątku, rozbudowa gazowni, zadłużenie miasta, urządzanie boiska, zajęcie budynków klasztornych, sprawy ogrodnictwa, statystyka zwierząt, opieka społeczna Liczba jednostek w zespole: 1131
7/63/0 Akta m. Trzemeszna pow. Mogilno 1548 - 1791;1815 - 1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 592
7/65/0 vacat - Cech Budowniczych w Inowrocławiu - przekazano do AP w Bydgoszczy 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/66/0 vacat - Cech Krawiecki w Inowrocławiu - przekazano do AP w Bydgoszczy 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 41 do 60 z 770 wpisów.