Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
7/1/0 Landratura Inowrocław 1815-1919 [1933] 0 rozwiń
Sprawy ogólno-organizacyjne, podział administracyjny powiatu, osadnictwo i kolonizacja, budowa elektrowni w Inowrocławiu, kopalnia i warzelnia soli, handel solą, sprawy sądowe, budowa i naprawa dróg, melioracja, ustrój władz miejskich, cechy rzemieślnicze w Inowrocławiu i Gniewkowie, budowa i remonty kościołów, szkoły wyznaniowe (katolickie i ewangelickie) w powiecie, nauczyciele, targi i jarmarki, spółki drenarskie, Bractwo Kurkowe w Gniewkowie, Kasa Chorych w Kruszwicy Liczba jednostek w zespole: 284
7/2/0 Starostwo Powiatowe Inowrocławskie w Inowrocławiu [1895]1919 - 1939 0 rozwiń
Sprawy ogólne: mianowanie starosty, wykazy zmian miejscowości, sprawozdania z sytuacji gospodarczej, wybory do Senatu. Sprawyorganizacyjne i osobowe: podział spraw, mianowania urzędników, wykazy gmin i obszarów dworskich, mianowanie wójtów, włączenie gmin do Inowrocławia. Sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego: sprawozdania sytuacyjne, wykazy optantów, rejestry cudzoziemców, zrzekanie się oraz pozbawianie obywatelstwa polskiego - rejestry. Sprawy prawno-administracyjne: rejestr zakładów przemysłowych, wykazy młynów i olejarni, wykazy zatrudnionych. Sprawy administracyjno-prawne: dokumentacja techniczna cukrowni, sprawozdania,statuty, wykazy, korespondencja dot. targów i jarmarków. Sprawy wojskowe: protokolarz Komisji Poborowej. Sprawy wodne: uprawnienia wodne, korespondencja. Referat Opieki Społecznej: fundusz Kasy Chorych, schroniska dla starców -korespondencja. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: przewłaszczenia, nabywanie nieruchomości. Referat Budowlany: wykazy przedsiębiorstw, groby poległych żołnierzy- spisy, spis akt referatu. Liczba jednostek w zespole: 2326
7/3/0 Wydział Powiatowy w Inowrocławiu [1801]1889 - 1919[1939] 0 rozwiń
Protokoły z wyborów, składy władz gminnych, ordynacja powiatowa, wykaz miejscowości, budżety powiatu, powołanie obwodów usc, założenia i szkice dotyczące budowy dróg, podziały tymczasowe wsi, statuty spółek wodno-melioracyjnych, wykazy zakładów przemysłowych, wyposażenie szpitala, korespondencja Liczba jednostek w zespole: 401
7/4/0 Wydział Powiatowy w Inowrocławiu [1894]1919 - 1939[1940] 0 rozwiń
Dział samorządowy Inspektor spraw gminnych (1919-1939) 834 j.a.: posiedzenia sejmiku samorządowego, statuty i uchwały Inowrocławskiego Sejmiku Samorządowego, komisje wyborcze, wykazy miejscowości, projekt podziału gmin i gromad, zmiany granic, likwidacje obszarów dworskich, lustracje gmin ( protokoły ), sołtysi (wybory) Działy specjalne Rachuba Wydziału Powiatowego (1920-1939) 205j.a.: budżety administracyjne, sprawozdania rachunkowe, finanse szpitala powiatowego, finanse gmin (kontrole, budżety ) Referat Sanitarny (1922-1939) 20 j.a.: regulaminy, budżety, ośrodki zdrowia, działalność komisji opieki społecznej Referat Drogowy (1914-1939) 59 j.a.: wykazy i budowa dróg i mostów, projekt linii kolejowej do Warszawy, stan dróg Referat Melioracji (1920-1930) 1 ja.: statut spółki melioracyjnej Akta osobowe (1919-1934) 17 j.a.: akta osobowe pracowników Liczba jednostek w zespole: 1136
7/5/0 Landratura Mogilno 1824 -1917 0 rozwiń
Wydział Spraw Tajnych: zarządzenia, rozporządzenia, korespondencja Sprawy ogólno-organizacyjne: rozporządzenia, ustawodawstwo dot. zwalczania chorób, leśnictwa i łowiectwa; korespondencja - gminy żydowskie, szpitale dla ubogich Sprawy miejskie:wybory rad miejskich, powoływanie burmistrzów, wprowadzanie ordynacji miejskiej z 1853r., budowa i naprawa ulic Sprawy kościelne: budowa i remonty kościołów i plebanii, kościoły ewangelickie, budżety Sprawy szkolne: budżety szkół, korespondencja dot. budowy szkół, kontrola kar szkolnych, budżety Sprawy stowarzyszeń: korespondencja Lekarz powiatowy: rozporządzenia, korespondencja - lekarze, aptekarze, położne USC: zapowiedzi ( 1874-1907) Liczba jednostek w zespole: 603
7/7/0 Wydział Powiatowy w Mogilnie 1887 - 1919 [1932] 0 rozwiń
Statuty spółek wodno-melioracyjnych, korespondencja, wyciągi z akt katastralnych, korespondencja ( budowa mostów, funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego) Liczba jednostek w zespole: 21
7/8/0 Wydział Powiatowy w Mogilnie [1900]1919 - 1939 0 rozwiń
Protokoły z posiedzeń Wydziału Powiatowego, wykazy sołtysów, budżety i sprawozdania rachunkowe gmin, lustracje, budżety Powiatowego Związku Samorządowego Liczba jednostek w zespole: 25
7/9/0 Landratura w Strzelnie 1816 - 1919[1923] 0 rozwiń
Akta tajne (1853-1918) 5 j.a.: wychodźstwo agentów, korespondencja tajna Registratura I Sprawy ogólno-organizacyjne (1837-1918) 121 j.a.: spisy ludności, migracje, policja państwowa, sekretarz powiatowy, pożyczka wojenna, kasa komunalna, wykazy miejscowości, komunalna kasa, opieka społecz-na, urzędy stanu cywilnego Registratura II Sprawy administracyjne (1837-191) 44 j.a.: związki młynarzy i transportowców, handel, łowiec-two, spółki drenarskie, gry i loterie, jarmarki, przestępczość Registratura III Sprawy miejskie (1853-1914) 3 j.a.: wybory miejskich rad, przepisy porządkowe w mieście Registratura IV Sprawy odszkodowań wojennych (1893-1922) 34 j.a.: szkody wojenne, straty w rolnictwie, opieka nad wdowami i inwalidami wojennymi, zapomogi Registratura V Sprawy podatkowe (1852-1919) 33 j.a.: podatki: od nieruchomości, przemysłowy, gruntowy, komunalny Registratura VI Sprawy szkolne (1816-1909) 8 j.a.: działalność szkół, budowy szkoły ewangelickiej w Broniewicach i szkoły w Kruszwicy Registratura VII Sprawy towarzystw ubezpieczeń ogniowych (1886-1919) 3 j.a.: korespondencja Liczba jednostek w zespole: 251
7/10/0 Starostwo Powiatowe Strzelińskie w Strzelnie [1881]1919 - 1932[1938] 0 rozwiń
Referat Organizacyjny (1919-1932) 41 j.a.: władze i urzędy państwowe i samorządowe, urzędnicy starostwa, podział administracyjno-terytorialny na gminy i obszary dworskie, likwidacja niemieckich bibliotek, instrukcja biurowa, podział rzeczowy spraw w starostwie Referat Bezpieczeństwa Publicznego (1919-1932) 118 j.a.: wybory do Sejmu i Senatu w 1922 i 1928 r., propaganda, wykaz wyborców, komisje obwodowe, kontrola spisów wyborczych, stowarzyszenia i związki niemieckie, gminy żydowskie, sprawy policyjne Referat Prawno-Administracyjny (1919-1932) 59 j.a.: stan organizacyjny powiatu, spis ludnośc, wykazy optantów, poświadczenia obywatelstwa polskiego, statystyka Referat Prawno-Administracyjny II (1900-1938) 75 j.a.: towarzystwa i związki, ochrona lasów, lasy prywatne, polowania, przedsiębiorstwa rolno-przemysłowe, aprowizacja, zapasy zbóż, spółki wodne i drenarskie, sprawy wodne, robotnicy rolni, jarmarki Referat Rolny (1919-1931) 35 j.a.: wykonanie reformy rolnej, opisy majątków, orzeczenia urzędu ziemskiego, przekazania, przejęcia i dzierżawa działek, "Neugarten" w Strzelnie, plan działek Referat Wojskowy (1881-1932) 44 j.a.: pobór, wykazy poborowych, świadczenia na rzecz wojska, rejestr zwierząt pociągowych i gołębi pocztowych, organizacja komitetów WF i PW Referat Karno-Administracyjny (1919-1928) 1j.a.: przekazanie pruskiej władzy sądowej, sprawy karne, roki sądowe, mężowie zaufania Referat Opieki Społecznej (1919-1932) 9 j.a.: weterani z 1863 r., listy poległych i rannych, inwalidzi, towarzystwa kombatantów i weteranów, cmentarze Referat Sanitarny (1919-1932) 12 j.a.: statystyka lekarska, wykazy lekarzy, zwalczanie chorób zakaźnych Liczba jednostek w zespole: 428
7/11/0 Wydział Powiatowy w Strzelnie 1891 - 1919 [1940] 0 rozwiń
Sprawy spółek wodno-melioracyjnych (1891-1940), statuty, członkowie, wyciągi z katastru, pomiary wysokościowe sprawy osadnictwa (1905-1917), podziały majątków i folwarków, korespondencja z Komisją Kolonizacyjną Liczba jednostek w zespole: 22
7/12/0 Wydział Powiatowy w Strzelnie [1894]1919-1932[1934] 0 rozwiń
Referat Ogólny (1921-1932): posiedzenia sejmiku powiatowego Referat Samorządu Gminnego (1926-1932): wybory sołtysów, budżety administracyjne, lustracje gmin Kasa (1919-1932): budżety administracyjne Powiatowego Związku Komunalnego, wykonanie budżetów Referat Drogowy (1894-1937): narady, budżety, spółki drenarskie, członkowie Liczba jednostek w zespole: 55
7/13/0 vacat - połączono z zespołem nr 549 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/14/0 Sąd Obwodowy w Inowrocławiu [1720]1879 - 1919[1972] 0 rozwiń
Generalia, akta gruntowe, akta hipoteczne, testamenty, sprawy spadkowe, opieka nad nieletnimi dziećmi, księgi parcel, depozyty Liczba jednostek w zespole: 16770
7/15/0 vacat - Sąd Powiatowy w Trzemesznie - połączono z zespołem nr 563 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/17/0 Sąd Obwodowy w Żninie [1818]1879-1919[2011] 0 rozwiń
Rejestry handlowo-członkowskie, opieka nad nieletnimi dziećmi, udziałowcy banków, administrowanie budynkiem, księgi gruntowe, akta do ksiąg gruntowych. Liczba jednostek w zespole: 16561
7/19/0 Notariusz Adolf Grünberg w Inowrocławiu 1906 - 1919 0 rozwiń
Księgi i rejestry notarialne Liczba jednostek w zespole: 48
7/20/0 Notariusz Sammuel Höniger w Inowrocławiu 1863 - 1901 0 rozwiń
Księgi i rejestry notarialne Liczba jednostek w zespole: 80
7/21/0 Notariusz Johann Janisch w Inowrocławiu 1861 - 1874 0 rozwiń
Księgi i rejestry Liczba jednostek w zespole: 38
7/22/0 Notariusz Heinrich Kleine w Inowrocławiu 1869 - 1905 0 rozwiń
Księgi, rejestry i depozyty Liczba jednostek w zespole: 61
7/23/0 vacat 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/24/0 Notariusz Max Latte w Inowrocławiu 1895 - 1913 0 rozwiń
Księgi notarialne, rejestry, depozyty Liczba jednostek w zespole: 56
7/25/0 Notariusz Wiktor Miernicki w Inowrocławiu 1891 - 1902 0 rozwiń
Księgi notarialne, rejestry, depozyty Liczba jednostek w zespole: 26
7/26/0 Notariusz Joseph Panieński w Inowrocławiu 1901 - 1906 0 rozwiń
Księgi notarialne, rejestry, depozyt notarialny Liczba jednostek w zespole: 29
7/27/0 Notariusz Achilles Platz w Inowrocławiu 1848 - 1856; 1907 - 1918 0 rozwiń
Księgi, rejestr notarialny Liczba jednostek w zespole: 14
7/28/0 vacat - akat notariusza Emila Senfa przekazano do AP Bydgoszcz 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/29/0 Notariusz Emil Stiege w Inowrocławiu 1904 - 1914 0 rozwiń
Księgi notarialne, rejestry, depozyty Liczba jednostek w zespole: 25
7/30/0 Notariusz Max Austen w Mogilnie 1910 - 1916 0 rozwiń
Księgi, rejestry notarialne, depozyt Liczba jednostek w zespole: 16
7/31/0 Notariusz Oskar Boltz w Mogilnie 1903 - 1913 0 rozwiń
Księgi, rejestry Liczba jednostek w zespole: 47
7/32/0 Notariusz Bernard Diense w Mogilnie 1913 - 1918 0 rozwiń
Księgi Liczba jednostek w zespole: 5
7/33/0 Notariusz Emil Froessewite w Mogilnie 1916 - 1920 0 rozwiń
Księgi,depozyt notarialny Liczba jednostek w zespole: 17
7/34/0 Notariusz Johann Tonn w Mogilnie , Trzemesznie 1878 - 1918 0 rozwiń
Księgi, rejestry notarialne Liczba jednostek w zespole: 179
7/35/0 Notariusz Paul Bandel w Strzelnie 1905 - 1921 0 rozwiń
Księgi notarialne, repertorium, rejestry notarialne, korespoondencja z Sądem Ziemskim w Bydgoszczy Liczba jednostek w zespole: 90
7/36/0 Notariusz Arthur Deysing w Strzelnie 1910 - 1919 0 rozwiń
Księgi, rejestry notarialne Liczba jednostek w zespole: 20
7/37/0 Notariusz Johann Kwieciński w Strzelnie 1885 - 1905 0 rozwiń
Księgi, rejestry notarialne Liczba jednostek w zespole: 84
7/38/0 Notariusz Werner Blum w Trzemesznie 1911 - 1919 0 rozwiń
Księgi notarialne Liczba jednostek w zespole: 8
7/39/0 Notariusz Maksymilian Gromadziński w Trzemesznie 1883 - 1893 0 rozwiń
Księgi, rejestry notarialne Liczba jednostek w zespole: 30
7/40/0 Notariusz Herman Holst w Trzemesznie 1854- 1854 0 rozwiń
Księgi notarialne Liczba jednostek w zespole: 2
7/41/0 Notariusz Lewin Albert w Mogilnie 1886 - 1890 0 rozwiń
Księgi, rejestry notarialne Liczba jednostek w zespole: 3
7/42/0 vacat 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/43/0 vacat 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/44/0 Notariusz Fryderyk Reintzch w Trzemesznie 1865 - 1872 0 rozwiń
Księgi notarialne Liczba jednostek w zespole: 12
7/45/0 Notariusz Wilhelm Reymann w Trzemesznie 1846 - 1867 0 rozwiń
Księgi notarialne Liczba jednostek w zespole: 13
7/46/0 Notariusz Theodor Warschauer w Trzemesznie 1897 - 1919 0 rozwiń
Księgi, rejestry notarialne Liczba jednostek w zespole: 88
7/47/0 Notariusz Ludwig W.A. Zółtowski w Trzemesznie 1864 - 1878 0 rozwiń
Księgi, rejestry notarialne Liczba jednostek w zespole: 36
7/48/0 Notariusz Paul Lengsfeld w Żninie 1909 - 1920 0 rozwiń
Księgi, rejestry notarialne Liczba jednostek w zespole: 38
7/49/0 Notariusz Paul Scharlach w Żninie 1909 - 1919 0 rozwiń
Księgi, rejestry notarialne Liczba jednostek w zespole: 32
7/50/0 Notariusz Heinrich von Werthern w Żninie 1899 - 1909 0 rozwiń
Księgi, rejestry notarialne Liczba jednostek w zespole: 40
7/51/0 Posterunek Policji Państwowej w Gniewkowie 1925 - 1939 0 rozwiń
Zarządzenia, szkolenia szeregowych, imprezy publiczne Liczba jednostek w zespole: 34
7/52/0 Inspekcja Budowlana w Inowrocławiu 1824 - 1919[1931] 0 rozwiń
Korespondencja, sprawy ogólno - administracyjne, rozporządzenia, budynki szkolne (seminarium nauczycielskie w Inowrocławiu, inspektorat szkolny w Strzelnie), budowa kościołów ewangelickich w Inowrocławiu i Gniewkowie, budowle domenalne, budowa dróg - kosztorysy, szkice; inwentarze dróg, profile poziome, niwelacja, kosztorysy i rysunki mostów, budynki więzienne ( Inowrocław, Strzelno), nadleśnictwo w Osieku, budynki cukrowni w powiecie inowrocławskim, strażnica graniczna w Wójcinie Liczba jednostek w zespole: 714
7/53/0 Państwowa Inspekcja Budowlana w Inowrocławiu [1854]1919 - 1931[1932] 0 rozwiń
Przepisy i zarządzenia, budynki państwowe, opieka nad zabytkami, szkoły, domeny i leśnictwa, szacowanie nieruchomości, cmentarze, mosty, probostwa i kościoły, szkoły katolickie i ewangelickie, sądy i więzienia ( Mogilno, Strzelno, Trzemeszno), urząd celny i domy strażaków granicznych ( Wójcin, Berlinek ) Liczba jednostek w zespole: 134
7/54/0 Inspekcja Budowlana w Mogilnie 1828 - 1919[1930] 0 rozwiń
Zarządzenia, budynki szkolne ( Pakość, Trzemeszno, Szczepanowo ) - kosztorysy, dokumentacja techniczna, kościoły ( ewangelickie w Dąbrowie i Trzemesznie, katolicki w Szczepanowie ), budynki domenalne, młyny wodne ( Zieleń, Wylatowo, Redczyce - kosztorysy, plany sytuacyjne, sąd w Trzemesznie, drogi - przekroje poprzeczne i szkice sytuacyjne Liczba jednostek w zespole: 52
7/55/0 vacat - Państwowa Inspekcja Budowlana w Mogilnie - połączono z zespołem nr 53 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/56/0 Akta m. Gniewkowa pow. Inowrocław 1576; 1816 - 1945 0 rozwiń
Okres staropolski – dokument wystawiony przez króla Stefana Batorego z 24 XI 1576 r. potwierdzający przywileje Gniewkowa Magistrat Gniewkowa (1818 - 1919 (1920) – 1304 j.a. Registratura I: wybory (parlament pruski, sejmik, wydział powiatowy, miejska rada), zarządzenia policyjne, migracje, spisy ludności, przekraczenie granicy rosyjskiej, towarzystwa (statuty, zebrania, członkowie), cenzura, koncesje budowlane, właściciele nieruchomości, działki budowlane, budowa ratusza i rzeźni, sprawy hipoteczne, rejestracja zakładów przemysłowych, policja przemysłowa, rzemiosło, handel, cechy, łowiectwo, leśnictwo, rolnictwo, hodowla, statystyka zwierząt, jarmarki, targi, ceny, lekarze, epidemie, sprawy sanitarne, Ochotnicza Straż Pożarna, ubezpieczenia, korporacja żydowska, kultura, utrzymanie dróg i mostów, włóczęgostwo, zbiórki uliczne, opis warunków geograficznych miasta Registratura II: organizacja, uchwały miejskiej rady, urzędnicy miejscy, budżet miasta, wyborcy, podatki, ewidencja nieruchomości, zakup gruntów, sprawy procesowe, zakłady miejskie, sprawy ubogich Registratura III: obsada parafii katolickich, kościół ewangelicki, finanse szkół wyznaniowych, nauczyciele, pomoce naukowe, remonty Registratura IV: zarządzenia policyjne, listy poborowych, pomoc dla rodzin wojskowych, zaopatrzenie Akta tajne: działalność polskich towarzystw, strajki Zarząd Miejski (1919-1939) Dział Ogólno-Organizacyjny: przepisy, zarządzenia, regulaminy, herb miasta, posiedzenia miejskiej rady i magistratu, urzędnicy, budżety, dochody miasta, pobór podatku, pożyczki, zakup nieruchomości, zakłady komu-nalne, rozbudowa miasta, utrzymanie dróg i mostów Dział Gospodarki Miejskiej: statystyka przemysłu, przejęcia zakładów przemysłowych, rzemiosło, posiadłości ziemskie, rolnictwo, spisy zwierząt, choroby, zwalczanie gruźlicy, wykazy pielęgniarek i położnych, drogi i place publiczne, zawody sportowe, jarmarki Dział Organizacyjny: stowarzyszenia i towarzystwa, sprawozdania sytuacyjne, wyborcy, cudzoziemcy, sprawy wyznaniowe, zezwolenia budowlane, wykazy budynków mieszkalnych, zaopatrzenie, notowania cen, rejestr pojazdów mechanicznych, listy poborowych, urzędnicy stanu cywilnego, obrona przeciwlotnicza, straż pożarna, obchody świąt narodowych, cmentarze Zarząd Miejski (1939-1940) 114 j.a.: zarządzenia, ewidencja ludności, przejęcia polskich przedsiębiorstw, wysiedlenia, przymusowe prace, zaopatrzenie w żywność, ceny, zakłady miejskie, podatki od nieruchomości, sprawy stanu cywilnego Liczba jednostek w zespole: 2067
7/57/0 Akta m. Inowrocławia 1421 - 1733;1779 - 1945[1961] 0 rozwiń
Okres staropolski – dokumenty wystawione przez królów: Zygmunta I w 1523 r., Augusta II, Stefana Batorego, Zygmunta III Wazę, Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego, Augusta II oraz Stanisława Augusta - w depozycie w AP w Bydgoszczy Magistrat ( 1779-1919) I. Sprawy ogólno-organizacyjne: wybory do Landtagu, urzędnicy państwowi, wyborcy, ordynacje sądowe, ordynacja gminna (1850 r.) i miejska (1853 r.), zjazdy miast Prowincji Poznańskiej, ordery i odznaczenia, statystyka, podatki, straty materialne mieszkańców w 1807 r., przestępczość, dzienniki spraw tajnych II. Miejska rada: zarządzenia, składy osobowe rady, posiedzenia, obwody wyborcze i wyborcy, protokólarz gminy Szymborze (1892-1913) i Deputacji Budowlanej (1896-1898) III. Podatki, sprawy finansowe: przepisy, budżety, kontrole kasy miejskiej, pobór podatków IV. Ewidencja ludności, sprawy meldunkowe:listy mieszkańców miasta z lat 1814, 1816, 1835, 1844, 1853, 1864, 1874, 1882 i 1892 V. Opieki społeczna: zarządzenia, ordynacje, statut szpitala, miejska kasa chorych, przytułek, dotacje, pomoc dla rodzin żołnierzy i inwalidów VI. Sprawy budowlane: koncesje budowlane, ratusz, budowa linii kolejowej i domów mieszkalnych, zabudowa placów, utrzymanie ulic, pomniki VII. Zakłady miejskie: zarządzenia policyjne, gazownia, elektrownia, budowa zajezdni i linii tramwajowej, plany sytuacyjne, rozbudowa uzdrowiska, kontrola stanu sanitarnego, ujęcie wody w Trzaskach VIII. Urzędy i urzędnicy: wybory burmistrzów, sekretarze i radcy miejscy, niżsi urzędnicy, architekt, policjanci, rendanci kasy, egzekutorzy, personel pomocniczy IX. Sprawy własnościowe: zakup i dzierżawa gruntów, umowy, łąki klasztorne, „Kozłówka”, zakłady komunalne, plany nieruchomości, wykazy działek, zmiany właścicieli, opłaty X. Ubezpieczenie od ognia: zarządzenia, ordynacje, opisy nieruchomości, zniszczenia budynków, wykazy właścicieli, pożar w Szymborzu (1813 r.) XI. Przemysł, handel, rzemiosło, cechy: piekarnie, młyny, wiatraki, koncesje na prowadzenie handlu, egzaminy czeladnicze, budowa kopalni soli w Górze, dzierżawa i wykup gruntów kopalnianych, poszukiwania złóż, wydobycie torfu XII. Żydzi: statut gminy wyznaniowej, wybory władz, kontrole, naturalizacja, utworzenie szkoły, uczniowie, rejestr faktów stanu zywilnego, cmentarz XIV. Sprawy sądów: organizacja, wypisy z rejestru sądowego, Sąd Kupców i Sąd Przemysłowy w Inowrocławiu, sądy polubowne XV. Sprawy kościelne, franciszkanie: budowa kościołów, budynki parafialne, grunty klasztorne, kontrole kasy XVI. Rolnictwo, łowiectwo, sprawy leśne: rozporządzenia, handel dziczyzną XVII. Zdrowie, sprawy sanitarne: powołanie lekarza, choroby zakaźne, budowa baraków XVIII. Sprawy wojskowe, I wojna światowa: zarządzenia, wykazy poborowych, ćwiczenia wojskowe, mobilizacja w 1914 r., aprowizacja, zakwaterowanie, zaopatrzenie wojska podczas wojny, wykazy koni, pomoc rodzinom żołnierzy XIX. Stowarzyszenia, towarzystwa: statuty, członkowie, korespondencja m. innymi - Czerwony Krzyż, Towarzystwo Zapobiegania Gruźlicy, „Sokół, Ewangelische Jungfrau-Verein,”Straż”, Towarzystwo Muzyczno-Orkiestrowe w Inowrocławiu XX. Szkoły, nauczyciele, biblioteki: budowa szkół, budżety, nauczyciele, szkolnictwo wyznaniowe, dokształcające, gimnazjum, szkółki niedzielne, uczniowie, programy nauczania XXI. Sprawy procesowe: akta procesów między miastem i mieszkańcami XXII. Sprawy policyjne: zarządzenia, rejestr kar, przestępczość, włóczęgostwo XXIII. Ulice, place, mosty, linie kolejowe: zarządzenia, zakup gruntów, budowa, remonty, zadrzewianie XXIV. Targi, jarmarki, ceny, żywność: umowy, zaopatrzenie w żywność XXV. Kasa Chorych, nieszczęśliwe wypadki, inwalidztwo: zarządzenia, nieszczęśliwe wypadki, ubezpieczenia, choroby, inwalidztwo, sprawy sporne, kontrole XXVI. Sprawy stanu cywilnego: zapowiedzi, zgłoszenia urodzeń, zgony Zarząd Miejski 1919-1939: I. Dział Ogólno-Organizacyjny: okólniki, herb, majątek miasta, urzędnicy, orzecznictwo, wydzielenie miasta z powiatu, sprawy hipoteczne, zakłady komunalne, nieruchomości i właściciele gruntów, obrót gruntami, (m.in. Huta Szkła, strzelnica w Mątwach, Zakłady Sodowe, młyn Grabskiego), budowa ulic, ogródki działkowe II. Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, zadłużenie miasta, finanse zakładów komunalnych, pożyczki, dotacje, rachunki, opłaty administracyjne, komunalna kasa oszczędności, banki, pobór podatków, ubezpieczenie budynków, kontrole III. Dział Gospodarki Gminnej: rozbudowa zakładów przyrodoleczniczych, stan sanitarny miasta, badania wody, melioracje IV. Dział Administracyjny: stowarzyszenia, partie i stronnictwa polityczne, sprawozdania sytuacyjne, cudzoziemcy, statystyka, oszacowanie budynków, rozbudowa elektrowni, spis właścicieli domów, budowa lotniska, zezwolenia na koncerty i zgromadzenia, cechy, strajki, święta narodowe, sprawy wojskowe, opieka nad rodzinami żołnierzy, pobór, spisy koni, drogi państwowe i wojewódzkie, kary policyjne i sądowe, sprawy karne i procesowe, opieka społeczna, bezrobocie, utrzymanie ulic, działalność komitetów: Rozbudowy Miasta oraz Budowy Pomnika J. Kasprowicza Magistrat (1939-1945): budżety, urzędnicy, budynki mieszkalne, grunty miejskie, pobór podatków, zaopatrzenie w żywność Akta osobowe: pracownicy Magistratu, kartoteka meldunkowa, niemiecka lista narodowa Akta budowlane, fotografie (1883-1945[1959]) - dokumentacja techniczna, pozwolenia budowlane, korespondencja Liczba jednostek w zespole: 6065
7/58/0 Akta m. Janowca Wlkp. pow. Żnin 1768 - 1987 0 rozwiń
Okres staropolski – dokument wystawiony przez króla Stanisława Augusta ( 1786 r. ) nadający miastu prawo do jarmarków ( w depozycie w AP w Bydgoszczy ) Magistrat 1804-1919 [1938] 24.a.: posiedzenia magistratu ( protokoły), przemysł, rzemiosło, cechy, grunty, budownictwo, budowa kościoła katolickiego, ubezpieczenia od pożarów Zarząd Miejski [1900] 1919-1939 [1940] 261.a.: wybory burmistrza i rady miejskiej, protokoły magistratu (1923-33), rady miejskiej (1927-1932), komisji, budżet administracyjny, zmiany administracyjne, wybory do Sejmu, Senatu i Sejmiku Powiatowego, stowarzyszenia i organizacje ( nadzór), rejestry mieszkańców, sprawy gruntowe, podatki i podatnicy, leśnictwo, nauczyciele, majątek szkolny, zabytki, archiwum miejskie, targi i jarmarki, ceny, sprawy stanu cywilnego, sprawy osobowe Zarząd Miejski (1939-1940) 95 j.a.: budżet, sprawy narodowościowe, przejęcia nieruchomości, szkody wojenne, zaopatrzenie, podatki, dzierżawa gruntów, budowa dróg i ulic, sprawy stanu cywilnego Liczba jednostek w zespole: 538
7/60/0 Akta m. Pakości pow. Inowrocław 1718 - 1756;1852 - 1942 0 rozwiń
Archiwalia staropolskie (1718-1756) dokument jakuba z Kościelca Działyńskiego ( w depozycie w AP w Bydgoszczy ) Magistrat Referat Ogólno-Organizacyjny ( 1851-1942) : przepisy, zarządzenia ogólne, zarząd majątkiem gminy, sprawy osobowe członków organów miejskich, kontrola wewnętrzna i nadzór, obchody świąt narodowych, wybory do Sejmu i Senatu Referat Finansowo - Budżetowy (1846 - 1939): budżet administracyjny miasta, dochody, kredyt komunalny, obrót pieniężny, podatki ( przemysłowy, państwowy, obrotowy ), sprawozdania rachunkowe, ubezpieczenie nieruchomości Referat Gospodarki Gminnej (1847- 1939): opieka społeczna, związki, sprawy służby zdrowia, policja wodna i łowiecka, zakłady pzemysłowe, rzemiosło, szkoły (prywatne, powszechne i dokształcające), oświata, kultura, sztuka, bezrobocie, statystyka produkcji rolnej, Fundusz Bezrobocia Refarat Administracyjny (1846- 1943) - akta stanu cywilnego, sprawy wyznaniowe, spisy ludności, paszporty, widowiska, teatry, towarzystwa niemieckie, przysposobienie wojskowe, statystyka budowlana, aprowizacja, akta zapowiedzi, urodzin, chrztów, spisy mieszkańców Liczba jednostek w zespole: 768
7/62/0 Akta m. Strzelna pow. Mogilno 1785 - 1945[1947] 0 rozwiń
Magistrat -Registratura Ogólna (1785-1919[1927): statut, wybory miejskiej rady, spisy wyborców, klasztor norbertanek, urzędnicy miejscy, finanse, dzierżawa gruntów miejskich, szkoły wyznaniowe - katolicka, ewangelicka i żydowska, remonty szkół i powoływanie nauczycieli, budżet szpitala miejskiego, opłaty Registratura Policyjna (1815-1919[1926]): szkice i plany budynków państwowych, budowa oraz naprawa dróg i ulic, kanalizacja, policja sanitarna, nadzór lekarza weterynarii nad targami, statuty cechów, wystawa artykułów przemysłowych, jarmarki i targi, ceny, ruch graniczny, przemytnicy, poczta i kolej, statut gminy żydowskiej, udzielanie pomocy rodzinom żołnierzy, towarzystwa i stowarzyszenia, zaopatrzenie w żywność i opał w czasie wojny, rozporządzenia w sprawie aktów stanu cywilnego Zarząd Miejski (1919-1939[1947]) - okólniki i zarządzenia, listy wyborców, regulamin rady, memoriał w sprawie zamierzonej likwidacji powiatu strzeleńskiego, dzierżawa parcel, zakłady miejskie - statuty i opisy, budżet miasta, pobór podatków, ubezpieczenie od ognia, naprawa ulic oraz dróg, opieka lekarska nad ubogimi, protokoły Komisji Opieki Społecznej, zatrudnianie nauczycieli, targi wielkie i małe, wykaz zakładów przemysłowych, wydawanie dowodów osobistrych, optanci, spisy poległych w czasie I wojny światowej, towarzystwa, sprawozdania sytuacyjne, udzielanie koncesji budowlanych, komisja cennikowa, rejestr karno-administracyjny Zarząd Miejski ([1932]1939-1945[1947]) - spis akt, zestawienia majątku, rozbudowa gazowni, zadłużenie miasta, urządzanie boiska, zajęcie budynków klasztornych, sprawy ogrodnictwa, statystyka zwierząt, opieka społeczna Liczba jednostek w zespole: 1131
7/63/0 Akta m. Trzemeszna pow. Mogilno 1548 - 1791;1815 - 1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 592
7/65/0 vacat - Cech Budowniczych w Inowrocławiu - przekazano do AP w Bydgoszczy 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/66/0 vacat - Cech Krawiecki w Inowrocławiu - przekazano do AP w Bydgoszczy 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 1 do 60 z 770 wpisów.