Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/1/0 Deputacja Kamery Wojennej i Domen w Bydgoszczy 1772-1806 0 rozwiń
Organizacja, budżety, nominacje landratów, magistraty (ordynacje, członkowie, obywatelstwo), majątki szlacheckie i ziemskie (właściciele, granice, gospodarka, prawo własności), sądownictwo (organizacja, radcy sądowi, sądownictwo w majątkach królewskich, urzędnicy), Kościół (dobra, należności, utrzymanie, wizytacje), kataster z lat 1772-1773 (właściciele i użytkownicy gruntów, nieruchomości, stan posiadania), szkoły (sieć, utrzymanie, nauczyciele, wizytacje), Żydzi (wykazy, koncesje handlowe i rzemieślnicze), leśnictwo, radcy podatkowi, tartaki, młyny i karczmy, leśnictwo. Liczba jednostek w zespole: 445
6/2/0 Rejencja w Bydgoszczy 1815-1919 0 rozwiń
1.Wydział I Spraw Wewnętrznych (j.a.) 1.1. Registratura prezydialna - sprawy prezesa Rejencji (j.a.): edykty królewskie, nobilitacje i odznaczenia, granice państwowe i administracyjne (m.in. przyłączenie ziem Księstwa Warszawskiego do Prus), wytyczanie granicy, wybory parlamentarne, finanse władz i urzędów, budżety miast, urzędnicy departamentu bydgoskiego, regencyjni i powiatowi, statystyka ludnościowa i narodowościowa właścicieli, księgi ludności (1833-1835), organizacje i prasa, cenzura, rewizje, sprawozdania sytuacyjne (1833-1890), polska agitacja, działalność socjalistyczna, sołtysi, wystąpienia antyżydowskie, handel i przemysł, izby rzemieślnicze, banki, rolnictwo, Komisja Kolonizacyjna i Komisja Generalna, wojskowość (mobilizacja, rekwizycje, jeńcy francuscy, inwalidzi, organizacje i fundacje kombatanckie), zabytki, pomniki, wykopaliska, Kanał Bydgoski, poczta 1.2. Registratura policyjna - sprawy administracji państwowej (765 j.a.): podział administracyjny, miejscowości, organizacja władz i urzędów administracji państwowej i samorządowej, urzędnicy, charakterystyki powiatów, zarząd policyjny, wydawnictwa urzędowe, wydawnictwa, ewidencja zasobów archiwów miejskich i klasztornych (1820-1834) 1.3. Registratura policyjna - zagadnienia polityczne (70 j.a.): ruch narodowy polski, informacje o wydarzeniach z 1848 r. i powstaniu wielkopolskim, socjaldemokracja (propaganda, rewizje i konfiskaty, raporty policyjne, konferencje Socjaldemokracji Prowincji Poznańskiej, manifestacje, organizacje młodzieżowe), emigranci polscy z Królestwa, niemieckie organizacje nacjonalistyczne, biblioteki, instytucje naukowo-kulturalne, rolnictwo, obrót ziemią, Komisja Kolonizacyjna, organizacje kombatanckie i bractwa strzeleckie, zabytki, służba zdrowia, uroczystości kościelne, sekty i związki wyznaniowe 1.4. Registratura policyjna - bezpieczeństwo i porządek publiczny ( j.a.): granice z Królestwem Polskim (statystyka i kontrola ludności, spis powszechny, naturalizacja, emigracja, konfiskaty i rekwizycje, represje, jeńcy, sądownictwo (organizacja, obwody, adwokaci i notariusze, więzienia, statystyka), policja (organizacja, przepisy, egzekucja należności, ruch drogowy), bezpieczeństwo i porządek publiczny (handel bronią, osoby zbiegłe, przestępczość, dochodzenia) przemysł hutniczy i wydobywczy, nadzór sanitarny, sieć kolejowa, poczta i telegraf, mapy, kataster dróg, straż pożarna, usc 1.5. Registratura policyjna-przemysł i handel (323 j.a.): administracja przemysłowa, samorząd przemysłu i handlu, produkcja, inspekcje, sąd przemysłowy i kupiecki, urzędy probiercze, wydobycie kopalin, cegielnie, Urząd Solny w Inowrocławiu, handel, koncesje (Żydzi), targi, jarmarki, kontrola cen, wynalazczość, wykorzystanie energii elektrycznej, wystawy przemysłowe, organizacje gospodarcze, cechy, nauka rzemiosła, żegluga morska i śródlądowa 1.6. Registratura policyjna - rolnictwo (233 j.a.): produkcja roślinna i zwierzęca, majątki ziemskie (separacje gruntów, zmiany własności, podatki, recesy, Komisja Generalna), majątki wspólnot gminnych (seperacje, recesy, należności, statystyka), parcelacja i komasacja gruntów (podziały, klasyfikacja, hipoteki, podatki, statystyka), sadownictwo, hodowla, rybołówstwo, towarzystwa i szkoły rolnicze 1.7. Registratura policyjna - budownictwo (249 j.a.): organizacja władz, finanse, subwencje, urzędy katastralne, ekspertyzy budowlane, koncesje, ruch budowlany, statystyka, gmachy państwowe, garnizon, zakłady karne, instytuty naukowe, szkoły, utrzymanie i statystyka dróg i mostów, mierniczy, ubezpieczenia, ochrona przeciwpożarowa 1.8. Registratura policyjna - budownictwo wodne (690 j.a.): inspekcja budownictwa melioracyjnego, finanse, nieruchomości, droga wodna, Wisła-Odra-Brda-Noteć, szlak żeglowny na Brdzie, Kanale Bydgoskim i Noteci, regulacja rzek, melioracje, wykup i wywłaszczenia gruntów, powodzie 1.9. Registratura policyjna-ubezpieczenia i pomoc społeczna ( j.a.): towarzystwa i zakłady ubezpieczeniowe (koncesje, rzeczoznawcy, sądy rozjemcze, odszkodowania), kasy chorych (statuty, członkowie, statystyka, kontrole), ubezpieczenia, organizacje dobroczynne i wychowawcze, pomoc społeczna (mieszkalnictwo, osadnictwo, zatrudnianie) 1.10. Registratura wojskowa (599 j.a.): organizacja dowództwa, dyslokacja jednostek, garnizonów i żandarmerii, ochrona granic, szkoły kadetów, pobór i mobilizacja, dezercja, transport, zaopatrzenie i zakwaterowanie wojsk, budowa koszar, fortyfikacje, jeńcy, szpitale, inwalidzi wojskowi i kombatanci, medale i odznaczenia 1.11. Registratura miejska ( j.a.): miasta w obwodzie regencyjnym (organizacja i działalność urzędów, finanse i budżety, przemysł, handel i rzemiosło, budownictwo, nadzór policyjny, polska działalność polityczna, cenzura, zabytki, akta personalne burmistrzów i urzędników miejskich) 1.12. Registratura medyczna ( j.a.): organizacja, finanse, stan sanitarny i zdrowotny, zakłady opieki medycznej, szpitale, instytuty naukowe, pracownia badań bakteriologicznych, sanatoria, ziołolecznictwo, wody mineralne, kształcenie lekarzy i położnych, izba aptekarska, apteki i drogerie, higiena w szkołach, obserwacje meteorologiczne (1816-1860), profilaktyka, zanieczyszczenie wód 1.13. Registratura weterynaryjna ( j.a.): statystyka, powiatowi lekarze weterynarii, nadzór, choroby zwierząt, epidemie, obrót zwierzętami, eksport i import zwierząt i mięsa, przetwórnie, handel, koncesje 2. Wydział II Szkół i Kościołów ( j.a.) 2.1. Registratura kościelna (j.a.): Kościół katolicki (patronat, parafie i klasztory, obsada stanowisk, wizytacje kanoniczne, stan posiadania, rady parafialne kościelne), gminy ewangelickie (patroni kościołów, obsada, kasa pogrzebowa), finanse (dochody klasztorne, fundusz kościelny, legaty), własność Żydów i menonitów, zmiany wyznań, budowa szkół, domów parafialnych i kościelnych, towarzystwa biblioteczne i oświatowe, wydawnictwa, prowadzenie ksiąg stanu cywilnego 2.2. Registratura szkolna-akta ogólne ( j.a.): inspekcje szkolne, szkoły wyznaniowe, symultaniczne, prywatne (budowa, budżety, egzaminy, programy nauki, pomoce szkolne, kontrole, fundacje, stypendia, zapomogi, wykazy Żydów, zakaz nauczania w języku polskim, kroniki szkolne), nauczyciele (kształcenie, kursy i konferencje, zatrudnianie, mobilizacja), drukowane przeglądy prasy polskiej (1894-1918), zatrudnianie dzieci 2.3.. Registratura szkolna-akta szkół i personalne nauczycieli ( j.a.) szkoły powszechne i średnie (obwody szkolne, budowa i utrzymanie, budżety, podręczniki, zatrudnianie nauczycieli, wizytacje) 3. Wydział III domen, lasów, podatków bezpośrednich ( j.a.) 3.1. domeny (majątek, hipoteki, obciążenia, właściciele działek, dzierżawcy i osadnicy, klasyfikacje i pomiary gruntów, podatki, budowa i utrzymanie dróg, mostów i wałów, urzędnicy) 3.2. Oddział lasów ( j.a.): organizacja, majątek leśnictw i nadleśnictw, gospodarka leśna, łowiectwo, personel, akta osobowe 4. Obwodowe Biuro Katastralne (920 j.a.) obwody katastralne, odpisy hipoteczne i map katastralnych, wymiar podatku gruntowego 5. Mapy i plany ( 181 j.a.) mapa drukowana obwodu regencyjnego, plany: miejscowości, lasów, graniczne, komunikacyjne Liczba jednostek w zespole: 29588
6/3/0 Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej w Gdańsku 1918-1920 0 rozwiń
Organizacja i działalność polskich rad ludowych na Pomorzu, wykonanie postanowień traktatu pokojowego w Wersalu - przejęcie Pomorza, podział administracyjny, organizacja władz i urzędów polskiej administracji państwowej, konflikty z Grenzschutzem, trudności aprowizacyjne Liczba jednostek w zespole: 117
6/4/0 Urząd Wojewódzki Pomorski w Toruniu 1919-1939 0 rozwiń
1. WYDZIAŁ OGOLNY (1924 j.a.) 1.1. Oddział organizacyjny (1261 j.a.): Sprawy: ogólne (181 j.a.) (przepisy, reprezentacja rządu, pobyt Prezydenta RP, sprawy konsularne i dyplomatyczne, zebrania władz, zjazdy wojewodów i starostów, posłowie i senatorowie, polskie organizacje społeczne, odznaczenia), organizacyjne (346 j.a.) (organizacja administracji, statuty, działalność urzędu, administracja niezespolona, podziały terytorialne województwa, siedziby urzędów, miejscowości, urzędnicy, biurowość), osobowe (668 j.a.) (urzędnicy, zatrudnienie, akta osobowe), (dopływ) Redakcja Pomorskiego Dziennika Wojewódzkiego (2 j.a.) (publikacja dziennika), Sekretariat wojewody ( j.a.) (korespondencja osobista, teksty przemówień, dokumentacja prasowa), Biblioteka (6 j.a.) (biblioteki w starostach, zakup, wydawnictwa urzędowe) 1.2. Oddział Budżetowo-Gospodarczy (53 j.a.): przepisy, budżety, finanse, gospodarka urzędów, urzędnicy 1.3. Oddział Administracyjny (563 j.a.): Sprawy: ogólno-prawne (377 j.a.) (postępowanie karno-administracyjne i przymusowe, szkody wojenne, przewłaszczenia, dzierżawy), obywatelstwo i stan cywilny (187 j.a.) (organizacja, urzędnicy, obywatelstwo, opcje, księgi stanu cywilnego), wywłaszczenia (21 j.a.) (postępowanie wywłaszczeniowe przymusowe, budowa Gdyni, linii kolejowych, lotnisk), Inspektorat starostw ( j.a.) (lustracje starostw i wydziałów powiatowych) 2. Wydział Społeczno-Polityczny (3097 j.a.) 2.1. Oddział Polityczno-Narodowościowy (2588 j.a.): sprawy: polityczne (478 j.a.) (przepisy, sprawozdania sytuacyjne, polskie partie polityczne, organizacje polityczne i społeczne, wybory parlamentarne i samorządowe, posłowie i senatorowie, działacze pomorscy, gospodarka, kultura, bezrobocie, pomoc społeczna), prasa (338 j.a.) (cenzura, konfiskaty, sprostowania, drukarnie i wydawnictwa, debit), narodowościowe (403 j.a.) (przepisy, polityka narodowościowa państwa, stan posiadania mniejszości, niemiecka i żydowska mniejszość narodowa, partie polityczne i stowarzyszenia, zebrania i wiece), wyznania (1369 j.a.) (Kościół katolicki, budżety kapituły chełmińskiej, biskup chełmiński, ewangelickie i żydowskie gminy wyznaniowe, dozory kościelne, majątki parafii, obsada probostw, podatki, budowle patronackie, cmentarze) 2.2. Oddział Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ( j.a.): sprawy: bezpieczeństwo (j.a.) (ruch wywrotowy, przestępczość, organizacje nielegalne i antypaństwowe, ruch komunistyczny, działacze, bezrobocie, strajki, szpiegostwo, dywersja, policja państwowa i polityczna), policja porządkowa (23 j.a.) (przepisy, policja sanitarna i obyczajowa, porządek publiczny, widowiska, zrzeszenia kulturalne, posiadanie broni i materiałów wybuchowych, kwesty, obchody świąt i uroczystości), dowody osobiste i meldunki (69 j.a.) (ruch naturalny ludności, statystyka), cudzoziemcy (292 j.a.) (rejestracja, osiedlenia, deportacja i ekstradycja, azyl), stowarzyszenia i związki (217 j.a.) (rejestracja i legalizacja), ochrona granic (360 j.a.) (komisje graniczne, wytyczanie, ruch graniczny, nielegalne przekraczanie granicy, repatriacja i ekstradycja) 3. Wydział Samorządowy ( 3127 j.a.) 3.1. Oddział Administracji Samorządowej (1338 j.a.): sprawy: organizacyjno-administracyjne (971 j.a.) (pieczęcie i herby miast, organizacja i działalność organów samorządu, wybory rad gminnych, szkolnictwo, podział terytorialny), dyscyplinarne (285 j.a.) (komisje dyscyplinarne, urzędnicy), aprowizacja (90 j.a.) (zaopatrzenie w podstawowe w artykuły żywnościowe, węgiel i naftę, producenci żywności, kontrola cen, statystyka, mieszkalnictwo) 3.2. Oddział Finansów i Gospodarki Samorządowej (1636 j.a.): sprawy: gospodarka finansowa związków samorządowych (924 j.a.) (przepisy, kontrole, budżety samorządów, podatki, oddłużenia), polityka gospodarcza związków samorządowych (306 j.a.) (plany, zakłady komunalne, rozbudowa miast i osiedli, drogi, oświata pozaszkolna, uzdrowiska, ochrona przeciwpożarowa), komunalne kasy oszczędności (354 j.a.) (przepisy, banki, kasy, kredyty, urzędnicy) 3.3. Inspektorat Samorządowy (202 j.a.): organizacja, inspekcje, dochodzenia, szkolenia, notatki prasowe 4. Wydział Wojskowy (118 j.a.): sprawy: powszechny obowiązek wojskowy (50 j.a) (przepisy, pobór, osoby uchylające się, ćwiczenia, zakwaterowanie, świadczenia rzecz wojska, zwierzęta pociągowe i wozy), przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne (36 j.a.) (komitety PW i WF, budżety, propaganda, obozy), obrona przeciwlotniczo-gazowa (15 j.a.) (propaganda, szkolenie, budowa schronów), komunikacja (5 j.a.) (szlaki, transport, wozy, zwierzęta pociągowe), mobilizacja (11 j.a.) (plany mobilizacji w zakładach) 5. Wydział Przemysłowy (1071 j.a.): sprawy: ogólno-gospodarcze (386 j.a.) (przepisy, bogactwa naturalne, przemysł, przedsiębiorstwa, produkcja i zatrudnienie, kredyty, cudzoziemcy, kryzys, ceny, komunikacja, porty, żegluga morska i rzeczna, odznaczenia), administracja przemysłowa (193 j.a.) (izby przemysłowo-handlowe, zrzeszenia kupieckie, sądy kupieckie i przemysłowe, wystawy i targi gospodarcze, koncesje, eksport, mierniczy), techniczne (229 j.a.) (projekty), rzemiosło (198 j.a.) (korporacje przemysłowe i rzemieślnicze, izba rzemieślnicza, kredyty, szkolnictwo zawodowe, egzaminy, stypendia, sztuka ludowa, odznaczenia), elektryfikacja (257 j.a.) (elektryfikacja Pomorza, linie elektryczne, statystyka) 6. Wydział Pracy, Opieki i Zdrowia (1822 j.a.) 6.1. Oddział Pracy i Opieki (705 j.a.): sprawy: organizacja opieki społecznej (1116 j.a.) (przepisy, placówki, opiekunowie społeczni), opieka nad dzieckiem i matką (147 j.a.) (przepisy, zakłady opieki, dotacje, opieka nad dziećmi, dożywianie i wypoczynek), opieka nad dorosłymi (92 j.a.) (zakłady opiekuńcze, domy pracy przymusowej, przytułki, subwencje, dotacje, ubezpieczenia społeczne), pośrednictwo pracy i walka z bezrobociem (400 j.a.) (rynek pracy, subwencje, bezrobocie, roboty publiczne, emigracja zarobkowa), inwalidzi wojenni (97 j.a.) (przepisy, subwencje, reemigranci, polscy optanci z Niemiec) 6.2. Oddział Zdrowia (705 j.a.): sprawy: nadzór nad personelem lekarskim i pomocniczym (218 j.a.) (przepisy, ochrona zdrowia, personel, kontrole, stowarzyszenia, zjazdy lekarzy, komisje lekarskie), zakłady lecznicze (151 j.a.) (zakłady, sanatoria, pogotowie ratunkowe, ubezpieczenia społeczne), uzdrowiska 22 j.a. (status, regulaminy, budżety, inwestycje); walka z chorobami zakaźnymi i społecznymi 152 j.a. (profilaktyka, szczepienia ochronne, kwarantanna, statystyka), higiena społeczna (16 j.a.) (nadzór, szkoły, zakłady pracy, wychowanie fizyczne, ruch naturalny ludności); stan sanitarny (82 j.a.) (przepisy, nadzór, czystość wody, kąpieliska, ochrona środowiska), pomoc lekarska dla pracowników państwowych (11 j.a.) (badania, komisje lekarskie), farmaceutyka (46 j.a.) (przepisy, personel, koncesje, apteki i laboratoria, produkcja leków i środków opatrunkowych) 7. Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych (10648 j.a.): 7.1 Oddział Rolnictwa (313 j.a.) statystyka, subwencje, produkcja roślinna i zwierzęca, sadownictwo, oświata rolnicza, towarzystwa i spółdzielnie rolnicze 7.2. Oddział Urządzeń Rolnych (7371 j.a.) parcelacja gruntów państwowych i prywatnych, zapasy ziemi na parcelację, przymusowy wykup, niepracelacyjny obrót ziemią, przewłaszczenia, doradztwo prawne, budowlane i kredytowe, hipoteki, komisja ziemska 7.3. Oddział Pomiarów Rolnych (1746 j.a.): parcelacja majątków, plany dzielcze, mierniczy, mapy 7.4. Inspektorat Ochrony Lasów (528 j.a.): gospodarka leśna, lasy niepaństwowe, zalesianie, łowiectwo 7.5. Oddział Finansowy (721 j.a.): parcelacja, nieruchomości, kredyty, fundusz parcelacyjny 7.6. Inspektorat Weterynarii (121 j.a.): inspekcje, profilaktyka, hodowla, obrót zwierzętami, choroby 8. Wydział Komunikacyjno-Budowlany ( 2288 j.a.) 8.1 Oddział drogowy (529 j.a.): sprawy: drogi i mosty (429 j.a.) (komunikacja, budowa i utrzymanie dróg, mostów, linii kolejowych, służba drogowa i kolejowa, statystyka ruchu), pojazdy mechaniczne (18 j.a.) (rejestracja, kontrola ruchu, tranzyt, przewóz osób, linie autobusowe), Fundusz Drogowy (6 j.a.) (przepisy, kontrola, odwołania), turystyka (41 j.a.) (przepisy, miejscowości, subwencje, towarzystwa i wydawnictwa, wycieczki, fotografie) 8.2. Oddział Budowlany (2288 j.a.): sprawy: ogólno-budowlane (241 j.a.) (przepisy, finanse, nadzór, mieszkalnictwo, statystyka), budowy i remonty budynków państwowych (756 j.a.) (dokumentacja techniczna), administracja budynków i placów państwowych (188 j.a.) (sprzedaż, lokalizacje), policja budowlana (756 j.a.) (przepisy, projekty, nadzór, rzeczoznawcy budowlani), urbanistyka (274 j.a.) (przepisy, rozbudowa Gdyni, zabudowa miast i wybrzeża), technika sanitarna (66 j.a.) (ochrona rzek, ujęcia wody, oczyszczalnie, spółki wodne, inspekcje, cmentarze), pomiary (49 j.a.) (geodezja, mapy); kultura i sztuka (22 j.a.) (subwencje, restauracja zabytków, kościoły, muzea, wykopaliska, sztuka udowa), grobownictwo wojenne 85 j.a. (cmentarze, groby) 9. Wydział Wodny (317 j.a.) 9.1. Oddział Ogólno-Wodny: ( ) sprawy ogólne (21 j.a.) (organizacja, stosunki polsko-gdańskie, miasta nadwiślańskie, spółki - opinie techniczne, ochrona przeciwpowodziowa), prawo wodne (12 j.a.) (spory, kolegia); administracja gruntów państwowych (23 j.a.) (prawa własności, obrót, dzierżawy gruntów, plantacje); ubezpieczenia społeczne (1 j.a.) (renty), przewozy państwowe (4 j.a.) ( statystyka, prom przez Wisłę) 9.2. Oddział Regulacji Rzek (48 j.a.): sprawy: ogólne (12 j.a.) (nowe powiaty, regulacja rzek, drogi wodne), pomiary i studia (9 j.a.) (służba hydrograficzna, stan wody, plany koryta Wisły, meteo- i hydrografia, zanieczyszczenia), budowy (15 j.a.) (budowle wodne, porty rzeczne, uprawnienia wodne, spółki wodne i związki wałowe, powodzie), oddział melioracyjny (404 j.a.) (melioracje, spółki, kontrole) 9.3. Oddział Mechaniczno-Nurtowy: (20 j.a.): sprawy: ogólne (3 j.a.) (statki, szkolenia), budowa, przebudowa, konserwacja i eksploatacja taboru (5 j.a.) (budowy statków, tabor pływający); nurt, utrzymanie szlaku żeglownego i urządzeń żeglugowych (5 j.a.) (szlaki, drogi wodne, przedsiębiorstwa żeglugowe), rejestracja statków i łodzi (2 j.a.) (tabor, patenty żeglarskie), ochrona przeciwlodowa i przciwpowodziowa (4 j.a.) (łączność, alarmy) 10. Dokumentacja techniczna ( j.a.): Wydział Komunikacyjno-Budowlanego (j.a.) (gmachy państwowe, Gdynia, letniska nadmorskie, zabytki, stacje i linie kolejowe, cmentarze, mosty i wiadukty, drogi, szkoły i przedszkola, miejscowości turystyczne, sieci przesyłowe, cmentarze), Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych (j.a.) (budynki gospodarcze, melioracje), Wydział Dróg Wodnych ( j.a.) (szlaki wodne, mosty, śluzy, dorzecza, porty), Wydział Przemysłu i Handlu (j.a.) (porty Gdynia, Czarna Woda, Gródek, Toruń, Włocławek i in); (Wydział Komunikacyjno-Budowlany ( j.a.) () 11. Kartografiki ( j.a.): mapy Polski, administracyjne, plany miast, mapy specjalne (KPP na Pomorzu, prasa, przemysł, energetyka, szkolnictwo, porty i urządzenia portowe, turystyka, parcelacja, cmentarze) 12. Afisze i plakaty, obwieszczenia (15 j.a.): wybory, kąpieliska morskie, targi meblowe 13. Fotografie (10 j.a.): krajobraz pomorski Liczba jednostek w zespole: 29477
6/5/0 Rejencja w Bydgoszczy 1939-1945 0 rozwiń
1. Sprawy policyjne (45 j.a.): wysiedlenia Polaków, konfiskata mienia polskiego, osiedlenia Niemców, jeńcy wojenni, nastroje społeczne, osoby zaginione, rewizje, akta urzędów polskich, organizacja gmin 2. Niemiecka Lista Narodowa (133 j.a.): zarządzenia, posiedzenia komisji i Oddziału Okręgowego DVL, wykazy osób, odwołania i decyzje, skreślenia z niemieckiej listy narodowej 3. Dokumentacja techniczna (12 j.a.): miasteczka w powiecie wyrzyskim 4. Kartografika (6 j.a.): mapa regencji, powiatu toruńskiego, kolejki bydgoskiej i wyrzyskiej Liczba jednostek w zespole: 199
6/6/0 Rejencja w Inowrocławiu 1939-1944 0 rozwiń
Normatywy, finanse, gospodarka, odszkodowania wojenne, osiedlenia, plany zabudowy Włocławka, budowa i utrzymanie mostów, szkolnictwo, ośrodki zdrowia, pracownicy, akta personalne Liczba jednostek w zespole: 144
6/7/0 Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy 1816-1920 0 rozwiń
1. Administracja gmin: sprawy finansowe i gospodarcze gmin, wybory sołtysów, wójtów, zebrania gminne, opieka społeczna 2. Administracja szkół: sprawozdania szkół, sprawy gospodarcze, opinie o nauczycielach 3. Sprawy kościelne: budowa obiektów sakralnych, ewangelicka gmina w Koronowie 4. Sprawy budowlane: budowa dróg, szos, mostów, budżety Bydgoskiej Kolejki Powiatowej, zezwolenia budowlane 5. Rejestry poborowych Liczba jednostek w zespole: 133
6/8/0 Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy 1920-1939 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne: spis ludności, budżety miast i gmin 2. Sprawy wyborów i stowarzyszeń: wybory do rady powiatowej, działalność stowarzyszeń 3. Sprawy administracyjne: obywatelstwo, opcje, zgłoszenia przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych, organizacja spółek wodnych, cechy rzemieślnicze, ewidencja rzemieślników, szkoły, obwody rybackie 4. Sprawy rolne: spis gospodarstw, parcelacje, przewłaszczenia, zalesienia 5. Sprawy budowlane: utrzymanie dróg i szos, budowa zakładów Liczba jednostek w zespole: 246
6/9/0 Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy 1939-1945 0 rozwiń
1. Ogólna administracja: przepisy w sprawach organizacyjnych i kadrowych, statystyka ludności z 1939 r. 2. Policja: przepisy dotyczące organizacji policji, paszporty i przepustki na wyjazd, sprawy kryminalne, wysiedlenia, rejestracja obcokrajowców, opinie o Polakach, poszukiwania osób zaginionych, prasa, sprawy przeciwpożarowe i drogowe, listy gończe, komunikaty śledcze 3. Sprawy szkolne: sprawy szkół i kościołów 4. Opieka społeczna: odszkodowania za straty poniesione podczas działań wojennych we wrześniu 1939 r., opieka nad dziećmi 5. Sprawy zdrowia: urząd zdrowia na powiat bydgoski 6. Sprawy budowlane, mieszkaniowe i osadnicze: planowanie budownictwa i rozbudowy miast, budownictwo mieszkaniowe, budowa obiektów użyteczności publicznej, dróg, ulic i mostów, rozbudowa urządzeń wodnych, zaopatrzenie w materiały, obrona przeciwlotnicza, zaopatrzenie w wodę 7. Urządzenia publiczne i sprawy gospodarcze: dzierżawa i sprzedaż parcel państwowych, zezwolenia na prowadzenie zakładów przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych 8. Sprawy finansowe i podatkowe: budżety, wycinki prasowe 9. Niemiecka lista narodowa: przepisy, statystyka, wnioski, odwołania 10. Wydział Powiatowy: przepisy o organizacji urzędów stanu cywilnego, informacje o działalności Liczba jednostek w zespole: 19481
6/10/0 Starostwo Powiatowe w Chojnicach 1772-1919 0 rozwiń
1. Registratura Policyjna: nadzór administracyjny, wójtostwa, sprawy bezpieczeństwa, przemysłu, budownictwa, rolnictwa, zdrowia publicznego, weterynaryne, leśne, przeciwpożarowe, pocztowe 2. Registratura Wojskowa: statystyka wojskowa, mobilizacja, pobór do wojska, manewry, dezercje, reklamacje, opieka nad rodzinami żołnierzy 3. Registratura Finansowa: sprawy finansowe, kredyty i podatki, instytucje kredytowe 4. Registratura Kościelna: budowa i remont kościołów, kościoły w powiecie 5. Registratura Szkolna: budownictwo szkolne, płace nauczycieli, sprawy emerytalne, żmudy szkolne, matrykuły szkół 6. Wydział ds. Dysmembracji: dysmembracja gruntów w Kiełpinie 7. Registratura Wojenna: sprawy gospodarcze, listy poborowych, reklamacje Liczba jednostek w zespole: 2151
6/11/0 Starostwo Powiatowe w Chojnicach [1906-1910] 1920-1939 0 rozwiń
1. Referat Ogólno-Organizacyjny: organizacja i finanse, obywatelstwo, statystyka ludnościowa, emigracja i reemigracja, sprawozdania zakładów opiekuńczych i fundacji 2. Referat Bezpieczeństwa: sprawozdania sytuacyjne ze stanu bezpieczeństwa, działalność stowarzyszeń i związków, niemiecki ruch polityczny, opcje, wybory do Sejmu i Senatu, strajki, sprawy graniczne, komunikacja, prasa, konfiskaty 3. Referat Administracyjno-Gospodarczy: sytuacja przemysłu, rolnictwa i rzemiosła, ewidencja zakładów i warsztatów, handel domokrążny, licencje, cechy, targi, statystyka produkcji rolnej, ceny, walka z chorobami i szkodnikami, rybołówstwo, łowiectwo 4. Referat Administracyjno-Karny: przepisy w sprawach administracyjno-karnych, rejestry karne 5. Referat Wojskowy: pobór, uchylanie się od obowiązku wojskowego, odszkodowania wojenne, emerytury i renty wojskowe 6. Referat Zdrowia i Opieki Społecznej: statystyka, organizacja i działalność służby zdrowia, nadzór nad placówkami, personel, zwalczanie chorób 7. Referat Weterynaryjny: nadzór weterynaryjny, zwalczanie chorób, ochrona zwierząt 8. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: obrót ziemią, osadnictwo, zapas ziemi, przymusowy wykup nieruchomości, parcelacja gruntów państwowych i prywatnych, osady rentowe i likwidacyjne, przewłaszczenia, kredyty 9. Referat Wodno-Melioracyjny: uprawnienia rybackie, utrzymanie wód, sprawy sporne 10. Referat Ochrony Lasów: gospodarka w lasach prywatnych, gospodarstwa leśne 11. Referat Budowlany: nadzór i zezwolenia budowlane, urządzanie zakładów przemysłowych i rzemieślniczych Liczba jednostek w zespole: 1095
6/12/0 Starostwo Powiatowe w Chojnicach 1939-1945 0 rozwiń
1. Administracja landratury: przepisy dotyczące organizacji landratury i spraw osobowych 2. Ogólna administracja - sprawy policyjne: przepisy, zwalnianie jeńców wojennych 3. Policja ds. meldunkowych, przepustek i obcokrajowców: sprawy meldunkowe, wydawanie paszportów, ucieczki z pracy przymusowej, ewidencja obcokrajowców zatrudnionych w powiecie chojnickim 4. Policja ds. ruchu: przepisy, wypadki drogowe, wydawanie prawa jazdy 5. Policja ds. przemysłu, handlu i rzemiosła: przepisy, zezwolenia na prowadzenie zakładów 6. Policja ds. zdrowia: przepisy, ewidencja weterynarzy, choroby, szczepienia ochronne 7. Policja ds. politycznych: sprawozdania sytuacyjne ze stanu bezpieczeństwa i spraw narodowościowych, zawiadomienia o przestępstwach, zezwolenia na słuchanie radia 8. Przynależność narodowa: przepisy, wnioski o przyjęcie na niemiecką listę narodową, opinie, wysiedlanie, wnioski o Kennkarte 9. Sprawy ludnościowe: przepisy, spisy ludności z 1939 r. i 1940 r., zmiana nazwisk i imion 10. Odznaczenia: odznaczenia urzędników, niemieckich matek i z okazji 50-lecia pożycia małżenskiego 11. Sprawy wojskowe: pobór, statystyka poległych, przymusowa praca młodzieży niemieckiej 12. Samorząd powiatowy - ogólna administracja: przepisy dotyczące ubezpieczeń, płac i dodatków, zatrudnienia, spraw socjalnych 13. Wydział Finansowy: budżety 14. Nadzór nad gminami, administracja szkół, sprawy kulturalne: nauczanie, wychowanie fizyczne, nadzór nad administracją gminną 15. Powiatowy Urząd ds. Gospodarczych i Urząd Żywnościowy: sprawy leśne, własnościowe, sprzedaż produktów rolnych, hodowla koni, drobiu, rybołówstwo, zezwolenia na polowania 16. Powiatowy Urząd Opieki Społecznej: przepisy, wsparcie dla ubogich i poszkodowanych wskutek bombardowań 17. Powiatowy Urząd Młodzieżowy: przepisy, odpisy wyroków 18. Powiatowy Urząd Budowlany: osadnictwo niemieckie 19. Niemiecka lista narodowa: rejestry wpisanych i uchylających się od wpisu, akta osobowe Liczba jednostek w zespole: 2715
6/13/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Grudziądzu przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/14/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu przekazany do AP w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/15/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Rypinie przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/16/0 Starostwo Powiatowe w Szubinie [1890-1895] 1919-1939 0 rozwiń
1. Referat Ogólny: sprawy reprezentacyjne, odznaczenia, korespondencja dotycząca plebiscytu 2. Referat Organizacyjny: rozporządzenia, podział administracyjny, sprawy finansowe, ruch graniczny, nadzór nad samorządem i urzędami, zatrudnienie, szkody wojenne 3. Referat Społeczno-Polityczny, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: sprawozdania ze stanu bezpieczeństwa, wybory do Sejmu i Senatu, sprawy dotyczące Policji Państwowej, przestępczość, działalność partii, towarzystw i stowarzyszeń, strajki, cenzura, sprawy dotyczące granic, osiedlenia obcokrajowców, sprawy wyznaniowe, poczta i telegraf 4. Referat Administracyjny: sprawy obywatelskie, opcje, spisy ludności, przemysł i handel, hodowla, targi, sprawy policyjne, podatki, działalność straży pożarnej, sprawy wodne, spółki melioracyjne, szkolnictwo, sprawy wyznaniowe 5. Referat Wojskowy: świadczenia wojskowe, sądy doraźne, sprawy kwaterunkowe, mobilizacja i demobilizacja, Straż Obywatelska, pobór, uchylanie się od służby wojskowej, reklamacje, jeńcy, inwalidzi wojenni, szkody wojenne, cmentarze 6. Referat Karno-Administracyjny: sprawy karne, sądowe i adwokackie, administracyjne, postępowanie przymusowe w administracji, wybory ławników 7. Referat Opieki Społecznej: ubezpieczenia, zakłady społeczne i dobroczynne, renty, opieka nad inwalidami wojennymi, bezrobotni 8. Referat Zdrowia Publicznego: aprowizacja, policja sanitarna, nadzór nad artykułami spożywczymi, placówki i personel, zwalczanie chorób 9. Referat Weterynaryjny: policja weterynaryjna, zwalczanie chorób 10. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: osadnictwo, reforma rolna, izba rolnicza, oświata rolnicza, likwidacja majątków, przymusowy wykup, parcelacja poszczególnych majątków, osady anulacyjne 11. Referat Ochrony Lasów: statystyka leśna i ziemiopłodów, policja leśna, danina leśna, łowiectwo, gospodarstwa leśne 12. Referat Budowlany: policja budowlana, drogi i mosty, budowa dróg wodnych Liczba jednostek w zespole: 876
6/17/0 Starostwo Powiatowe w Świeciu 1773-1920 [1925] 0 rozwiń
1. Registratura Generalna: przepisy i instrukcje 2. Registratura Genaralna-Policyjna: utrzymanie mostów, przemysł, sadownictwo, uprawa owoców i warzyw 3. Registratura Policyjna: wybory gminne, sprawy dotyczące obywatelstwa, żandarmów, sądowe, przemysłowe i rolne, budowa i utrzymanie szos, dróg i mostów, melioracje, polowania 4. Registratura Wojskowa: dezerterzy, pomoc dla inwalidów, zarazy u zwierząt 5. Registratura Finansowa: dysmembracja, regulacja stosunków własnościowych, podział wspólnot 6. Registratura Szkolna: budowa i utrzymanie szkół, zatrudnianie i pobory nauczycieli 7. Registratura Kościelna: budowa kościołów, finanse, wybory członków dozorów kościelnych Liczba jednostek w zespole: 1155
6/18/0 Starostwo Powiatowe w Świeciu 1920-1939 0 rozwiń
1. Referat Ogólny: sprawy reprezentacyjne, odznaczenia, uroczystości państwowe, wybory gminne, akcje społeczne 2. Referat Ogólno-Administracyjny: organizacja, podział terytorialny, zjazdy starostów, sprawy usc 3. Referat Administracyjno-Prawny: sprawy obywatelstwa, zmiany nazwisk, spisy ludności, sprawy wyznaniowe i szkolne, kultura i sztuka 4. Referat Administracyjno-Gospodarczy: sytuacja handlu, przemysłu i rzemiosła, ewidencja i budowa zakładów, elektryfikacja powiatu, budowa portów, nauka w rzemiośle i przemyśle, korporacje rzemieślnicze, jarmarki i targi, statystyka produkcji rolnej, rybołówstwo, hodowla, ceny, koleje, kredyty 5. Referat Funduszu Pracy: statystyka stanu zatrudnienia, bezrobocie, zatrudnianie młodocianych, pośrednictwo pracy, emigracje 6. Referat Bezpieczeństwa Publicznego: stan bezpieczeństwa, bezrobocie, rejestr i działalność stowarzyszeń, działalność partii politycznych i związków zawodowych, ruch wywrotowy, sprawy narodowościowe, wybory do Sejmu, Senatu i samorządu, nadzór i konfiskata prasy, sprawy cudzoziemców, ewidencja optantów, nabycia nieruchomości rolnych, działalność policji i straży pożarnej, ochrona granic, ruch graniczny, strajki 7. Referat wojskowy: demobil wojskowy, przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne, ochrona przeciwlotnicza i gazowa, przysposobienie wojskowe kobiet, jeńcy wojenni i cywilni 8. Referat Administracyjno-Karny: postępowania dyscyplinarne, zażalenia 9. Referat Opieki Społecznej: zakłady opiekuńczo-wychowawcze, personel, pomoc dla bezrobotnych i reemigrantów, kasy chorych 10. Referat Zdrowia: stan sanitarny, zakłady lecznicze i ambulatoryjne, apteki, drogerie, personel, szczepienia ochronne, choroby zakaźne 11. Referat Inwalidów Wojennych: renty, zatrudnianie inwalidów 12. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: zarządzenia i okólniki, statystyka rolna, grunty państwowe i obszary dworskie, nieużytki, organizacje rolnicze, działalność komisarzy ziemskich, parcelacja poszczególnych majątków, przewłaszczenia nieruchomości rolnych, nabycie i sprzedaż osad, likwidacja majątków niemieckich, pierwokup, przymusowy wykup, obrót nieruchomościami, cesje praw do działek, obciążenia nieruchomości, renty i pożyczki, zalesienia 13. Referat Ochrony Lasów: działalność policji leśnej i polnej, zalesienia, danina lasowa 14. Referat Wodno-Melioracyjny: spółki wodne, melioracyjne i drenarskie, związki wałowe, kredyty, uprawnienia wodne, przewozy rzeczne, budowa tam, grobli, wałów ochronnych, zanieczyszczenia wód, sprawy sporne 15. Referat Weterynaryjny: statystyka chorób, personel, badanie mięsa Liczba jednostek w zespole: 1907
6/19/0 Starostwo Powiatowe w Świeciu 1939-1945 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjno-administracyjne: okólniki, odznaczenia, akta personalne 2. Sprawy policyjne: osadnictwo Niemców nadbałtyckich w powiecie, żebractwo 3. Sprawy szkolne: przejęcie poniemieckich szkół w powiecie na własność państwa 4. Sprawy gospodarcze i budowlane: zezwolenia na prowadzenie zakładów przemysłowych, budowa mleczarń, rozbudowa szpitala w Świeciu, pożyczki na cele budowlane 5. Sprawy wojskowe: pomoc dla rodzin żołnierzy 6. Finanse i sprawy majątkowe: budżety gmin, straty wojenne z 1939 r. 7. Statystyka ludnościowa: spis ludności z 1940 r. 8. Niemiecka lista narodowa: wnioski Liczba jednostek w zespole: 10700
6/20/0 Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim [1897-1902] 1920-1939 0 rozwiń
1. Sprawy ogólno-administracyjne: sprawy reprezentacyjne, samorząd, statystyka powiatu, akcje społeczne 2. Sprawy administracyjno-prawne: zmiany nazwisk, obywatelstwo, opcje, spisy ludności, przewłaszczenia i kary administracyjne 3. Opieka społeczna: zakłady opiekuńcze, bezrobotni, reemigranci, domy poprawcze, ubezpieczenia i kasy chorych 4. Kultura i sztuka: teatry, domy kultury, kina, zabytki 5. Sprawy szkolne i wyznaniowe: szkoły, nauczyciele, sprawy kościelne, sekty wyznaniowe, ewidencja parafii i gmin wyznaniowych, nabożeństwa 6. Bezpieczeństwo publiczne: stan bezpieczeństwa, stowarzyszenia, policja, granice państwa, emigracja, wybory, meldunki 7. Sprawy wojskowe: pobór, mobilizacja, rekwizycje, wychowanie fizyczne, ochrona przeciwlotnicza i przeciwgazowa 8. Referat zdrowia: personel, lecznice, choroby, higiena, kontrole 9. Sprawy weterynaryjne: służba weterynaryjna, nadzór, choroby 10. Sprawy administracyjno-gospodarcze: rozporządzenia, statystyka gospodarcza, bogactwa naturalne, rzemiosło, handel, aprowizacja, komunikacja 11. Rolnictwo i reforma rolna: zarządzenia, statystyka, izba i towarzystwa rolnicze, majątki państwowe, wytwórczość roślinna i zwierzęca, osadnictwo, parcelacja poszczególnych majątków, obrót ziemią, kredyty 12. Ochrona lasów: lasy prywatne, łowiectwo 13. Sprawy rybackie: obwody rybackie 14. Sprawy wodno-melioracyjne Liczba jednostek w zespole: 1047
Wyświetlanie 1 do 20 z 3 855 wpisów.