Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/3225/0 Akta z wyborów do Parlamentu RP w 2011 roku 2010-2012 0 rozwiń
Nadzór komisji, uchwały i zarządzenia dot. podziału na okręgi, listy kandydatów, protokoły głosowania. Liczba jednostek w zespole: 80
6/3226/0 Akta z wyborów Prezydenta RP w 2014 roku 2014 0 rozwiń
Organizacja komisji, nadzór, protokoły głosowania, posiedzenia komisji - protokoły, statystyka wyborcza. Liczba jednostek w zespole: 48
6/3227/0 Akta z wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku 2009 0 rozwiń
Uchwały i zarządzenia, obwieszczenia o kandydatach, powoływanie, rozwiązywanie oraz protokoły posiedzeń okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, protokoły głosowania, zestawienia wyników. Liczba jednostek w zespole: 104
6/3228/0 Urząd Stanu Cywilnego Osie, pow. Świecie 1936 0 rozwiń
rejestry małżeństw i zgonów z 1936 (wtórpisy) Liczba jednostek w zespole: 2
6/3229/0 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy 1951-1991 0 rozwiń
protokoły zjazdów ZW PTTK w Bydgoszczy i zarządów oddziałów terenowych, protokół konferencji okręgowej oddziałów PTTK, działalność komisji problemowych, akta likwidacyjne Liczba jednostek w zespole: 11
6/3230/0 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy 1898-1990 0 rozwiń
Biblioteka w latach 1903-1939-organizacja, zbiory, działalność; Dyrektor-organizacja, struktura, zarządzenia, plany i sprawozdania, jubileusze i wydawnictwa, dokumentacja księgozbioru, Biblioteka Lekarska-sprawozdania, inwentarze; Rada Biublioiteczna-protokoły posiedzeń, sprawozdania; Dział Gromadzenia-plany i sprawozdania, dokumentacja darów; Dział Opracowania-plany i sprawozdania, inwentarze, pracownia naukowa; Dział Gromadzenia-księgi akcesji, ubytków inwnetarze, protokoły; Dział Udostępniania-plany i sprawozdania w zakresie udostepnianai, informacji i biblioigrafii, Pracowni Naukowej, sprawozdania czytelni, rozlicznaie księgozbioru; Oddzia Kontroli i Melioracji Zbiorów-protokoły, kontrrola wypożyczeń; Dział Zbiorów Specjalnych-plany i sprawozdania, rehestry pozycyjne, Bibliotheca Bernardina, rękopsisy, autografy, exlibrisy; Dział Filii Miejskich-plany i sprawozdania, inwentarze księgozbiorów filii; Dział Instrukcyjno-Metodyczny-plany i sprawozdania, zestawiena wyników działalnośći bibliotek; Dział Administracyjno-Gospodarczy-plany i sprawozdania, zarządzanie nieruchomościami; akta osobowe pracowników Liczba jednostek w zespole: 606
6/3231/0 Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy 1972-1973 0 rozwiń
Zarząd TMMB-protokoły posiedzeń, sprawizdania, prace na konkurs "Bydgoszcz - Moje wspomnienia" Liczba jednostek w zespole: 38
6/3232/0 Zakłady Chemiczne "NITROCHEM" S.A. w Bydgoszczy 1992-2007 0 rozwiń
Zarząd-protokoły posiedzeń, materiały z posiedzeń dot. m. in. własności, Rada Nadzorcza-protokoły posiedzeń, organizacja przedsiębiorstwa, kontrole zewnętrzne-protokoły, opracowania statystyczne, analizy, wypadki przy pracy, szkolenie i doskonalenie zawodowe Liczba jednostek w zespole: 133
6/3233/0 Gminna Rada Narodowa w Kęsowie 1973-1990 0 rozwiń
wybory do parlamentu, wyboru do GRN, sesje GRN-protokoły, Prezydium GRN-organizacja posiedzenia, komisje-posaiedzenia protokoły, zebrania wiejskie-protokoły, relizacjam uchwał, narady. odznaczenia Liczba jednostek w zespole: 206
6/3234/0 Urząd Gminy w Kęsowie 1973-1990 0 rozwiń
roczne i wieloletnie plany pracy i ich realizacja, programy realizacyjne, sprawozdania z realizacji planów, budżety i ich realizacja, inwestycje, bilanse, sprawozdania finansowe, protokoły kontroli komisji, narady, zarządzenia naczelnika gminy, regulaminy, analizy skarg i wniosków, kontrole NIK, lustracje, nadzór nad stowarzyszeniami, kontraktacja rośli8n, inwentaryzacja zwierzyny, zaopatrzenie, cmentarze i grobownictwo . Liczba jednostek w zespole: 562
6/3236/0 Zakłady Urządzeń Okrętowych "FAMOR" w Bydgoszczy 1952-1996 0 rozwiń
posioedzenia Rady pracowniczej-protokoły, organizaxcja przedsiębio9rstwa, zarządzenia naczelnego dyrektorapolkecenia służbowe, pisma okólne, regulaminy, instrukcje, bilanse, sprawozdania finansowe, kontrole-protokoły, projekty racjonalizatorskie, złota księga, kroniki Liczba jednostek w zespole: 323
6/3237/0 Kujawsko-Pomorska Regionalna Kasa Chorych w Bydgoszczy 1998-2003 0 rozwiń
zarządzenia dyrektora, współpraca z urzędami, opracowania planistyczne, sprawoz\dnaia własne, kontraktowanie usług - umowy, bilanse, rachunki zysków i strat, analizy własne, skargi i wnioski, posiedzenia Rady Kasy - protokoły, posiedzenia komsji - protokoły, przepisy prawne i ich wykładnia, opracowania zewnętrzne, kontrole zewnętrzne, wydawnictwa i publikacje, wycinki prasowe i zewnętrzne materiały informacyjne, odpowiedzi na krytyke prasową, Liczba jednostek w zespole: 456
6/3238/0 Branżowa Kasa Chorych ds.Mundurowych w Bydgoszczy 1998-2003 0 rozwiń
organizacja, akty normatywne, Komisja Konkursowa-protokoły, sprawozdania finansowe własnej jednostki, skargi i wnioski, podstawowe zasady ekonomiczne, kontrole Liczba jednostek w zespole: 94
6/3239/0 Urząd Stanu Cywilnego Bysław, pow. Tuchola 1936 0 rozwiń
Rejestr małżeństw 1936 Liczba jednostek w zespole: 1
6/3240/0 Urząd Stanu Cywilnego Kęsowo, pow. Tuchola 1936 0 rozwiń
rejestr małżeństw i zgonów z 1936 r. (wtórpisy) Liczba jednostek w zespole: 2
6/3242/0 Urząd Stanu Cywilnego Koronowo Miasto, pow. Bydgoszcz 1936-1936 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/3243/0 Urząd Stanu Cywilnego Koronowo Wieś, pow. Bydgoszcz 1936 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/3244/0 Urząd Miejski w Koronowie 1990-1992 0 rozwiń
Protokoly sesji Rady Miejskiej, sprawozdania roczne, bilans, budżety, analizy Liczba jednostek w zespole: 10
6/3245/0 Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Bydgoszczy 1961-2000 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 515
6/3246/0 Urząd Miasta i Gminy w Sępólnie Krajeńskim 1973-1990 0 rozwiń
Zarządzenia, plany społeczno-gospodarcze, sprawozdania statystyczne, budżety, analizy, zebrania wiejskie, wybory sołtysów, nadziały ziemi, wywłaszczenia, odznaczenia, koperty dowodowe. Liczba jednostek w zespole: 1578
Wyświetlanie 3 801 do 3 820 z 3 847 wpisów.