Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
93/221/0 Akta cechu siodlarzy w Wejherowie 1886-1937 0 rozwiń
Protokoły z zebrań (1866-1937, sygn. 1). Liczba jednostek w zespole: 1
93/222/0 Fabryka Krzeseł Spółka Akcyjna w Gościcinie 1903-1943 0 rozwiń
Statut, protokóły z posiedzeń walnych zgromadzeń, sprawozdania z czynności, otwarcie bilansu, sprawozdania za rok pooperacyjny 1940, umowy w sprawach kolejowych, taksa budynków, taksa maszyn (1903-1943, sygn. 1-55). Liczba jednostek w zespole: 53
93/223/0 Krajowe Zakłady Opieki Społecznej w Wejherowie 1920-1939 0 rozwiń
Regulaminy zakładu, rozporządzenia starosty krajowego pomorskiego, zakwaterowanie wojska w zakładzie, akta zdawczo-odbiorcze oraz dzierżawa pawilonów, umysłowo chorzy jeńcy z Rosji, Niemiec oraz państw ościennych, posady: rządcy majątku, praczek i prasowaczek, likwidacja zakładu psychiatrycznego, mieszkania służbowe, inwentaryzacje, zaopatrzenie emerytów i sierot, budżety zakładów, budowa i remont zakładów, utrzymanie wodociągów, telefonów, parków i plantacji, oświetlenie gazowe i elektryczne, zakup opału, roli i łąk, rachunkowość, ewidencja i sprawozdania rolnictwa, zestawienia kasowe, podatek od nieruchomości, zapisy do ksiąg wieczystych, ubezpieczenia, korespondencja z Pomorską Krajową Kasą Pożyczkową w Toruniu (1888-1939, sygn. 1-46). Liczba jednostek w zespole: 46
93/224/0 Zarząd Policji w Lęborku 1855-1945 0 rozwiń
Wykaz akt budowalnych (1913, sygn. 1); akta budowalne (dokumerntacja techniczna budynków) uszeregowane topograficznie wg nazw ulic oraz numeracji poszczególnych parcel (1855-1945, sygn. 2-677). Liczba jednostek w zespole: 680
93/225/0 Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni /1939-/ 1946-2003 0 rozwiń
Sekretariat Dyrektora (1952-1974, sygn. 1-11): rady naukowe i ekonomiczno-techniczne, protokoły i sprawozdania z posiedzeń Rady IMMiT, komisje doradcze i opiniodawcze, kontrola własnej jednostki, kontrola jednostek nadzorowanych, ogólne zagadnienia ochrony zdrowia, zasady prowadzenia dokumentacji, wystawienie świadectw zdrowia, przebieg i wyniki prac naukowo-badawczych; Dział Administracykno-Ekonomiczny (1956-1976, sygn. 12-28): komisje doradcze i opiniodawcze, zarządzenia i pisma okólne dyrektora, zakresy czynności, regulamin pracy, zasady i tryb opracowania planów, projekty planów w zakresie zatrudnienia i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania z wykonania kapitalnych remontów, sprawozdania statystyczne dot. inwestycji, zasady pracy i płac, zagadnienia ogólne bezpieczeństwa i higieny pracy, analiza stanu BHP, karty wypadków, materiały dot. planu wieloletniego; Główny Księgowy (1957-1976, sygn. 29-39); Samodzielna Sekcja Spraw Pracowniczych (1958-1973, sygn. 40); Rada Zakładowa Związku Zawodowego (1949-1972, sygn. 41-45); Szkolenie i nadzór specjalistyczny (1973-1978, sygn. 46-50); Samodzielna Sekcja Planowania i Nadzoru Specjalistycznego (1953-1975, sygn. 51-68); Sekcja Informacji i Dokumentacji Naukowej (1951-1976, sygn. 69-76); Biblioteka. Redakcja Biuletynu Instytutu Medycyny Morskiej (1957-1974, sygn. 77-93; Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Oddział w Gdańsku (1953-1973, sygn. 95); Zakład Higieny: przebieg i wyniki prac naukowo-badawczych, badania świec filtracyjnych (1968-1972, sygn. 97); Zarząd Koła Związku Młodzieży Socjalistycznej (1967-1971, sygn. 98); Pracownia Entomologii Medycznej (1949-1975, sygn. 100-127); Pracownia Parazytologii i Badania Szczurów (1939-1973, sygn. 128-150); Narady kierownictwa, protokoły posiedzeń rady naukowej, wybory do rady naukowej, organizacja własnej jednostki, komisje doradcze, zjazdy i sympozja, zarządzenia, sprawozdania z pracy, plany perspektywiczne prac badawczych, plany, sprawozdania, analizy; sprawozdania opisowe z działalności, opinie w sprawach chorób zawodowych, referaty z konferencji, sprawozdania etapowe i końcowe z prac, prace naukowo-badawcze, medycyna tropikalna, program UNDP, współpraca z jednostkami krajowymi, współpraca z zagranicą: Finlandia, Niemcy, Szwecja, ZSRR(1946-1999, sygn. 151-293); Zarząd państwowy, reforma służby zdrowia, kolegium dyrekcyjne, protokoły z posiedzeń rady naukowej, charakterystyki do wniosków o nadanie tytułów naukowych, wybory do Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych, komisje, higieny transportu; zjazdy i konferencje, organizacja własnej jednostki, regulaminy pracy, zakresy czynności, normatywy kancelaryjne, ewidencja zasobu archiwalnego, nadzór archiwalny, analiza działalności, roczne plany finansowe, sprawozdania finansowe, bilanse, sprawozdania dyrektora z działalności instytutu, plany i sprawozdania obrony cywilnej, sprawozdania z działalności pracowni i zakładów, realizacji świadczeń socjalnych, odwoławcza komisja lekarska, 1948-2003, sygn. 294-442), studia doktoranckie (1977-2003, sygn. 443-446) Liczba jednostek w zespole: 446
93/226/0 Izba Wełny w Gdyni 1961-2006 0 rozwiń
Protokoły i korespondencja z powołania izby, komisja statutowa i regulaminy, budżety, opracowania regulaminu Komisji Arbitrażu Międzynarodowego, Komisji Problemowej oraz statutu Studium Zaocznego Rzeczoznawców Wełny, protokóły z walnych zgromadzeń, protokoły z posiedzeń zarządu i prezydium zarządu, protokoły z konferencji Międzynarodowej Wełny Krajów RWPG, Ekspertów i Arbitrów Wełny, posiedzeń Komisji Ekonomicznej i Prawnej, bilanse roczne i analizy (1963-1971, sygn. 1-17). Protokoły z Walnych Zgromadzeń i posiedzeń Zarządu, bilanse i analizy, plany budżetowe, rejestr uchwał Zarządu, statut i regulaminy, programy współłptracy z Międzynarodowym Sekretariatem Wełny, sprawozdamia statystyczne i finansowe, prace naukowe z zakresu hodowli, technologii, produkcji zwierzecej oraz cech wełny, skrypty, sprawy Sądu Polubownego, sprawozdania z delegacji zagranicznych, kolegium arbitrów i eskpertów (1961-2006, sygn. 18-156). Liczba jednostek w zespole: 156
93/227/0 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna Oddział w Gdyni 1949-1970 0 rozwiń
Organizacja placówki PZU Biuro Maklerskie Ubezpieczeń Morskich, projekt preliminarza budżetowego, plan finansowy, bilanse i załączniki Inspektorów Morskich w Gdyni i Szczecinie, protokół z analizy zamknięć rachunkowych, sprawozdania z działalności PZU Ubezpieczenia Morskie, protokóły pokontrolne władz nadrzędnych, protokoły z kontroli wewnętrznej, bilanse z załącznikami, informacje o ubezpieczeniach, o wynikach działalności; sprawozdania z działalności oddziału, plan dochodów i wydatków z ubezpieczeń bezpośrednich, kontrole NIK i Inspektoratu Kontrolno-Rewizyjnego, wyjaśnienia oddziału dot. kontroli, kontrole władz nadrzędnych i kontrole wewnętrzne, protokóły z analizy zamknięć rachunkowych, działalność prewencyjna, zakres obowiązków i czynności służbowych pracowników, komisariat awaryjny cargo – reklamacje, organizacja (1949-1970, sygn. 1-49). Liczba jednostek w zespole: 49
93/228/0 Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni Orłowie 1927-1981 0 rozwiń
Wykaz członków spółdzielni, deklaracje członków i wnioski o skreślenie; protokóły z walnych zgromadzeń, książka protokołów z posiedzeń zarządu, protokólarz rady nadzorczej, analiza działalności inwestycyjnej, bilans, plan rzeczowo-finansowy, dokumentacja techniczna inwestycji, protokóły z kontroli, protokół zdawczo-odbiorczy osiedla Kolibki, akta likwidacyjne spółdzielni (1927-1980) nr 1-13. Liczba jednostek w zespole: 13
93/229/0 Teatr Dramatyczny w Gdyni 1964-1971 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 25
93/230/0 Państwowe Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni 1946-1951 0 rozwiń
Organizacja, finansowanie, sprawozdania z działalności i wykazy pracowników, protokoły z posiedzeń rady zakładowej, historia PCWM (1946-1951, sygn. 1-2). Liczba jednostek w zespole: 2
93/231/0 Szkoła Jungów w Gdyni 1946-1951 0 rozwiń
Programy nauczania, protokoły rady pedagogicznej, wykazy pracowników i uczniów, statystyka (1946-1951, sygn. 1). Liczba jednostek w zespole: 1
93/232/0 Państwowa Szkoła Rybołówstwa Morskiego w Gdyni 1946-1968 0 rozwiń
Organizacja, protokoły rewizji przeprowadzonych przez Ministerstwo Żeglugi, sprawozdawczość i statystyka, stypendia, sprawozdania z realizacji inwestycji, sprawozdania z wykorzystania taboru samochodowego, preliminarze budżetowe, bilanse, regulaminy na statkach szkolnych, programy i plany nauczania, działalność dydaktyczna, plany praktyk, protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej, sprawozdania z praktyk i rejsów szkolnych statków „Krasicki"”, „H. Rutkowski”, „J. Turlejski”, kurs Gwinejczyków, książka protokołów z posiedzeń komisji przedmiotowej na wydziale nawigacyjno-połowowym, książka przebiegu praktyk wakacyjnych, uroczystość przekazania statku szkolnego „Jan Turlejski”, album fotograficzny (1946-1948, sygn. 1-40). Liczba jednostek w zespole: 40
93/233/0 Państwowa Szkoła Morska w Gdyni 1945-1969 0 rozwiń
Organizacja i zarządzanie – zarządzenia, wytyczne, regulaminy, korespondencja; sprawozdania z działalności, statystyka, protokoły z kontroli, plany, preliminarze, sprawozdania finansowe, plany nauczania, plany pracy dydaktyczno-wychowawczej, organizacja wydziału zaocznego, sprawozdania , preliminarze budżetowe, programy nauczania - wydziały: nawigacyjny, mechaniczny, elektryczny, radiotechniki okrętowej, służby administracyjno-gospodarczej, zaoczny P3, zaoczny P5, zaoczny M3, zaoczny M5, programy praktyk, protokoły rady pedagogicznej; „Dar Pomorza” – programy i regulaminy, sprawozdania i korespondencja, rys historyczny PSM (1945-1969, sygn. 1-36). Liczba jednostek w zespole: 36
93/234/0 Odwoławcza Izba Morska w Gdyni /1922-/ 1925-1985 0 rozwiń
System Ewidencji Wypadków Morskich, sprawy wypadków morskich, biuletyny informacyjne, karty informacyjne, analizy wypadkowości i awaryjności, tabele awarii i wypadków, akta rejestrowe, zbiory pism, korespondencja, karty informacyjne, analizy wypadków morskich , Orzecznictwo Izb Morskich(1922-1985, sygn. 1-202). Liczba jednostek w zespole: 202
93/235/0 "Agmor" Maklerska Spółdzielnia Pracy z odpowiedzialnością udziałami w Gdyni 1947-1950 0 rozwiń
Dokumenty organizacyjne, bilanse, plany finansowe, usługowo-eksploatacyjne, księgi inwentarzowe (1947-1950, sygn. 1-4). Liczba jednostek w zespole: 4
93/236/0 "Baltica" Bałtycka Agencja Morska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni 1946-1950 [-1951] 0 rozwiń
Życzenia świąteczne krajowe i zagraniczne, międzynarodowe targi gdańskie, sprawy organizacyjne, klienci zagraniczni, korespondencja z kontrahentami, przejęcie spółek „Gama” i „Rummel and Burton”, protokoły z posiedzeń rady nadzorczej, plan operatywny, sprawozdania statystyczne, bilanse, polska komisja czarterowa, księga frachtowa (1946-1951, sygn. 1-27). Liczba jednostek w zespole: 27
93/237/0 "Navigator" Polskie Towarzystwo Żeglugowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni 1945-1950 0 rozwiń
Dokumenty organizacyjne spółki, bilans, korespondencja dot. zasad sporządzania zamknięć rachunkowych, plany finansowo-gospodarcze i usług, okólniki, zarządzenia, sprawozdania, bilanse okresowe, zestawienia analityczne, sprawy inwentarza, spisy z natury, protokół z przejęcia zasobów materiałów biurowych i druków przez Morską Agencje w Gdyni, księga inwentarzowa (1945-1950, sygn. 1-5). Liczba jednostek w zespole: 5
93/238/0 Rummel and Burton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Maklerzy i Agenci Okrętowi w Gdyni 1946-1950 0 rozwiń
Dokumenty organizacyjne spółki, bilans, sprawozdania rachunkowe, protokoły z badania ksiąg handlowych, zeznania podatkowe, zamknięcia rachunkowe, plany finansowo-gospodarcze, protokół z przekazania udziału mieszkaniowego przedsiębiorstwu „Polfracht” w Gdyni, księga inwentarzowa i bilansów (1946-1950, sygn. 1-5). Liczba jednostek w zespole: 5
93/239/0 Polski Związek Maklerów Okrętowych w Gdyni 1945-1950 0 rozwiń
Protokóły zarządu i walnych zgromadzeń (1946-1951, sygn. 1-2). Liczba jednostek w zespole: 2
93/240/0 Morska Agencja w Gdyni 1952-1991 0 rozwiń
Plany usługowo-eksploatacyjno-finansowo-gospodarcze, bilanse, sprawozdania finansowe, zestawienia obrotów dewizowych, kompleksowe analizy roczne, plany finansowe, zbiór aktów normatywnych, zarządzenia i okólniki, konferencje samorządu pracowniczego, kompleksowe analizy roczne, analizy ekonomiczne, protokóły z posiedzeń kolektywu, protokóły zdawczo-odbiorcze funkcji dyrektora, protokóły z kontroli zewnętrznych (1952-1991, sygn. 1-66). Liczba jednostek w zespole: 66
Wyświetlanie 221 do 240 z 824 wpisów.