Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
13/181/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Jutrzenka" w Wapienicy 1954-1957 [1958, 1960-1961] 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne: organizacja Rolniczej Spółdzielni Wytwórczej "Jutrzenka", krótka historia Spółdzielni, z lat [1953]1954-1960[1961], sygn. 1-7 2. Sprawy finansowo-gospodarcze i inwestycyjne: plany i sprawozdania gospodarcze, finansowe i inwestycyjne, plan agrotechniczny, obliczenia i podział dochodu, subwencje państwowe, księgi ewidencyjne dochodów w naturze i ich podział, księga inwentarza żywego i martwego, z lat 1955-1958, sygn. 8-33 Akta kat. B-50: zestawienia dłużników i wierzycieli, rozliczenia, kosztorys na roboty instalacji wodociągowej, opis techniczny planu stodoły RSW, z lat 1954-1956, poz. 1-4 Liczba jednostek w zespole: 37
13/182/0 Spółdzielnia Pracy Budowlano-Montażowa w Bielsku-Białej 1951-1962 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1047
13/183/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Przełom" w Kamienicy 1952-1961 0 rozwiń
1. Dział Organizacyjno-Administracyjny: sprawy dotyczące lokalizacji, plany gospodarcze, ewidencja członków, protokoły z posiedzeń Zarządu Spółdzielni, protokoły z zebrań ogólnych członków Spółdzielni, sprawy dotyczące likwidacji Spółdzielni, z lat 1952-1962, sygn. 1-23 2. Dział Finansowy: roczne sprawozdanie ze stanu organizacyjno-gospodarczego, analizy gospodarki, księgi funduszów, bilans likwidacyjny, z lat 1954-1962, sygn. 24-67 3. Dział Inwestycyjny: dokumentacja techniczna obiektów spółdzielni, z lat 1953-1960, sygn. 68-74 Akta kat. B-50: listy dniówek obrachunkowych, z lat 1953-1961, poz. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 80
13/184/0 Ogólna Miejscowa Kasa Chorych dla powiatów bielskiego i żywieckiego w Bielsku 1934-1945 0 rozwiń
1. Sprawy ogólno-organizacyjne: przepisy służbowe, okólniki Związku Kasy Chorych, plan stanowisk i plan uposażeń, z lat 1940-1944 , sygn. 1-5 2. Sprawy rachunkowe: plany finansowe, zamknięcia kasowe, plany kont, roczne sprawozdania finansowe, z lat 1939-1945, sygn. 6-17 3. Ogólne sprawy osobowe: tabela uposażeń prawniczych, uprawnienia socjalne, z lat [1936-1938]1939-1945, sygn. 18-22 Akta kat. B-50: akta personalne, z lat 1939-1945, poz. 1-23 Liczba jednostek w zespole: 47
13/185/0 Zarząd Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego w Bielsku-Białej 1948-1967 0 rozwiń
1. Organizacja: Statut Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Włókienniczego, regulaminy, instrukcje i wytyczne dotyczące działalności, biuletyny informacyjne dotyczące Kongresu Związków Zawodowych, okręgowe konferencje sprawozdawczo-wyborcze, protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału, protokoły Plenum Zarządu Okręgowego, protokoły z narad pracowników, działalność Powiatowej Komisji Związków Zawodowych, Komisji Historii, Bytowo-Mieszkaniowej, Bytowo-Socjalnej, Kobiecej, Kontroli Zaopatrzenia, Kulturalno-Oświatowej, Młodzieżowej, Ochrony Pracy, Przeciwalkoholowej, Socjalno-Ubezpieczeniowej, z lat 1948-1967, sygn. 1-35 2. Planowanie i sprawozdawczość: plany pracy, program działania Zarządu Okręgu, dyskusja nad założeniami planu 5- letniego, sprawozdanie Zarządu Głównego Związków Zawodowych, statystyczne sprawozdanie z działalności rad zakładowych, analizy, oceny, informacje dotyczące pracy i działalności rad zakładowych podległych Zarządowi Okręgu w Bielsku- Białej, z lat [1947]1948-1967, sygn. 36-55 3. Działalność związkowa: a) konferencje, posiedzenia, narady: biuletyny informacyjne dotyczące Kongresu, protokoły zebrań i konferencji sprawozdawczych zarządu Okręgu i rad zakładowych podległych Zarządowi Okręgu, konferencje samorządów robotniczych poszczególnych zakładów, analizy działalności samorządów robotniczych; b) sprawy socjalno-bytowe: Zbiorowy Układ Pracy dla Przemysłu Włókienniczego poszczególnych zakładów, zakładowe umowy zbiorowe, regulaminy pracy, skargi i zażalenia, interwencje, współzawodnictwo pracy; c) bezpieczeństwo i ochrona pracy: działalność Technicznego Inspektora Pracy, analizy wypadkowości, protokoły dochodzeń powypadkowych; d) kultura, oświata i sport: działalność kulturalno-oświatowa Zarządu Okręgu, Domu Kultury Włókniarzy, klubu sportowego "Włókniarz", artykuły korespondentów i reporterów dla "Naszego Życia" dotyczące działalności związkowej kulturalno-oświatowej i sportowej bielskich włókniarzy, z lat 1952-1967, sygn. 56-158 4. Księgowość i finanse: preliminarz budżetów Zarządu Okręgu i rad zakładowych, Domu Kultury Włókniarzy, protokół kontroli gospodarki finansowej, bilanse Zarządu Okręgu i roczne rad zakładowych, z lat 1952-1967, sygn. 159-190 Liczba jednostek w zespole: 190
13/186/0 Spółka Gruntowa dla Prowincji Górnośląskiej z o.o. w Katowicach Oddział w Bielsku [1940-1941] 1942-1945 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne i ogólno-administracyjne: zarządzenia, okólniki, korespondencja, sprawozdawczość, z lat [1940-1941]1942-1944, sygn. 1-53 2. Konfiskaty majątków polskich i żydowskich w miastach i powiatach: bielskim, wadowickim i żywieckim: konfiskaty mienia ruchomego, mieszkań, spisy zajętych mebli żydowskich, przydziały mieszkań i mebli oraz korespondencja, z lat [1940-1941]1942-1945, sygn. 54-2536 3. Konfiskaty nieruchomości i mienia ruchomego, z lat [1940-1941]1942-1944, sygn. 2537-2647 4. Nabytek z 2019 r. (sygn.2648-2680). Wykazy gruntów zajętych przez Spółkę, konfiskata parceli, domów i mieszkań na terenie powiatu, wykaz gruntów zajętych pod KL Auschwitz, dokumentacja dot. działalności spółki. Liczba jednostek w zespole: 2680
13/187/0 vacat - Zbiór szczątków zespołów Powiatowego Archiwum Państwowego w Bielsku-Białej - wydzielono zespoły nr 13/289-13/313, zespół nr 13/187/4 włączony do zespołu nr 13/262, nr 13/187/8 przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
13/188/0 Dyrekcja Policji w Bielsku [1885-1921] 1922-1932 0 rozwiń
1. Referat I Ogólny: odddział śledczy, sprawy organizacyjne, misje i placówki zagraniczne, komunikaty urzędowe, wykazy urzędników i funkcjonariuszy państwowych, sprawy osób i sprawy pracownicze, sprawy socjalno-bytowe, nadanie obywatelstwa i odmowy, z lat [1910-1921] 1922-1932, sygn. 1-105 2. Referat II Bezpieczeństwa: zarządzenia i sprawy organizacyjne, sprawozdania dla GUS, wybory do Sejmu Śl., związki, stowarzyszenia i organizacje polityczne, kulturalne, gospodarcze i sportowe, zawodowe wiece i zebrania, opinie personalne, prasa bielska, sprawy karne, informacje dotyczące spraw politycznych i gospodarczych, z lat [1902-1921] 1922-1932 , sygn. 106-537 3. Referat III Legitymacyjny: przepisy i okólniki dotyczące spraw paszportowych, wysiedlenia, osiedlenia, zezwolenia na pobyt, ochrona rynku pracy, z lat [1910-1921] 1922-1932, sygn. 538-622 4. Referat IV Gospodarczy: koncesje przemysłowe, widowiskowe, handlowe i transportowe, z lat [1910-1921] 1922-1932 , sygn. 623-665 5. Referat V Wojskowy: pisma okólne dotyczące spraw wojskowych, odroczenia służby wojskowej, dezercje, z lat [1915-1921] 1922-1931, sygn. 666-673 6. Referat VI Karno- Administracyjny: orzeczenia karne, przekroczenia przepisów drogowych, wykazy opłat z tytułu grzywny, z lat [1911-1921] 1922-1932, sygn. 674-679 7. Referat VII Sanitarny: sprawy Kom. Dni Przeciwgruźliczych w Bielsku, z lat [1910-1921] 1922-1929, sygn. 680-683 8. Referat VIII: przepisy i zarządzenia, z 1922 r., sygn. 684 9. Akta personalne, z lat 1922-1930, sygn. 685-708 Liczba jednostek w zespole: 708
13/189/0 Delegatura Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej 1948-1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
13/190/0 Ministerstwo Kontroli Państwowej Zespół Kontroli Przemysłu Lekkiego w Warszawie Grupa Terenowa Zespołu Kontroli w Bielsku 1953-1957 [1958-1960] 0 rozwiń
1. Zarządzanie: sprawy organizacyjne, plany i sprawozdania, z lat 1953-1957[1958-1959], sygn. 1-17 2. Kontrole: wytyczne do kontroli, protokoły pokontrolne wraz z załącznikami, sprawozdania z kontroli, projekty wystąpień i wystąpienia do jednostek nadrzędnych kontrolowanych zakładów lub inwestycji oraz organów sprawiedliwości, z lat 1953-1957[1958-1960], sygn. 18-214 Liczba jednostek w zespole: 214
13/191/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
13/192/0 vacat - Okręgowa Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
13/193/0 Bielska Fabryka Przemysłu Pasmanteryjnego w Bielsku-Białej 1950-1972 0 rozwiń
1. Dział Organizacji: historia przedsiębiorstwa, schemat organizacyjny zakładu, zarządzenia wewnętrzne dyrekcji, protokoły narad dyrektora, protokoły zdawczo-odbiorcze zakładów wchodzących w skład BFPP, z lat 1950-1972, sygn. 1-13 2. Dział Planowania: plany techniczno-ekonomiczne, plany finansowo-gospodarcze, plany kosztów produkcji, protokoły narad, z lat 1950-1970, sygn. 14-35 3. Dział Inwestycji: plany inwestycyjne, z lat 1954-1965, sygn. 36-40 4. Dział Produkcji: sprawozdania GUS dotyczące wynalazczości, produkcji, inwestycji, szkolenia zawodowego, analiza działalności gospodarczej, z lat 1955-1970, sygn. 41-61 5. Dział Księgowości: bilanse, z lat 1950-1959, sygn. 62-69 6. Rada Zakładowa: protokoły zebrań rady zakładowej, protokoły posiedzeń Konferencji Samorządu Robotniczego, akta Komisji Rozjemczej, z lat 1950-1972, sygn. 70-85 Liczba jednostek w zespole: 85
13/194/0 Zakłady Przemysłu Wełnianego "Welux" im.J.Niedzielskiego w Bielsku-Białej - odcinek I [1862] 1950-1998 0 rozwiń
1. Dział Administracyjno-Gospodarczy: materiały dotyczące przedsiębiorstwa, jego historii, schematy organizacyjne, zarządzenia wewnętrzne Dyrektora, sprawozdania i narady robocze dyrekcji, regulaminy pracy, protokoły kontroli oraz zalecenia pokontrolne i ich wykonanie, analizy kompleksowe, sprawozdania statystyczne, artykuły prasowe dotyczące zakładu oraz dokumentacja dotycząca nadania zakładowi sztandaru, z lat 1947-1965, sygn. 1-69 2. Dział Planowania: plany kompleksowe, plany produkcji, plany zatrudnienia, plany techniczno-finansowe oraz plany 5- letnie i wieloletnie, z lat 1950-1976, sygn. 70-151 3. Dział Zatrudnienia i Płac: sprawozdania opisowe i statystyczne dotyczące zatrudnienia i płac. Roczne plany zatrudnienia i funduszu płac oraz sprawozdania ich wykonania, sprawozdania z wykonania planów wielkości podstawowych, wskaźników techniczno-ekonomicznych oraz wykorzystania czasu pracy, materiały dotyczące obsady stanowisk, materiały dotyczące współzawodnictwa pracy, sprawozdanie o stanie kadr inżynieryjnych i ekonomicznych, z lat 1949-1965, sygn. 152-214 4. Dział Inwestycji: dokumentacja techniczna dotycząca regulacji rzeki Białki oraz potoków Straconka i Olszówka, dok. techniczna dotycząca inwestycji na terenie zakładu, analizy i sprawozdania z wykonania planów inwestycyjnych, z lat 1951-1965, sygn. 215-236 5. Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: Sprawozdania z wypadków przy pracy, normy zakładowe opracowane pod kątem higieny pracy, z lat 1950-1964, sygn. 237-238 6. Dział Postępu Technicznego: wnioski racjonalizatorskie, protokoły z narad racjonalizatorskich, protokoły z zebrań Zakładowej Komisji Uprawnień i Wynalazczości, plany i sprawozdania z wyk. postępu techn., analizy postępu technicznego, z lat 1950-1964, sygn. 239-265 7. Dział Szkolenia Zawodowego: materiały analityczne dotyczące szkolenia zawodowego, z lat 1952-1959, sygn. 266-267 8. Dział Produkcji: sprawozdania z dostaw dla wojska, sprawozdania z wykonania planów produkcji ilościowych, jakościowych i asortymentowych, sprawozdania z wykonania produkcji ekspertowej, sprawozdania z wykonania planów produkcji wg wartości, z lat 1945-1965, sygn. 268-336 9. Dział Zaopatrzenia i Zbytu: sprawozdania zbytu materiałów gotowych i półfabrykatów, zbiorcze zestawienia zużycia materiałów, plany dostaw, sprawozdania z wykonania planów zaopatrzenia i zbytu, analizy kosztów, sprawozdania z dostaw surowców, z lat 1950-1965, sygn. 337-368 10. Dział Księgowo- Finansowy: sprawozdania finansowe, preliminarze kosztorysowe, analizy ekonomiczno- techn., analizy bilansów, bilanse roczne, kwartalne, miesięczne, z lat 1946-1965, sygn. 369-421 11. Rada Zakładowa i Samorząd Robotniczy: protokoły posiedzeń Rady Zakładowej i Samorządu Robotniczego, preliminarze i bilanse Rady Zakładowej, materiały dotyczące wyborów do Rady Zakładowej i Samorządu Robotniczego, z lat 1957-1965, sygn. 422-477 Liczba jednostek w zespole: 1442
13/195/0 Kamienickie Fabryki Mebli Przedsiębiorstwo Państwowe w Bielsku-Białej 1945-1972 0 rozwiń
1. Dział Organizacyjno-Prawny: statut planowania wewnątrz zakładowego, protokoły przejścia pod zarząd państwowy fabryki w Cieszynie, regulamin pracy, zakładowa umowa zbiorowa, protokoły zebrań, narad roboczych i Rady Robotniczej, z lat 1945-1961, sygn. 1-18 2. Dział Planowania i Statystyki: roczne plany i sprawozdania produkcyjne, rozwoju techniki, zatrudnienia i funduszu płac, plany gospodarcze jednostek podległych, statystyczne sprawozdania z mechanizacji produkcji wyborów, analizy działalności gospodarczej i ekonomicznej, z lat 1949-1962, sygn. 19-82 3. Dział Księgowości: bilanse zakładowe i jednostek podległych, plany finansowe i kosztów, zbiorczy plan kosztów, orzeczenia z badania sprawozdania finansowego, protokół oszacowania składników majątkowych fabryki, z lat 1945-1972, sygn. 83-239 4. Dział Techniczny: plany rozwoju techniki i postępu technicznego, roczne sprawozdania ze wskaźników techniczno-ekonomicznych, protokoły zebrań Komisji Koordynacyjnej, z lat 1950-1971, sygn. 240-249 5. Dział Inwestycji: plany rzeczowo-finansowe inwestycji, analizy opisowe, roczne i kwartalne oraz sprawozdania z realizacji inwestycji, z lat 1959-1971, sygn. 250-266 Liczba jednostek w zespole: 266
13/196/0 Zakłady Przemysłu Wełnianego im.M.Buczka w Bielsku-Białej 1950-1963 [1964] 0 rozwiń
1. Dział Organizacji i Studiów: charakterystyka przedsiębiorstwa, schematy organizacyjne, dok. dot. likwidacji przedsiębiorstwa, zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Zakładu, protokoły z kontroli zewnętrznych, z lat 1950-1964, sygn. 1-29 2. Dział Planowania: plany techniczne, finansowe, produkcyjne, sprawozdania z wykonania rocznych planów wskaźników techn.-ekonomicznych, z lat 1951-1961, sygn. 30-50 3. Dział Zatrudnienia i Płac: plany pracy, płacy i zatrudnienia, sprawozdania dot. zatrudnienia, płac, czasu pracy, stanu i struktury zatrudnienia, z lat 1954-1963, sygn. 51-68 4. Dział Inwestycji: plany inwestycyjne i sprawozdania z działalności z ich wykonania, z lat 1952-1963, sygn. 69-83 5. Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: plany 5- letnie BHP, dok. dot. wypadków przy pracy, z lat 1951-1963, sygn. 84-96 6. Dział Postępu Technicznego: plany postępu technicznego i sprawozdanie z ich wykonania, wdrożenia projektów racjonalizatorskich, z lat 1952-1963, sygn. 97-130 7. Dział Szkolenia Zawodowego: plany szkolenia zawodowego i sprawozdanie z ich wykonania, z lat 1959-1963, sygn. 131-138 8. Dział Produkcji: plany produkcji i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania z wykonania norm, protokoły z narad produkcyjnych, z lat 1950-1962, sygn. 139-158 9. Dział Zaopatrzenia i Zbytu: plany i sprawozdania z zakresu zaopatrzenia i zużycia surowców, z lat 1956-1961, sygn. 159-164 10. Dział Księgowości: plany finansowe, bilansy roczne, z lat 1950-1963, sygn. 165-181 11. Rada Zakładowa i Samorząd Pracowniczy: informacje o działalności, protokoły z zebrań, sprawozdania z realizacji czynów społecznych, protokoły z Konferencji Samorządu Robotniczego, sprawozdania statystyczne, z lat 1950-1963, sygn. 182-212 Liczba jednostek w zespole: 212
13/197/0 Prezydium Rady Narodowej Osiedla Szczyrk [1951-1955] 1956-1972 [1973] 0 rozwiń
I. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szczyrku: protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń Komisji: Budżetu, Dróg i Urządzeń, Oświaty i Kultury, Rolnej, protokoły zebrań wiejskich, budżet gromady, protokoły kontroli, z lat [1954-1955]1956-1956, sygn. 1-7 II. Prezydium Rady Narodowej Osiedla Szczyrk: 1. Rada Narodowa: ewidencja członków Rady, Prezydium i Komisji, protokoły sesji, sprawozdania z wykonania uchwał Rady, sprawozdania z działalności Prezydium, Rady i Komisji, protokoły spotkań posłów i radnych z wyborcami, program wyborczy FJN, sprawozdanie z realizacji programu, księga postulatów, wnioski i postulaty, z lat 1956-1972[1973], sygn. 8-35 2. Działalność Komisji: Budżetu i Planu Gospodarczego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Dróg i Urządzeń Osiedli, Finansów i Budżetu, Gospodarki Drogowej, Kultury i Zdrowia, Mandatowej, Oświaty i Kultury, Rolnictwa i Leśnictwa, Zaopatrzenia, Zdrowia i Opieki Społecznej, z lat 1956-1972[1973], sygn. 36-51 3. Prezydium Rady Narodowej: protokoły posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Osiedla, z lat 1956-1972, sygn. 52-74 4. Planowanie i sprawozdawczość: sprawozdania z wykonania uchwał, sprawozdania z działalności Prezydium, protokoły z narad, plany gospodarcze Osiedla, z lat 1960-1972, sygn. 75-90 5. Kontrole: protokoły kontroli, z lat 1956-1972, sygn. 91-93 6. Finanse i rachunkowość: budżet Osiedla Szczyrk i plan funduszu Osiedla, sprawozdania z wykonania budżetu, z lat [1955]1957-1972[1973], sygn. 94-110 7. Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa: Schemat Organizacyjny, zadania, bilanse, ewidencja mostów na terenie Osiedla, ewidencja mostów i urządzeń wodno-melioracyjnych, plan sytuacyjny stoku slalomowego "Beskidek" i mapa sytuacyjna wyciągu narciarskiego, sprawozdania z realizacji czynów społecznych, higienizacja Osiedla, protokoły zebrań Społecznego Komitetu Budowy Ośrodka Zdrowia w Szczyrku i Komitetu Budowy Cmentarza Komunalnego, z lat 1961-1972[1973], sygn. 111-120 8. Sprawy kultury, sztuki, oświaty i zdrowia: zwycięstwo Szczyrku w konkursie miast, obchody Tygodni Kultury Beskidzkiej, wycinki prasowe dotyczące Szczyrku, z lat [1951]1958-1970, sygn. 121-125 9. Rolnictwo i Leśnictwo: analiza wykonania programu rozwoju rolnictwa na terenie Osiedla, Kółko Rolnicze Osiedla Szczyrk - protokoły zebrań, Koło Gospodyń Wiejskich - plany pracy, sprawozdania, z 1969 r., sygn. 126 10. Organizacje młodzieżowe i sportowe: Towarzystwo Miłośników Szczyrku - statut, Polski Komitet Pomocy Społecznej Koło Osiedlowe Szczyrk - sprawozdanie z działalności, z lat 1957-1971, sygn. 127-132 Liczba jednostek w zespole: 142
13/198/0 Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego w Bielsku-Białej 1945-1970 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 138
13/199/0 Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Bielsku-Białej 1975-1989 0 rozwiń
I. Zjazdy delegatów RSP woj. bielskiego z lat 1978-1983 /Sygn. 1-4/ II. Zarząd WZRSP w Bielsku-Białej – protokoły posiedzeń wraz z załącznikami: m.in. uchwały, sprawozdania, plany pracy, analizy wyników finansowych, informacje dotyczące wyników współzawodnictwa międzyspółdzielczego, sprawozdania z realizacji planu dochodów i kosztów z lat 1975-1989 /Sygn. 5-19/ III. Roczne sprawozdanie roczne ze stanu gospodarczo-finansowego rolniczych spółdzielni produkcyjnych z lat 1976-1989 /Sygn. 20-39/ IV. Skargi i wnioski z lat 1975-1989 /Sygn. 40-41/ V. Kontrola WZRSP z roku 1989 /Sygn. 42/ VI. Akta spółdzielni zrzeszonej z roku 1980 /Sygn. 43/ Liczba jednostek w zespole: 43
13/200/0 vacat - Miejska Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 181 do 200 z 1 410 wpisów.