Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
13/261/0 Zakłady Sprzętu Sportowego "Polsport" w Bielsku-Białej [1945-1972] 1972-2004 0 rozwiń
I. Bielskie Zakłady Sprzętu Sportowego w Bielsku-Białej 1. Sprawy organizacyjne: rejestry przedsiębiorstwa, schematy organizacyjne, zarządzenia wewnętrzne, ewidencja archiwum zakładowego, z lat 1949-1972, sygn. 1-13 2. Planowanie i sprawozdawczość: roczne plany finansowe, techniczno-produkcyjne, plany wieloletnie, programy rozwoju przemysłu sportowego, roczne sprawozdania finansowe, statystyczne z remontów, produkcji, zatrudnienia, analizy techniczno-ekonomiczne, analizy działalności rocznej, z lat 1950-1972, sygn. 14-122 3. Racjonalizacja: rejestry projektów racjonalizatorskich, z lat 1960-1972, sygn. 123-124 4. Rada Zakładowa i Samorząd Robotniczy: protokoły z posiedzeń i konferencji, z lat 1955-1972, sygn. 125-127 II. Południowe Zakłady Sprzętu Sportowego w Bielsku-Białej 1. Sprawy organizacyjno-techniczne: regulaminy organizacyjne, protokoły z narad i odpraw technicznych, ewidencja archiwum zakładowego, z lat 1951-1972, sygn. 128-135 2. Planowanie i sprawozdawczość: roczne plany finansowe, techniczno-produkcyjne, plany wieloletnie, programy rozwoju przemysłu sportowego, roczne sprawozdania finansowe, statystyczne z remontów, produkcji, zatrudnienia, analizy techniczno-ekonomiczne, analizy działalności rocznej, zakładowe normy pracy, z lat 1952-1972, sygn. 136-192 3. Racjonalizacja: rejestry projektów racjonalizatorskich, analizy wynalazczości pracowniczej, patenty na kije hokejowe, z lat 1955-1969, sygn.193-195 4. Sprawy własnościowe: sprawy związane z likwidacją cmentarza żydowskiego w Białej, z lat 1961-1969, sygn. 196-199 5. Rada i Samorząd Robotniczy: protokoły z posiedzeń, sprawozdania z działalności, z lat 1954-1959, sygn. 200-202 III. Zakłady Sprzętu Sportowego "Polsport" w Bielsku-Białej 1. Sprawy organizacyjne: rejestry przedsiębiorstwa, przekształcenia i podziały zakładu, protokoły Rady Nadzorczej, regulaminy, zarządzenia wewnętrzne, protokoły z kontroli zewnętrznych, ewidencja archiwum zakładowego, a lat 1972-2004, sygn.203-304 2. Planowanie i sprawozdawczość: roczne plany finansowe, techniczno-produkcyjne, plany wieloletnie, programy rozwoju przemysłu sportowego, roczne sprawozdania finansowe, statystyczne z remontów, produkcji, zatrudnienia, analizy techniczno-ekonomiczne, analizy działalności rocznej, sprawozdania z produkcji dodatkowej i specjalnej, spisy kadrowe, zakładowe normy pracy, analizy uciążliwości w zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, z lat 1972-2004, sygn. 305-520 3. Sprawy techniczne i racjonalizacja: protokoły z narad technicznych, uruchomienie nowej produkcji, Rada Techniczna - protokoły, rejestr projektów wynalazczych, wnioski racjonalizatorskie i wynalazcze zrealizowane, patenty i świadectwa ochronne, Zakład Innowacyjny - protokoły z narad, sprawozdawczość, z lat 1974-1995, sygn. 521-593 4. Rada Pracownicza, związki zawodowe oraz inne zakładowe organizacje: Rada Pracownicza - statuty samorządu załogi, protokoły z zebrań, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Sprzętu Sportowego - statut, rejestracja, uchwały, protokoły z narad, sprawozdawczość, Koło Zakładowe, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa - protokoły, sprawozdania, Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna - kronika, plany i sprawozdania z działalności, Zakładowa Formacja Obrony Cywilnej - wytyczne, sprawozdania, z lat 1973-1999, sygn. 594-615 IV. Dokumentacja techniczna 1. Dokumentacja techniczno-budowlana Zakładów Sprzętu Sportowego POLSPORT w Bielsku-Białej: dokumentacja techniczno-budowlana obiektów fabrycznych i administracyjnych, dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacja zakładu, z lat [1958]1972-1981, sygn. 616-631 2. Dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna: dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna wyrobów własnych, z lat [1965-1972]1972-2004, sygn. 632-820 V. Nabytek z 2017 roku z lat 1945-1964, sygn. 821-2727 1. Akta osobowe pracowników Liczba jednostek w zespole: 2727
13/262/0 Niemiecki Front Pracy - Zarząd Powiatowy w Bielsku 1939-1944 0 rozwiń
I. Zarządy terenowe DAF, z lat 1939-1944, sygn. 1-9 II. Komórki zakładowe DAF, z lat 1939-1944, sygn. 10-19 III. Akta osobowe działaczy, z lat 1940-1944, sygn. 20-25 Liczba jednostek w zespole: 25
13/263/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w powiecie bielskim 2004-2004 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
13/264/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Bielsku-Białej 2004-2004 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
13/265/0 Fabryka Aparatów Elektrycznych APENA w Bielsku-Białej 1948-1993 [1994-2000] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 484
13/266/0 Wojewódzkie Biuro Projektów w Bielsku-Białej [1971-1972] 1975-1991 [1992-2002] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 358
13/267/0 Bank Gospodarki Żywnościowej w Katowicach Oddział Wojewódzki w Bielsku-Białej 1975-1994 [1995-2004] 0 rozwiń
I. Zarządzanie 1. Organy kolegialne: protokoły posiedzeń Rady Wojewódzkiej, sprawozdania z działalności Rady Wojewódzkiej, protokoły posiedzeń Prezydium Rady Wojewódzkiej, protokoły posiedzeń komisji Rady Wojewódzkiej, z lat 1976-1993, sygn. 1-166 2. Organizacja: regulaminy organizacyjne, zarządzenia wewnętrzne, organizacja i podstawy prawne działania banków spółdzielczych, z lat 1975-1991, sygn. 167-208 3. Planowanie i sprawozdawczość: plany dochodów, kosztów, wyników finansowych, plany pracy i sprawozdania statystyczne oraz sprawozdania z działalności BGŻ i Banków Spółdzielczych, z lat 1975-1997, sygn. 209-388 4. Skargi i wnioski, z lat 1978-1985, sygn. 389-396 5. Konkursy, z lat 1980-1990, sygn. 397-400 6. Biurowość: ewidencja stempli i pieczęci, z lat 1975-1976, sygn. 401 7. Kontrola: plany lustracji i sprawozdania z ich wykonania, z lat 1975-1990, sygn. 402-416 II. Personel Banku 1. Szkolenie pracowników: plany i programy doskonalenia zawodowego, z lat 1981-1992, sygn. 417-419 2. Inne sprawy osobowe: odznaczenia pracowników, z lat 1976-1982, sygn. 420-426 III. Finanse i księgowość 1. Rachunkowość: roczne sprawozdania finansowe - bilanse, z lat 1975-1989, sygn. 427-488 Liczba jednostek w zespole: 488
13/268/0 Powszechna Kasa Oszczędności Oddział w Bielsku-Białej 1953-2005 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 102
13/269/0 Emil Twerdy Fabryka Maszyn w Bielsku 1934-1936 [1948-1950] 0 rozwiń
1. Bilanse, oszacowania budynków, inwentarze, zeznania podatkowe, z lat 1934-1936, sygn. 1-5 2. Bilans zamknięcia, z 1947 r., sygn. 6 3. Protokół zdawczo-odbiorczy, z lat 1948-1950, sygn. 7 Liczba jednostek w zespole: 7
13/270/0 Beskidzki Instytut Tekstylny w Bielsku-Białej [1993] 1994-2005 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 391
13/271/0 Związek Sybiraków Oddział w Bielsku-Białej 2000-2006 0 rozwiń
1. Dokumentacja pomnika Miejsca Pamięci Zesłańców Sybiru. 2. Rys historyczny związku z odniesieniem do Oddziału bielskiego. Liczba jednostek w zespole: 3
13/272/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego z terenu powiatu bielskiego 2006-2006 0 rozwiń
1. Drugie egzemplarze z protokołów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego, a to do sejmiku województwa, do rady gminy lub rady miejskiej oraz wyborów wójta lub burmistrza (1 lub 2 tury). Liczba jednostek w zespole: 14
13/273/0 Przędzalnia Czesankowa "Weldoro" w Bielsku-Białej [1946-1950] 1951-1999[1999-2001] 0 rozwiń
1. Dokumentacja dotycząca organizacji przedsiębiorstwa. 2. Księgi protokołów z narad i odpraw dyrekcji oraz narad wytwórczych. 3. Plany i sprawozdania z produkcji, analizy działalności przedsiębiorstwa. 4. Plany i sprawozdania finansowe oraz bilanse roczne. 5. Sprawozdania z wynalazczości i postępu technicznego. 6. Dokumentacja technologiczna produkcji przędzy. Liczba jednostek w zespole: 494
13/274/0 Rada Szkolna Powiatowa w Bielsku 1940-1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
13/275/0 Karol Ochsner Fabryka i Odlewnia Żelaza w Bielsku 1876-1943 0 rozwiń
1. Karol Ochsner Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza w Bielsku: plany zabudowań fabrycznych, oszacowania kompletnego urządzenia fabrycznego i realności gruntowej, umowy kupna, sprawozdania finansowo-majątkowe, z lat 1876-1943, sygn. 1-16 Liczba jednostek w zespole: 16
13/276/0 Tryumf Spółka Komandytowa - Fabryka Tasiem Gumowych w Bielsku 1931-1945 0 rozwiń
"Tryumpf" Spółka Komandytowa - Fabryka Tasiem Gumowych w Bielsku: sprawy organizacyjne, akta prawno-majątkowe, patenty, rejestry handlowe, sprawy finansowe, księgi kasowe, z lat 1931-1945, sygn. 1-10 Liczba jednostek w zespole: 10
13/277/0 Przędzalnia Wełny Czesankowej Bracia Münch w Białej 1924-1945 [1946-1952] 0 rozwiń
Sprawozdania finansowe, korespondencja związana z likwidacją firmy, z lat 1933-1944, sygn. 1-8 Liczba jednostek w zespole: 18
13/278/0 Farbiarnia i Wykończalnia Tkanin C. Breitbart w Bielsku 1936-1950 0 rozwiń
Zarządzenia wewnętrzne, korespondencja administracyjna, plany, sprawozdania zakładowe, protokoły z narad, bilanse roczne, inwentarz fabryczny, z lat 1936-1949, sygn. 1-8 Liczba jednostek w zespole: 8
13/279/0 Leopold Vogt - Farbiarnia w Wapienicy 1936-1944 0 rozwiń
Oszacowania maszyn, bilans zamknięcia rachunkowego, z lat 1936-1944, sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
13/280/0 Jan Tomasz Krieger Wyrób Przyrządów Tkackich w Białej 1920-1944 0 rozwiń
Deklaracje na nabycie świadectwa przemysłowego, korespondencja z Urzędem Skarbowym, korespondencja w sprawach handlowych z bankami i innymi firmami, dokumentacja finansowa firmy, listy płac i wykazy zatrudnionych oraz dokumentacja dotycząca remontu prywatnego mieszkania Kriegerów, z lat 1920-1944, sygn. 1-34 Liczba jednostek w zespole: 34
Wyświetlanie 261 do 280 z 1 416 wpisów.