Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
13/401/0 Akta gminy Brzeźnica 1931-1954 [1955-1961] 0 rozwiń
I. Zarząd gminny w Brzeźnicy z lat 1932-1933, 1943-1948 /sygn.1-9/ 1. Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945-1948 /sygn.1-2/ zarządzenia, okólniki, instrukcje, spr. osobowe pracowników gminnych 2. Dział finansowo - budżetowy z lat 1943-1945 /sygn.3-8/ księgi biercze podatku grunt. 3. Dział administracyjny z lat 1932-1933 /sygn.9/ skorowidz do rejestru mieszkańców gminy Półwieś II. Prezydium GRN w Brzeźnicy z lat 1950-1954 /sygn.10-25/ 1. Referat ogólno-administracyjny z lat 1950-1954 /sygn.10-23/ zarządzenia, okólniki, instrukcje, plany i sprawozdania. PGRN, komisji i rady, protokoły z posiedzeń GRN, uchwały PGRN, wybory sołtysów i podsołtysów, spr. osobowe pracowników gminnych, protokoły z zebrań gromadzkich, protokoły i rejestr spraw karno - adm., skargi i zażalenia, interwencje prasy i radia 2. Referat finansowy z lat 1952 /sygn.24/ dziennik główna 3. Referat rolny z lat 1952 /sygn.25/ ankieta sprawozdawcza z zebrania w spr. obowiązkowych dostaw zboża III. Gminne organizacje społeczne z lat 1951-1953 /sygn.26-27/ protokoły z zebrań okazyjnych, spr. KO Frontu Narodowego IV. Dopływy 1987 Akta z lat 1950-1954 /sygn.28-31/ protokoły sesji GRN w Brzeźnicy, koresp. dot. budżetu, inf. dot. kultury i ośw., referat opracowany z okazji rocznicy rewolucji paźdź. V. Dopływy 2006 Akta z lat 1951-1959 /sygn.32-33/ książki meldunkowe gromady Lgota VI. Listy płac pracowników PGRN w Brzeźnicy / z lat 1952-1953 /sygn.34/ VII. Dopływy 2012, akta z lat 1931-1945 /sygn.35-39/ Rejestry mieszkańców wsi Jaśkowice, Marcyporęba, Kopytówka, Kossowa. VIII. Dopływy 2020, akta z lat 1951-1959 /sygn.40-57/. Książki meldunkowe gromad Brzeźnica, Kopytówka, Kossowa, Marcyporęba, Paszkóka, Sosnowice, arkusze klasyfikacyjne gruntów. Liczba jednostek w zespole: 57
13/402/0 Akta gminy Budzów 1946-1954 0 rozwiń
I. Zarząd Gminny w Budzowie z lat 1946-1950 /sygn.1-55/ 1. Dział ogólno-organizacyjny z lat 1946-1950 /sygn.1-16/ zarządzenia, okólniki, instrukcje, spr. podziału adm., sprawozdania sytuacyjne, kwestionariusze osobowe, protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego, GRN, komisji i z odpraw prac. gminnych, sprawozdania i zarządzenia poinspekcyjne, księga inspekcyjna, spis przedsiębiorstw samorządowych 2. Dział finansowo-księgowy z lat 1946-1950 /sygn.17-26/ statuty dot. spr. finans., koresp., preliminarz, budżety adm., dzienniki główna, roczne sprawozdania finans. 3. Dział gospodarki gminnej z lat 1946-1950 /sygn.27-47/ statuty robót szarwarkowych, orzeczenia w spr. organizacji szkół podst., spr. szkolnictwa i walki z analfabetyzmem, spr. opieki społ., klasyfikacja gruntów, statystyka i pomiary, akcja osiedleńcza, koresp. w spr. rolnictwa, leśnictwa i weterynarii, rzemiosła i handlu, elektryfikacji wsi 4. Dział administracyjny z lat 1946-1950 /sygn.48-55/ spr. USC, księgi kontroli ruchu ludn., zarządzenia i koresp. w spr. sportowych, budowl., sadowych, rejestr spr. karno - adm. II. Prezydium GRN w Budzowie z lat 1950-1954 /sygn.56-125/ 1. Referat ogólno-administracyjny z lat 1951-1954 /sygn.56-95/ zarządzenia, okólniki, instrukcje, koresp. w spr. organiz., spr. podziału adm., wykazy czł. GRN, komisji, sołtysów i podsołtysów, sprawozd. o stanie zatrudnienia i funduszu płac, wybory sołtysów, plany pracy GRN, sprawozd. z działalności GRN, protokoły posiedzeń GRN, PGRN, komisji, kontroli, sprawozd. poinspekcyjne, spr. p. - poż., spr. karno - adm., rejestr ludności, koresp. w spr. skarg i zażaleń, akcja przedwyborcza do Sejmu i rad narodowych 2. Referat finansowy z lat 1951-1954 /sygn.96-104/ koresp. w spr. finansowych, sprawozdania. z wpływów podatkowych, preliminarz budżet., budżety, karty dochodów i wydatków budżet., dziennik główna, spr. podatkowe 3. Referat spraw socjalnych i kulturalnych z lat 1950-1954 /sygn.105-112/ walka z analfabetyzmem, korespondencja dot. spr. kulturalno-ośw., zdrowotnych, elektryfikacji wsi, budownictwa i spraw lokalowych, rzemiosła handlu i sportu 4. Referat rolny z lat 1951-1954 /sygn.113-123/ klasyfikacja gruntów, spr. akcji przesiedleńczej, statystyka rolna, spr. rolne, leśne, weterynaryjne III. Gminne organizacje społeczne z lat 1949-1954 /sygn.126-131/ protokoły zebrań wyborczych Gromadzkiego Komitetu FJN, plan pracy GK FJN, zarządzenia i protokoły z zebrań Gminnego Komitetu Obrońców Pokoju, protokoły z posiedzeń Gm. Kasy Oszczędności, spr. różnych stowarzyszeń społecznych z terenu gm. IV. Akta osobowo-płacowe, budowlane i podatkowe z lat 1945-1954 /sygn.132-149/ akta osobowe, listy płac, zezwolenia na budowę, księga biercza daniny narodowej Liczba jednostek w zespole: 149
13/403/0 Akta gminy Chocznia 1844, 1859, 1935-1939, 1945-1954 0 rozwiń
I. Zarząd Gminny w Choczni z lat 1945, 1947-1950 /sygn.1-11/ 1. Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945, 1947-1950 /sygn.1-7/ zarządzenia władz zwierzchnich, wykazy przysiółków gm. Chocznia, spr. osobowe, protokoły posiedzeń komisji rolnej, sprawozdania i zarządzenia pokontrolne, kwestionariusze szkód wojennych 2. Dział gospodarki gminnej z lat 1948-1950 /sygn.8-11/ koresp. w spr. kult.-oświat., zdrowia publicznego, roln., wykazy posiadaczy lasów II. Prezydium GRN w Choczni z lat 1950-1954 /sygn.12-31/ 1. Referat ogólno-administracyjny z lat 1950-1954 /sygn.12-24/ zarządzenia, okólniki, plany pracy, sprawozdania z działalności PGRN, wykazy kurnych chat i budynków kościelnych, spr. osobowe, protokoły z zebrań PGRN, sesji GRN i komisji gminnych, z inspekcji, instrukcje w spr. bezpieczeństwa publicznego, rejestr spraw karno-adm. 2. Referat spraw socjalnych i kulturalnych z lat 1951-1954 /sygn.25-28/ instrukcje, korespondencja dot. spr. kulturalno - ośw., walka z analfabetyzmem, spr. zdrowia publ., zwalczanie prostytucji, spr. akcji sanitarno - porządkowe, place publicz. 3. Referat rolny z lat 1951-1954 /sygn.29-31/ wytyczne i koresp. w spr. rolnych i leśnych III. Gminne organizacje społeczne z lat 1946, 1949-1950, 1954 /sygn.32-34/ spr. Gminnego Komitetu Elektryfikacyjnego Kom. Fund. Budowy Szkół, protokoły z zebrań różnych komitetów IV. Sprawy osobowe, pozwolenia na budowę z lat 1950-1954 /sygn.35-36/ V. Dopływ 2009 z lat 1949-1954 /sygn.37-47/ Sprawy ogólne, organizacja rad narodowych, zaświadczenia wydawane dla ludności, sprawy administracyjne dot. szkół, elektryfikacji, handlu, sprawy karne i karno-administracyjne ludności gminy VI. Przesunięcie nr 360/2014 z lat 1844, 1859, 1935-1939, 1945-1954 /sygn.48-87/ 1. Akta gminy do 1950 roku. Protokoły parcelowe gminy z 1844 roku, księgi protokołów rady gromadzkiej, Zarządu Gminnego w Choczni, Gminnej Rady Narodowej w Choczni, oraz Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Choczni. Księgi dochodów i wydatków budżetowych, księgi kasowe, wykazy podatkowe oraz szarwarkowe, księga pamiątkowa elektryfikacji Choczni. 2. Akta Prezydium Gminnej Rady Nardowej w Choczni z lat 1950-1954. Protokoły Gminnej Rady Narodowej w Choczni i jej Prezydium, akta komisji gminnych, budżet i jego wykonanie, rozliczenia szarwarków, skargi i zażalenia, podania w sprawie dostaw obowiązkowych. Liczba jednostek w zespole: 87
13/404/0 Akta gminy Kalwaria 1931-1954 0 rozwiń
I. Zarząd Gminny w Kalwarii z lat 1931-1950 /sygn.1-82/ 1. Dział ogólno-organizacyjny z lat 1935-1937, 1945-1950 /sygn.1-18/ sprawy podziału administracyjnego, składy osobowe Zarządu i PGRN, wykazy radnych, sołtysów i podsołtysów, wybory sołtysów, zarządzenia i koresp. w spr. szkoleniowych, sprawozdania. z działalności. GRN, protokoły z posiedzeń Zarządu, GRN, PGRN, Rady Gromadzkiej w Lanckoronie, komisji gminnych, protokoły inspekcji, spr. dot. majątku gminy i gromad, akta dot. zniszczeń wojennych i szkód wyrządzonych przez wojska radzieckie. 2. Dział finansowo-budżetowy z lat 1931-1950 /sygn.19-66/ preliminarze budżet., budżety, księga główna, dzienniki główna, księgi dochodów i wydatków budżet., roczne sprawozdania budżetowe, księgi biercze podatków, Danina Narodowa 3. Dział gospodarki gminnej z lat 1945-1950 /sygn.67-79/ zarządzenia i koresp. w spr. kulturalno - oświat., orzeczenia organizacyjne szkół podst., walka z analfabetyzmem, koresp. w sprawie zdrowia publ. i repatriacji dzieci, statystyka gminna, akcja przesiedleńcza i werbunkowa do pracy w przemyśle i górnictwie, plan gospodarczy w rolnictwie, spr. katastralne, zarządzenia i koresp. w spr. rolno - leśnych 4. Dział administracyjny z lat1942, 1945-1950 /sygn.80-82/ rejestr wydanych w Lanckoronie kenkart, rejestr mieszkańców gminy Kalwaria, zarządzenia i koresp. w spr. bezp. publ. II. Prezydium GRN w Kalwarii z lat 1950-1954 /sygn.83-115/ 1. Referat ogólno-administracyjny z lat 1950-1954 /sygn.83-99/ wybory sołtysów, wykazy członków Zarządu Gminnego, PGRN, radnych oraz sołtysów, szkolenie pracowników gminnych, sprawozdania z działalności GRN, komisji gminnych, protokoły z sesji GRN i posiedzeń PGRN, komisji, książka kontroli, protokoły inspekcji, spr. bezp. publ., rejestr spraw karno-adm., protokoły z rozpraw karno-adm. 2. Referat finansowy z lat 1950-1954 /sygn.100-104/ preliminarz budżetowy, budżet, dziennik główna, księga biercza podatku, księga świadczeń w naturze 3. Referat spraw socjalnych i kulturalnych z lat 1950-1954 /sygn.105-110/ koresp. w spr. kulturalno - oświat., spr. zdrowia publ., karty rzemieślnicze 4. Referat rolny z lat 1951-1954 /sygn.111-115/ wykazy gospodarstw rolnych, akcja przesiedleńcza, plan techniczno - eksploatacyjny SOM, spr. katastralne, koresp. dot. rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa III. Gminne organizacje społeczne z lat 1938-1939, 1945-1954 /sygn.116-120/ projekt budżetu Pow. Zw. Samorząd., protokoły z zebrań organizowanych przez gminne komisje i komitety, dziennik podawczy Koła TSL w Lanckoronie, spr. grobownictwa, wytwórstwa meblowego i drobnego rzemiosła wiejskiego, spr. Towarzystwa Przyjaciół ORMO IV. Listy płac, zezwolenia na budowę z lat 1948-1954 /sygn.121-123/ V. Nabytki 2008 r., z lat 1950-1954 /sygn.124-130/ książki meldunkowe wsi Lanckorona, Izdebnik, Jastrzębia Liczba jednostek w zespole: 130
13/405/0 Akta gminy Maków 1939-1954 0 rozwiń
I. Zarząd Gminny w Makowie z lat 1939-1950/51 /sygn.1-54/ 1. Dział ogólno-organizacyjny z lat 1939-1950 /sygn.1-22/ spr. dot. podziału terytorialnego, sprawozdania ze stanu zatrudnienia w gm., spr. osobowe, wybory sołtysów i podsołtysów, protokoły z posiedzeń Zarządu, GRN, PGRN, poszczególnych komisji, księgi uchwał, protokoły z zebrań gromadzkich i sołtysów, sprawozdania z działalności GRN, Zarządu Gminnego, komisji, księga inspekcyjna, spr. nieruchomości ziemskich, ogólna charakterystyka gminy 2. Dział finansowo - budżetowy z lat 1939-1943, 1945-1949 /sygn.23-33/ preliminarze budżetowe, sprawozdania finansowe, księgi biercze podatku 3. Dział gospodarki gminnej z lat 1941-1943, 1945-1950 /sygn.34-50/ spr. budowy dróg i mostów, koresp. dot. urządzeń komunalnych, spr. kulturalno - oświatowe, orzeczenia o organizacji szkół podstawowych, walka z analfabetyzmem, spr. przesiedleńcze, statystyka gminna, spr. gospodarstw chłopskich i spółdzielczości produkcyjnej 4. Dział administracyjny z lat 1942-1944, 1948-1950 /sygn.51-54/ rejestr kenkart, rejestry spraw karno - administracyjnych, sprawa budowy kaplicy kościelnej bez zezwolenia II. Prezydium GRN w Makowie z lat 1950-1954 /sygn.55-89/ 1. Referat ogólno-administracyjny z lat 1950-1954 /sygn.55-77/ koresp. w spr. ogólno - adm., spr. podziału adm., wybory sołtysów i podsołtysów, protokoły z posiedzeń ,PGRN, sesji GRN, księgi uchwał, protokoły z zebrań gromadzkich i posiedzeń komisji, zarządzenia polustracyjne, plany pracy, sprawozdania z działalności PGRN, rejestry spraw karno - administracyjnych, skargi i zażalenia 2. Referat finansowy z lat 1951,1953 /sygn.78-79/ budżety 3. Referat spraw socjalnych i kulturalnych z lat 1951-1954 /sygn.80-83/ zarządzenia i koresp. dot. spr. kulturalno – oświatowo, urządzeń komunalnych .i elektryfikacji 4. Referat rolny z lat 1951-1954 /sygn.84-89/ spr. przesiedleńcze, koresp. w spr. rolnych, statystyka gminna, sprawozdania z akcji żniwno - omłotowej, protokoły z posiedzeń gromadzkich rad kontrolno - doradczych, spr. komisji podziału administracyjnego III. Gminne organizacje społeczne z lat 1945, 1947-1954 /sygn.90-92/ protokoły z posiedzeń komitetu oddłużenia wsi, protokoły z zebrań różnych komitetów i zespołów, sprawozdania Koła Gospodyń Wiejskich w Żarnówce IV. Akta osobowe, zezwolenia na budowę z lat 1937-1954 /sygn.93-99/ V. Dopływ 2009 z lat 1951-1953 /sygn.100/ Sprawy ściągania podatków. Liczba jednostek w zespole: 100
13/406/0 Akta gminy Mucharz 1939-1954 0 rozwiń
I. Zarząd Gminny w Mucharzu z lat 1939, 1945-1950 /sygn.1-26/ 1. Dział ogólno-organizacyjny z lat 1949-1950 /sygn.1/ księga protokołów PGRN 2. Dział finansowo-budżetowy z lat 1939, 1945-1950 /sygn.2-21/ budżet adm. i gromadzki, dziennik główna, księgi dochodów i wydatków, roczne sprawozdania rachunkowe 3. Dział gospodarki gminnej z lat 1945-1948, 1950 /sygn.22-26/ akcja przesiedleńcza na tereny Ziem Zachodnich, wykazy mieszkańców poszczególnych gromad, sprawozdania w ruchu budowlanym, książka wydanych koncesji budowlanych i rejestr wydanych zezwoleń na budowę II. Prezydium GRN w Mucharzu z lat 1950-1951 /sygn.27-28/ 1. Referat spraw socjalnych i kulturalnych z lat 1950-1951 /sygn.27/ wykazy budynków kościelnych na terenie gminy 2. Referat rolny z lat 1951 /sygn.28/ statystyka rolna III. Gminne organizacje społeczne z lat 1947-1951 /sygn.29-30/ działalność Komitetu Budowy Domu Kultury i Elektryfikacyjnego w Tarnawie Dolnej IV. Dopływy do zespołu 1987. Akta z lat 1945-1954 /sygn.31-34/ księga uchwał GRN w Mucharzu, protokoły z sesji GRN, protokoły posiedzeń PGRN, budżet GRN w Mucharzu V. Zezwolenia na budowę z roku 1951 /sygn.35/ VI. Dopływ 2009 z lat 1949-1952 /sygn.36-38/ Szkolenia pracowników, preliminarze budżetowe. Liczba jednostek w zespole: 38
13/407/0 Akta gminy Ryczów 1945-1954 [1955-1956] 0 rozwiń
I. Zarząd Gminny w Ryczowie z lat 1945-1950 /sygn.1-44/ 1. Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945-1950 /sygn.1-13/ spr. dot. podziału terytorialnego gminy, plany i sprawozdania z działalności GRN, księgi protokołów Zarządu Gminnego, GRN, komisji, zarządzenia poinspekcyjne, spr. majątku gminy i gromad 2. Dział finansowo-budżetowy z lat 1945-1950 /sygn.14-36/ budżet adm., dzienniki główna, księgi dochodów i wydatków, roczne sprawozdania budżetowe 3. Dział gospodarki gminnej z lat 1946-1950 /sygn.37-41/ statystyka gminna, spr. kulturalno-oświatowe, orzeczenia o organizacji szkół na terenie gromad, 4. Dział administracyjny z lat 1945-1948 /sygn.42-44/ rejestr osób opuszczających gminę, kwestionariusze szkód wojennych, rejestry spraw karno-adm. II. Prezydium GRN w Ryczowie z lat 1950-1954 /sygn.45-71/ 1. Referat ogólno-administracyjny z lat 1950-1954 /sygn.45-62/ spr. podziału terytorialnego gminy, plany i sprawozdania z działalności PGRN, protokoły z posiedzeń GRN, PGRN, komisji, ewidencja wykonywania uchwał, wybory sołtysów i podsołtysów, księga inspekcyjna i zarządzenia poinspekcyjne, rejestry spraw karno - administracyjnych, ewid. ruchu ludności 2. Referat finansowy z lat 1950-1952 /sygn.63-66/ budżet adm. i gromadzki, dziennik główna, 3. Referat spraw socjalnych i kulturalnych z lat 1951-1954 /sygn.67-71/ zarządzenia i koresp. dot. szkolnictwa i walki z analfabetyzmem oraz obchodów rocznic narodowych, opieki społ., zdrowia publicznego., zestawienia ludności, obszaru i gospodarstw, spr. sprzedaży majątku gromadzkiego III. Gminne organizacje społeczne z lat 1945, 1949-1954 /sygn.72-73/ protokoły z posiedzeń organizowanych z różnych okazji oraz wykaz członków gminnego i gromadzkich Komitetów Obrońców Pokoju IV. Dopływy 2006 . Akta z lat 1951-1956 /sygn.74-76/ księgi meldunkowe gromady Woźniki V. Sprawy osobowe z lat 1947-1953 /sygn.77/ sprawy osobowe pracowników Zarządu Gminnego i PGRN, wykazy członków prezydium, sołtysów, podsołtysów, korespondencja Liczba jednostek w zespole: 77
13/408/0 Akta gminy Spytkowice, powiat wadowicki 1926-1946 0 rozwiń
I. Zarząd Gminny w Spytkowicach z lat 1926-1946 /sygn.1-17/ 1. Dział finansowo-budżetowy z lat 1938-1939, 1945-1946 /sygn.1-2/ księga różnych sum pozabudżetowych, dziennik główna 2. Dział administracyjny z lat 1926-1946 /sygn.3-17/ rejestry mieszkańców i skorowidze do rejestrów II Dopływy 1997 Akta z lat 1927-1944 /sygn.18-67/ okólniki dot. pracy GR oraz wyborów, wybory wójta i podwójcich, zarządzenia poinspekcyjne, budżety, bilanse, dzienniki główna, księgi kontowe i kasowe, podatki, koresp. dot. kultury i sztuki, akcje sanitarno-porządkowe, opieka społ., bezrobotni, akta USC, ewidencja ludności, sprawy wyznaniowe, spr. bezpieczeństwa .i porządku publicznego, spr. wojskowe, rejestry poborowych, zezwolenia na budowę, regulacja cen, spr. sądowo - majątkowe, plany budowy niektórych obiektów. Przesunięcie 2008 z lat 1935-1939 /sygn.68-73/ podania o wydanie dowodów osobistych, korespondencja w sprawach meldunkowych. Przesunięcie 2010 z lat (b.d. okres międzywojenny) /sygn.74/ Skorowidz rejestracji koni wsi Woźniki. Liczba jednostek w zespole: 74
13/409/0 Akta gminy Stryszów 1940-1954 0 rozwiń
I. Zarząd Gminny w Stryszowie z lat 1940-1950 /sygn.1-40/ 1. Dział ogólno-organizacyjny z lat 1943-1950 /sygn.1-19/ zarządzenia i okólniki, regulaminy i statuty, sprawy osobowe pracowników, sprawozdania z działalności GRN, protokoły posiedzeń PGRN, sesji GRN, komisji, zebrań gromadzkich, wybory wójta i sołtysów, zarządzenia poinspekcyjne, spr. majątku gminnego i gromadzkich, szkody wojenne, kwestionariusze inwestycji, skargi i zażalenia 2. Dział finansowo-budżetowy z lat 1940-1949 /sygn.20-26/ preliminarze, budżety, książeczki kasowe 3. Dział gospodarki gminnej z lat 1946-1950 /sygn.27-36/ spr. kultury, orzeczenia w spr. organizacji szkół, spr. remontów i budowy dróg i mostów, opieki społecznej i zdrowia, spr. parcelacji i akcji przesiedleńczej, spr. rolne, statystyka rolna 4. Dział administracyjny z lat 1940, 1945-1946, 1948-1950 /sygn.37-40/ spr. dot. straży pożarnej i elektryfikacji wsi, ewidencja przepustek granicznych, spr. karno - adm. II. Prezydium GRN w Stryszowie z lat 1950-1954 /sygn.41-69/ 1. Referat ogólno-administracyjny z lat 1950-1954 /sygn.41-58/ zarządzenia i okólniki, spr. podziału terytorialnego, sprawy osobowe pracowników, sprawozdania z działalności PGRN, protokoły posiedzeń PGRN, sesji GRN, komisji, zebrań gromadzkich, wybory wójta i sołtysów, skargi i zażalenia, rejestr spr. karno-adm. 2. Referat spraw socjalnych i kulturalnych z lat 1951-1954 /sygn.59-66/ spr. kulturalno-oświatowe, gospodarczo-administracyjne, majątku gminnego i gromad, budowy i remontu dróg i mostów, plan techniczno-eksploatacyjny Spółdzielczego Ośrodka Maszynowego w Stryszowie 3. Referat rolny z lat 1951-1954 /sygn.67-69/ spr. dot. parcelacji i akcji przesiedleńczej, statystyka rolna III. Gminne organizacje społeczne z lat 1947-1953 /sygn.70/ protokoły posiedzeń org. z różnych okazji IV. Zezwolenia na budowę, plany sytuacyjne z lat 1944-1954 /sygn.71-74/ zezwolenia na budowę, ich rejestr, plany sytuacyjne Stryszowa z okresu okupacji Liczba jednostek w zespole: 74
13/410/0 Akta gminy Wadowice 1928-1954 [1955-1959] 0 rozwiń
I. Zarząd Gminny w Wadowicach z lat 1928, 1931, 1940-1950 /sygn.1-73/ 1. Dział ogólno-organizacyjny z lat 1928, 1931, 1944-1950 /sygn.1-27/ okólniki, instrukcje, statuty, karty personalne pracowników, wybory sołtysów, protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego, GRN, PGRN, z zebrań gromadzkich i poszczególnych komisji, księgi uchwał, protokoły i zarządzenia pokontrolne, spr. dot. majątku gminy, skargi i zażalenia, korespondencja 2. Dział finansowo-budżetowy z lat 1945-1950 /sygn.28-64/ preliminarze budżet., budżety, księgi główna, dzienniki główna, księgi dochodów i wydatków budżet., roczne sprawozd. rachunk., wykaz podatników podatku gruntowego 3. Dział gospodarki gminnej z lat 1942-1944, 1947-1950 /sygn.65-71/ zarządzenia i koresp. w spr. kulturalno-oświatowych, orzeczenia organiz. szkół podst., statystyka gminna 4. Dział administracyjny z lat 1940-1945, 1950 /sygn.72-73/ rejestr mieszkańców, akta dot. spisu powszechnego II. Prezydium GRN w Wadowicach z lat 1949-1954 /sygn.74-123 1. Referat ogólno-administracyjny z lat 1949-1954 /sygn.74-108/ okólniki, sprawy osobowe pracowników, protokoły z posiedzeń i narad pracowniczych GRN, wybory sołtysów, protokoły z posiedzeń PGRN, sesji GRN, komisji GRN, zebrań sołtysów, księgi uchwał, protokoły i zarządzenia polustracyjne, skargi i zażalenia, rejestr spr. karno-adm. 2. Referat finansowy z lat 1950-1954 /sygn.109-115/ budżety adm.i gromadzkie, dzienniki główna, 3. Referat spraw socjalnych i kulturalnych z lat 1949-1954 /sygn.116-121/ koresp. w spr. kulturalno- światowych, spr. dot. majątku gromad i gminy, karty rzemieślnicze 4. Referat rolny z lat 1951-1953 /sygn.122-123/ wykaz szczegółowy użytków, luźna statystyka gminna III. Gminne organizacje społeczne z lat 1945-1954 /sygn.124-136/ protokoły z zebrań organizacyjnych gromadzkich kół odbudowy Warszawy, Związek. Samopomocy Chłopskiej, spr. Wszechnicy Radiowej, sprawozdania z zebrań gromadzkich komitetów obywatelskich, luźne zarządzenia, protokoły i koresp. IV. Dopływy 2006. Akta z lat 1951-1959 /sygn.137-142/ gromadzkie księgi meldunkowe gromad Radocza, Tomice, Witanowice V. Akta z lat 1946-1954 /sygn.143-151/ ewidencja obsługi szkolnej, listy płac, akta osobowe, zezwolenia na budowę VI. Dopływ 2009 r. z lat 1948-1949 /sygn.152/ Korespondencja w sprawach finansowych. VII. Dopływ 2010 r. z lat 1949-1940 /sygn.153-155/ Ankiety klasyfikacji gruntów. Liczba jednostek w zespole: 155
13/411/0 Akta gminy Wieprz, powiat wadowicki 1890-1954 0 rozwiń
I. Zarząd Gminny w Wieprzu z lat 1933-1941, 1945-1950 /sygn.1-72/ 1. Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945-1950 /sygn.1-17/ zarządzenia, protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego, GRN, z zebrań gromadzkich, posiedzeń komisji i z odpraw sołtysów, protokoły i zarządzenia pokontrolne, spr. majątku poniemieckiego 2. Dział finansowo-budżetowy z lat 1938-1940, 1945-1950 /sygn.18-45/ statuty stanowisk służbowych, preliminarze budżet., budżety adm. i gromadzkie, sprawozdania. rachunkowe. z wykonania budżetu, dzienniki główna, księgi dochodów i wydatków budżet., księgi biercze podatków, protokoły kontroli referatu podatkowego 3. Dział gospodarki gminnej z lat 1946-1950 /sygn.46-63/ koresp. w spr. kultury, orzeczenia w spr. organizacyjnych szkół na terenie gromad., spr. zdrowia publicznego, akcji sanitarno - porządkowe., rolne: parcelacja, akcja przesiedleńcza, obowiązkowe dostawy, pomoc sąsiedzka, melioracja, ochrona i uprawa roślin, akcje siewne i żniwno - omłotowe, spr. leśne i rybackie 4. Dział administracyjny z lat 1933-1941, 1946-1950 /sygn. 64-72/ spr. USC i wyznaniowe, rejestr dowodów osobistych i przynależności do gminy, koresp. w spr. bezp. publicznego II. Prezydium GRN w Wieprzu z lat 1950-1954 /sygn.73-120/ 1. Referat ogólno-administracyjny z lat 1950-1954 /sygn.73-98/ sprawy osobowe pracowników, sprawozdania ze spotkań z radnymi, protokoły z posiedzeń PGRN, sesji GRN, sprawozdania z działalności GRN, plany pracy PGRN, protokoły z posiedzeń komisji, protokoły z lustracji, spr. bezpieczeństwa publicznego, protokoły i rejestr spr. karno - adm., spr. ewidencji ruchu, świadectwa przynależności, spr. USC, wykazy obwodowych komisji wyborczych, koresp. w spr. organizacyjnych 2. Referat finansowy z lat 1950, 1952-1954 /sygn.99-103/ budżet adm. i terenowy, rejestr poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia mienia 3. Referat spraw socjalnych i kulturalnych z lat 1950-1954 /sygn.104-111/ zarządzenia i koresp. w spr. kulturalno-oświatowych, zdrowia publicznego, akcji sanitarno-porządkowej, spr. wychowania fizycznego, imprez sportowych, gospodarki gminnej 4. Referat rolny z lat 1951-1954 /sygn.112-120/ spr. dot. oświaty rolniczej, parcelacji i wymiany gruntów, akcji przesiedleńczej, melioracji, akcji siewnej, żniwno-omłotowej i ziemniaczanej, uprawy i ochrony roślin, pomocy sąsiedzkiej, obowiązkowych dostaw, spr. leśnych i rybackich III. Gminne organizacje społeczne z lat 1945-1954 /sygn.121-125/ spr. dot. aktywu związkowego ZZPP Pow. Zw. Młodzieży Wiejskiej "Wici", protokoły klasyfikacji gruntów prowadzone przez Komisję Współdziałania, spr. Koła Wszechnicy Radiowej, spółdzielczego ośrodka maszynowego, spr. rozwoju spółdzielń produkcyjnych IV. Dopływy 1997. Akta z lat 1890-1954 /sygn.126-192/ spisy wyborców, budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, księgi kontowe i kasowe, księgi kontroli ruchu ludności, rejestry pospolitego ruszenia, księgi meldunkowe rezerwistów, księgi ewidencji koni niezdatnych, rejestr mieszkańców gminy Głębowice, księga uchwał Rady Narodowej V. Zezwolenia na budowę z lat. 1946-1947 /sygn.193-197/ VI. Dopływ 2008 z lat 1932-1954 /sygn.198-204/ Rejestry mieszkańców Wieprza i Głębowic, gromadzka książka meldunkowa wsi Wieprz, domowe książki meldunkowe wsi Nidek i Przybradz. VII. Przesunięcie 2008 z lat 1925-1933 rejestry osiemnastolatków z urodzonych w lat 1907-1910, 1912-1915 z Gierałtowiczek /sygn.205/ VII. Przesunięcie 2009 z lat 1931-1938 /sygn.206-208/ Koperty z ankietami osób zamieszkujących w gminie wraz z arkuszami zbiorczymi i podaniami o wydanie dowodów osobistych. VIII. Przesunięcie 2011 z lat 1948-1951 /sygn.209/ Księga zarządzeń wójta gminy Wieprz. Liczba jednostek w zespole: 209
13/412/0 Akta gminy Zawoja 1919-1954 0 rozwiń
I. Zarząd Gminny w Zawoji z lat 1919-1951 /sygn.1-66/ 1. Dział ogólno-organizacyjny z lat 1943, 1945-1950 /sygn.1-16/ zarządzenia, spr. dot. podziału terytorialnego, sprawozdania z działalności Zarządu Gminnego, wykazy imienne członków Zarządu Gminnego, protokoły z posiedzeń GRN i komisji, zarządzenia pokontrolne, dziennik koresp., ogłoszenia gminne 2. Dział finansowo - budżetowy z lat 1937-1950 /sygn.17-45/ zarządzenia, budżet adm., dzienniki główna, księgi dochodów i wydatków budżet., księgi różnych sum pozabudżetowych, sprawozdania i zamknięcia budżetowe, protokoły kontroli podatku gruntowego 3. Dział gospodarki gminnej z lat 1932-1950 /sygn.46-54/ koresp. w spr. gospodarczych gminy, kulturalno - oświatowych, szkolnych i zdrowotnych, spr. rolne: zarządzenia i instrukcje, plany zasiewów, melioracja, klęski żywiołowe, hodowla, wykazy przesiedleńców i zestawienia miejscowości na Ziemie Zachodnie 4. Dział administracyjny z lat 1919-1951 /sygn.55-66/ koresp. w spr. USC, ewidencja Żydów z terenu gminy, wnioski o wydanie kart rozpoznawczych w Generalnym Gubernatorstwie, rejestry dowodów osobistych, księgi kontroli ruchu ludności, spr. bezpieczeństwa publicznego, skargi i zażalenia II. Prezydium GRN w Zawoji z lat 1949-1954 /sygn.67-117/ 1. Referat ogólno-administracyjny z lat 1950-1954 /sygn.67-95/ zarządzenia, podział terytorialny, plany pracy i sprawozdania z działalności GRN, wykazy imienne członków GRN, protokoły z posiedzeń PGRN, sesji GRN, uchwały i wnioski, analiza protokołów GRN, protokoły z posiedzeń komisji i zebrań gromadzkich, zarządzenia pokontrolne, spr. bezpieczeństwa publicznego, handlu i aprowizacji, rejestr spr. karno - adm., sprawozdania z akcji karnej dot. obowiązkowych dostaw, skargi i zażalenia, wykazy mieszkańców gminy, zaświadczenia i opinie, książki meldunkowe, ogłoszenia gminne 2. Referat finansowy z lat 1950-1954 /sygn.96-106/ zarządzenia, budżety, bilanse, dziennik główna, karty dochodów i wydatków budżet., sprawozdania o dochodach budżetowych 3. Referat spraw socjalnych i kulturalnych z lat 1949-1954 /sygn.107-114/ koresp. w spr. kulturalno-oświatowych, meldunki o likwidacji analfabetyzmu, spr. sanitarne i gospodarcze gminy 4. Referat rolny z lat 1950-1954 /sygn.115-117/ zestawienia obszarów gruntów, spr. przesiedlenia ludności rolniczej z terenu gminy na tereny ZO, sprawozdania z akcji przesiedleńczej, koresp. w spr. leśnych III. Gminne organizacje społeczne z lat 1940, 1945-1947, 1950-1954 /sygn.118-122/ regulamin i okólnik PCK, protokoły z zebrań aktywu gminnego, zespołu gminnego i gromadzkiego, różne protokoły z różnych posiedzeń IV. Dopływy 1987. Akta z lat 1948-1954 /sygn.123-124/ księga uchwał Rady Narodowej, księga uchwał Zarządu Gminnego w Zawoji V. Listy płac pracowników GRN w Zawoji z lat 1950-1951 /sygn.125/ VI. Dopływ 2009 z 1952 r. /sygn.126/ Zarządzenia ogólne. VII. Przesunięcie z 2016 r. z 1943 r. /sygn. 127/ Wyrysy z mapy katastralnej dotyczące nabycia nieruchomości po wysiedlonych Żydach Liczba jednostek w zespole: 129
13/413/0 Akta gminy Zembrzyce 1945-1953 0 rozwiń
I. Zarząd Gminny w Zembrzycach z lat 1945-1950 /sygn.1-10/ 1. Dział ogólno-organizacyjny z lat 1949-1950 /sygn.1-6/ protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego, GRN, PGRN, regulamin GRN i komisji, protokoły polustracyjne, zestawienia imienne osób typowanych na członków GRN 2. Dział gospodarki gminnej z lat 1949-1950 /sygn.7-8/ zarządzenia i koresp. dot. kultury i oświaty, zdrowia publicznego, spraw sanitarnych 3. Dział administracyjny z lat 1945-1950 /sygn.9-10/ spr. meldunkowe II. Prezydium GRN w Zembrzycach z lat 1950-1953 /sygn.11-32/ 1. Referat ogólno-administracyjny z lat 1950-1953 /sygn.11-21/ zarządzenia, sprawozdania z działalności PGRN, wykazy imienne pracowników PGRN, protokoły z sesji GRN i posiedzeń PGRN, komisji, protokoły polustracyjne, spr. karno - adm., meldunkowe 2. Referat finansowy z lat 1951 /sygn.22/ sprawozdania z wykonania budżetu 3. Referat spraw socjalnych i kulturalnych z lat 1950-1952 /sygn.23-24/ zarządzenia i korespondencja 4. Referat rolny z lat 1950-1951 /sygn.25-32/ zarządzenia, instrukcje, korespondencja III. Gminne organizacje społeczne z lat 1951-1952 /sygn.33-34/ protokoły z zebrań Komitetu Obywatelskiego Odbudowy Miasta Stołecznego Warszawy, protokoły z zebrań organizacyjnych zwołanych z różnych okazji IV. Listy płac pracowników PGRN w Zembrzycachz lat 1951 /sygn.35/ Liczba jednostek w zespole: 35
13/414/0 Akta miasta Kalwarii Zebrzydowskiej 1882-1939 [1951] 0 rozwiń
I. Rada i Urząd Miejski w Kalwarii Zebrzydowskiej z lat 1882-1915 /sygn.1-6/ 1. Akta organizacyjno- administracyjne z lat 1882-1910 /sygn.1-3/ protokoły z posiedzeń rady gminnej miasta, uchwały i okólniki dot. akcji sanitarnej 2. Akta gospodarcze z lat 1903, 1913, 1915 /sygn.4-6/ - budowa wodociągu, stadionu sportowego, zezwolenia na budowę domów mieszkalnych II. Zarząd Miejski miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z lat 1919-1939 /sygn.7-25/ 1. Akta organizacyjno-administracyjne z lat 1919, 1934-1939 /sygn.7-14/ instrukcje i przepisy kancelaryjne, plany miasta i sąsiednich gmin, wybory samorządowe, spr. zw. z popularyzacją historii miasta, szkolnictwem zawodowym i akcją sanitarną 2. Akta gospodarcze z lat 1923-1937 /sygn.15-25/ zezwolenia na budowę domów mieszkalnych III. Stowarzyszenia i fundusze działające przy Zarządzie Miejskim w Kalwarii Zebrzydowskiej z roku 1934 /sygn.26-27/ statut Związku Międzykomunalnego dla popierania kalwaryjskiego wytwórstwa meblowego i drobnego rzemiosła wiejskiego, koresp. dot. pożyczki narodowej IV. Dopływ z 2014 roku z lat 1925, 1934 /sygn. 28-29/ Sprawa budowy drogi do rzeźni miejskiej, sprawa ustalenia wyznania mieszkańca Kalwarii Liczba jednostek w zespole: 29
13/415/0 Cech Kowali, Ślusarzy i Stelmachów w Andrychowie 1844-1940 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1878 – 1939 /sygn. 1- 2, 9 – 11/ księgi protokołów i uchwał, zarządzenia i statuty 2. Sprawy osobowe z lat 1844 – 1920 / sygn. 3 – 7/ księga wpisowa pryncypałów, księga zapisów wyzwolonych terminatorów, ugody terminatorów, książki dniówek czeladników 3. Sprawy finansowe z lat 1889 – 1908 /sygn. 8/ książka rachunkowa 4. Sprawy administracyjne z lat 1887 – 1908 /sygn. 12/ dziennik podawczy 5. Dopływ z 2010 r. z lat 1933-1940 /sygn.12a/ Umowy o naukę. Liczba jednostek w zespole: 13
13/416/0 Cech Krawców, Kuśnierzy, Kapeluszników, Powroźników i Golarzy w Andrychowie 1850-1940 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1886 – 1940 /sygn. 13/ księga uchwał 2. Sprawy osobowe z lat 1850 – 1939 /sygn. 14 – 15/ księga ewidencji majstrów i księga wpisów 3. Sprawy finansowe z lat 1886 – 1940 /sygn. 16 – 19/ księga przychodów i rozchodów, książka kasowa, kwitariusz 4. Sprawy administracyjne z lat 1907 – 1939 /sygn. 20/ księga podawcza Liczba jednostek w zespole: 8
13/417/0 Cech Szewski w Andrychowie 1844-1882, 1947-1949 0 rozwiń
1. Sprawy osobowe z lat 1844 – 1882 /sygn. 21/ księga mistrzów cechu szewskiego 2. Przesunięcie z 2013 r., akta z lat 1947-1949 /sygn.22/ Kwestionariusze rzemieślnicze szewców i cholewkarzy zrzeszonych w Cechu Szewców i Cholewkarzy w Andrychowie. Liczba jednostek w zespole: 2
13/418/0 Stowarzyszenie Zjednoczonych Rękodzielników Cechu t.j. Kowali, Ślusarzy itp. w Oświęcimiu 1831-1947 0 rozwiń
1. Sprawy osobowe z lat 1890 – 1947 /sygn. 1 – 3/ księgi zapisów i wypisów uczniów, 2. Dopływy 1996 r. z lat 1831 – 1936 /sygn. 4 – 9 / księgi zapisu majstrów i czeladników i uczniów, księgi kasowe orzeczenie sądu polubownego, księga uchwał Liczba jednostek w zespole: 9
13/419/0 Cech Stolarzy, Bednarzy i Ślusarzy w Wadowicach 1776-1916 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1886 – 1939 /sygn. 1 – 2/ księgi uchwał 2. Sprawy osobowe z lat 1776 – 1802 /sygn. 3/ fragment księgi przyjęć do cechu 3. Sprawy finansowe z roku 1924 /sygn. 4/ rejestr składki cechowej na msze św. 4. Dopływ z 2010 r. z lat 1886-1914 /sygn.4a/ Księga zapisu uczniów. Liczba jednostek w zespole: 5
13/420/0 Cech Piekarzy, Piernikarzy i Cukierników w Wadowicach 1884-1939 0 rozwiń
1. Sprawy administracyjne z lat 1910 – 1939 /sygn. 5/ dziennik podawczy 2. Sprawy finansowe z lat 1884, 1910 – 1938 /sygn. 6 – 8/ książka kasowa, książka dochodów i wydatków oraz preliminarz budżetowy Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 401 do 420 z 1 410 wpisów.