Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
13/461/0 Kasa Stefczyka w Targanicach 1908-1950 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1908 - 1948 /sygn.293/ księga protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej 2. Sprawy osobowe z lat 1925 - 1948 /sygn. 294 - 296/ deklaracje przystąpienia do Spółdzielni, książki udziałów i rejestry członków Kasy 3. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1939 - 1950 /sygn. 297, 298/ księgi udziałów i pożyczek Liczba jednostek w zespole: 6
13/462/0 Kasa Stefczyka w Wieprzu, powiat wadowicki 1901-1950 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1901 - 1949 /sygn.299 - 302/ książki protokołów z posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej i Walnych Zebrań, korespondencja w sprawach organizacyjnych 2. Sprawy osobowe z lat 1920 - 1930, 1936 - 1949 /sygn.303 - 305/ rejestry członków i księgi udziałów 3. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1939 - 1950 /sygn. 306 - 307/ księgi udziałów i pożyczek Liczba jednostek w zespole: 9
13/463/0 Kasa Stefczyka w Witanowicach 1907-1950 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1907 - 1926, 1938 - 1948 /sygn. 308 - 310/ księgi protokołów Zarządu Kasy, Rady Nadzorczej i Walnych Zebrań 2. Sprawy osobowe z lat 1924 - 1950 /sygn. 311 - 312/ rejestr i deklaracje członków Kasy 3. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1938 - 1950 /sygn. 313 - 321/ inwentarze wkładów, udziałów, pożyczek, odsetek, wkładek oszczędnościowych, księgi udziałów i pożyczek, dziennik główna, sprawozdania finansowe Kasy Liczba jednostek w zespole: 14
13/464/0 Kasa Stefczyka w Zakrzowie 1919-1950 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1924, 1933, 1935 /sygn. 322- 325/ statut Kasy Stefczyka, rejestr imienny układów konwersyjnych, protokół z rewizji Kasy 2. Sprawy osobowe z lat 1922 - 1943 /sygn.326 - 327/ rejestr i deklaracje członków Kasy, książka udziałów 3. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1919 - 1950 /sygn. 328 - 333/ inwentarze udziałów i pożyczek, księga kasowa wkładek oszczędnościowych, księgi pożyczek długoterminowych, dziennik główna, księga kasowa Liczba jednostek w zespole: 12
13/465/0 Kasa Stefczyka w Zebrzydowicach 1920-1950 0 rozwiń
1. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1920 - 1950 /sygn.334 - 347/ księgi wkładów, udziałów i pożyczek, dziennik główna i terminatka Liczba jednostek w zespole: 14
13/466/0 Spółka Mleczarska w Piotrowicach 1922-1922 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z roku 1922 /sygn.348/ Statut spółki Liczba jednostek w zespole: 1
13/467/0 Starostwo Powiatowe w Białej Krakowskiej [1936-1939] 1945-1950 [1951-1952] 0 rozwiń
I. Referat Ogólny z lat 1945-1950 /sygn.1-48/ zarządzenia wewnętrzne i władz zwierzchnich, sprawy reprezentacyjne, sprawozdania z działalności, organizacja starostwa i zasady urzędowania, sprawy osobowe pracowników, sprawy ruchu drogowego i planowania, statystyka i sprawozdawczość z zakresu kultury i sztuki, sprawy twórczości artystycznej, ochrona zabytków, organizacja obchodów, akademie i wystawy II. Referat Rachunkowo - Gospodarczy z lat 1946-1949 /sygn.49-60/ wnioski do preliminarzy budżetowych, uposażenia pracowników, kredyty III. Referat Społeczno - Polityczny z lat 1945-1950 /sygn.61-172/ zbiór przepisów i zarządzeń, wybory do Sejmu i rad narodowych, referendum ludowe, powszechny spis ludności, sprawy przestępstw politycznych oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, widowiska, sprawy narodowościowe i wyznaniowe, cudzoziemcy, stowarzyszenia i związki oraz partie polityczne, wiece i zebrania publiczne, sprawy graniczne, karty przesiedleńcze, zwalczanie klęsk żywiołowych, grobownictwo wojenne, sprawozdania sytuacyjne oraz sprawozdania z działalności urzędów gminnych. IV. Referat Wojskowy z lat 1945, 1947-1948 /sygn.173-176/ sprawy zasiłków wojskowych V. Referat Administracyjno-Prawny z lat 1945-1950 /sygn.177-263/ sprawy uznania i odzyskania obywatelstwa polskiego, sprawy rehabilitacyjne, deklaracje wierności, orzeczenia o pozbawieniu obywatelstwa, sprawy USC, użytkowanie wód publicznych i regulacja rzek, łowiectwo, sprawy prawne. VI. Referat Karno-Administracyjny z lat 1945-1950 /sygn.264-277/ normatywy, orzecznictwo karno-administracyjne, rejestry kar VII. Referat Zdrowia z lat 1945-1950 /sygn.278-352/ normatywy i instrukcje, planowanie lecznictwa, sprawy osobowe personelu sanitarnego, statystyka, lecznictwo zamknięte i zdrojowiskowe, ośrodki zdrowia, żłobki, prewentoria, sprawy sanitarne, cmentarze i grzebalnictwo, apteki i drogeria, szczepienia ochronne, statystyczne sprawozdania z przebiegu chorób zakaźnych, sprawozdania z działalności przychodni i ośrodków zdrowia, książka komisji lekarskiej. VIII. Referat Opieki Społecznej z lat 1945-1950 /sygn.353-387/ normatywy, nadzór nad zakładami opiekuńczymi, preliminarze budżetowe i zapotrzebowania kredytów, plany inwestycyjne, zasiłki i zapomogi, akcja UNRRA, sprawy rozprowadzenia żywności, repatriacja dzieci polskich z Niemiec, opieka nad inwalidami wojennymi, zwalczanie żebractwa, włóczęgostwa , nierządu i walka z alkoholizmem, opieka nad repatriantami, opieka zimowa. IX. Referat Budownictwa z lat 1945-1950 /sygn.388-418/ Przepisy i zarządzenia, realizacja planów odbudowy i rozbudowy, sprawozdania z ruchu budowlanego, plany zagospodarowania terenu, kredyty inwestycyjne, nadzór policyjno-budowlany, statystyka i sprawozdania, korespondencja luźna X. Referat Aprowizacji i Handlu z lat 1945-1950 /sygn.419-469/ normatywy, sprawy ogólne przemysłu i handlu, targi i jarmarki, zakłady gastronomiczne, planowanie i sprawozdania z akcji ściągania świadczeń rzeczowych, ankiety przedsiębiorstw, sprawy rozrachunkowe, organizacja zaopatrzenia i inspekcji, sieć rozdzielcza, protokoły z kontroli, sprawy towarowe, ewidencja i rozdział ziemiopłodów. XI. Referat Świadczeń Rzeczowych z lat 1945-1950 /sygn.470-487/ zarządzenia i okólniki, dostawy obowiązkowe, protokoły z kontroli spółdzielni, Komisja Rozdzielcza artykułów przydziałowych akcji specjalnej, XII. Referat Przemysłu i Handlu z lat 1945-1950 /sygn.488-531/ normatywy, przemysł rzemieślniczy i ludowy, protokoły z walnych zebrań organizacji rzemieślniczych, sprawozdania i statystyka handlowa i przemysłowa, sprawy obrotu towarowego, sprawozdania i działalność Komisji Notowań Cen. XIII. Referat Szkód Wojennych z lat 1945-1947 /sygn.532-603/ ewidencja i statystyka szkód wojennych, kwestionariusze rejestracji szkód wojennych z poszczególnych miejscowości powiatu bialskiego, sprawy kredytów na pokrycie kosztów związanych z rejestracją i ustalaniem szkód wojennych, sprawozdania z działalności referatu XIV. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych z lat 1945-1949 /sygn.604-614/ osadnictwo repatriantów rolnych, parcelacja majątków, scalanie gruntów, nieruchomości ziemskie, sprawy Powiatowej Komisji Ziemskiej, plany zagospodarowania przestrzennego, Państwowy Fundusz Ziemi, plany i sprawozdania XV. Powiatowy Inspektorat Oświaty Rolniczej z lat 1949-1950 /sygn.615-617/ protokoły zdawczo-odbiorcze ośrodków rolnych, sprawozdania z kontroli szkół rolniczych internatów i gospodarstw, plany i sprawozdania. XVI. Referat Pomiarów z lat 1945-1950 /sygn.618-625/ zarządzenia i instrukcje, sprawy pomiarów, katastru gruntowego i archiwum mierniczego. XIX Akta osobowe pracowników z lat 1945 /sygn.626-627/ XX. Dopływy z 2006 r. Akta z lat 1937-1952 /sygn.628-725/ 1. Referat Ogólny z lat 1945-1950 /sygn.628-632/ zarządzenia własne i władz zwierzchnich, konferencje szkoleniowe, protokoły przekazania teczek spraw pomiędzy referatami starostwa 2. Referat Społeczno-Polityczny z lat 1947-1952 /sygn.633-643/ protokoły zdawczo-odbiorcze przejmowania akt z innych referatów, rejestracja stowarzyszeń, sprawa przejęcia spraw i majątku po zlikwidowanym Powiatowym Oddziale Informacji i Propagandy 3. Referat Wojskowy z lat 1945-1946 /sygn.644/ zarządzenia 4. Referat Administracyjno-Prawny z lat 1946-1950 /sygn.645-651/ sprawy stwierdzenia, uznania, odzyskania, zwolnienia z obywatelstwa polskiego, zbiorki publiczne i kwesty 5. Referat Karno-Administracyjny z lat 1945-1948 /sygn.652-654/ sprawy organizacyjne, zarządzenia , kontrola orzecznictwa organów gminnych i wykonaniem kar administracyjnych 6. Referat Zdrowia z lat 1939-1950 /sygn.655-659/ wnioski na wystawienie legitymacji służbowych dla pracowników służby zdrowia, dokumenty po ubezpieczalni społecznej w Buczkowicach. 7. Referat Aprowizacji i Handlu z lat 1945-1950 /sygn.660-663/ normatywy i instrukcje, kontrole przedsiębiorstw, zestawienia młynów o piekarń w powiecie 8. Referat Przemysłu i Handlu z lat 1937-1951 /sygn.664-710/ spis zakładów przemysłowych , protokoły przejęcia zakładów, plany uruchomienia zakładów i plany obiektów zakładowych, protokoły posiedzeń Przymusowego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości, koncesje, sankcje karne za niedopełnienie obowiązku rejestracji 9. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych z lat 1945-1950 /sygn.711-721/ umowy dzierżawne gruntów PFZ, orzeczenia w sprawie przymusowego wykupu gruntów dzierżawnych - indywidualni dzierżawcy, rejestry gospodarstw rolnych i powiecie, 10. Spisy spraw z lat 1945-1950 /sygn.722-725/ XXI. Dopływy z 2009 r. Akta z lat 1946-1948 /sygn.726-729/ Akta dot. pożyczki odbudowy kraju oraz referatu motoryzacji. XXII. Dopływ z 2010 r. z lat 1945-1946 /sygn.730-752/ Akta osobowe pracowników przeniesionych z Izby Skarbowej w Krakowie do Starostwa Powiatowego w Białej Krakowskiej. XXIII. Dopływ z 2018 r. z lat 1936, 1947-1949 /sygn.753, 754/ Akta przymusowego wykupu gruntów Liczba jednostek w zespole: 754
13/468/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Białej Krakowskiej 1945-1950 0 rozwiń
I. Powiatowa Rada Narodowa w Białej Krakowskiej z lat 1945-1950 /sygn.1-47/ 1. Dział Ogólno-Organizacyjny z lat 1945-1950 /sygn.1-28/ materiały dotyczące organizacji samorządu powiatowego, protokoły z posiedzeń PRN, PPRN i komisji PRN, sprawozdania z działalności PRN, wykazy ławników, protokoły i sprawozdania z kontroli w terenie, sprawozdania m.in.. z działalności komisji, wykazy imienne PRN, miejskich i gminnych rad narodowych. 2. Dział ogólnej polityki komunalnej z lat 1945-1949 /sygn.29-30/ opinie dotyczące spraw gospodarczych powiatu, wnioski o odznaczenia 3. Dział nadzoru nad gminami z lat 1945-1950 /sygn.31-47/ protokoły z posiedzeń MRN oraz GRN z terenu powiatu, sprawozdania z działalności rad narodowych, uchwały rad i regulaminy obrad przesyłane do zatwierdzenia II. Wydział Powiatowy w Białej Krakowskiej z lat 1945-1950 /sygn.48-235/ 1. Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945-1950 /sygn.48-81/ zarządzenia i wytyczne, sprawy podziału administracyjnego województwa krakowskiego, protokoły z posiedzeń Wydziału Powiatowego, sprawozdania z działalności, materiały dotyczące podziału czynności Wydziału i utworzenia Biura Prezydium PRN, sprawy osobowe pracowników, sprawozdania i zarządzenia polustracyjne, sprawy majątku samorządowego powiatu, statuty i regulaminy przedsiębiorstw samorządowych, sprawy odszkodowań wojennych, zwalczanie rabunków, powołanie Komitetu Likwidacyjnego AK obszaru południowego. 2. Dział finansowo-gospodarczy z lat 1945-1950 /sygn.82-140/ budżety, księgi dochodów i wydatków, dzienniki główna, roczne sprawozdania rachunkowe, zestawienia statystyczne, uchwały i statuty podatkowe, księgi biercze podatków, kredyt komunalny, prośby o subwencje, sprawy gospodarcze. 3. Dział ogólnej polityki komunalnej z lat 1945-1950 /sygn.141-163/ sprawy oświaty pozaszkolnej, walka z analfabetyzmem, orzeczenia w sprawie organizacji szkół ogólnokształcących stopnia podstawowego, opieka społeczna, powołanie Powiatowej Komisji Ziemskiej, przejmowanie resztówek, akcja przesiedleńcza, przydziały budynków na szkoły rolnicze, sprawy weterynaryjne, rewindykacja mienia zabranego przez okupanta, zalesienia. 4. Dział nadzoru nad gminami z lat 1945-1950 /sygn.164-224/ Inspekcje gmin wiejskich, szkolenia pracowników, budowa mostów, wybory burmistrzów i sołtysów, sprawy dotyczące zmiany obywatelstwa, propozycje zmian administracyjnych na terenie powiatu, protokoły z posiedzeń zarządów miejskich i gminnych, sprawozdania z działalności zarządów miejskich i gminnych, statuty organizacyjne urzędów, regulaminy i instrukcje biurowe, statuty etatów stanowisk pracowniczych, normy pracy i świadczeń dla pracowników samorządowych, budżety gmin, roczne sprawozdania rachunkowe gmin, zatwierdzanie budżetów gmin, sprawozdania podatkowe, wnioski o kredyty i subwencje, statuty opłat administracyjnych, szarwarki, sprawy kredytu gminnego, majątek gmin i gromad, upaństwowienie zakładów przemysłowych, zaopatrzenie gmin w wodę pitną. 5. Dział pożarnictwa z lat 1945-1950 /sygn.225-230/ powołanie komitetów ogniowych, zwalczanie pożarów w terenie, protokoły walnych zebrań oraz roczne sprawozdania OSP 6. Dział planowania z lat 1948-1950 /sygn.231-234/ plany zagospodarowania przestrzennego, plany gospodarcze inwestycji, wnioski i zezwolenia budowlane 7. Dział gospodarki komunalnej i mieszkaniowej z lat 1949-1950 /sygn.235/ planowanie gospodarcze, zaopatrzenie materiałowe, dokumentacja techniczna III. Sprawy osobowe, pozwolenia na budowę z lat 1945-1950 /sygn.236-239/ akta osobowe pracowników, listy płac, pozwolenia na budowę Liczba jednostek w zespole: 256
13/469/0 Akta miasta Wadowic 1663-1673, 1777-1784, 1791-1792, 1834-1941 [1945] 0 rozwiń
I. Magistrat miasta Wadowic z lat 1834-1844 /sygn. 1 - 6/ Protokoły z posiedzeń Magistratu II. Rada i Urząd Miejski w Wadowicach z lat 1867-1911 / sygn. 7 - 11/ Protokoły z posiedzeń Rady, replika gminy miasta Wadowic przeciwko St. Warciszkiewiczowi, pomocnicze spisy spraw do dzienników podawczy, preliminarze wydatków i dochodów gminy, budżet drogowy III. Zarząd Miejski w Wadowicach z lat 1919, 1930 - 1938, /sygn. 12 - 15/ Sprawy miejskiego funduszu obronnego, akta i plany budowlane przedsiębiorstw i lokali użytkowych, akta i plany budowlane domów i zabudowań gospodarczych IV. Akta miasta Wadowic z 1941 r., /sygn.16/ Kwestionariusze dotyczące rozmieszczenia źródeł wody na terenie miasta V. Stowarzyszenia działające przy Zarządzie Miejskim w Wadowicach z lat 1934 - 1945, /sygn. 17 - 30/ Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej – statut, instrukcje, sprawozdania z działalności, preliminarz budżetowy, protokoły, plany miasta. VI. Dopływ 2005r. Akta z 1940 r. /sygn. 31/ Bilans zakładu energetycznego VII. Dopływ 2009 r. z lat 1931, 1933 /sygn. 32, 33/ Plany sytuacyjne. Liczba jednostek w zespole: 36
13/470/0 Oświęcimskie Zakłady Garbarskie w Oświęcimiu 1945-1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 194
13/471/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wadowicach 1950-1973 [1974-1976] 0 rozwiń
1. Referat Ogólno-Administracyjny z lat 1950-1976 /sygn.1-159/ protokoły z sesji MRN i posiedzeń PMRN, rejestry uchwał, protokoły komisji rady, ocena pracy radnych, relacje ze spotkań z mieszkańcami, zarządzenia zewnętrzne, szkolenia pracowników, sprawozdania z działalności MRN i PMRN, spisy powszechne i rolne. 2. Referat Finansowo-Budżetowy z lat 1950-1973 /sygn.160-216/ sprawozdania z realizacji uchwał MRN, plany gospodarcze miasta, plany finansowe zakładów budżetowych, sprawozdania finansowe ogólne i GUS, kontrole zewnętrzne, budżet - planowanie i wykonanie 3. Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z lat 1951-1971 /sygn.217-246/ zarządzenia i instrukcje władz zwierzchnich, realizacja uchwał MRN i PMRN, nadzór nad przedsiębiorstwami, sprawozdania z działalności Referatu, gospodarka gruntowa i lokalowa, cmentarze i grobownictwo wojenne, aktywizacja gospodarcza i czyny społeczne. 4. Rekwalifikacja 2012 r. Akta z lat 1950-1961 /sygn.247-295/ korespondencja w sprawach skarg i zażaleń, sprawy osobowe i listy płatnicze pracowników Prezydium MRN, inwestycje komunalne, wykaz członków spółdzielni mieszkaniowej proponowanych do przydziału mieszkań, rozliczenie akcji zbiórki złomu 5. Dopływ z 2016 r. Akta z lat 1954-1974 /sygn. 296-357/ protokoły, decyzje i korespondencja dotyczące wywłaszczeń i przekazywania gruntów, budownictwo uspołecznione i prywatne, wnioski i decyzje dotyczące przydziału lokali mieszkalnych, zamiany mieszkań i wykwaterowań, gospodarka lokalami użytkowymi, remonty budynków, wykaz zakładów usługowych gospodarki uspołecznionej i nieuspołecznionej, projekty techniczne, kosztorysy, plany orientacyjne i sytuacyjne obiektów użyteczności publicznej. Liczba jednostek w zespole: 357
13/472/0 Materiały dotyczące ruchu młodzieżowego w powiecie oświęcimskim w latach 1920-1950 1967, 1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
13/473/0 Więzienie w Wadowicach 1945-1969 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 49
13/474/0 Przedsiębiorstwo Budowlane w Oświęcimiu 1948-1958 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 83
13/475/0 Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie 1945-1994 0 rozwiń
1. Zarządzenia z lat 1946-1955 /sygn.1-25/ zarządzenia, okólniki instrukcje 2. Sprawy osobowe z lat 1946-1956 /sygn.26-58/ układy zbiorowe pracy, wykazy pracowników, sprawy dotyczące płynności kadr, dyscyplina pracy, sprawy przestępstw i kradzieży, szkolenia, odznaczenia, akcje socjalne. 3. Finanse i księgowość z lat 1945-1956 /sygn.59-95, 72a,89a/ zarządzenia, korespondencja, protokół przejęcia Fabryki Wyrobów Bawełnianych "Bracia Czeczowiczka", bilanse, księgi główna. 4. Zaopatrzenie rzeczowe z lat 1945-1955 /sygn.96-113/ zlecenia i specyfikacje, protokoły, umowy i kosztorysy, remonty kapitalne, sprawozdania z działalności inwestycyjnej, sprawy budowlane, sprawy zaopatrzenia budowlanego. 5. Utrzymanie ruchu z lat 1946-1957 /sygn.114-130/ wytyczne i instrukcje, protokoły z odpraw i narad głównego mechanika, sprawozdania techniczne, kartoteka maszyn, bhp, karty wypadkowe. 6. Przygotowanie produkcji z lat 1950-1956 /sygn.131-143/ protokoły z posiedzenia Zakładowej Komisji Wynalazczości, ewidencja racjonalizatorów, wnioski racjonalizatorskie, współzawodnictwo pracy. 7. Planowanie produkcji z lat 1948-1957 /sygn.144-156/ plany roczne, plany i sprawozdania z wykonania produkcji, plany roczne tkalni, przędzalni i wykończalni, plan techniczno-przemysłowy, plany dostaw eksportowych, roczne plany przewozów, sprawozdania i wykazy jakości produkcji. 8. Realizacja produkcji z lat 1950-1954 /sygn.157-163/ sprawozdania produkcyjne 9. Zbyt z lat 1952-1954 /sygn.164-167/ zarządzenia, sprawozdania roczne z wykonania planu dostaw, umowy kupna i sprzedaży towarów 10. Transport z lat 1952 /sygn.168/ sprawozdania z przewozu towarów. 11. Radca Prawny z lat 1947-1952 /sygn.169-170/ zarządzenia, wyjaśnienia, protokoły i sprawozdania z narad, arbitraż. 12. Straż Przemysłowa z lat 1949-1950 /sygn.171/ sprawozdania i meldunki. 13. Rada Zakładowa z lat 1945-1956 /sygn.172-204/ zarządzenia i okólniki dotyczące współzawodnictwa pracy, protokoły z zebrań mężów zaufania, zobowiązania produkcyjne, współzawodnictwo między zakładami, sprawozdania z wykonania zobowiązań, sprawozdania z działalności zakładowej organizacji związkowej, sprawy działalności kulturalnej i oświatowej, protokoły i sprawozdania Rady Zakładowej, protokoły z masówek. Analizy i oceny działalności Rady Zakładowej, protokoły wyborcze do rad zakładowych, protokoły z zebrań sprawozdawczo-wyborczych grup związkowych, materiały dla prelegenta. 14. Organizacje i komitety działające przy AZPB z lat 1948-1955 /sygn.205-217/ rezolucje, protokoły z posiedzeń, korespondencja. Liczba jednostek w zespole: 752
13/476/0 Akta miasta Wilamowic 1866-1939 0 rozwiń
I. Rada i Urząd Miejski miasta Wilamowic z lat 1866,1870-1913, 1916, 1926-1927 /sygn.1-29/ księga protokołów Rady Gminnej, dzienniki kasowe, dzienniki podawcze II. Zarząd Miejski w Wilamowicach z lat 1932-1939 /sygn.30-31/ księga protokołów Zarządu Miejskiego, księga inwentarzowa Liczba jednostek w zespole: 32
13/477/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Białej Krakowskiej 1945-1949 [1950] 0 rozwiń
I. Referat Ogólny z lat 1945-1949 /sygn.1-42/ 1. Kancelaria ogólna z lat 1945-1949 /sygn.1-8/ sprawy tworzenia i likwidacji Oddziału PUR, regulaminy i instrukcje dotyczące działalności, sprawozdania z inspekcji, akta dotyczące spraw personalnych, dzienniki podawcze 2. Sprawy gospodarcze z lat 1945-1949 /sygn.9-16/ sprawy majątku ruchomego i nieruchomego administrowanego przez Oddział PUR, sprawy gospodarcze dotyczące personelu Oddziału PUR, korespondencja dotycząca spraw gospodarczych osadników i przesiedleńców 3. Sprawy statystyki i ewidencji z lat 1945-1949 /sygn.17-29/ plany dotyczące przesiedleń na "ziemie odzyskane" i ich wykonanie, imienne wykazy: osadników, przesiedleńców oraz osób poszukujących rodzin repatriowanych z ZSRR, karty rejestracyjne osób ubiegających się o przydział gospodarstw poniemieckich, kartoteki repatriantów i osiedleńców 4. Sprawy etapowe i zdrowia z lat 1945-1949 /sygn.30-42/ korespondencja w sprawach etapowych, dostarczanie usług dla Punktu Etapowego, ewidencja wydanych zapomóg, sprawozdanie opisowe z działalności Punktu Etapowego w Białej Krak. wykazy statystyczne repatriantów na Punkcie Etapowym, korespondencja w sprawach zdrowia, sprawozdania dotyczące chorych na Punkcie Etapowym II. Referat Finansowo-Budżetowy z lat 1945-1946 /sygn.43/ korespondencja w sprawach finansowych, rozliczenia z sum budżetowych. III. Referat Osadnictwa z lat 1945-1949 /sygn.44-72/ 1. Sprawy akcji osiedleńczej i uwłaszczeniowej z lat 1945-1949 /sygn.44-61/ statut Związku Repatriantów, korespondencja w sprawach osadnictwa, okólniki, zarządzenia, informacje o możliwościach zakwaterowania przesiedleńców, osadnictwo na terenach "połemkowskich", sprawozdania z lustracji akcji osiedleńczych, protokoły przekazywania repatriantom gospodarstw, statystyczne zestawienia repatriantów i osiedleńców osiedlonych na gospodarstwach poniemieckich, wykazy obiektów poniemieckich na terenie powiatu Biała Krak. 2. Sprawy transportu repatriantów i przesiedleńców z lat 1945-1949 /sygn.62-65/ sprawozdania dotyczące transportów z przesiedleńcami i osadnikami, okólniki i zarządzenia w sprawach transportu, miesięczne sprawozdania ilościowe z akcji transportowych 3. Sprawy prawne z lat 1945-1950 /sygn.66-72/ zaświadczenia wydawane przez Powiatowy Oddział PUR, ewidencja tych zaświadczeń, odpisy z ksiąg hipotecznych dotyczące majątku repatriantów, kwestionariusze przesiedleńców. IV. Dokumentacja techniczna z 1945 r. /sygn.73/ dokumentacja techniczna budynku Punktu Etapowego w Białej Krak. Liczba jednostek w zespole: 73
13/478/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Punkt Odżywczo-Sanitarny w Oświęcimiu 1945-1948 0 rozwiń
I. Akta administracyjne z lat 1945-1948 /sygn.1-11/ organizowanie i likwidacja Punktu, protokoły wizytacji Punktu, korespondencja w sprawach wysiedleń w ramach akcji "Wisła", korespondencja w sprawach personelu POS, spisy inwentarza majątku ruchomego na Punkcie, sprawozdania opisowe z działalności. II. Repatrianci i przesiedleńcy z lat 1945-1948 /sygn.12-28/ imienne wykazy repatriantów na POS w Oświęcimiu, księgi meldunkowe repatriantów, raporty dotyczące przybywających i wyjeżdżających repatriantów, sprawozdania z akcji "Jaworzno", sprawozdania gospodarcze z działalności POS, pomoc z UNRRA, sprawozdania sanitarne i z transportów, wykazy miesięczne transportów, charakterystyka poszczególnych transportów z repatriantami i przesiedleńcami. Liczba jednostek w zespole: 28
13/479/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Wadowicach 1945-1950 0 rozwiń
I. Referat Ogólny z lat 1945-1950 /sygn1-5/ korespondencja poufna i dziennik spraw poufnych, kontrole Oddziału PUR, sprawy rejestracji repatriantów, książka inwentarzowa majątku Oddziału PUR. II. Referat Finansowo-Budżetowy z lat 1946-1950 /sygn.6-12/ księgi wydatków i przychodów oraz rachunków bieżących, listy płac pracowników Oddziału PUR. III. Referat Osadnictwa z lat 1945-1948 /sygn.13-19/ sprawy przydzielania obiektów rolniczych i nierolniczych, karty ewakuacyjne repatriantów, zaświadczenia repatriacyjne wraz z załącznikami, sprawy dotyczące orzeczeń odszkodowawczych, opisy straconych majątków. IV. Punkt Odżywczo-Sanitarny w Suchej z lat 1945-1946 /sygn.20-23/ sprawy organizacyjne Punktu, raporty i sprawozdania gospodarcze, spis transportów repatriantów, książka obsługi transportu. V. Inne z 1945 r. /sygn.24/ Biuletyn Informacyjny PUR VI. Dopływ 2009 r., akta z lat 1947-1950 /sygn.25,26/ Aniekty personalne, sprawy ubezpieczenia pracowników. Liczba jednostek w zespole: 26
13/480/0 Zbiór materiałów obejmujących spuściznę po: a) Ludwiku Nowakowskim, b) Janie Baranie (Białowieskim), c) Franciszku Pająku, d) Aleksandrze Orłowskim 1831-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 26
Wyświetlanie 461 do 480 z 1 410 wpisów.