Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
14/1/0 Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych 1388-1872 0 rozwiń
Dokumenty pergaminowe i papierowe z lat 1388-1872, sygn. 1-270, 33a, 129a, 156a, 167a, 172a, 178a, 179a, 181a, 194a, 214a, 215a, 220a, 229a, 232a, 239a, 248a, 256a, 257a, 265a Liczba jednostek w zespole: 289
14/2/0 C.K. Śląski Rząd Krajowy w Opawie 1882-1918 [1923] 0 rozwiń
Akta dotyczące regulacji rzeki Wisły: projekty regulacji rzeki, protokoły szkód wodnych, protokoły i sprawozdania komisji regulacyjnej z lat 1882-1923, sygn. 1-36p; Akta dotyczące cmentarzy wojskowych: nazwiska poległych, nazwy jednostek wojskowych, rodzaje krzyży z lat 1916-1918, sygn. 37-46 Liczba jednostek w zespole: 65
14/3/0 Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego 1918-1924 0 rozwiń
Akta Prezydium Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego: protokoły posiedzeń Rady Narodowej i Komitetu Likwidacyjnego, sprawy personalne, administracyjne, rozporządzenia, uchwały, z lat 1918-1924 , sygn. 1-21; Akta Wydziału Socjalno-Politycznego: protokoły posiedzeń, opieka społeczna, listy strajkujących, zapomogi, listy wysiedlonych, uciekinierów, z lat 1918-1920, sygn. 22-25; Akta Wydziału Skarbowego: wykazy urzędów podatkowych i celnych z lat 1918-1920, sygn. 26; Akta dotyczące sytuacji politycznej: opracowania historyczne dotyczące Śląska Cieszyńskiego, materiały w sprawie przyłączenia do Polski, raporty dotyczące sytuacji politycznej, protesty przeciw okupacji czeskiej - szkody, prześladowania ludności polskiej z lat 1918-1922, sygn. 27-85, 37a; Akta dotyczące administracji: administracja szkolna, sądowa, sprawy personalne pracowników Rady Narodowej i podległych jej urzędów z lat 1918-1922, sygn. 86-105, 100a; Sekretariat polityczny dla Śląska: korespondencja z roku 1919, sygn. 106-109; Komitet Plebiscytowy: spisy głosujących, odezwy, korespondencja z Okręgowymi Komitetami Plebiscytowymi z lat 1919-1920, sygn. 110-120; Komitet Opieki Ofiar katastrofy w Łazach: akta Polskiego Komitetu Opieki nad ofiarami katastrofy w Łazach, spisy ofiar z lat 1919-1920, sygn. 121-122; Akta gospodarcze: nadzór nad rozdziałem żywności i innych towarów oraz nad przedsiębiorstwami w związku z trudną sytuacją gospodarczą z lat 1918-1922, sygn. 123-159, 154a; Akta finansowe: dokumenty i korespondencja finansowa z lat 1918-1921, sygn. 160-173; Komitet Likwidacyjny Rady Narodowej: korespondencja w związku z likwidacją Rady Narodowej z lat 1918-1924, sygn. 174-179; Pomoce kancelaryjne (daty brak), sygn. 180-184 Liczba jednostek w zespole: 187
14/4/0 Biuro Prawne Przedstawiciela Rządu Polskiego przy [Międzysojuszniczej] Komisji Plebiscytowej w Cieszynie [1919] 1920 [1921] 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne z roku 1920, sygn. 1; Pisma interwencyjne z roku 1920, sygn. 2-3; Doniesienia o gwałtach na polskiej ludności z roku 1020, sygn. 4-10; Spisy i wykazy: internowanych, prześladowanych, bojówkarzy, członków komisji gminnych z roku 1920, sygn. 11-14; Artykuły prasowe z roku 1920, sygn. 15; Akta dr Feliksa Bocheńskiego, delegata Rządu Polskiego z lat [1919-1920] 1920 [1920-1921], sygn. 16. Liczba jednostek w zespole: 16
14/5/0 Subdelegacja Polska dla Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy w Cieszynie [1919] 1922-1924 0 rozwiń
Sprawy ogólno-administracyjne: organizacja urzędu, projekt umowy o amnestię, działalność gminnych komisji administracyjnych, wybory do władz gminnych i rad robotniczych z lat [1920-1922] 1922-1923, sygn. 1-8; Sprawy narodowościowe: charakterystyka stosunków politycznych, sprawa uregulowania stosunków narodowościowych, obywatelstwa i opcji, spis ludności, pomoc uchodźcom z lat [1919-1922] 1922-1923, sygn. 9-25; Odszkodowania: rejestracja szkód powstałych w 1919 r. i w czasie akcji plebiscytowej, odszkodowania z lat 1922-1924, sygn. 26-34; Sprawy szkolne: organizacja szkolnictwa polskiego w Czechosłowacji, zapisy do szkół, nauczanie z lat 1922-1923, sygn. 35-41; Sprawy wyznaniowe: regulacja spraw wyznaniowych i administracji kościelnej na Zaolziu, utworzenie Senioratu polskiego i Wikariatu Generalnego w Karwinie, podział majątków kościelnych z lat [1920-1922] 1922, sygn. 42-51; Artykuły prasowe z lat 1922-1923, sygn. 52-59. Liczba jednostek w zespole: 59
14/6/0 Rząd Krajowy Księstwa Cieszyńskiego [1912] 1919-1922 0 rozwiń
Departament prezydialny - sprawy ogólne i personalne: rozporządzenia, uchwały, okólniki, ogłoszenia, dzienniki urzędowe, protokoły posiedzeń, kompetencje Rządu Krajowego, regulacja poborów urzędników państwowych, organizacja szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim, likwidacja niektórych urzędów, deputaty, dodatki drożyźniane z lat [1914-1918] 1919-1922, sygn. 1-42; Departament I - sprawy bezpieczeństwa publicznego: organizacja żandarmerii, sprawozdania starostw o stanie aprowizacji i bezpieczeństwa, sprawozdania policyjne o ważniejszych wydarzeniach na Śląsku, w tym w strajkach, aresztowaniach politycznych, ekscesach bojówek polskich i czeskich, spisy uchodźców z czeskij części Śląska Cieszyńskiego, zatrudnianie ich i opieka nad nimi, kontrola ruchu granicznego, paszporty zagraniczne z lat 1919-1922, sygn. 43-68; Departament II - sprawy wewnętrzne: trudności aprowizacyjne, brak węgla, trudności mieszkaniowe, nadania obywatelstwa polskiego, nadzór nad gospodarką gminną, rozwiązanie niektórych wydziałów gminnych, wybory w gminach z lat [1918] 1919-1921, sygn. 69-94; Departament III - sprawy dróg i budownictwa: zezwolenia na budowę budynków mieszkalnych, budowa mostów, dróg, kolei, regulacja rzek, subwencje na budowy z lat 1919-1922, sygn. 95-103; Departament IV - licencje przemysłowe, sprawy rzemieślnicze, usługowe: prośby o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstw przemysłowych, rzemieślniczych, usługowych, na otwarcie sklepów, na wydawanie czasopism z lat 1919-1922, sygn. 104-113; Departament V - sprawy stanu cywilnego: wykazy statystyczne ruchu ludności, wykazy urodzeń i zgonów, zmiana nazwisk i imion, zezwolenia na zawarcie małżeństwa, sprawy rozwodowe, adopcje z lat [1914-1918] 1919-1922, sygn. 114-123; Departament VI - sprawy służby sanitarnej: ekshumacje i przewóz zwłok, choroby zakaźne i ich zwalczanie, szczepienia, ubezpieczenia od wypadków robotników, sprawozdania o ilości urodzeń i zgonów, zestawienia ruchu chorych w szpitalach powiatów cieszyńskiego i bielskiego z lat 1919-1922, sygn. 124-141; Departament VIII - sprawy rachunkowo-kasowe: preliminarze, bilanse, dochody i rozchody, budżety krajowe, koszty wynagrodzeń szkód wojennych, subwencje i zapomogi, stypendia, zasiłki dla rodzin osób powołanych do wojska, austriacka pożyczka wojenna z lat [1918] 1919-1922, sygn. 142-409, 258a; Departament IX - sprawy weterynaryjne: choroby zakaźne zwierząt, prośby o zezwolenia na wywóz bydła ze Śląska Cieszyńskiego z lat 1919-1921, sygn. 410-413; Departament X - sprawy kolejowe: okólniki, otwarcie nowych przystanków kolejowych, transport węgla, tranzyt, organizacja ruchu kolejowego między Polską i Czechosłowacją, przywóz i wywóz artykułów spożywczych z lat 1919-1922, sygn. 414-449; Departament XI - sprawy związków i stowarzyszeń, kas: statuty i protokoły posiedzeń związków, stowarzyszeń, spółek, zezwolenia na rozpoczęcie działalności kas chorych, kas oszczędności z lat 1919-1922, sygn. 450-460; Sprawy wojskowe: sprawy mobilizacyjne, prośby o zwolnienie ze służby wojskowej, od podatku wojskowego, sprawy inwalidów wojskowych i jeńców [1912-1914] 1919-1922, sygn. 461-471; Sprawy rolno-leśne: przydział ziemi i zmiany własności gruntowej, protokoły i uchwały Komitetu Pomocy Rolnej w Cieszynie, wykazy pożyczek rolnych, wydzierżawienie w drodze przetargu niektórych folwarków Komory Cieszyńskiej z lat 1919-1922, sygn. 472-483; Sprawy szkolne i kościelne: przejęcie zakładów krajowych szkolnych przez Rząd Krajowy, przychody i wydatki Śląskiego Krajowego Zakładu Wychowawczego w Cieszynie, historia i sprawy księgowe fundacji, wydatki Szkoły Rolniczej w Końskiej, naprawy szkół, zestawienia rachunków kościelnych z lat 1919-1921, sygn. 484-497; Sprawy Okręgowego Urzędu Przywozu i Wywozu w Cieszynie: instrukcje, okólniki, zestawienia przychodów i rozchodów, towary eksportowane i importowane, waluty zagraniczne z lat 1919-1922, sygn. 498-519, 511a; Sprawy Krajowego Urzędu Gospodarczego w Cieszynie: księgi główne, kasowe, zestawienia wydatków, transakcje bankowe z lat 1919-1922, sygn. 520-528, 527a; Protokoły podawcze i indeksy z lat 1919-1922, sygn. 529-644 Liczba jednostek w zespole: 647
14/7/0 Komisja Szkolna Księstwa Cieszyńskiego [1904] 1918-1922 [1926] 0 rozwiń
Akta organizacyjno-administracyjne Komisji Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego: organizacja Komisji Szkolej Księstwa Cieszyńskiego, rozporządzenia, okólniki i instrukcje władz nadrzędnych, uchwały Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego i Tymczasowej Komisji Rządowej Księstwa Cieszyńskiego w sprawach ogólnych i szkolnych. Uchwały i zarządzenia własne w sprawach organizacyjnych i nauczania, protokoły posiedzeń Komisji, nauczanie w okresie plebiscytowym, organizacja rad szkolnych powiatowych, wykazy szkół podlegających Komisji z lat [1917-1918] 1918-1923, sygn. 1-123; Akta organizacyjno-administracyjne szkół podległych Komisji Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego [1910] 1919-1922, sygn. 124-448; Akta dotyczące nauczycieli: podania o posady, konkursy, nominacje, przysięgi służbowe, sprawy emerytalne, spisy nauczycieli z lat 1919-1922, sygn. 449-463; Akta personalne nauczycieli z lat [1904-1918] 1918-1922 [1922-1926], sygn. 464-795, 448a, 491a-b, 492a-g, 493a-f, 495a, 496a, 498a-d, 499a-b, 501a, 503a-d, 573a-c, 574a-f, 576a, 579a-c, 581a, 584a-c, 585a-k, 586a-d, 610a-d, 611a-d, 612a, 614a-b, 615a, 620a, 640a, 641a, 642a, 643a, 678a, 747a,750a-b, 795a. Liczba jednostek w zespole: 878
14/8/0 C.K. Starostwo Powiatowe w Cieszynie 1850-1918 0 rozwiń
Sprawy administracyjne: dzienniki urzędowe Starostwa, zarządzenia w sprawach postępowania administracyjnego, wybory do władz państwowych i samorządowych, sprawozdania z sytuacji gospodarczej i politycznej z lat 1861-1918, sygn. 1-44; Sprawy uroczystości oficjalnych: obchody świąt i uroczystości z lat 1961-1900, sygn. 45-61; Sprawy osobowe urzędników: zarządzenia, odznaczenia, opinie z lat 1856-1912, sygn. 62-92; Sprawy wojskowe: zarządzenia, inwazja pruska z lat 1863-1915, sygn. 93-116; Sprawy szkolne i kościelne: zarządzenia i korespondencja z lat 1854-1912, sygn. 117-133, 133a; Sprawy sanitarne i weterynaryjne: zarządzenia i korespondencja z lat 1866-1918, sygn. 134-148; Sprawy emerytalne: zarządzenia i korespondencja z lat 1910-1914, sygn. 149-154; Sprawy rolne i leśne: zarządzenia i korespondencja, odwadnianie pól, klęski żywiołowe z lat 1864-1912, sygn. 155-160; Przemysł, handel, rzemiosło, komunikacja: zarządzenia i korespondencja z lat 1864-1912, sygn. 161-182; Sprawy budowlane: utrzymanie dróg, mostów i innych obiektów, regulacja Olzy z lat 1864-1914, sygn. 183-190; Sprawy policyjne: działalność Polaków, ruch robotniczy, działalność ks. Stojałowskiego, nadzór nad politycznie podejrzanymi, internowani powstańcy styczniowi, zakazane wydawnictwa i druki, przedstawienia teatralne, zebrania, zbiórki pieniężne z lat 1850-1912, sygn. 191-280, 192a-c, 228a, 238a, 271a; Sprawy gminne: zarządzenia i korespondencja z lat 1865-1912, sygn. 281-287; Sprawy finansowe i podatkowe: zarządzenia i korespondencja, zapomogi, fundacje z lat 1861-1912, sygn. 288-297; Związki i stowarzyszenia: zarządzenia i korespondencja z lat 1851-1912, sygn. 298-307. Liczba jednostek w zespole: 314
14/9/0 C.K. Urząd Powiatowy w Skoczowie [1831] 1855-1868 0 rozwiń
Zarządzenia, okólniki z lat 1855-1868, poz. 1-4; Sprawy organizacyjne i osobowe z lat 1855-1868, sygn. 5-6; Sprawy wyznaniowe i szkolne: zakładanie szkół wyznaniowych, przeniesienia dzieci ewangelickich ze szkół katolickich do ewangelickich, regulacja spraw gruntowych i finansowych szkół z lat [1842] 1855-1868, poz. 7-29; Sprawy kościelne i socjalne: budowy kościołów w gminach, fundacje na cele kościelne, studentów, zaopatrzenie biednych z lat [1836] 1855-1868, poz. 30-42; Sprawy rolne i leśne: zakup i sprzedaż ziemi, ustalenie granic posiadłości, polowania z lat [1831] 1855-1868, sygn. 43-46; Sprawy przemysłu i handlu: zarządzenia, statuty, koncesje z lat [1848] 1856-1868, sygn. 47-54; Sprawy policyjne: zwalczanie włóczęgostwa, kradzieże, poszukiwanie osób z lat [1854] 1855-1862, sygn. 55-61; Sprawy gminne, wyborcze: wybory gminne, zaprzysiężenia wybranych władz gminnych z lat [1850] 1961-1867, sygn. 62-67; Sprawy podatkowe i finansowe: podatek przemysłowy, od domów, opłaty i taksy z lat [1845] 1855-1868; Dzienniki podawcze, indeksy z lat [1854] 1855-1863, sygn. 81-86. Liczba jednostek w zespole: 86
14/10/0 C.K. Urząd Powiatowy w Strumieniu [1792] 1855-1868 0 rozwiń
Zarządzenia i okólniki z lat 1856-1868, sygn. 1-9; Sprawy organizacyjne i osobowe: inwentarze biura, sprawozdania, statystyka, zakazane polskie wydawnictwa z lat 1857-1868, sygn. 10-18; Sprawy wojskowe: spisy poborowych, zakwaterowanie żandarmerii, uzupełnienie wojska, pobór z lat1857-1868, sygn. 19-26; Sprawy wyznaniowe i szkolne: budowy i remonty szkół, wypisanie dzieci ewangelickich ze szkół katolickich z lat [1826] 1855-1868, sygn. 27-41; Sprawy opieki społecznej i sanitarne: fundusz ubogich, utrzymanie szpitala, choroby zakaźne, koszty leczenia, ceny lekarstw z lat [1792] 1855-1868, sygn. 42-62; Sprawy rolne i leśne: statystyki rolne, szkody polne, spory graniczne, pozwolenia na poszukiwanie minerałów z lat 1859-1868, sygn. 63-70; Sprawy przemysłu i handlu: udzielanie koncesji z lat [1852] 1855-1868; Sprawy budowlane, wodne, drogowe: budowa i konserwacja dróg, urządzeń wodnych z lat 1860-1866, sygn. 80-83; Sprawy policyjne: ściganie przestępców, zwalczanie włóczęgostwa, pożary, zbiegli z zaboru rosyjskiego z lat 1855-1868, sygn. 84-94; Sprawy gminne, wyborcze, ewidencja ludności: wybory w poszczególnych gminach do Sejmu Krajowego, ustalenia przynależności granicznej z lat 1857-1868, sygn. 95-116; Sprawy finansowe: wykaz domów i czynszów, podatki gminne z lat 1855-1868, sygn. 117-123; Sprawy różne: licytacje, przetargi, dzierżawy, umowy, zaświadczenia z lat 1861-1868, sygn. 124-128; Dzienniki podawcze, indeksy z lat 1855-1864, sygn. 129-139. Liczba jednostek w zespole: 139
14/11/0 Starostwo Powiatowe Cieszyńskie 1920-1939 0 rozwiń
Referat Ogólny z lat 1921-1939, sygn. 1-11, 5a; Referat Bezpieczeństwa z lat 1921-1939, sygn. 12-19; Referat Administracyjny z lat 1927-1939, sygn. 20-25, 21a, 23a, 25a; Referat Gospodarczy z lat 1920-1939, sygn. 26-52, 26a-e, 27a, 28a, 29a, 31a, 34a, 34b, 36a, 38a-d, 43a, 43b, 44a, 45a-c, 48a, 48b, 52a; Referat Wojskowy z roku 1939, sygn. 53; Dopływ: projekt drogi lokalnej Wielkie Górki-Bucze z 1937 r., sygn. 54. Liczba jednostek w zespole: 83
14/13/0 Akta miasta Cieszyna [1416] 1519-1944 0 rozwiń
Sprawy ogólno-administracyjne: stosunek miasta do książąt i monarchii, uroczystości państwowe, wizyty rodziny panującej, prawa i przywileje miasta, urbarze, protokoły posiedzeń władz miejskich, wybory do władz miejskich i różnych ciał ustawodawczych, granice miasta, zarządzenia wojenne, podział miasta z lat 1619-1944, sygn. 1-213, 56a, 122a, 191a, 205a, 208a, 210a, 213a-ł; Sprawy wojskowe: pobór do wojska, kwaterunek, budynki wojskowe, Gwardia Narodowa z lat 1662-1938, sygn. 214-274; Sprawy policyjne: porządek publiczny, nadzorowanie cen, listy gończe, inwigilacja, ochrona p/poż, paszporty, ruch ludności, prawa miejskie, Żydzi z lat 1564-1938, sygn. 275-479, 315a, 327a, 328a, 342a,463a; Sądownictwo: księgi kontraktów kupna-sprzedaży, testamenty, księgi i akta gruntowe, księgi wyroków sądu miejskiego, ciężary feudalne, utrzymanie zakładów karnych, przekazania dokumentów do Sądu Krajowego z lat 1554-1920, sygn. 480-596, 496a, 498a-h, 507a,514a, 553a-d,565 a-c, 570a, 574a-b, 575aa-b; Sprawy majątkowe, podatki: inwentarze majątku miasta, pożyczki, dzierżawa obiektów miejskich, korespondencja w sprawach finansowych, budżety, sprawozdania finansowe, sprawy podatkowe, spisy podatników z lat 1519-1944, sygn. 597-795, 597aa, 605a-b, 672a-b, 794a; Rzemiosło, handel, rolnictwo: odpisy i oryginały przywilejów dotyczących wyszynku piwa i wina, prawo milowe, browar miejski, cechy, gospodarka rolno-hodowlana, poczta, kolej [1416] 1560-1932, sygn. 796-937, 841a, 904a-b, 906a, 907a, 935a, 936a; Oświata, kultura, sprawy religii: sprawy szkolne i uczniowskie, protokoły posiedzeń Miejscowej Rady Szkolnej, dzierżawa sali teatralnej, organizacja imprez artystycznych, sprawy kościelne z lat 1634-1913, sygn. 938-1031, 943a, 946a-b, 971a-t, 1031a-k; Opieka społeczna, zdrowotna, fundacje: zapomogi, świadectwa ubóstwa, sierociniec miejski, przytułek dla ubogich, szpital miejski, akta poszczególnych fundacji z lat 1711-1932, sygn. 1032-1126, 1048a, 1091a; Gmina Bobrek: protokoły posiedzeń Rady Gminnej, Wydziału Gminnego, rejestry osób przynależnych z lat 1892-1932, sygn. 1127-1132, 1132a-b; Akta rodziny Demelów z lat 1841-1903, sygn. 1133-1148; Sprawy budowlane: pozwolenia budowlane, akta budowlane poszczególnych budynków z lat 1728-1944, sygn. 1149-2448. Liczba jednostek w zespole: 2547
14/15/0 Akta miasta Strumienia 1503-1928 0 rozwiń
Księgi przywilejów miasta Strumienia z lat 1503-1793, sygn. 1-3c; Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej z lat 1733-1734, sygn. 4; Księgi sądowe z lat 1691-1762, sygn. 5-6a; Fasja urbarialna z lat 1747-1748, sygn. 7; Ugoda w sprawie pastwisk z roku 1767, sygn. 8; Świadectwa urodzenia i moralności z lat 1626-1673, sygn. 9-10; Prośby o wyrażenie zgody na budowę, akta budowlane s lat 1910-1928, sygn. 11-12. Liczba jednostek w zespole: 16
14/16/0 Cech Białoskórników w Cieszynie 1770-1813 0 rozwiń
Świadectwa członków cechu z lat 1770-1813, sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
14/17/0 Cech Czarnofarbiarzy w Cieszynie 1781-1863 0 rozwiń
Zaświadczenia o pracy z lat 1781-1863, sygn. 1-2. Liczba jednostek w zespole: 2
14/18/0 Cech Czerwonoskórników w Cieszynie 1800-1871 0 rozwiń
Kronika cechu, świadectwa ukończenia nauki z lat 1800-1871, sygn. 1-3. Liczba jednostek w zespole: 3
14/19/0 Cech Fryzjerów i Perukarzy w Cieszynie 1911-1948 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń członków cechu, wykazy uczniów i czeladników, umowy o naukę zawodu, księga kasowa z lat 1911-1948, sygn. 1-6. Liczba jednostek w zespole: 6
14/20/0 Cech Garncarzy w Cieszynie 1725-1859 0 rozwiń
Wybory przewodniczącego cechu, zezwolenia na pobyt w mieście i naukę zawodu, świadectwa szkolne i chtu, dowody kasowe z lat 1725-1859, sygn. 1-6. Liczba jednostek w zespole: 6
14/21/0 Cech Kapeluszników w Cieszynie 1655-1876 0 rozwiń
Przepisy cechowe, przyjęcie do cechu, zaświadczenia ukończenia nauki, świadectwa chrztu i ślubu członków cechu z lat 1655-1876, sygn. 1-5. Liczba jednostek w zespole: 5
14/22/0 Cech Kominiarzy w Cieszynie [1731] 1822-1867 0 rozwiń
Kronika cechu, zarządzenia, inwentarz, wyzwolenia czeladnicze, przyjęcia uczniów, umowy z gminami w sprawie czyszczenia kominów z lat [1731] 1822-1867, sygn. 1-6. Liczba jednostek w zespole: 6
Wyświetlanie 1 do 20 z 456 wpisów.