Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
15/1/0 Akta miasta Gliwic 1403-1944 [1970] 0 rozwiń
A. Dokumenty pergaminowe i księgi miejskie, 1403-1764, sygn. 1-77, 7a, 12a-f, 13a-f, 19a-c, 30a, 35a, 38a, 41a, 46a, 52a, 56a, 60a-c, 61a-c, 70a, 75a, 77a. B. Magistrat der Stadt Gleiwitz (Magistrat miasta Gliwic): I. Gemeinde - Sachen (Sprawy gminy): 1. Geschichte, Statistik und Verfassung (Historia, statystyka i ustrój miasta): materiały do historii miasta, rękopisy kronik Nietschego i Chrząszcza, wiadomości prasowe, statystyka, 1740-1930, sygn. 78-131. 2. Stadtbezirk (obszar miasta): urbariusze, sprawy wsi włączonych do miasta i wsi kameralnych, ich rozbudowy, gospodarki komunalnej, spraw podatkowych, kulturalnych, 1589-1944, sygn. 132-850, 139a, 225a, 235a-b. 3. Bevölkerung (ludność): ruch ludności, spisy ludności, księgi meldunkowe, 1746-1938, sygn. 851-880, 856a. 4. Bürgerrecht (prawo obywatelskie): sprawy praw i obowiązków mieszkańców, nadania praw miejskich i honorowego obywatela, 1746-1932, sygn. 881-912. 5. Organisation der Stadtbehörde (organizacja władz miejskich): wybór i nominacje urzedników, uposażenia, szkolenia, pragmatyka służbowa, ubezpieczenia, 1743-1940, sygn. 913-1180. 6. Geschaftsführung der Stadtbehörde (zarząd władz miejskich): organizacja wewnętrzna magistratu, poszczególnych komisji i deputacji, registratura, wykazy akt, protokoły posiedzeń Rady, sprawozdania, 1746-1938, sygn. 1181-1485, 1453a-b. 7. Verwalwaltung des städtischen Vermögens (zarząd majątku miejskiego): gospodarka nieruchomościami miejskimi, regulacja rzek, rowów, kupno i sprzedaż nieruchomości, sprawy hipoteczne, 1742-1933, sygn. 1486-1782. 8. Das Bürger Corporations und Interessenten Vermögen (majątek obywateli i związków): zakładanie i rozwój cechów, manufaktur, fabryk, instalacji urządzeń przemysłowych, koncesja na wyszynk alkoholu, najmu karczm, handlu, 1744-1942, sygn. 1783-3236, 2142a, 2144a, 2615a. 9. Verwaltung der milden Stiftungen (Zarząd Zakładów Dobroczynnych): opieka zdrowotna, rozbudowa szpitali, urządzeń szpitalnych, instytucje i stowarzyszenia społeczne, domy starców, sierocińce, pośmiertne ubezpieczenia pracowników różnych branż, 1766-1941, sygn. 3237-3809. 10. Das Kämmerei - Kassen und Rechnungswesen (kasa miejska i rachunkowość): sprawy kasy Kameralnej i innych kas miejskich, zarządzenia, księgi rachunkowe, budżety, pożyczki, podatki, 1588-1944, sygn. 3810-4890, 3855a, 4171a. 11. Das Kirchen - Schulwesen und Kultur (sprawy kościelne, szkolne i kulturalne): budowa i utrzymanie kościołów, klasztorów, nauczanie religii, wizytacje w parafii, budowa szkół, utrzymanie nauczycieli, komisje, deputacje szkolne, sprawy kulturalne, 1750-1942, sygn. 4891-5863, 4894a-b, 4911a-c, 4912a, 5072 a, 5646a, 5852a. II. Polizei - Sachen (sprawy policyjne): 1. Allgemeine Sicherheitspolizei (policja bezpieczeństwa publicznego): organizacja policji, tok urzędowania, więzienia, sprawy meldunkowe, strajki, 1743-1932, sygn. 5864-5896. 2. Eigentums - Sicherheitspolizei (policja ochrony mienia): śledztwa, procesy, 1747-1861, sygn. 5897-5901. 3. Sitten und Ordnungspolizei (policja obyczajowa i porządkowa), 1823-1912, sygn. 5902-5903. 4. Armenpolizei (policja do spraw ubogich): ogólne sprawy bezdomnych, budowa dla nich schronisk, 1882-1930, sygn. 5904-5908. 5. Sanitätspolizei (policja sanitarna): sprawy epidemii, chorób zakaźnych, środków leczniczych, 1814-1930, sygn. 5909-5924. 6.Veterinärpolizei (policja weterynaryjna): sprawy epidemii, chorób wśród zwierząt, 1745-1907, sygn. 5925-5927. 7. Feld, Forst und Jagdpolizei (policja polna, leśna i łowiecka): sprawy ogólne policji leśnej i polnej, 1893-1931, sygn. 5928-5929. 8. Gewerbepolizei (policja przemysłowa): sprawy wydawania koncesji handlowych, 1837-1932, sygn. 5930-5936. 9. Baupolizei (policja budowlana): sprawy ogólne mieszkaniowe, konfiskaty mieszkań, należność za mieszkania, 1852-1944, sygn. 5937-5955, 5955/1-415. 10. Feuerpolizei (policja przeciwpożarowa): sprawy straży pożarnej, sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczeń od pożarów, 1739-1940, sygn. 5956-6040. III. Landesherrliche Sachen (sprawy państwowe): 1. Landeshoheits Sachen : zarządzenia i edykty królewskie, zarządzenia władz prowincjonalnych, stosunki z władzami zwierzchnimi, uroczystości państwowe, 1667-1937, sygn. 6041-6443. 2. Steuer und Landesherrliche Einkunfte (podatki i dochody państwowe): wydatki na uroczystości żałobne, sprawy urzędu miar, urzędu celnego, dochody i wydatki państwowego urzędu podatkowego, 1742-1933, sygn. 6444-6493. 3. Militaria (sprawy wojskowe): sprawy dostaw dla wojska, kontrybucji, rozbudowy i utrzymania koszar, szpitala wojskowego, listy poborowych, poległych, akta pierwszej wojny światowej, powstań, plebiscytu, 1740-1939, sygn. 6494-7242. 4. Justiz - Sachen (sprawy sądowe): organizacja sądownictwa, wybory, listy ławników, budowa i remonty więzienia, 1809-1943, sygn. 7243-7395. C. Biura i zakłady urządzeń miejskich: sprawy biura zatrudnienia, urzędy wyżywienia, biura podróży, cegielnia, gazownia, 1913-1944, sygn. 7396-7581. Kartografia - mapy terenów miejskich i plany miasta wykonane przez Miejski Urząd Mierniczy - inwentarz kartkowy roboczy - XIX-XX w., sygn.1-799, 1jednostka bez ewidencji. Akta osobowe z lat 1854-1944, sygn. 1-1687. Spis roboczy z lat 1862-1945, sygn. 1-12. Spis roboczy pergaminów i dokumentów papierowych z lat 1511-1828, sygn. 1-10. Spis zdawczo-odbiorczy: matrykuły rejestru gruntów, z lat 1865-1970, sygn. 1-57. Liczba jednostek w zespole: 10613
15/2/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach [1945] 1950-1973 [1979] 0 rozwiń
I. Wydział Organizacyjno-Prawny: protokoły sesji MRN, protokoły komisji, protokoły i uchwały Prezydium MRN, zarządzenia i sprawozdania Prezydium, 1950-1973, sygn. 1-408. II. Miejska Komisja Planowania Gospodarczego: protokoły kolegium, plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania, analizy, plany i sprawozdania zakładów miejskich, 1950-1973, sygn. 409-516, 755, 757. III. Wydział Finansowy: budżety miejskie, analizy i sprawozdania finansowe, 1951-1973, sygn. 517-548. IV. Wydział Kultury: programy i sprawozdania obchodów uroczystości, 1961-1973, sygn. 549-560. V. Wydział Spraw Wewnętrznych: sprawozdania i rejestry związków i stowarzyszeń, korespondencja z kościołami, 1952-1973, sygn. 561-577, 765-787. VI. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: bilanse ziemiopłodów i żywca, statystyka produkcji rolnej, 1956-1973, sygn. 578-581. VII. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: sprawozdanie i statystyka rozwoju gospodarki komunalnej, przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste, 1945-1973 [1975], sygn. 582-683, 758-764,788-884. VIII. Wydział Przemysłu, Handlu i Usług: sprawozdanie zakładów drobnej wytwórczości, plany usług, ewidencja zakładów rzemieślniczych, 1950-1973, sygn. 684-722, 756. IX. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: plany i sprawozdania placówek służby zdrowia, 1962-1971, sygn. 723-742. X. Miejski Komitet Kultury fizycznej i Turystyki: protokoły, uchwały, plany, sprawozdania, 1961-1973, sygn. 743-754. XI. Wydział Komunikacji: karty kierowców, [1945] 1950-1973 [1979], sygn. 885-1138. Spis zdawczo-odbiorczy, sygn. 1-39, [1947] 1950-1973. Liczba jednostek w zespole: 1177
15/3/0 vacat - Miejska Komisja Wyborcza w Gliwicach - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach w 1987 roku - włączony do zespołu nr 12/259 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
15/4/0 vacat - Miejska Komisja Wyborcza w Gliwicach - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach w 1987 roku - włączony do zespołu nr 12/260 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
15/5/0 vacat - Miejska Komisja Wyborcza w Gliwicach - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach w 1987 roku - włączony do zespołu nr 12/261 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
15/6/0 Cechowy Wydział Egzaminacyjny dla Elektrotechników w Gliwicach 1920-1927 0 rozwiń
Akta osobowe uczniów w układzie chronologicznym, 1920-1927, sygn. 1-109. Liczba jednostek w zespole: 109
15/7/0 Cech Piekarzy w Gliwicach 1593-1902 0 rozwiń
I. Protokoły, księgi mistrzów, przyjęć uczniów, ewidencja członków, 1593-1902, sygn. 1-13. Liczba jednostek w zespole: 13
15/8/0 Cech Rzeźników w Gliwicach 1507-1850 0 rozwiń
I. Ewidencja członków, wpisy do księgi cechowej, zaświadczenia, świadectwa, 1507-1850, sygn. 1-6. Liczba jednostek w zespole: 6
15/9/0 Cech Kowali, Ślusarzy, Kołodziejów, Bednarzy w Gliwicach 1649-1913 0 rozwiń
I. Protokoły, statut, świadectwa, 1649-1913, sygn. 1-6. Liczba jednostek w zespole: 6
15/10/0 Cech Krawców w Gliwicach 1669-1886 0 rozwiń
I. Księgi przyjęć mistrzów, czeladników, ewidencja członków cechu, poświadczenia tożsamości, księga rachunkowa, lata 1669-1886, sygn. 1-7. Liczba jednostek w zespole: 7
15/11/0 Cech Szewców w Gliwicach 1814-1863 0 rozwiń
I. Księga wpisów, świdectwa cechowe, 1814-1863, sygn. 1-3. Liczba jednostek w zespole: 3
15/12/0 Zbiór dokumentów i akt cechowych różnej proweniencji 1619-1937 0 rozwiń
Dokumenty, świadectwa, korespondencja cechów w układzie alfabetycznym według nazw miejscowości, 1619-1937, sygn. 1-87. Liczba jednostek w zespole: 87
15/13/0 Prezydent Policji w Gliwicach [1921] 1923-1944 0 rozwiń
1. Sprawy regulacji granicy polsko-niemieckiej: zarządzenia i instrukcje dla policji granicznej, wykazy przejść, protokoły posiedzeń komisji granicznej, sprawozdania z kontroli granic i incydenty graniczne, likwidacja szkód granicznych, 1925-1943, sygn. 1-35, 2/1-12. 2. Sprawy dewizowe: korespondencja z urzędem celnym, zarządzenia dewizowe, 1934-1939, sygn. 36-38. 3. Akta osób starających się o obywatelstwo niemieckie, zmianę nazwisk: wnioski o zmianę nazwisk, wywiady policyjne dot. wnioskodawców, 1940-1944, sygn. 39-47, 43/1-7, 45/1-7. 4. Akta personalne funkcjonariuszy policji i działaczy SA, 1934-43, sygn. 48-51. 5. Sprawy różne - dzienniki oddziałów, akta dotyczące działalności dobroczynnej, powoływanie świadków: dzienniki oddziałów pomocniczych policji, wnioski i zezwolenia na prowadzenie działalności dobroczynnej, [1921] 1923-1941, sygn. 52-56. 6. Spis zdawczo-odbiorczy nr 1, 1936-1937, akta podręczne postępowania dyscyplinarnego, sygn. 1/1. Liczba jednostek w zespole: 83
15/14/0 Dyrekcja Ceł w Gliwicach [1945] 1946-1952 0 rozwiń
. Wydział Ogólny: organizacja Dyrekcji i podległych jednostek, przejęcia nieruchomości. Sprawy pracownicze, karno-skarbowe, [1945] 1946-1952, sygn. 1-154. II. Wydział Celny: przepisy celne, mały ruch graniczny, kontrola celna. Wykazy Żydów wyjeżdżających do Izraela, [1945] 1946-1951, sygn. 155-210. III. Wydział Rachunkowo-Kasowy: zarządzenia, sprawozdania finansowe, /1945/ 1946-1951, sygn. 211-229. Liczba jednostek w zespole: 229
15/15/0 Urząd Budownictwa Naziemnego w Gliwicach 1878-1941 0 rozwiń
1. Zarządzenia, okólniki, korespondencja, 1878-1940, sygn. 1-4 2. Akta dotyczące budowy dróg, szos, linii tramwajowych, 1878-1940, sygn. 5-119 3. Akta dotyczące budowy mostów, wiaduktów, załączniki w formie planów i rysunków technicznych, 1901-1941, sygn. 120-173 4. Zezwolenia na budowę i zakup domów, ogrodzeń, stacji benzynowych, 1926-1939, sygn. 174-180 Dopływ sygn.181-183 Liczba jednostek w zespole: 183
15/16/0 Sąd Obwodowy w Gliwicach [1660-1878] 1879-1945 [1958] 0 rozwiń
I. Rejestry handlowe spółek, spółdzielń, 1920-1945 [1946], sygn. 1-38. II. Rejestry handlowe osób fizycznych, 1920-1944, sygn. 39-99. III. Sprawy opiekuńcze, 1920-1945, sygn. 100-403. IV. Sprawy spadkowe, 1921-1945, sygn. 404-3655. Ia. Rejestry, 1900-1945, sygn. 3656-3705. IIIa. Sprawy opiekuńcze, 1916-1945, sygn. 3706-3717, 1/12. Dopływ: akta gruntowe, [1774] 1879-1945 [2013], 1-18 949, 1-8. Liczba jednostek w zespole: 22681
15/17/0 Sąd Krajowy w Gliwicach 1884-1943 0 rozwiń
1. Akta procesowe: osób prywatnych oraz instytucji i urzędów, 1884-1943, sygn. 1-110. Liczba jednostek w zespole: 110
15/18/0 Zarząd Okręgowy Radiofonizacji Kraju w Gliwicach [1946] 1951-1954 0 rozwiń
1. Ogólniki i zarządzenia: własne i władz nadrzędnych, 1950-1951, sygn. 1-3. 2. Planowanie i sprawozdawczość: plany techniczno-usługowo-finansowe, zestawienia miesięcznych sprawozdań radiowęzłów, zestawienia statystyczne Działu Planowania oraz Zatrudnienia, 1946-1953, sygn. 4-66. 3. Komisja Współzawodnictwa: materiały z posiedzenia komisji, zobowiązania długofalowe, 1952-1954, sygn. 67-68. 4. Biuletyny, 1947-1950, sygn. 69-74. Liczba jednostek w zespole: 74
15/19/0 Muzeum Górnośląskie w Gliwicach [1904] 1905-1944 0 rozwiń
1. Sprawy ogólno-organizacyjne: Organizacja Związku Muzealników i Muzeum, statut, zarządzenia, sprawozdania z działalności, korespondencja dyrekcji Muzeum, [1904] 1905-1942, sygn. 1-18. 2. Sprawy finansowe Muzeum: plany i sprawozdania finansowe, rachunki za eksponaty, 1905-1944, sygn. 19-31. 3. Ewidencja zbiorów: katalogi i inwentarze zbiorów, 1911-1943, sygn. 32-40. 4. Sprawy organizacji wystaw: organizacja wystaw, budowa hali wystawowej, wypożyczanie eksponatów, oferta sprzedaży obrazów, 1911-1944, sygn. 41-49. Liczba jednostek w zespole: 49
15/20/0 Górnośląska Spółka Bracka w Gliwicach 1922-1945 [1949] 0 rozwiń
1. Organizacja: lata 1922-1944, sygn. 1-107; 2. Sprawozdania roczne Zarządu Spółki Brackiej w Berlinie, lata 1924-1944, sygn. 108-131; 3. Budżet i sprawozdania roczne Spółki Gliwickiej, lata 1922-1945, sygn. 132-157; 4. Sprawy finansowe Spółki Gliwickiej i jej oddziałów, lata 1922-1945, sygn. 158-232; 5. Ubezpieczenia emerytalne i chorobowe, lata 1922-1944, sygn. 233-327; 6. Lecznictwo, lata 1922-1945, sygn. 328-442; 7. Sprawy personalne, lata 1922-1944, sygn. 443-517; 8. Sprawy gruntowo-własnościowe i lokalowe, lata 1922-1945, sygn. 518-639; 9. Pożyczki hipoteczne, lata 1922-1945, sygn,. 640-706; 10. Skargi i procesy sądowe, 1922-1945, sygn. 707-741; 11. Kontakty z innymi spółkami i instytucjami, lata 1922-1945, 742-786. Spis roboczy, lata 1922-1945 [1949], poz. 1-100. Spis zdawczo-odbiorczy nr 1, szpitalna księga narodzin i zgonów, lata 1936-1940, sygn. 1/1 Liczba jednostek w zespole: 887
Wyświetlanie 1 do 20 z 379 wpisów.