Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
15/123/0 Górnośląski Bank Urzędniczy w Zabrzu 1923-1944 0 rozwiń
1. Statuty, spisy członków, sprawozdania roczne zarządu, bilanse, sprawozdania z kontroli, 1923-1943, sygn. 1-29. 2. Sprawy podatkowe, 1925-1944, sygn. 30-46. Liczba jednostek w zespole: 46
15/124/0 Zabrzański Bank Spółdzielczy w Zabrzu 1900-1943 [1944] 0 rozwiń
Sprawozdania roczne, bilanse, inwentury, księgi główne, 1900-1941, sygn. 1-15; Akta personalne pracowników, 1928-1944, sygn. 16-19. Liczba jednostek w zespole: 19
15/125/0 Zakłady hrabiów Schaffgotschów w Gliwicach 1785-1944 [1945] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7386
15/126/0 Kopalnia Węgla Kamiennego "Makoszowy" w Zabrzu Makoszowach [1926] 1945-1960 0 rozwiń
1. Sprawozdawczość i protokoły z narad, z lat 1945-1950, sygn. 1-3. 2. Inwentarz kopalni, z lat 1945-1948, sygn. 4-5. 3. Statystyka wypadków, dla 1945 roku, sygn. 6. 4. Statystyka zarobków, z lat 1948-1952, sygn. 7-11. 5. Księgi kantroli lin wyciągowych, z lat 1926-1950, sygn. 12-20. Liczba jednostek w zespole: 115
15/127/0 Huta "1 Maja" w Gliwicach 1945-1990 [1997] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 450
15/128/0 Kopalnia Węgla Kamiennego "Gliwice" w Gliwicach 1945-2001 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjno - administracyjne: protokoły z narad wytwórczych, protokoły z zebrań rady zakładowej, wykaz pracowników, 1945-1954, sygn. 1-14. 2. Sprawy finansowe: plany finansowo - produkcyjne, 1951-1953, sygn. 15-18. 3. Sprawy wydobycia i inwestycji: plany wydobycia, inwestycje kopalni i koksowni, gospodarka energetyczna, 1945-1955, sygn. 19-26. Liczba jednostek w zespole: 186
15/129/0 "Społem" Związek Gospodarczy Spółdzielni RP Okręgowy Oddział Zbożowo-Młynarski w Zabrzu 1946-1950 0 rozwiń
1. Akta ogólne: spis spółdzielni należących do "Społem", protokoły odpraw kierowników młynów, akta inspekcji młynów, z lat 1946-1948, sygn. 1-4. 2. Bilanse: bilanse poszczególnych młynów, z lat 1947-1950, sygn. 5-113. Liczba jednostek w zespole: 113
15/130/0 Spółdzielnia Pracy Metalowców "Koksostal" w Zabrzu Mikulczycach 1954-1958 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne: sprawy organizacyjne Zarządu, narady kolektywu, plany, protokoły walnych zgromadzeń, protokoły Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej, 1954-1958, sygn. 1-30. 2. Sprawy finansowe: bilanse miesięczne i kwartalne, 1954-1956, sygn. 31-39. 3. Sprawy Rady Technicznej i inwestycji: protokoły Rady Technicznej, kontroler techniczny, sprawy inwestycyjne, 1954-1956, sygn. 40-42. 4. Sprawy osobowe: rejestry członków, akta osobowe, 1954-1957, sygn. 43-48. Akta kat.B: listy płac kat. B-12, 1954-1958, sygn. 1-52; sprawy procesowe, 1954-1957, sygn. 1-12. Liczba jednostek w zespole: 48
15/131/0 Inżynierska Spółdzielnia Pracy "Projekt" w Gliwicach 1952-1954 [1956] 0 rozwiń
I. Dział Administracji: plany etatów, udziały członkowskie, 1952-1956, sygn. 1-3. II. Dział Finansowy: bilanse, sprawozdawczość finansowa, 1952-1956, sygn. 4-15. III. Pracownia Budowlana: projekty, dokumentacja techniczna, 1953-1954, sygn. 16-20. Liczba jednostek w zespole: 20
15/132/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Zwycięstwo" w Taciszowie [1951] 1952-1959 [1960] 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne: statut, ewidencja członków, likwidacja spółdzielni, protokoły, /1951/1952-1959 /1960/, sygn. 1-6. 2. Sprawy finansowe: bilanse, 1952-1958, sygn. 7-10. Liczba jednostek w zespole: 10
15/133/0 Zespół Gminnych Ośrodków Maszynowych przy Państwowym Ośrodku Maszynowym Nr 227 w Gliwicach 1951-1957 0 rozwiń
1. Sprawy administracyjne: zarządzenia i instrukcje, sprawozdania dla GUS, protokoły sprzedaży maszyn, 1951-1957, sygn. 1-7. 2. Sprawy finansowe: zarządzenia i instrukcje finansowe, bilanse, plany finansowe, listy płac, 1952-1957, sygn. 8-22. 3. Sprawy podległych warsztatów: plany i sprawozdania warsztatów, 1954-1957, sygn. 23-26. 4. Sprawy rolnictwa: plany i sprawozdania z kompani siewnej, 1954, sygn. 27. Liczba jednostek w zespole: 27
15/134/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Gliwicach 1945-1953 0 rozwiń
1. Bilanse i sprawozdania finansowe zakładów, 1945-1953, sygn. 1-21. Liczba jednostek w zespole: 21
15/135/0 Bank Rolny w Gliwicach 1950-1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 24
15/136/0 Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego Ekspozytura Rejonowa w Gliwicach 1948-1954 0 rozwiń
1. Sekcja Organizacji: zbiorowy układ pracy, zarządzenia, instrukcje, protokoły zebrań i narad roboczych, sprawy organizacyjne podległych zakładów, plany, sprawozdania, rejestr zakładów podległych, protokoły pokontrolne, 1949-1954, sygn. 1-22. 2. Sekcja Zatrudnienia Płac i Norm: normy produkcyjne - protokoły Komisji Norm Pracy, 1950-1954, sygn. 23-27. 3. Sekcja Planowania: plany zbiorcze produkcji, plany TPF zbiorcze i podległych spółdzielni, plany przemysłowe, branżowe, analizy ekonomiczne z wykonania planów, wyniki pokontrolne w zakładach podległych, 1950-1954, sygn. 28-111. 4. Sekcja Księgowości: plany kosztów, bilanse zbiorcze i poszczególnych spółdzielni, sprawozdania finansowe, 1948-1954, sygn. 112-150. Liczba jednostek w zespole: 149
15/137/0 Centralny Zarząd Przemysłu Nieorganicznego w Gliwicach 1945-1955 0 rozwiń
1. Skorowidz alfabetyczny zarządzeń, okólników, instrukcji, 1945-1948, sygn.1. 2. Bilanse i sprawozdania finansowe, 1952-1955, sygn. 2-58. Liczba jednostek w zespole: 58
15/138/0 Ministerstwo Przemysłu Drobnego i Rzemiosła Zarząd Przemysłu Chemicznego w Gliwicach 1951-1958 0 rozwiń
1. Dział Organizacyjno-Prawny: akta organizacyjne, schematy, akta likwidacyjne Zarządu, sprawozdania z działalności Zarządu, protokoły pokontrolne, protokoły posiedzeń Rady Ekonomicznej i Technicznej, sprawy organizacyjne podległych przedsiębiorstw, 1951-1958, sygn. 1-18. 2. Dział Planowania i Płac: plan 5-letni Zarządu, plany roczne, sprawozdania roczne Zarządu, protokoły narad roboczych, 1951-1958, sygn. 19-43. 3. Dział Starszego Inspektora Inwestycji: roczne plany inwestycyjne Zarządu, protokoły Komisji Oceny Projektów, 1952-1958, sygn. 44-57. 4. Dział Technologii Produkcji: plany i sprawozdania z postępu technicznego, prac naukowo - badawczych, ewidencja projektów racjonalizatorskich, dokumentacja technologiczna poszczególnych fabryk, 1951-1958, sygn. 58-100. 5. Dział Ekonomiki Przedsiębiorstw: roczne plany kosztów, analizy ekonomiczne Zarządu, 1952-1957, sygn. 101-104. 6. Dział Finansowo-Księgowy: bilanse roczne Zarządu, miesięczne sprawozdania finansowe, 1951-1958, sygn. 105-122. Akta kat. B - 50: listy płac, 1951-1958, sygn. 1-8. Liczba jednostek w zespole: 122
15/139/0 Zjednoczenie Przemysłu Syntezy Chemicznej w Gliwicach [1956] 1958-1964 [1965] 0 rozwiń
I. Dyrektor Naczelny, lata 1958-1964 [1965], sygn. 1-493. 1. Dział Ogólny: protokoły posiedzeń Kolegium, zespołów problemowych, narad, zarządzenia, sprawy nabywania i przekazywania nieruchomości, 1958-1964 [1965], sygn. 1-42. 2. Główny Księgowy: roczne plany i sprawozdania finansowe Zjednoczenia i podległych jednostek, orzeczenia biegłych w sprawach badań sprawozdań, 1958-1964 [1965], sygn. 43-489. 3. Dział Rewizji: sprawozdania działu, 1961-1964, sygn. 490-493. II. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, 1958-1964 [1965], sygn. 494-781. 1. Dział Planowania i Sprawozdawczości: plany wieloletnie i roczne Zjednoczenia i podległych jednostek, sprawozdania, analizy ekonomiczne, 1958-1964 [1965], sygn. 494-730. 2. Dział Techniczny: protokoły posiedzeń Komisji branżowych ds. produkcji, dokumentacja wystaw na temat postępu technicznego, 1959-1964, sygn. 731-747. 3. Dział Energetyczny: sprawozdania elektrowni zakładowych, 1959-1963, sygn. 748-780. 4. Starszy Inspektor BHP: protokoły kontroli podległych jednostek, 1962-1964, sygn. 781. III. Zastępca Dyrektora ds. Inwestycyjnych, 1958-1964, sygn. 782-851. 1. Dział Planowania Inwestycji: plany i sprawozdania inwestycyjne, analizy, 1959-1964, sygn. 782-801. 2. Dział Wykonawstwa Inwestycyjnego: rozbudowa zakładów, protokoły Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych, 1958-1964, sygn. 802-851. IV. Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, 1958-1964 [1965], sygn. 852-900. 1. Dział Zatrudnienia i Płac: plany i sprawozdania ze stanu zatrudnienia, analizy wypadkowości, akcja socjalna, 1958-1964 [1965], sygn. 852-898. 2. Dział Zaopatrzenia Materiałowego: plany importu maszyn, eksport, 1960-1961, sygn. 899-900. Liczba jednostek w zespole: 900
15/140/0 Mostostal Zabrze Biuro Projektów Państwowe Przedsiębiorstwo Budowy Mostów i Konstrukcji Stalowych Zabrze [1945] 1951-1991 [1994] 0 rozwiń
1. Obiekty mostowe, 1945-1958, sygn. 1-172. 2. Różne konstrukcje stalowe, 1945-1958, sygn. 173-245. Spis zdawczo-odbiorczy, 424 j., [1949] 1951-1991 [1994] Liczba jednostek w zespole: 669
15/141/0 Zakłady Gazownictwa Okręgu Zabrzańskiego w Zabrzu 1939-1955 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1382
15/142/0 Centralny Zarząd Zaopatrzenia Materiałowego Przemysłu Chemicznego w Gliwicach [1947] 1951-1958 [1962] 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjno-administracyjne: protokoły narad, sprawy rozbudowy budynku administracyjnego, [1947] 1951, sygn. 1-13. 2. Sprawy Zakładu Demontażu w Krzystkowicach-Barści: sprawy przejęcia, działalności oraz plany i sprawozdania Zakładu, [1949] 1951-1958 [1962], sygn. 14-61. Liczba jednostek w zespole: 61
Wyświetlanie 121 do 140 z 379 wpisów.