Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/372/0 Państwowa Trzyletnia Szkoła Pielęgniarska w Kielcach 1953-1959 0 rozwiń
książki protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej, książki ocen, dzienniki lekcyjne, dyplomowe protokoły egzaminacyjne, ewidencja uczniów, ewidencja wydanych dyplomów ukończenia 3 letniej Szkoły Pielęgniarstwa w Kielcach, książka inwentarzowa nr 1, protokoły z wizytacji szkoły. Liczba jednostek w zespole: 39
21/373/0 Dwuletnia Państwowa Szkoła Felczerska w Kielcach 1951-1953 0 rozwiń
Protokoły z posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej Komisji Stypendialnej, Rady Pedagogicznej, protokoły kontroli szkoły przez inspektora Biura Kontroli Ministerstwa Zdrowia, protokoły egzaminu dyplomowego, bilans, dokumenty osobiste uczniów. Liczba jednostek w zespole: 5
21/374/0 VIII Państwowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Odbudowy w Kielcach 1947-1952 0 rozwiń
akta ogólne - książka protokołów Rady Pedagogicznej, programy Półtoraroczna Szkoła Techników Budowlanych - katalogi ocen, odpisy świadectw i protokołów egzaminów Dwuletnia Średnia Szkoła Rzemiosł Budowlanych - katalogi ocen, protokoły egzaminów i odpisy świadectw, świadectwa kwalifikacyjne Dwuletnia Szkoła Budowlana Pomoc Techników - katalogi ocen okresowych, odpisy wydanych świadectw Szkoła Mistrzów Budowlanych - wykazy wykładanych przedmiotów i wykazy wykładowców, księgi ocen, protokoły egzaminów końcowych Kurs Instruktorów Budownictwa Wiejskiego -akta dotyczące organizacji kursów, odpisy świadectw ukończenia kursu i protokoly egzaminu końcowego Liczba jednostek w zespole: 38
21/375/0 Państwowa Szkoła Przemysłowa w Kielcach 1946-1950 0 rozwiń
katalogi klasyfikacyjne Liczba jednostek w zespole: 31
21/376/0 Zasadnicza Szkoła Budowlana w Kielcach 1951-1955 0 rozwiń
katalogi klasyfikacyjne - wydziały- hydrauliczny , stolarstwa budowlanego, kamieniarski akta personalne uczniów Liczba jednostek w zespole: 7
21/377/0 Państwowe Liceum Pedagogiczne w Kielcach 1945-1962 0 rozwiń
Państwowe Pedagogium w Kielcach - księgi protokołów Kronika Bratniej Pomocy Młodzieży, katalogi ocen Państwowego Gimnazjum Przyspieszonego, Gimnazjum Żeńskiego, Kursów Pedagogicznych, protokoły egzaminów dojrzałości Państwowe Liceum Pedagogiczne w Kielcach protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, programy działania, plany pracy, sprawozdania z całokształtu pracy, kursy przedmiotowe dla nauczycieli, katalogi i księgi ocen PLP oraz kursów semestralnych, protokoły egzaminów dojrzałości, świadectwa Państwowy Wyższy Kurs Nauczycielski, księgi protokołów Rady Pedagogicznej, plany pracy dydaktyczno wychowaczej, księgi kolokwialne, świadectwa, protokoły egzaminacyjne Komisja Rejonowa Kształcenia Nauczycieli Niewykwalifikowych księgi protokołów Rady Wychowaczej, Komisji Rejonowej, świadectwa, protokoły egzaminacyjne, zaświadczenia o o ukończeniu kursów, akta finasowe, preliminarze budzetowe, bilanse, protokoły z kontroli sprawy pracownicze - wykazy imienne, umowy, akta osobowe nauczycieli Liczba jednostek w zespole: 335
21/378/0 Państwowe Korespondencyjne Liceum Pedagogiczne w Kielcach [1941] 1954-1962 [1967] 0 rozwiń
Państwowe Korespondencyjne Liceum Pedagogiczne w Kielcach - protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej sprawozdania z zakończenia prac dydaktyczno wychowawczych, arkusze i księgi ocen, świadectwa ukończenia szkoły, protokoły egzaminacyjne indeksy, dokumenty ( nie odebrane) Państwowy Kurs Nauczycielski - karty przebiegu nauki, świadectwa ,protokoły egzaminów dojrzałości, indeksy, arkusze ocen i świadectwa uczniów którzy nie zdali egzaminów dojrzałości, indeksy, arkusze ocen i świadectwa uczniów Liczba jednostek w zespole: 137
21/379/0 Studium Nauczycielskie w Kielcach 1954-1970 0 rozwiń
akta organizacyjne - instrukcja programowa dla SN, projekty organizacji SN, plany pracy i plany dydaktyczno wychowacze SN, uwagi i propozycje odnosniei projektu nauczania sprawozdania z działalności - akta dotyczące rekrutacji studentów, sprawozdania z egzaminów dyplomowych oraz analizy i oceny pracy dydaktyczno wychowaczej w SN rada studium - protokoły z posiedzeń sprawozdania GUS i sprawozdania finansowe, budżet - sprawozdania z akcji rekrutacyjnej, wykazy nauczycieli zatrudnionych w SN, analiza sytuacji kadrowej preliminarze budżetowe i bilanse, analiza opisowa do sprwozdania finansowego księgi pamiątkowe i albumy akta osobowe słuchaczy (studia stacjonarne zaoczne wieczowe eksternistyczne ) - karty przebiegu studiów słuchaczy, protokoły egzaminów dyplomowych dyplomy i odpisy dyplomów dokumenty niodebrane SN studia uproszczone - protokoły egzaminów dyplomowych z zakresu SN kurs bibliotekarski - karty słuchaczy, dzinnik zajęć dokumenty osób które zrezygnowały roczne studium pedagogiczne przy SN - akta osobowe słuchaczy, protokoły egzaminów końcowych świadectwa ukończenia RSP prace dyplomowe Grabczak Danuty, Gatkowskiej Marii, Orzykowskiej Marianny Liczba jednostek w zespole: 374
21/380/0 Uniwersytet Powszechny Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w Kielcach 1946-1948 0 rozwiń
katalogi, korespondencja 1946-1948 sygn 1-6 Liczba jednostek w zespole: 8
21/381/0 Kielecka Fabryka Kwasu Siarkowego w Kielcach 1944-1967 0 rozwiń
Zaświadczenie Zarządzenia Ministerstwa Przemysłu zarządzenia wewnętrzne Dyrekcji Fabryki i Materiały dotyczące jej likwidacji 1944-1967 sygn. 1-4, akta dotyczące działalaności Samorządu Robotniczego 1957-1962 sygn 5-7, plany techniczno przemysłowo finansowe 1950-1964 sygn 8-28, preliminarz i bilanse 1948-1965 sygn 29-44, 65-72, sprawozdania analizy, instrukcje, projekty 1950-1963 sygn 45-53, 64, wnioski racjonalizatorskie 1956-1960 sygn. 54-58, akta dotyczące działalności Rady Zakładowej 1955-1965 sygn 59-63, akta personalne wybranych pracowników 1944-1954 sygn 1-58 Liczba jednostek w zespole: 130
21/382/0 Kielecka Baza Remontowa Terenowego Przemysłu Materiałów Budowlanych w Kielcach 1952-1956 0 rozwiń
akta organizacyjne - zarządzenia wewnętrzne, protokoły z odbytych narad, protokoły zdawczo odbiorcze, zalecenia i wnioski z narad technicznych i narad partyjno ekonomicznych akta merytoryczne - plany pracy i sprawozdania z wykonania planu produkcji, planu zatrudnienia i funduszu płac Liczba jednostek w zespole: 41
21/383/0 Kieleckie Zjednoczenie Budownictwa w Kielcach [1950] 1962-1982 0 rozwiń
plany produkcyjno finansowe jednostek podległych, sprawozdania finansowe jednostek podległych, kontrole, plany techniczno ekonomiczne, zarządzenia KZB, konferencje samorządu robotniczego, wynalazczość, inwestycje, budżety, bilanse, plany kosztów, analizy, sprawozdania GUS, wskaźniki ekonomiczne, orzeczenia z badań bilansów, organizacja KZB i jednostek podleglych, statut, regulaminy, kolegium KZB, narady, zarządzenia dyrektora, okólniki i polecenia, ewidencja zasobu archiwum zakładowego bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy Liczba jednostek w zespole: 2871
21/384/0 Przedsiębiorstwa Budowlane w Kielcach [1949] 1950-1956 0 rozwiń
Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe w Kielcach akta organizacyjne - rejestry materiały dot przejęcia zakładów, zarządzenia i uchwały odgórne, zarządzenia wewnętrzne, potokoły z kontroli, posiedzeń Rady Zakładowej i narad roboczych, wyniki współzawodnictwa, plany robocze, sprawozdania, analizy, bilanse robocze Kielecki Zespół Budownictwa Przemysłu Drobnego sprawy organizacyjne - akta rejestracji, zarządzenia wewnętrzne, protokóły z kontroli i posiedzeń, materiały dot. Inwestycji, plany sprawozdania i analizy, bilanse roczne. Liczba jednostek w zespole: 39
21/384/1 Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe w Kielcach [1949] 1950 - 1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 23
21/384/2 Kielecki Zespół Budownictwa Przemysłu Drobnego w Kielcach 1951 - 1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
Wyświetlanie 436 do 450 z 3 537 wpisów.