Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/516/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Opocznie [1866] 1920-1933 [1936] 0 rozwiń
akta scaleniowe poszczególnych wsi, folwarków, akta parcelacyjne majątków, rejestry pomiarowo – szacunkowe Bielowic, Miedzna Murowana, Paszkowice, Skronina, Korytków, Kuraszków, Białobrzegi Poduchowne, Petrykozy, operaty techniczne sygn. 1-45 Liczba jednostek w zespole: 45
21/517/0 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Inspektorat w Opocznie 1928-1947 0 rozwiń
Okólniki i zarządzenia 1939-1943 sygn. 1-9 Delegacje, sprawozdania z czynności inspektorów i pracowników szacunkowych 1928-1943 sygn. 10-33 Ubezpieczenia w towarzystwach prywatnych, korespondencja dotycząca ubezpieczeń przymusowych, prewencji pozyczek 1939-1942 sygn. 34-65 Okólniki i zarządzenia w sprawach personalnych, korespondencja 1939-1945 sygn. 66-87 Rejestry poborowe składek za ubezpieczenia przymusowe 1934-1945 sygn. 88-117 Liczba jednostek w zespole: 117
21/518/0 Akta miasta Białaczowa 1821-1867 0 rozwiń
Przepisy dotyczą umundurowania urzędników policji, składania przysięgi homagialnej cesarzowi Rosji. Protokoły odbierania przysięgi, statystyka miasta z 1844 roku, wykazy rzemiosła i zawodów w miastach Radoszyce, Końskie, Klwów, Przysucha, wykaz stanu służby Stanisława Święckiego urzędnika Rządu Gubernialnego Radomskiego sygn. 1-7 Liczba jednostek w zespole: 7
21/519/0 Akta miasta Końskie 1833-1950[1976] 0 rozwiń
Akta Urzędu Municypalnego i Magistratu z lat 1833-1868 dotyczą ratusza i melioracji (brak lat 1833-1868), akta magistratu z lat 1909-1918 zawierają protokoły posiedzeń Rady Miejskiej, akta organizacyjne, wykazy strat wojennych, dotyczą również spraw opieki społecznej, ubezpieczeń sygn 2-25, 1 ja to odezwy i plakaty z lat 1916-1918. Z okresu 1918-1939 zachowały się akta wyborcze do Rady miejskiej zarządu, protokoły posiedzeń rady i komisji budżety, akta dot. podatków, opieki społecznej, emigracji, przemysłu, rolnictwa, ruchu ludności, zachowały się księgi ludności stałej miasta sygn 26-360, korespondencja dotycząca obchodów rocznic sygn 476-485 Akta Zarządu Miejskiego z lat 1939-1945 dot. spraw własnościowych, finansowych, robót drogowych i budowlanych "Baudienst",podatków. Zachowały się spisy ludności niemieckiej i żydowskiej, informacje o pobycie w obozach sygn 361-475, a ponadto akta towarzystw i komitetów, Księga kontroli ruchu ludności -rejestr osób opuszczających gminę z lat 1932-1949 Liczba jednostek w zespole: 522
21/520/0 Akta miasta Przedborza 1822-1943 [1946] 0 rozwiń
Akat Urzędu Municypalnego i Magistratu z lat 1822-1866 dot. kasy miasta, rachunków, przychodów i rozchodów, księga meldunkowa sygn 1- 44, akta Magistratu z lat 1870-1914 dot. przychodów i rozchodów miasta, handlu, ruchu ludności, sygn 45-80, okres 1917-1939 to akta dot. rozbudowy miasta, posiedzeń Rady Miejskiej, Magistratu, wyborów samorządowych do Sejmu i Senatu, przemysłu, kultury, szkolnictwa, bezrobocia, opieki społecznej, spraw wojskowch sygn 81-577. Z lat 1939-1943 zachowały się akta Kasy Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, wykaz osób posiadających nieruchomości sygn 578-597. Liczba jednostek w zespole: 598
21/521/0 Akta gminy Borkowice 1864-1944 [1945] 0 rozwiń
Akta dot tabel i tabele likwidacyjne sygn 1-5, akta dot świadczeń, kwater dla wojska sygn 6, 25, akta dot przestępstw i wezwań sądowych, poszukiwanych osób sygn 7, 15, 20- 21, 30- 31, 42, 49, 52, 59, 59 nadzór nad fabrykami i pracującymi w nich ludźmi sygn 9, akta dot. chorych i chorób sygn 10, 24, 26, 41, 55, 61, akta dot. pozwoleń na polowania sygn 11, akta dot wydawania paszportów sygn 12, 19, szkolnictwo sygn 13-14, kary za produkcję alkoholu i pozwolenia na wyrób trunków sygn 16, akta dot wojskowych sygn 18, 27, 38, 72 -74, 58, akta dot budownictwa sygn 17, akta dot cudzoziemców sygn 22, 36, 46, ubezpieczenia od ognia sygn 23, 44, wybory do władz gminy sygn 28, statystyka sygn 29, 48, akta dot handlu i przemysłu w gminie sygn 34, akta dot dróg i mostów sygn 35, darowizny sygn 37, 94, akta dot transportu sygn 39, akta dot pożaru we wsi Długa Brzezina sygn 40, akta dot członków wspólnoty kościoła w Borkowicach sygn 43, akta dot pozyskiwania osób, majątków i kapitałów sygn 49, akta dot spraw rolnych sygn 45, 50, 56, akta dot zwierząt domowych sygn 57, manifesty władz sygn 54, akta dot stanu cywilnego sygn 62-63, akta dot funkcjonowania urzędu gminy sygn 8, 32, 51, 47, 60, 64-65, księgi protokołów sygn 66-68, organizacja gminnej kasy pożyczkowo oszczędnościowej sygn 69, roczne sprawozdanie rachunkowe sygn 88, wykazy osób posiadających nieruchomości budynkowe sygn 89-90, rejestry podatków i świadczeń oraz kar sygn 53, 70, 97-102, 127-128, księga biercza sygn 103, dzienniki główna sygn 104-106, klasyfikacja gruntów i rejestry pomiarowe majątków sygn 71, 91 - 92, 96, budżet sygn 75-79, 81, 83-87, 95, 107, rejestry i rozkłady podatków sygn 79-80, 108 -114, książki meldunkowe sygn 93, 115-122, listy płac sygn 82. Liczba jednostek w zespole: 128
21/522/0 Akta gminy Chlewiska 1934-1945 [1950] 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Rady Gminnej sygn 1, budżety sygn 2-3, 5-6, roczne sprawozdanie rachunkowe sygn 4, listy rozkładu podatku gruntowego sygn 7-8, klasyfikacja gruntów we wsi Ostałów sygn 9, akta sprawy sekretarza Zarządu Gminnego w Chlewiskach sygn 10, wykazy osób posiadających nieruchomości budynkowe sygn 11, rejestr poborowych sygn 12. Liczba jednostek w zespole: 12
21/523/0 Gminna Rada Narodowa w Czermnie [1944] 1945-1954 0 rozwiń
Zarządzenia i okólniki, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe, członków organów gminy, posiedzenia GRN, posiedzenia Prezydium posiedzenia Komisji, Posiedzenia Zarządu Gminnego, zebrania ciał samorządowych, kontrole, majątek gminy i gromad, przedsiębiorstrwa gminne, budżety roczne, sprawozadania rachunkowe, obrót pieniężny, księgi biercze podatku gruntowego, sprawy ogólno gospodarcze, drogi i place publiczne, rolnictwo, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, opieka społeczna, sprawy ogólno administarcyjne, USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeństwo publiczne, szkody wojenne sprawy budowy i odbudowy, aprowizacja, sprawy karno administarcyjne, podział administarcyjny - (1943) 1945-1954 sygn 1-195 Liczba jednostek w zespole: 195
21/524/0 Akta gminy Duraczów 1864-1944 [1951] 0 rozwiń
księgi ludności stałej, tabele likwidacyjne wsi, uchwały zebrań wiejskich, sołtysów, budżet, sprawozdania rachunkowe, rejestry podatkowe oraz akta dotyczace oświaty, lecznictwa i bezrobocia sygn 1-354 Liczba jednostek w zespole: 354
21/525/0 Akta gminy Gowarczów [1845] 1864-1944 [1948] 0 rozwiń
księga zapisu uczniów zgromadzenia kołodziejskiego i stolarskiego w mieście Gowarczowie sygn 1, księgi ludności sygn 2-5, 12-26, 93, 113, 115-118, 120, księgi do zapisywania wyroków sądowych sygn 6, 8, fragment tabeli likwidacyjnej sygn 7, księgi uchwał sygn 9-11, 60-63, akta stanu cywilnego sygn 27-28, 119, ubezpieczenia od ognia sygn 29-42, 68-69, budżety sygn 70- 75, korespondencja z CK Komendą Obwodową w Końskich sygn 43-44, akta urzędu gminy sygn 45, rekwizycja sygn 46, utrzymanie dróg sygn 47, 79, szkolnictwo sygn 48, 80-82, straż ogniowa sygn 49, statystyka sygn 50 -51, 55-56, akta dotyczące pracowników urzędu gminy sygn 52-54, spisy majątków sygn 57, akta dot stowarzyszeń sygn 58, akta dot rolnictwa sygn 59, przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe sygn 64, pożyczka państwowa sygn 66, akta dot podatków i darowizn 65, 67, rejestry podatkowe sygn 76-78, lecznictwo, epidemie sygn 83-85, akta dot zwierząt, chorób zwierzęcych i rzeźni sygn 86, akta o jeńcach, rekrutach, weteranach, zapomogach dla rodzin rezerwistów sygn 87-90, aprowizacja sygn 91, ceny sygn 92, akta dot wydawania zaświadczeń sygn 94 klasyfikacja i mobilizacja koni sygn 95, 97, wydawanie paszportów sygn 96, prenumarata pism sygn 98, akta dot ochrony pracy, ubezpieczeń społecznych, bezrobocia, zapomóg sygn 99-100, budżety sygn 101-102 sprawozdania rachunkowe sygn 103, wykazy osób posiadających nieruchomości budynkowe sygn 104, 107, podatki sygn 105,-106, 108-112, 121-125, wykazy wysiedlonych z Warszawy sygn 114. Liczba jednostek w zespole: 125
21/526/0 Gminna Rada Narodowa w Górach Mokrych 1945-1954 0 rozwiń
Zarządzenia i okólniki, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe, członków organów gminy, posiedzenia GRN, posiedzenia Prezydium posiedzenia Komisji, Posiedzenia Zarządu Gminnego, zebrania ciał samorządowych, kontrole, majątek gminy i gromad, przedsiębiorstwa gminne, budżety roczne, sprawozdania rachunkowe, obrót pieniężny, księgi biercze podatku gruntowego, sprawy ogólnogospodarcze, drogi i place publiczne, rolnictwo, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, opieka społeczna, sprawy ogólnoadministracyjne, USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeństwo publiczne, szkody wojenne sprawy budowy i odbudowy, aprowizacja, sprawy karno administracyjne, podział administracyjny - 1945-1954 Liczba jednostek w zespole: 153
21/527/0 Akta gminy Grodzisko 1885-1943 [1951] 0 rozwiń
księgi uchwał Rady Gminnej, wybory radnych gromadzkich i gminnych, budżet gminy, podatki, księgi ludności stałej, akta dotyczą spraw rolnych, ochrony pracy, opieki społecznej. Liczba jednostek w zespole: 366
21/528/0 Akta gminy Końskie 1864-1944 [1947] 0 rozwiń
Dziennik korespondencyjny sygn 1, akta dotyczące administracji gminnej sygn 2-6, akta dotyczące wójta i pracowników gminnych sygn 7-15, wybory radnych gromadzkich sygn 16-26, wybory delegatów do kolegium wyborczego sygn 27-30, wybory radnych gminnych sygn 31-33, książki uchwał sygn 34-54, 310-312, akta dotyczące lustracji i rewizji urzędu gminnego sygn 55, księga protokołów gminnej komisji rewizyjnej sygn 56, spisy majątkowe sygn 57, protokół zdawczo odbiorczy z przekazania akt gminy sygn 58, sprawozdania rachunkowe, budżety i preliminarze sygn 59-90, 240-247, 289, akta dotyczące podatków (rejestry i rozkłady podatków) sygn 91-114, 248-263, 286-288, ubezpieczenia sygn 115-116, sprawy budżetowo gospodarcze sygn 117, 239, sprawy kasowo rachunkowe sygn 118, akta dotyczące kwestii włościańskich sygn 119-120, świadczenia i kontyngenty sygn 121-125, komunikacja sygn 126, rolnictwo sygn 127-129, 270, statystyka sygn 130 -132, akta dotyczące lecznictwa, ubezpieczeń, bezrobocia, ochrony pracy sygn 133-156, 271, księga spraw cywilnych i policyjnych sygn 157, wybory do Sejmu i Senatu sygn 158-162, zmiany terytorialne sygn 163, 275, księga opisowa gminy sygn 164, księgi ludności stałej poszczególnych wsi 165-171, 280- 283, akta dotyczące prowadzenia ksiąg ludności sygn 175-176, księga ludności przebywającej czasowo sygn 173, księga ludności niestałej sygn 174, akta dotyczące zameldowań policyjnych i poszukiwań osób sygn 177, 179, kontrola osób przesiedlonych sygn 178, rejestr osób opuszczających gminę sygn 180, ewidencja i kontrola ruchu ludności sygn 181-182, akta dot. ogłoszeń, obwieszczeń i publikacji sygn 183-187, 305-306, akta dot. obchodów uroczystości sygn 188, akta dot. poszukiwań rzeczy, majątków, materiałów sygn 189-193, akta dot. spraw wojskowych, pobór, rezerwiści, zasiłki dla rodzin sygn 194-202, akta dot ewidencji zwierząt pociągowych i środków przewozowych dla wojska sygn 203-210, sprawy budowlane sygn 211-218, akta dotyczące osób aresztowanych , wykonania orzeczeń karnych, administracyjnych sygn 219-231, 234, 272-273, akta dot spraw "różnych"sygn 233, 284-285, 293 , 313, akta poufne sygn 235, sprawozdania o stanie i położeniu gminy Końskie, jej sytuacji politycznej i ekonomicznej sygn 236- 237, książka protokółów konferencji sołtysów sygn 238, księgi biercze sygn 264-268, roboty wojskowe sygn 269, protokóły z zebrań sygn 274, akta stanu cywilnego, informacje o zmarłych , dowody tożsamości sygn 276-279 , 290-292, szkolnictwo sygn 294-303, kultura sygn 304, sprwy weterynaryjne, hodowla sygn 307-308, gospodarka gminna sygn 309. Liczba jednostek w zespole: 313
21/529/0 Akta gminy Miedzierza 1932-1944 [1950] 0 rozwiń
Akta dotyczące rozkładu podatków gruntowych i rejestrów 1934-1942 sygn 1-6 Księgi biercze podatku gruntowego wyrównawczego 1942-1944 sygn 7-9 Księgi meldunkowe wsi Baran, Chyby, Kontrowers, Straszów 1939 (1950) sygn 10-14 Wykazy osób posiadających nieruchomości budynków 1941-1943 sygn 15 Rejestry mieszkańców wsi Miedzierza, Barak, Wólka, Smolana, Królewiec, Zastawie, Matynia, Kawęczyn, Rozgół, Swinków, Przyłogi, Adamów, Cisownik, Strażnica, Kłucko, Salata, Lisie Jamy, Borki, Muszczarz, Smyków, Ostre Górki, Straszów, Sośnina Gliniany Las, Wyrębów, oraz Kolonia Kłucko 1932-1944 (1950) sygn 16-23 Liczba jednostek w zespole: 23
21/530/0 Akta gminy Odrowąż 1910-1944 0 rozwiń
akta dot lustracji i rewizji urzędu sygn 1, akta dot organizacji urzędu sygn 2, wybory do rad gromadzkich sygn 3, projekt planu obsługi długów sygn 4, budżety sygn 5-7, księga biercza sygn 8, listy rozkładu podatków, rejestr podatków sygn 9, 20-21, akta stanu cywilnego, wykazy zmarłych sygn 10-11, akta dot ubezpieczeń sygn 12, statystyka sygn 13, wykazy nieruchomości budynkowych sygn 14, rejestr mieszkańców sygn 15-19. Liczba jednostek w zespole: 21
Wyświetlanie 586 do 600 z 3 537 wpisów.