Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/113/0 Wojewódzki Urząd Rozjemczy w Kielcach 1933-1939 [1948] 0 rozwiń
sprawozdania z działalaności i inspekcji Urzędu, okólniki Centralnego Biura ds. Finansowo Rolnych korespondencja z Wojewódzkim Biurem ds. Finansowo Rolnych sygn 1-12, akta spraw rozjemczych sygn 13-693 Liczba jednostek w zespole: 696
21/114/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy do spraw Majątków Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Kielcach 1932-1939 [1943] 0 rozwiń
dzienniki spraw sygn 1-4 preliminarze budżetowe, sprawozdania z działalności sygn 5-7, akta personalne sygn 8, akta spraw procesowych sygn 9-2177, sygn 509a, 632a, 1150a, 1593a brak nr 1,2,3, pominięto numery 435-443 Liczba jednostek w zespole: 2177
21/115/0 Urząd Rozjemczy do spraw Najmu Lokali Miasta Kielc 1921-1935 0 rozwiń
akta spraw sygn 1-1787, 1790-1792, sprawy załatwiane przez zespoły orzekajace sygn 1787-1788, podania i wnioski sygn 1789 Liczba jednostek w zespole: 1792
21/116/0 Urząd Szkolny Kielecki 1939-1945 0 rozwiń
rozporządzenia i pisma Urzędu Wiedzy i Nauki Rządu GG sygn 1-4, pisma i rozporządzenia Urzędu Szkolnego sygn 5-10, 104-106, sprawozdanie ze stanu szkolnictwa sygn 11, projekt budżetu sygn 12-13, szkoły, organizacja i sieć szkolna sygn 14-17, organizacja przedszkoli sygn 18, dokształcanie sygn 19, nadzwyczajny egzamin w zakresie 7 klas szkoły powszechnej sygn 20 podania o zezwolenie na uczęszczanie do szkoły po ukończeniu wieku szkolnego sygn 21-26, 28, przyjęcia do szkoly sygn 27, niemieckie szkoly powszechne sygn 29, kary dla rodziców sygn 30, szkoly handlowe, techniczne, krawieckie, rolnicze, rzemieślnicze w pow kieleckim sygn 31-39, 101, 103, zamknięcie biblioteki publicznrj sygn 40, wykazy zebranych książek sygn 41, ankiety dot bibliotek sygn 42- 43, likwidacja książek i podreczników sygn 44-47, ankieta personalna radcy szkolnego Ottokara Strofa sygn 48, prenumerata Steru sygn 49-64, statystyka zestawieniasygn 65- 75, 98, szkolenie nauczycieli Niemców sygn 76, płace sygn 77, zezwolenia na prowadzenie prywatnych lekcji sygn 78, podania o pracę sygn 79-88, uposażenie zwolnionych nauczycieli sygn 89, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, płace sygn 90, 99, praca przymusowa nauczycieli, zaopatrzenie szkół, pomoce sygn 91-95, 100, zburzenie zamku chęcińskiego sygn 96, sprawy osobowe sygn 97-102 Liczba jednostek w zespole: 106
21/117/0 Zbiór ankiet reichs i volksdeutsch'ów dystryktu Radom 1939-1944 0 rozwiń
ankiety Liczba jednostek w zespole: 2893
21/118/0 Starostwo Powiatowe w Kielcach 1940-1944 0 rozwiń
gromadzkie księgi wytwórczości rolniczej sygn 1- 286, korespondencja sygn 287-288 Liczba jednostek w zespole: 288
21/119/0 Biuro Techniczne w Kielcach 1940-1945 0 rozwiń
Plan propozycji zagospodarowania terenu oraz obiektu używanego przez mleczarnie w Busku i Bodzentynie sygn. 1, plan części miasta Radomia sygn 2, akta osobowe sygn 3-49 Liczba jednostek w zespole: 49
21/120/0 Wydział Powiatowy w Kielcach 1918-1939 0 rozwiń
księgi protokółów z obrad Sejmiku Pow. akta referatów Ogólno Organizacyjnego - księgi protokołów Sejmiku Powiatowego, protokóły Wydziału Powiatowego, Sekretariat - okólniki, rozporządzenia i uchwały, Nadzoru nad Samorzadem Gminnym - sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu, księgi opisowe gmin , Kasowo Rachunkowego- dzienniki główna , Budowlanego - akta dot. rozbudowy szkół w pow. kieleckim a także projekty zagród wiejskich. Liczba jednostek w zespole: 142
21/121/0 Akta miasta Chęcin 1787-1950 [1951] 0 rozwiń
Księga wójtowska z lat 1787-1791 zawierająca dane o życiu mieszczan (brak lat 1792-1811) akta urzędu municypalnego i magistratu z lat 1818- 1866 dotyczą urzędników ubezpieczeń, zabudowań, podatków, szpitala, opieki nad nieletnimi, spadków. Akta Magistratu z lat 1867-1915 zawierają księgi kontroli ruchu ludności, dotyczą straży ziemskiej i innych urzędników, akta z lat 1916-1935 zawierają protokoły Rady Miejskiej dotyczą kontroli władz miejskich, rozbudowy miasta, przemysłu, oświaty, handlu, zdrowia (brak lat 1936-1939), z okresu 1941-1943 zachowały się budżety, sprawozdania rachunkowe, akta z lat 1945-1950 dotyczą głównie kontroli ruchu ludności, strat wojennych, składek emerytalnych, szpitali, elektryfiakcji sygn 1-175 Liczba jednostek w zespole: 175
21/122/0 Akta miasta Kielc 1795-1796, 1803-1950 [1952] 0 rozwiń
Akta z lat 1803-1867 to rachunki miasta , 3 ja dotyczą powstania listopadowego, z lat 1861-1862 zachowały się akta Rady Miejskiej, w aktach magistratu z lat 1867-1915 występują dane o dochodach i rozchodach miejskich, dzierżawach, stanie sanitarnym, ogrodach szkołach, rzemiosłach i przemyśle. W aktach z lat 1916-1939 występują protokoły i stenogramy posiedzeń Rady Miejskiej, spisy wyborców do Sejmu, Senatu oraz Rady Miejskiej, są też akta dotyczące obchodów rocznic, aprowizacji miasta, gospodarki, oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej. W aktach z lat 1939-1944 znajdują się rozporządzenia władz niemieckich, rozkazy policji, wykaz zakładników żydowskich, akta schronisk dla dzieci, rejestry wydanych kart rozpoznawczych. Z lat 1945-1950 zachowały się protokoły posiedzeń Rady i Zarządu Miejskiego, akta dotyczące Komisji Opieki Spolecznej, aprowizacji i handlu, plany finansowe i sprawozdni a oraz projekty budynków w miejskich. Sygn 1-6370 Liczba jednostek w zespole: 6457
21/123/0 vacat - Akta urzędów wójtowskich miast powiatu sandomierskiego - przeniesiony do zespołów 1482 - 1483 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
21/124/0 Akta gminy Bieliny 1886, 1907, 1915-1916, 1944-1954 0 rozwiń
Sprawozdania z działalności, kontrole, protokóły z sesji GRN, akta komisji, budżety, dzienniki główna, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze, księgi podatkowe, akta dotyczące elektryfikacji, budownictwa, rolnictwa, handlu i przemysłu sygn. 1-98, księgi urodzonych i zmarłych parafii Bieliny Liczba jednostek w zespole: 103
21/125/0 Akta gminy Bliżyn 1899-1945 0 rozwiń
Księgi uchwał sygn. 1-6, 9-10, księgi protokółów sygn. 7-8, 11-12, akta organizacyjne urzędu sygn. 13-18, 21, 23-27, 247, (w tym statystyka) akta dotyczące rolnictwa, statystyki rolnicze sygn.19-20, 22, sprawozadania rachunkowe sygn. 28-31, budżet sygn. 32-43, 45, dziennki główna sygn. 46, 29 0, 332, księgi biercze danin i podatków, gromadzkie księgi podatkowe sygn. 47-56, 291-331, rejestry, rozkłady podatkowe sygn. 57-101, 34, kontrole podatkowe sygn. 135-139, akta dotyczace rolnictwa sygn. 140-153, akta dotyczące szkolnictwa sygn. 154-162, 224, pomoc społeczna, zasiłki, bezrobocie, Fundusz Bezrobocia sygn. 163-179, księgi ludności stałej i niestałej, rejestry mieszkańców sygn 180-185, wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych sygn. 186- 220, wykazy mieszkańców sygn. 221-223, budownictwo, odbudowa zniszczeń wojennych sygn. 225-231, plany budynków sygn. 232 - 246, nadzwyczajna danina państwowa sygn. 44, akta wyborcze, spisy wyborców, sygn. 248-287, księgi meldunkowe oficerów i rezerwistów sygn. 288-289 Liczba jednostek w zespole: 332
21/126/0 Akta gminy Bodzentyn 1810-1945 [1950] 0 rozwiń
Akta miasta Bodzentyna z lat 1810-1868, akta gminy Bodzentyn z lat 1868-1945, - akta generalia i akta specjalia zawierające akta urzędów gminnych i miejskich, akta personalne wójtów, kramarzy, akta dotyczące rolnictwa, akta poborowe, akta dotyczące ludności żydowskiej i katolickiej, akta dotyczące szkół gminnych, akta procesowe, akta instytucji gminnych i miejskich, akta dotyczące spraw różnych, akta grup wyznaniowych, księgi ludności, księgi przesiedlonych i wysiedlonych, rejestry mieszkańców, akta dotyczące odbudowy Bodzentyna, skorowidze, akta urodzeń, małżeństw i zgonów. Z okresu 1939-1945 brak akt spraw. Liczba jednostek w zespole: 2589
21/127/0 Akta gminy Cisów 1882-1903, 1916, 1945-1950 0 rozwiń
Akta dotyczące spisu mobilizacyjnego koni z lat 1882-1903, akta kontroli, protokóły z sesji GRN, akta komisji gminnych, akta budżetowe, dzienniki główna, księgi biercze, dokumentacja pomiarowo-scaleniowa,księga zmarłych wsi Makoszyn. Liczba jednostek w zespole: 84
Wyświetlanie 121 do 135 z 3 537 wpisów.