Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/313/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łącznej 1966-1972 0 rozwiń
1. Sesje GRN - protokóły, uchwały, sprawozdania, informacje, plany pracy 2. Komisje GRN - protokóły, opinie, wnioski, analizy, plany pracy, składy osobowe, protokóły z kontroli 3. Posiedzenia Prezydium - protokóły, uchwały, plany pracy, sprawozdania, informacje 4. Zebrania wiejskie, sołtysi - protokóły, uchwały 5. Plany gospodarcze 6. Kontrole i inspekcje zewnętrzne - protokóły, zlecenia 7. Budżet i jego wykonanie 8. Mienie gromadzkie - wywłaszczenia, rozgraniczenia Liczba jednostek w zespole: 68
21/314/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kielcach [1932-1949] 1950-1973 [1974-1995] 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno- Prawny: protokóły z sesji Prezydium Rady Narodowej oraz gromadzkich rad narodowych, akta dotyczące działalności komisji stałych i doraźnych, materiały z wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych, sprawy organizacji wydziałów i referatów Prezydium, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, protokóły posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i prezydiów gromadzkich rad narodowych, sprawy działy terytorialnego, protokóły z kontroli Prezydium oraz jednostek podległych. Powiatowa Komisja Palnowania Gospodarczego: protokóły posiedzeń Komisji,plany wieloletnie pow. Kieleckiego, plany gospodarcze gromad, roczne plany i sprawozdania poszczególnych gałęzi gospodarki,bilanse siły roboczej powiatu. Wydział Finansowy: plany pracy Wydziału, sprawozdania opisowe i statystyczne z wykonania budżetu, plany funduszu gromadzkiego, budżety Prezydium Powiatowej Rady Narodowej oraz gromad, preliminarze wydatków wydziałów Prezydium, protokóły i zarządzenia pokontrolne.Wydział Spraw Wewnętrznych: sprawy wywłaszczeniowe, zmiany imion i nazwisk, stwierdzenie obywatelstwa, ewidencja stowarzyszeń, książki meldunkowe.Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: roczne plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, program aktywizacji miast i osad,sprawozdania o stanie urządzeń komunalnych.Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza: plany i sprawozdania z działalności Wydziału, decyzje Wydziału w sprawie utworzenia spółek wodnych, pozwolenia wodno-prawne.Wydział Przemysłu i Handlu: plany wieloletnie i sprawozdania z ich wykonania w zakresie handlu, opracowania statystyczne, akta dotyczące inwestycji, handlu prywatnego, uprawnienia przemysłowe osobowe na prowadzenie rzemiosła, karty rzemieślnicze. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: protokóły posiedzeń Komisji Rolnictwa i Leśnictwa. Plany wieloletnie i roczne, sprawozdania powiatów, zestawienie gminne statystyczne, decyzje Prezydium dotyczące zagospodarowania gruntów leśnych, inwentaryzacja obiektów leśnych, wykazy gospodarstw opuszczonych. Wydział Skupu: plany perspektywistyczne, sprawozdania z wykonania planów, analizy opisowe, protokóły z posiedzeń Zespołu Koordynacji Skupu, protokóły z kontroli gminnych rad narodowych, ewidencja gruntów.Wydział Oświaty i Kultury: plany pracy, sprawozdania i analizy, budżety, bilanse, akta dotyczące szkół podstawowych, szkół dla pracujących, świetlic dziecięcych, przedszkoli, ochrony zabytków i działalności oświatowych zespołów tanecznych.Wydział Zdrowia: protokóły z kontroli w środowiskach zdrowia gromadzkich Rad Narodowych, sprawozdania z akcji sanitarno- porządkowych pow. Kieleckiego.Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury: mapy pomiarowe gruntów wsi i mapy sytuacyjno-wysokościowe pow. Kieleckiego; ułożone alfabetycznie wg. Miejscowości Mapa pomiarowa wsi Bartków.Wykazy członków Armii Andersa, Maczka.Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - plany i analizy budownictwa mieszkaniowego, karty inwentaryzacyjne cmentarzy.Wydział Budownictwa - wieloletnie i roczne plany urbanistyczne, dokumentacja synagogi w Chęcinach.Księgi meldunkowe mieszkańców.Przejęcia gospodarstw pożydowskich i opuszczonych.Akta RSP w Sukowie. Ochotnicze Straże Pożarne w Bęczkowie, Cedzynie, Górnie, Krajnie, Leszczynach, Radlinie, Skorzeszycach, Woli Jachowej. Akta dotyczące Zakładu Wodnego w Bobrzy. Wywłaszczenia na rzecz Państwa na potrzeby KCW "Nowiny" w budowie nieruchomości w Woli Murowanej. Ewidencja gruntów, akta dot. parcelacji majątków, akta wspólnot gruntowych, przekształcenia własnościowe nieruchomości rolnych z terenu gromad w Szałasie i Kucembowie, decyzje zmian we władaniu gruntami z terenu gminy Górno, wydawanie i cofanie uprawnień na wykonywanie rzemiosła, dokumentacja dotycząca nieruchomości opuszczonych, decyzje dotyczące wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów, gospodarowanie gruntami Państwowego Funduszu Ziemi i innych z terenu gromad przyszłej gminy Suchedniów Liczba jednostek w zespole: 3720
21/315/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach [1911] 1950-1975[1987] 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno Prawny 1950-1975 sygn 1-550 Wydział Finansowy 1950-1975 sygn 1-393 Wydział Techniczny 1950-1975 sygn 1-375 Wydział Oświaty 1950-1975 sygn 1-37 - protokóly i uchwały z obrad sesji, protokóły i uchwały z posiedzeń Prezydium, protokóły, plany pracy, sprawozdania z kontroli komisji stałych, budżety, sprawozdania i analizy z ich realizacji, dokumentacja techniczna budynków, akta personalne nauczycieli- kat A Wydział Organizacyjno Prawny 1961-1975 sygn 1-5 sprawozdania z działalności, sprawy sądowe i arbitrażowe, wycinki prasowe Miejska Komisja Planowania Gospodarczego [1949] 1950-1975 sygn 6-33 sprawozdania, kartoteka gospodarcza, plany wieloletnie, analizy wykonania budżetu i planu gospodarczego, sprawozdania z wykonania planu gospodarczego, podstawowe założenia planu rozwoju miasta Kielce, ocena stanu i kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego, bilanse siły roboczej, charakterystyka rozwoju miasta Kielc problemowe opracowania monograficzne, czyny społeczne, spisy powszechne GUS, kontrola kompleksowa, dokumentacja dotycząca likwidacji kamieniołomu Kadzielnia, Wydział Budżetowo Gopspodarczy 1964-1972 sygn 34-42 sprawozdania ST -5 o środkach trwałych, plan poprawy warunków BHP budżety i bilanse, sprawozdania z działnosci z zakresu inwestycji kapitalnych i remontów Wydział Finansowy 1968-1973 sygn 43-53 sprawozdania zbiorcze z wykonania budżetów Wydział Oświaty 1964-1973 sygn 54-55 nadzór nad placówkami oświaty Miejski Komitert Kultury Fizycznej i Turystyki 1967-1973 sygn 56-58 plan pracy, sprawozdanie statystyczne, koordynacja imprez kulturalnych Wydział Spraw Wewnętrznych 1967-1970 sygn 59-60 plan pracy, nadzór nad stowarzyszeniami Liczba jednostek w zespole: 3294
21/316/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chęcinach 1950-1975 0 rozwiń
Posiedzenia zarządu oraz prezydium; sesje; akta komisji stałych; roczne sprawozdania rachunkowe; budżety; ewidencja gruntów; inwentaryzacja ulic, placów, dróg; administracja nieruchomości opuszczonych 1950-1973 sygn 1-193, księga biercza podatku gruntowego (sygn. 194) Liczba jednostek w zespole: 194
21/317/0 Wojewódzki Pełnomocnik do spraw Reformy Rolnej na Województwo Kieleckie 1944-1945 0 rozwiń
protokoły przejęcia na cele reformy rolnej majątków państwowych woj. kieleckiego sygn 1-10 wykazy osób uprawnionych do korzystania z parcelowanej ziemi sygn 11-17 sprawy parcelacji w poszczególnych powiatach, sprawozdania powiatowych pełnomocników z przeprowadzonch prac parcelacyjnych sygn 8-38 sprawy personalne, listy pracowników, wykazy brygadzistów sygn 39-42 Liczba jednostek w zespole: 43
21/318/0 Wojewódzki Urząd Ziemski w Kielcach 1944-1947 0 rozwiń
Wydział Administracyjny z lat 1945-1946: protokóły zjazdów komisarzy ziemskich, sprawozdania z działalności WUZ i powiatowych urzędów ziemskich. Wydział Urządzeń Rolnych z lat 1944-1946: sprawy parcelacji w poszczególnych powiatach, wykazy gospodarstw poniemieckich, scalanie gruntów poszczególnych wsi, wykazy lasów prywatnych. Wydział Techniczno- Pomiarowy z lat 1945-1946 sprawozdania z prac parcelacyjnych i scaleniowych. Wydział Wodno- Melioracyjny z lat 1945-1947: inspekcje urzędów i władz wodnych I instancji, programy robót, opracowania i zatwierdzenia projektów, zaopatrzenie osiedli w wodę, sprawy powodziowe. Wydział Funduszu Ziemii z lat 1945-1947: księgi główne i inwentarze poszczególnych majątków, sprawozdania z kontroli majątków, sprawozdania z obrotu naturaliami i inwentarzem żywym, wykazy obszarów zasianych. Wydział Prawny z lat 1945-1946: opinie prawne, sprawy uregulowania tytułów własności rozparcelowanych majątków, zażalenia. Wydział Weterynarii z lat 1944-1947: przepisy i zarządzenia, protokóły z konferencji lekarzy, dzienniki czynności powiatowych lekarzy weterynarii, spisy zwierząt gospodarskich, budowle lecznic dla zwierząt, zwalczanie zaraźliwych chorób. Liczba jednostek w zespole: 638
21/319/0 Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Kielcach 1944-1947 0 rozwiń
1. Naczelnik 1944 – 1947 sygn 1 – 51, 231 – 233 Organizacja Urzędu, konferencje i zjazdy, zarządzenia własne, sprawozdania sytuacyjne i z działalności WUIiP oraz oddziałów powiatowych i miejskich 2. Wydział Społeczno – Wychowawczy 1945 – 1947 sygn 52 – 80 Spisy świetlic, działalność świetlic, kursy dla kierowników świetlic, pisarzy gminnych, propagandzistów, działalność bibliotek 3. Wydział Propagandowy 1945 – 1947 sygn 81 – 102 Uroczystości, wiece, manifestacje, akcje propagandowe, ewidencje artystów, organizacje, stowarzyszenia, kina objazdowe 4. Wydział Informacyjno – Prasowy 1945 – 1947 sygn 103 – 178, 234 Wycinki prasowe dotyczące zagadnień międzynarodowych, odbudowy kraju, akcji siewnej, repatriacji, Ziem Zachodnich, przyjaźni polsko – radzieckiej, pomocy ze Związku Radzieckiego, sprawozdania radiowe, plakaty, kolportaż czasopism. 5. Referat Budżetowo – Gospodarczy 1945 – 1947 sygn 179 – 229Preliminarze budżetowe powiatowych i miejskich oddziałów informacji i propagandy 6. Afisze i plakaty 1945 - 1947 sygn 230 Liczba jednostek w zespole: 234
21/320/0 Powiatowe i Miejskie Oddziały Urzędu Informacji i Propagandy woj. kieleckiego 1944-1947 0 rozwiń
Powiatowe Oddziały Informacji i Propagandy w Busku sygn 1-5 Częstochowie sygn 6-12 Jędrzejowie sygn 13-17 Kielcach sygn 18-30 Opatowie sygn 31-34 Pińczowie sygn 35-37 Radomiu sygn 38-40 Sandomierzu sygn 41-49, 81-82 Starachowicach sygn 50-52 Włoszczowie sygn 53-59 Miejskie Oddziały Informacji i Propagandy w Częstochowie sygn 60-65 Kielcach sygn 66-65 Ostrowcu sygn 73-74 Radomiu sygn 75-76 Skarżysku sygn 77-80 uroczystości masowe, akcje przedwyborcze, komunikaty prasowe, sprawozdania sytuacyjne, działalność świetlicowa, kolportaż prasy, kina, teatry Liczba jednostek w zespole: 82
21/320/1 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Busku - Zdroju 1945 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
21/320/2 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Częstochowie 1945 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
21/320/3 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Jędrzejowie 1945 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
21/320/4 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Kielcach 1945 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
21/320/5 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Opatowie 1945 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
21/320/6 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Pińczowie 1945 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
21/320/7 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Radomiu 1945 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
21/320/8 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Sandomierzu 1944 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
21/320/9 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Starachowicach 1945 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
21/320/10 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy we Włoszczowie 1945 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
21/320/11 Miejski Oddział Informacji i Propagandy w Częstochowie 1945 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
21/320/12 Miejski Oddział Informacji i Propagandy w Kielcach 1945 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
Wyświetlanie 321 do 340 z 3 512 wpisów.