Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/101/0 Starostwo Powiatowe Kieleckie I 1919 - 1939 0 rozwiń
referat ogólny sprawy reprezentacyjne oraz osobowe, wnioski o odznaczenia i ordery sygn 1-56 referat organizacyjny sprawy organizacyjne starostwa, sprawy podziału administracyjnego, wybory do sejmu i senatu, interpelacje poselskie sygn 57-189 referat bezpieczeństwa sprawozdania sytuacyjne wojewody i starosty, akta o działalności partii i stronnictw politycznych, różnych stowarzyszeń i organizacji, akta dotyczące zgromadzeń, wieców i zjazdów, ewidencja osób podejrzanych, sprawy bezrobocia, strajki sygn 190-1013 referat porządku publicznego zezwolenia na kupno i posiadanie broni, nadzór i zajęcia czasopism, sprawy cudzoziemców, internowani , reemigranci, wysiedlanie osób, sprawy łowieckie, rejestracja pojazdów mechanicznych, poszukiwanie osób sygn 1014-1457 referat administracyjny akta nadania i utraty obywatelstwa, zmiany i nadania nazwisk, ruch i statystyka ludności, paszporty konsularne, sprawy metrykalne, akta odbudowy i daniny lasowej sygn 1458-1708 referat wyznaniowy ewidencja parafii, duchownych, świątyń, cmentarzy i majątku kościelnego, statystyka wyznaniowa, sprawy gmin wyznaniowych żydowskich sygn 1709-2056 referat karny akta karno administracyjne, grzywny i orzeczenia sygn 2057-2065 referat wojskowy sprawy poborowe, mobilizacyjne, wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego, ewidencja koni i pojazdów mechanicznych, obrona przeciwlotnicza i przeciwpożarowa, wykazy weteranów, spis lekarzy, sygn 2066-2252 referat przemysłowy wykazy przedsiębiorstw, zakładów przemysłowych i rzemieślników, wykazy cen, cechy rzemieślnicze, zwalczanie nielegalnego handlu, ruch spółdzielczy, spisy hoteli, pensjonatów i restauracji, miary i wagi sygn.2253-2472 referat wodny sprawy wodno prawne, ewidencja młynów i tartaków, mosty, zanieczyszczenie rzek sygn. 2473-2521 referat aprowizacyjny sprawy aprowizacyjne i rolne, statystyka produkcji rolnej, walka z lichwą i spekulacją, ceny rynkowe, nadzór nad piekarniami i przemiałem zboża, aprowizacja robotników, kontyngenty sygn 2522-2716 referat samorządowy sprawy samorządu terytorialnego, akta wyborcze, spisy wyborców, wybory sołtysów, ewidencja wójtów sołtysów i sekretarzy gmin, protokóły z posiedzeń rady powiatowej i miejskiej sygn 2717-3087 referat opieki społecznej dochodzenia w sprawach opieki społecznej i ubezpieczeń społecznych, walka z żebractwem i włóczęgostwem wykazy instytucji dobroczynnych i opiekuńczych, pomoc dla bezrobotnych i poszkodowanych przez klęski żywiołowe, wypadki przy pracy sygn 3088-3205 referat budżetowo gospodarczy akta budżetowo gospodarcze sprawy lokalowe sygn 3206-3234 referat sanitarny nadzór nad wykonywaniem praktyki lekarskiej, wykazy lekarzy, dentystów, felczerów, aptek itp.Walka z epidemiami szczepienia ochronne, spisy sanatoriów i szpitali, stan sanitarny, walka z chorobami zakażnymi, sprawy sanitarne sygn. 3235-3332 referat weterynaryjny, walka z chorobami zaraźliwymi zwierząt, sprawy weterynaryjne, spisy zwierząt, dozór nad rzeźniami sygn 3333-3440 referat ochrony lasów zagospodarowanie i ochrona lasów, wykazy leśników sygn 3441-3446 referat budowlany administracja, budowa i remonty gmachów państwowych, kościelnych i prywatnych, cmentarze wojenne, inne sprawy budowlane sygn 3447-3505 referat inwalidów wojennych weterani powstań sygn 3506-3511 referat rolnictwa akta organizacyjne wydatki z funduszu obrotowego reformy rolnej sygn 3521-3514, 3538-3598 sprawozdania sytuacyjne miesięczne sygn 3517-3537 akta dotyczące scalenia aprowizacji, wyborów wójtów, spraw wyznaniowych i bezpieczeństwa sygn. 3599-3625 akta osobowe pracowników sygn 3626- 3710 karty rzemieślnicze sygn 3711-3778 Liczba jednostek w zespole: 3793
21/102/0 Komisarz Ludowy w Kielcach [1915] 1918-1919 [1920] 0 rozwiń
dekrety, zarządzenia i okólniki, sygn 1-3, 68-70, plakaty, odezwy, obwieszczenia sygn 4, nielegalny handel sygn 5, pożyczka państwowa sygn 6, kupno inwentarza żywego sygn 7, jeńcy internowani sygn 8, statystyka ludności sygn 9, spis ludności sygn 10, order Białego Krzyża sygn 11, ugoda Związku Ziemian z robotnikami rolnymi sygn 12, spisy urzędników sygn 13, księga uchwał rady dobroczynności publicznej sygn 14, emerytury i zasiłki sygn 15-16, zezwolenia na odczyty, posiedzenia i zebrania sygn 17, sprawy członków dozorów bożniczych sygn 18, nieszcześliwe wypadki sygn 19, koncesje sygn 20, podania i prośby w sprawach różnych sygn 21, koszta leczenia chorych sygn 22-37, korespondencja w sprawach różnych sygn 38-41, 4 , 55-56, stan bezpieczeństwa sygn 42, dane o kopalniach i kamienoiołomach sygn 43, wybory do sejmu ustawodawczego sygn 44, raporty policyjne z zebrań sygn 45, sprawozdania sytuacyjne sygn 46-47, paszporty sygn 48, stowarzyszenia i statuty sygn 50-52, konfiskaty sygn 53, podania, prośby sygn 54, sądy doraźne sygn 57, Rady delegatów robotniczych sygn 58, akta milicji ludowej i policji komunalnej sygn 59, pobór do wojska sygn 60-61, spis żolnieży rosyjskich sygn 62, zasiłki dla rodzin żolnierzy sygn 63-65, zasiłki i pobór do wojska sygn 66, organizacja urzędu aprowizacyjnego sygn 67, komisja nadzorcza krajowa rady gospodarczej na powiat kielecki sygn 71-72, działalność komitetu ds. walki z lichwą sygn 73- 75, sprawy szkód elementarnych sygn 75, sprawozdania Referenta Aprowizacyjnego sygn 76, sprawozdania ze sprzedaży i zapotrzebowania sygn 77, kontyngenty sygn 78, spisy uprawnionych do korzystania z aprowizacji sygn 79, korespondencja w sprawach koncesji sygn 80-82, Korespondencja Urzędu Aprowizacyjnego sygn 83-86, sprawy urzędu aprowizacyjnego sygn 87, Liczba jednostek w zespole: 87
21/103/0 Komisje Wyborcze Województwa Kieleckiego 1918-1938 0 rozwiń
akta Komisji Wyborczych Województwa Kieleckiego dotyczą wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1918 roku, oraz wyborów do Sejmu i Senatu w latach 1928, 1930, 1935, 1938. Zawierają przede wszystkim materiały dotyczące składu osobowego komisji, wyposażenia lokali wyborczych, rozprowadzania afiszy wyborczych, załatwienia reklamacji oraz ustalania wyników głosowania. Do ciekawszych należą listy kandydatów na posłów i senatorów sygn 1-132, 72a Liczba jednostek w zespole: 133
21/103/1 Główna Komisja Wyborcza nr 29 w Sosnowcu 1918 - 1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
21/103/2 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 20 w Kielcach 1927 - 1928 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 31
21/103/3 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 21 w Będzinie 1927 - 1928 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 36
21/103/4 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 20 w Kielcach 1930 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 19
21/103/5 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 21 w Będzinie 1930 - 1931 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
21/103/6 Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 24 w Kielcach 1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
21/103/7 Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 28 w Jędrzejowie 1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
21/103/8 Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 24 w Kielcach 1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
21/104/0 Okręgowa Dyrekcja Odbudowy w Kielcach 1919-1923 0 rozwiń
okólnik, protokół ze zjazdu, sprawozdania z ochrony lasów, projekty chat sygn 1-8 Liczba jednostek w zespole: 8
21/105/0 Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach [1851] 1918-1933 [1947] 0 rozwiń
Wydział Administracyjny - wykazy pracowników podziały czynności, okólniki i zarządzenia, rejestr miejscowości objętych pracami w związku z przebudową rolnictwa, statystyka prac parcelacyjnych, sprawozdania opisowe z działalności, budżety i bilanse, opłaty parcelacyjne, rozrachunki z dzierżawcami, inspekcje i kontrola, opłaty scaleniowe. Sekretariat Okręgowej Komisji Ziemskiej z lat 1919-1933 - posiedzenia Komisji, działalność Wojewódzkiej Komisji Rolnej, skład osobowy powiatowych komisji ziemskich, sprawozdania z konferencji okręgowych, repertoria prac regulacyjnych. Wydział Urządzeń Rolnych - zarządzenia i okólniki, akta scaleniowe poszczególnych wsi, służebności i drobne regulacje, wytyczne i zarządzenia w sprawach parcelacji, akta parcelacyjne majątków w poszczególnych powiatach, zarządzenia i okólniki w sprawach parcelacji prywatnych, rejestry osób uprawnionych do parcelacji prywatnej, wykazy stanu prac parcelacji, parcelacja gruntów w poszczegónych miejscowościach, wykazy majątków prywatnych o obszarze ponad 100 ha, sprawy wyłączeń z art. 4 i 5, wykup ziemi z majątków w poszczegolnych powiatach, sprzedaż ziemi na pokrycie daniny państwowej, przeniesienie praw własności nieruchomości. Ponadto zespół zawiera akta osobowe pracowników Okręgowego Urzędu Ziemskiego oraz mapy i plany. Liczba jednostek w zespole: 7950
21/106/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Kielcach [1919] 1920-1933 [1938] 0 rozwiń
Na zawartość składają się akta dotyczące: scalenia gruntów sygn. 1-15, parcelacji majątków państwowych sygn. 16-107, likwidacji serwitutów, przymusowego zniesienia służebności ,statystyki sygn. 108-135 operatów technicznych, szkiców gruntów, podziału wspólnych pastwisk, dzierżawy i zamiany gruntów w powiecie kieleckim sygn 136-158. Liczba jednostek w zespole: 158
21/107/0 Wojewódzkie Biuro do spraw Finansowo - Rolnych w Kielcach [1927] 1932-1939 0 rozwiń
Akta organizacyjno sprawozdawcze Centralnego Biura ds. Finansowo Rolnych sygn 1-8, 323 Akta organizacyjne i finansowe Wojewódzkiego Biura do spraw finansowo rolnych sygn 9-21 Akta ogólne dotyczące stanu rolnictwa w woj. kieleckim sygn 22-30 Akta dotyczące sprawowowania nadzoru nad PUR i powiatowymi biurami ds. finansowo rolnych sygn 31-64 Zadłużenia spółdzielni rolniczych sygn 65-74 Akta dotyczące akcji odłączeniowej majątków pow. 100 ha ogólna statystka majątków objętych akcją oddłużenia sygn 75-314, 321, 324 Akta personalne funkcjonariuszy wojewódzkiego i jednostek podrzędnych sygn 315-320, 322 Liczba jednostek w zespole: 326
21/108/0 Powiatowe Biuro do spraw Finansowo - Rolnych w Kielcach 1932-1939 0 rozwiń
podania oddłużeniowe właścicieli mniejszej własnosci sygn 1-29 korespondencja sygn 30 Liczba jednostek w zespole: 30
21/109/0 Inspektorat Szkolny Kielecki 1922-1939 [1945] 0 rozwiń
Zarządzenia władz zwierzchnich sygn 1 Zarządzenia i Okólniki Inspektoratu Szkolnego sygn 2 Księga protokółów z posiedzeń Inspektora Szkolnego z pracownikami pedagogicznymi od miesiaca września 1935 r. sygn 3 [Mapy i plany rejonów szkolnych w obwodzie kieleckim] sygn 4 [Obwody szkolne w gminie Dyminy] sygn 5 [Podania o otwarcie nowych szkół] sygn 6 [Kurs wakacyjny dla nauczycieli robót ręcznych szkół powszechnych w Kielcach] sygn 7 [Egzamin dla czynnych niewykwalifikowanych nauczycieli szkół powszechnych powiatu kieleckiego] sygn 8 [Egzamin z PKWN] sygn 9 Księga protokółów Zarządu Komitetu Obwodowego Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych sygn 10 [Towarzystwo Popierania Budowy Szkół Powszechnych - zbiórka uliczna na cele budowy szkół] sygn 11 [Sprawozdania Zarzadów Gmin ze stanu budowy szkół z terenu powiatu włoszczowskiego] sygn 12 [Sprawozdania Zarządu Gmin ze stanu budowy szkół z terenu powiatu kieleckiego] sygn 13 [Sprawozdania Zarzadów Gmin ze stanu Budowy szkół z terenu powiatu jędrzejowskiego] sygn 14 [Budowy szkół - akta ogólne, sprawozdania, plany, wykazy itp..] sygn 15 [Budowa szkół w Dzierzgowi, Mieczynie, Olesznie, Kielcach przy ul. Niewachlowskiej, Skarżysku-Kamiennej, Zagnańsku, Bielinach, Niestachowie, Józefinie i Łopusznie, Wzdole Rządowym, Chęcinach, Wólce Kłuckiej, Piekoszowie, Bolminie, Białogonie, Sierakowie, Wolicy - Tokarni, Św. Katarzynie, Krajnie, Chełmcach, Kielcach, Sarbicach, Leszczynach, Skorzeszycach, Mniowie, Kostomłotach, Kielcach przy ul. Kościuszki, Oblęgorku, Dyminach, Suchedniowie (Berezów) i Łącznej, w Rogowicach i Grzymałkowie, Śniadce, Klonowie, Leśnej i Skorzeszycach] sygn 16-47 [Stan sanitarny szkół obwodu szkolnego kieleckiego] sygn. 48 [Korespondencja w sprawie uzupełnienia ewidencji nauczycieli] sygn. 49 [Nauczycielska Kasa Emerytalna] sygn.50 [Kurs OPL dla nauczycieli] sygn. 51 [Dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli] sygn. 52 [Dożywianie uczniów] sygn. 53 [Organizacja i budowa szkół, kursy wakacyjne - zgłoszenia] sygn. 54 Ewidencja nauczycieli 20-lecia międzywojennego sygn.55 Zestawienie danych liczbowych z projektów organizacji publicznych szkół powszechnych na rok 1933/34 56 akta personalne sygn 57-282 Szczątki akt osobowych sygn. 283 Protokoły komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit. B-C sygn. 284 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit. D-F sygn. 285 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit. G sygn. 286 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkoł powszechnych; lit. H-I sygn. 287 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit. K sygn. 288 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkoł powszechnych; lit. K sygn. 289 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit. K sygn. 290 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit. L-Ł sygn. 291 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; sygn. 292 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit M sygn. 293 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit N sygn. 294 Protokoły komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit.O sygn. 295 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkoł powszechnych; lit. P sygn. 296 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit. R sygn. 297 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit. S sygn. 298 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit. S sygn. 299 Protokoły Komisji egzaminacyjnej nauczycieli szkół powszechnych; lit. Sz-Ś sygn. 300 Protokoły Komisji egzaminacyjnek nauczycieli szkół powszechnych; lit.T sygn. 301 Protokoły Komisji egzaminacyjnej nauczycieli szkoł powszechnych; lit. T-W sygn. 302 Protokoły Komisji egzaminacyjnej nauczycieli szkół powszechnych; lit. W sygn.303 Protokoły Komisji egzaminacyjnej nauczycieli szkół powszechnych; lit. Ż sygn. 304 Listy płac sygn. 305 -309 wykazy Gmina Chęciny, Gmina Cisów, Gmina Dąbrowa, Gmina Dyminy Gmina Górno, Gmina Korzecko, Gmina Łopuszno, Gmina Mniów, Gmina Morawica, Gmina Niewachlów, Gmina Piekoszów, Gmina Samsonów, Skarżysko - Kamienna, Gmina Słupia Nowa, Snochowice Suchedniów, Gmina Szczecno, Gmina Zajączków sygn 310-327 Liczba jednostek w zespole: 330
21/110/0 Okręgowa Izba Kontroli w Kielcach 1920-1939 0 rozwiń
Normatywy sygn 1-4 Protokóły posiedzeń OIK sygn 5-7 Plany kontroli i sprawozdania sygn 8-11 Akta kontroli sygn 12-19 Akta finansowe sygn 20 Projekt gmachu OIK sygn 21 Korespondencja sygn 22 Akta personalne sygn 27-28 Protokóły posiedzeń, plany kontroli, sprawozdania roczne i okresowe, kontrole dochodów i wydatków, budżety, przepisy rachunkowo kasowe, księga ewidencyjna pracowników, akta personalne Liczba jednostek w zespole: 30
21/111/0 Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Kielcach 1919-1924 0 rozwiń
Rozkazy i zarządzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji Państwowej w Kielcach, wykazy przestępczości, opinie, informacje, doniesienia, instrukcje policyjne, fotografie przestępców z rejestru Policji Państwowej, komendanci Głównych Organizacji Bezpieczeństwa w Polsce, wykazy personalne P.P. w Kielcach i podległych komisariatów, kwestionariusze osobowe, sprawy personalne funkcjonariuszy P.P., raporty i doniesienia w sprawie konfidentów policyjnych, materiały dotyczące wybuchu w wytwórni prochu w Zagoździe, sprawozdania sytuacyjne, sprawozdania z działalności stronnictw i partii politycznych, materiały dotyczące działalności szpiegowskiej przeciwko R.P., informacje, raporty, meldunki, sprawozdania dla wojewody i starosty, raporty i meldunki w sprawie fabryki prochu i amunicji (wypadki), protokoły z posiedzeń Komisji Dyscyplinarnej. sygn 1-93 Liczba jednostek w zespole: 93
21/112/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Kielcach 1919-1939 0 rozwiń
Zarządzenia, okólniki, instrukcje, rozkazy komendanta , raporty, doniesienia, sprawozdania i meldunki, wykazy przestępczości, spisy organizacji politycznych, społecznych i sportowych, akta dotyczące strajków i działalności związków zawodowych, akta dotyczące ćwiczeń mobilizacyjnych, spisy policjantów i akta osobowe sygn 1- 208 , Liczba jednostek w zespole: 208
Wyświetlanie 101 do 120 z 3 512 wpisów.