Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
27/81/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski Miastko 1945-1950 0 rozwiń
1.Referat Ogólno- Administracyjny- Protokoły i sprawozdania Zarządu Miejskiego- sygn. 1- 10, z lat 1945- 1950 2.Referat Rachuba- Budżety i sprawozdania finansowe- sygn. 11- 26, z lata 1945- 1950 3.Referat Aprowizacji, Handlu, Przemysłu i Rolnictwa- Maszyny i narzędzia rolnicze, akcja żniwna i omłotowa – sygn. 27, z lat 1946- 1950 4.Referat Społeczny- Remonty Szkół, opieka społeczna- sygn. 28- 29, z lat 1947- 1949 5.Miejska Rada Narodowa- Protokoły z posiedzeń MRN, sprawozdania- sygn. 30- 36, z lat 1945- 1949. Liczba jednostek w zespole: 36
27/82/0 Starostwo Powiatowe w Słupsku 1945-1950 0 rozwiń
1.Referat Ogólno- Organizacyjny. Materiały dotyczące organizacji wewnętrznej starostwa, spisu powszechnego z 1946r. oraz protokoły z konferencji i narad z kierownikami urzędów niezespolonych i kierowników referatów- sygn. 1-12, z lat1945- 1950 2.Referat Społeczno- Polityczny. Stosunki władz i ludności polskiej z wojskami radzieckim i .ludności niemieckiej i bezpieczeństwa publicznego- sygn. 13- 18, z lat 1945- 1947 3.Referat Osiedleńczy. Materiały dotyczą akcji uwłaszczeniowej i osiedleńczej na terenie powiatu- sygn. 19- 20, z lat 1945- 1949 4.Referat Przemysłu i Handlu. Ankiety o stanie przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych z roku 1945r.stanowią najcenniejsze akta Referatu- sygn. 21- 23, z lat 1945- 1948 5.Referat Zdrowia. Ogólny stan organizacyjny służby zdrowia w powiecie- sygn. 24- 27, z lat1945- 1948 6.Referat Kultury i Sztuki. Materiały dotyczące amatorskiego ruchu kulturalnego w powiecie- sygn. 28- 30 7.Referat Rolnictwa i Reform Rolnych. Sprawozdania statystyczne dot. przebudowy ustroju rolnego, wykazy inwentarza żywnego oraz opisy młynów i innych zakładów przemysłu rolnego na terenie powiatu- sygn. 31- 66, z lat (1945) 1947- 1950 8.Referat Ruchu Drogowego. Materiały pozwalają na dokonanie pełnej oceny stanu dróg i mostów w powiecie i zachodzących zmian- sygn. 67- 74, z lat (1945) 1949- 1950 Liczba jednostek w zespole: 72
27/83/0 Urząd Skarbowy w Słupsku 1945-1950 0 rozwiń
1. Ewidencja tytułów wykonawczych 1945-1948 sygn. 1-4 2. Ewidencja podatników 1947-1948 sygn. 5-7 3. Statystyka wpływów podatku bezpośredniego 1945-1948 sygn. 8 4. Zarządzenia, instrukcje, pisma poufne 1947 sygn. 9-10 5. Wymiar podatków od wynagrodzeń 1948-1950 sygn. 11-19 6. Rejestry wymiarowe podatku obrotowego, dochodowego i podatków doraźnych 1945-1950 sygn. 20-39 7. Materiały dotyczące Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946-1948 sygn. 40 8. Sprawozdania personalne 1945-1948 sygn. 41 Liczba jednostek w zespole: 41
27/84/0 vacat - Rejonowe Przedsiębiorstwo Młynów Gospodarczych w Słupsku - wybrakowano 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/85/0 Starostwo Powiatowe Bytów 1945-1950 0 rozwiń
1.Referat Ogólno- Organizacyjny- Organizacja administracji polskiej- sygn. 1- 71, z lat 1945- 1950 2.Referat Administracyjno- Prawny- Ewidencja ludności, sprawy obywatelstwa- sygn. 72- 127, z lat 1945- 1950 3.Referat Społeczno- Polityczny- Sprawy autochtonów- sygn. 128- 176, z lat 1946- 1950 4.Referat Wojskowy- Kwatery wojskowe, szkoły wojenne- sygn. 177- 181, z lat 1945- 1947 5.Referat Osiedleńczy- Akcja osiedleńcza- sygn. 182- 293, z lat 1945- 1950 6.Referat Przemysłu i Handlu- Sprawozdania z działalności referatu- sygn. 294- 298, z lat 1945- 1949 7.Referat Opieki Społecznej- Wykazy zakładów opiekuńczych- sygn. 299- 307, z lat 1945- 1950 8.Referat Odbudowy- Odbudowa Szkół- sygn. 308- 323, z lat 1945- 1950 9.referat Zdrowia- Sprawozdania Lekarza Powiatowego- sygn. 324- 332, z lat 1945- 1948 10.Referat Kultury i Sztuki- Rejestracja i konserwacja zabytków- sygn. 333- 335, z lat 1945- 1946 11.Referat Rolnictwa i Reform Rolnych- Stan rolnictwa w powiecie- sygn. 336- 405, z lat 1946- 1950 12.Powiatowy Inspektorat Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego. Sprawozdania Powiatowego Inspektoratu- sygn. 406, z lat 1947- 1949 13.Aneks do zespołu Starostwo Powiatowe Bytów- sygn. 407- 414, z lat 1945- 1950 Liczba jednostek w zespole: 414
27/86/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy Bytów 1945-1950 0 rozwiń
1.Biuro Prezydialne Powiatowej Rady Narodowej- Protokoły z posiedzeń plenarnych, Protokoły z posiedzeń Prezydium, Akta z poszczególnych Komisji, Sprawozdania z działalności Rady Narodowej- sygn. 1- 75, z lat 1946- 1950 2.Biuro Wydziału Powiatowego: Referat Ogólno- Administracyjny- Protokoły z posiedzeń Wydziału Powiatowego- sygn. 76- 97, z lat 1945- 1950 Referat Finansowo- Budżetowy- Gospodarka finansowa powiatu- sygn. 98- 138, z lat 1945- 1950 Referat Społeczno- Gospodarczy- Zagospodarowanie szkół- sygn. 139- 147, z lat 1946- 1949 Referat Inspekcji- Działalność Zarządów Gmin- sygn. 148- 163, z lat 1946- 1950 Referat Opieki Społecznej- Wykaz i leczenie dzieci anormalnych- sygn. 164, z lat 1949- 1950 3.Aneks- 1972r. – Budżet i kontrole Zarządu- sygn. 165- 167, z lat 1948- 1949 Liczba jednostek w zespole: 160
27/87/0 Urząd Skarbowy Bytów 1945-1950 0 rozwiń
1. Biuro Prezydialne Powiatowej Rady Narodowej Protokoły z posiedzeń plenarnych i prezydium, działalność poszczególnych komisji i sprawozdania z działalności PRN 1945-1950 sygn. 1-101 - współpraca PRN z organizacjami politycznymi 2. Biuro Wydziału Powiatowego a) Referat Ogólno - Admistracyjny 1946-1950 sygn. 102-110 - materiały z działalności komisji b)Referat Inspekcji 1946-1950 sygn. 111-123 - protokoły z lustracji gmin c) Referat Finansowy 1946-1949 sygn. 124-159 - budżety i sprawozdania z ich realizacji d) Referat Społeczno-Gospodarczy 1947-1950 sygn. 160-165 - wykazy nieruchomości i gospodarstw e) Referat Opieki Społecznej 1946 sygn. 166-167 - wykazy zapomóg pieniężnych Liczba jednostek w zespole: 22
27/88/0 Starostwo Powiatowe Sławno 1945-1950 41 rozwiń
1.Referat Ogólno- Organizacyjny- Sprawozdania sytuacyjne- sygn. 1- 137, z lat 1945- 1950 2.Referat Samorządowy- Protokoły lustracji Zarządów Gminnych- sygn. 138- 143, z lat 1945- 1946 3.Referat Administracyjno- Prawny- Sprawozdania z działalności referatu- sygn. 144- 205, z lat 1945- 1949 4.Referat Karno- Administracyjny-Sprawozdania sytuacyjne referatu- sygn. 206, z lat 1946 5.Referat Ochrony przed pożarami- Sprawozdania z działalności Powiatowej Komendy- sygn., 207- 213, z lat 1946- 1948 6.Referat Społeczno- Polityczny- Sprawozdania sytuacyjne- sygn. 1945- 1949 7.Referat Osiedleńczy- Akcja osiedleńcza- sygn. 292- 434 8.Referat Aprowizacji- Trudności aprowizacyjne- sygn. 435- 443, z lat 14945- 1949 9.Referat Przemysłu i Handlu- Rozwój placówek handlowych- sygn. 444- 479, z lat 1945- 1949 10.Referat Opieki Społecznej- Wykazy obiektów opieki społecznej- sygn. 480- 513, z lat 1945- 1950 11.Referat Odbudowy- Odbudowa zdewastowanych budynków- sygn. 514- 532, z lat 1947- 1950 12.Referat Zdrowia- Organizacja polskiej służby zdrowia- sygn. 533- 559, z lat 1945- 1948 13.Referat Kultury i Sztuki- Wykaz zabytków budownictwa słowiańskiego- sygn. 560- 576, z lat 1945- 1949 14.Referat Rolnictwa i Reform Rolnych- Stan rolnictwa w powiecie- sygn. 577- 616, z lat 1945- 1950 15. Referat Weterynaryjny- Wykaz chorób zwierzęcych- sygn. 617- 629, z lat 1946- 1949 16.Powiatowy Inspektorat Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego- sygn. 630- 633, z lat 1946- 1949 Liczba jednostek w zespole: 631
27/89/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy Sławno 1945-1950 0 rozwiń
1.Biuro prezydialne rady- protokoły posiedzeń plenarnych i prezydium rady, uchwały , komisje- sygn. 1- 101, z lat 1945- 1950 2.Referat Ogólno- Administracyjny- protokoły z posiedzeń, organizacja i zakres działania, sprawozdania z działalności- sygn. 102- 110, z lat 1945- 1950 3.Referat Inspekcji- protokoły i sprawozdania z lustracji, protokoły kontroli, nadzór- sygn. 111- 123, z lat 1946-1949 4.Referat Finansowy- budżet, sprawozdania z wykonania budżetu, roczne sprawozdania rachunkowe- sygn. 124- 159, z lat 1945- 1950 5.Referat Społeczno- Gospodarczy- wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych, wykazy dróg- sygn. 160- 165, z lat 1947- 1950 6.Referat Opieki Społecznej- wykazy zapomóg pieniężnych- sygn. 166- 167, z roku 1946 Liczba jednostek w zespole: 167
27/90/0 Inspektorat Szkolny Sławno 1945-1950 0 rozwiń
1.Administracja Ogólna- Okólniki i zarządzenia Ministerstwa- sygn. 1- 2, z lat 1945- 1949 2.Biblioteki- Biblioteki Szkolne- Sprawozdania z działalności- sygn. 3- 4, z lat 1946- 1949 3.Budownictwo Szkolne- Remonty i odbudowa szkół- sygn. 5, z lat 1947- 1949 4.Budżety- Budżety Inspektoratu, szkół i przedszkoli- sygn. 6- 8, z lat 1945- 1949 5.Konferencje rejonowe- Protokoły z Konferencji Rejonowych- sygn. 9, z lat 1947- 1949 6.Nauczyciele- Wykazy nauczycieli i dzieci szkolnych- sygn. 10- 12, z lat 1945- 1947 7.Organizacja Szkół- sieć szkolna- Starania o budynki szkolne i nauczycieli- sygn. 13- 24, z lat 1945- 1948 8.Oświata pozaszkolna- Plany pracy i sprawozdania- sygn. 25- 30, z lat 1945- 1950 9.Rada Szkolna Miejscowa- Protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych- sygn. 31, z lat 1947 10.Religia- Nauka religii dla uczniów- sygn. 32, z lat 1947- 1948 11.Sprawozdania okresowe-Frekwencja w szkołach i wyniki nauczania- sygn. 33, z lat 1949- 1950 12.Statystyka- Sprawozdania szkół i z oświaty pozaszkolnej- sygn. 34- 52, z lat 1946- 1949 13.Szkoły Prywatne- Zamknięcie nielegalnej szkoły w Sulinicach- sygn. 53, z lat 1947- 1948 14.Szkoły Zawodowe- Organizacja szkoły zawodowej w Sławnie- sygn. 54, z lat 1947- 1949 15.Uroczystości- Sprawozdania z dochodu „Święta Oświaty”- sygn. 55- 56, z lat 1946- 1949 16.Zakładanie i utrzymanie szkół- Wykazy szkół i uczniów- sygn. 57, z lat 1946- 1949 17.Zjazdy i Konferencje- Protokoły i referaty- sygn. 58, z lat 1946- 1949 18.Różne- Wykaz i działalność szkolnych organizacji- sygn. 59- 63, z lat 1946- 1950 19.Spółdzielczość- Sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Spółdzielni Uczniowskiej- sygn. 64, z lat 1947- 1949 20.Poradnia Oświatowa- Plan pracy i sprawozdania z działalności Poradni Oświatowej- sygn. 65, z lat 1947- 1949 21.Sprawozdania statystyczne- Stan szkolnictwa w powiecie- sygn. 66, z lat 1945- 1949 Liczba jednostek w zespole: 66
27/91/0 vacat - Rolnicze Zespoły Spółdzielcze pow. sławieńskiego - wybrakowano 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/92/0 vacat - Spółdzielnia Pracy "Smakosz" Sławno - wybrakowano 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/93/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy Miastko 1945-1950 0 rozwiń
1. Biuro Prezydialne Powiatowej Rady Narodowej- Protokoły z posiedzeń plenarnych i prezydium, sprawozdania- sygn. 1- 70, z lat 1945- 1950 2. Biuro Wydziału Powiatowego- Protokoły z posiedzeń Wydziału Powiatowego- sygn. 71- 96, z lat 1945- 1950 Referat Ogólno- Administracyjny- Budżety i ich realizacje- sygn. 97- 145, z lat 1946- 1950 Referat Finansowy- Wykazy i sprawozdania przedsiębiorstw- sygn. 146- 151, z lat 1945- 1950 Referat Społeczno- Gospodarczy- Charakterystyka powiatu- sygn. 152- 158, z lat 1947- 1949 Referat Inspekcji Samorządowej- Dotacje samorządowe na opiekę społeczną- sygn. 152- 158,z lat1946- 1949 Referat Opieki Społecznej- sygn.159, z lat 1947- 1949 3. Protokoły z posiedzeń Prezydium PRN, sygn. 160- 161, z lat 1949 Liczba jednostek w zespole: 160
27/94/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Słupsku 1950-1973 [1974] 44 rozwiń
1. Wydział Organizacyjno -Prawny 1950-1973 sygn. 1-479 - realizacja uchwał, ewidencja radnych, plany pracy, protokoły sesji, komisji, kroniki, monografie 2. Komisja Planowania Gospodarczego 1950-1973 sygn. 480-524 - plany pracy, ich realizacja, plany perspektywiczne rozwoju miasta 3. Wydział Finansowy 1950-1973(74) sygn. 525-607 - plany pracy i ich realizacja, plany i sprawozdania finansowe 4. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 1950-1958 sygn. 608-609 - organizacja, działalność, plany, sprawozdania wydziału 5. Wydział Budżetowo- Gospodarczy 1950-1970 sygn. 610-619 - plany pracy, sprawozdania,ewidencja pieczęci, kontrole 6. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1950-1972 sygn. 620-640 - plany i sprawozdania, kontrole 7. Wydział Komunikacji 1951-1967 sygn. 641-643 - plany, sprawozdania 8. Wydział Oświaty i Wychowania 1950-1958 sygn. 644-658 - konferencje, plany,sprawozdania,projekty organ. Szkół 9. Wydział Handlu , Przemysłu i Usług 1950-1972 sygn. 659-684 - plany pracy, i sprawozdania, kontrole 10.Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1950-1958 sygn. 685-686 - plany i sprawozdania, wykaz uzytkowników gruntów 11. Wydział Spraw Wewnętrznych 1950-1973 sygn. 687-734 - plany pracy i sprawozdania, zmiana imion i nazwisk, mniejszości narodowe, kluby, związki 12.Wydział Zatrudnienia 1951-1973 sygn. 735-739 - plany pracy, kontrole, analizy stanu zatrudnienia 13. Wydział Zdrowia i Opieki Społ. 1950-1973 (74) sygn. 740-760 - plany pracy i sprawozdania 14. Wydział Kultury Fiz. i Turystyki 1952-1958 sygn. 761 - plany i sprawozdania wydziału 15. Wydział Lokalowy 1953-1966 sygn. 762 - plany i sprawozdania wydziału 16. Urząd Stanu Cywilnego 1950-1957 sygn. 763 - plany i sprawozdania wydziału 17. Komenda Zawodowej Straży Poż. 1951-1958 sygn. 764 - plany i sprawozdania wydziału Liczba jednostek w zespole: 772
27/95/0 Spółdzielnia Pracy Usług Technicznych "Technopomoc" w Słupsku 1957-1966 0 rozwiń
1.Dział I- Ogólno- Organizacyjny- Statuty, regulaminy, plany, protokoły- sygn. 1- 38, z lat 1957- 1966 2.Dział II- Finansowo- Księgowy- Plany i sprawozdania finansowe- sygn. 39- 47, z lat 1957- 1966 3.Dział III- Techniczny- Dokumentacja projektowo- kosztorysowa- sygn. 48- 68, z lat 1957- 1963 Liczba jednostek w zespole: 68
27/96/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski Biały Bór 1945-1950 0 rozwiń
1.Referat Ogólno- Administracyjny- Organizacja polskiej władzy- sygn. 1- 19, z lat 1945- 1950 2.Referat Finansowo- Budżetowy- Budżety- sygn. 20- 43, z lat 1945- 1950 3.Referat Gospodarki Miejskiej (gminnej)- Sprawy osiedleńcze, zatrudnienia- sygn. 44- 67, z lat 1945- 1950 4.Referat Administracji Społecznej- Sprawy wyznaniowe, oświata i kultura- sygn. 68- 75, z lat 1945- 1950 5.Referat Administracyjny- Ilość i skład mieszkańców- sygn. 76- 87, z lat 1945- 1950 Liczba jednostek w zespole: 87
27/97/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski Darłowo 1945-1950 0 rozwiń
1.Referat Ogólno- Administracyjny- Protokoły posiedzeń MRN i jej Prezydium- sygn. 1- 38, z lat 1945- 1950 2.Referat Finansowy- Działalność finansowo- gospodarcza miasta- sygn. 39- 61, z lat 1945- 1950 3.Referat Społeczny- Szkolnictwo, biblioteki miejskie- sygn. 62- 64, z lat 1945- 1950 Liczba jednostek w zespole: 64
27/98/0 vacat - Miejski Komitet Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy w Słupsku - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Koszalinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/99/0 Urząd Skarbowy Sławno 1945-1950 0 rozwiń
Z uwagi na szczątki materiałów, akta ułożono według grup rzeczowych: 1. Rejestry przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych 1945 sygn. 1-2 2. Rejestr podatku od wzbogacenia wojennego 1945-1946 sygn. 3 3. Rejestry wymiarowe podatku dochodowego i obrotowego 1945-1947 sygn. 4-11 4. Rejestry wymiarów doraźnych 1946-1949 sygn. 12-14 5. Ewidencja posiadaczy nieruchomości 1947 sygn. 15 6. Rejestr przypisów i odpisów podatku obrotowego 1947 sygn. 16 7. Ewidencja spraw przekazanych Obywatelskiej Komisji Podatkowej 1949-1950 sygn. 17 8. Rejestr podatku od nieruchomościi lokali 1949 sygn. 18 9. Rejestry spraw karnych 1948 sygn. 19-21 Liczba jednostek w zespole: 20
27/100/0 vacat - Spółdzielnia Pracy Konserwacyjno-Remontowa im. "M. Nowotki" w Słupsku - wybrakowano 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 81 do 100 z 893 wpisów.